• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | Розпорядження від 09.04.2019 № 538
Реквізити
 • Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 09.04.2019
 • Номер: 538
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 09.04.2019
 • Номер: 538
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.04.2019 № 538
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 544/33515
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Відповідно до пункту 7.2 статті 7, пункту 8.5 статті 8, пункту 9.5 статті 9, статті 11, пункту 17.6 статті 17 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 70 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:
1. Унести до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 673, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1483/20221, такі зміни:
1) у пункті 2.1 розділу II:
абзац другий підпункту 2.1.1 виключити;
підпункт 2.1.2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2.1.3-2.1.6 вважати відповідно підпунктами 2.1.2-2.1.5;
2) додаток до Положення виключити.
2. В абзацах другому, третьому пункту 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566 "Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 689/17984, цифри "100000", "200000" замінити відповідно цифрами "130000", "260000".
3. Унести зміни до Коригуючих коефіцієнтів та їх розмірів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 689/17984 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 листопада 2011 року № 708), виклавши їх у новій редакції, що додаються.
4. Таблицю 1 додатка до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 691/17986, викласти в такій редакції:
"Таблиця 1. Перелік інформації про укладені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
№ з/п Найменування облікових даних Набір даних Примітка
1 2 3 4
1 Серія поліса І Заповнюється для бланків полісів
2 Номер поліса І Заповнюється для бланків полісів
3 Номер електронного договору страхування І Заповнюється під час укладання електронних договорів, формується програмними засобами ЦБД МТСБУ
4 Страховик І
5 Статус договору (укладений договір, достроково припинений договір) І
6 Строк дії договору І
7 Дата початку строку дії договору І
8 Дата закінчення строку дії договору І
9 Ознака використання транспортного засобу (далі - ТЗ) протягом першого календарного місяця (січня) О
10 Ознака використання ТЗ протягом другого календарного місяця (лютого) О
11 Ознака використання ТЗ протягом третього календарного місяця (березня) О
12 Ознака використання ТЗ протягом четвертого календарного місяця (квітня) О
13 Ознака використання ТЗ протягом п’ятого календарного місяця (травня) О
14 Ознака використання ТЗ протягом шостого календарного місяця (червня) О
15 Ознака використання ТЗ протягом сьомого календарного місяця (липня) О
16 Ознака використання ТЗ протягом восьмого календарного місяця (серпня) О
17 Ознака використання ТЗ протягом дев’ятого календарного місяця (вересня) О
18 Ознака використання ТЗ протягом десятого календарного місяця (жовтня) О
19 Ознака використання ТЗ протягом одинадцятого календарного місяця (листопада) О
20 Ознака використання ТЗ протягом дванадцятого календарного місяця (грудня) О
21 Дата укладання договору І
22 Застосовані пільги О
23 Клас бонус-малус О
24 Коефіцієнт, залежний від типу ТЗ О
25 Коефіцієнт, залежний від місця реєстрації (проживання) власника ТЗ (фізичної особи) або місцезнаходження юридичної особи О
26 Коефіцієнт, залежний від сфери використання ТЗ О
27 Коефіцієнт, залежний від власника ТЗ О
28 Коефіцієнт, залежний від періоду використання ТЗ О
29 Коефіцієнт, залежний від показників збитковості/прибутковості діяльності страховика з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів О
30 Коефіцієнт, залежний від строку дії договору О
31 Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих О
32 Страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих О
33 Розмір франшизи за договором О
34 Розмір страхового платежу за договором О
35 Дата дострокового припинення дії договору І Заповнюється для договорів, що достроково припинили дію
36 Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договору О
37 Серія поліса, замість якого видано цей поліс О Заповнюється у разі переоформлення паперового поліса або оформлення дубліката паперового поліса
38 Номер поліса, замість якого видано цей поліс О
39 Номер електронного договору, замість якого оформлено цей електронний договір О Заповнюється у разі переоформлення електронного договору
40 Страхувальник - фізична особа або юридична особа О
41 Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків страхувальника або серія (за наявності) та номер паспорта страхувальника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб) О
42 Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника О
43 Ім’я страхувальника (для фізичної особи) О
44 По батькові страхувальника (для фізичної особи) О
45 Дата народження страхувальника П
46 Назва документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб) П
47 Серія документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб) П
48 Номер документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб) П
49 Дата видачі документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб) П
50 Ким виданий документ, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб) П
51 Поштовий індекс страхувальника П
52 Адреса місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або адреса місця проживання страхувальника (для фізичних осіб) П
53 Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування П
54 Державний номерний знак ТЗ І
55 Номер шасі (кузова, рами) ТЗ І
56 Тип ТЗ О
57 Марка ТЗ О
58 Модель ТЗ О
59 ТЗ зареєстровано в Україні (так або ні) О
60 Населений пункт - місце реєстрації власника ТЗ О Заповнюється для ТЗ, зареєстрованих в Україні
61 Сфера використання ТЗ О
62 Ознака необхідності проведення обов’язкового технічного контролю О
63 Гранична дата проведення наступного обов’язкового технічного контролю О
64 Примітка П
5. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
6. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
7. Це розпорядження набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниВ.В. Аброськін


Л.О. Євдоченко

А. Аваков

Ю. Терентьєв

В. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
09 липня 2010 року № 566
(у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
від 09 квітня 2019 року № 538)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 544/33515
КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
та їх розміри
I. Коригуючі коефіцієнти та їх розміри під час укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Тип коригуючого коефіцієнта залежно від Розмір коригуючого коефіцієнта Порядок визначення
I. Типу транспортного засобу (К1) Визначається відповідно до відомостей про тип транспортного засобу, зазначений у документі про його реєстрацію. За відсутності такого документа або зазначення у наявному документі іншої класифікації типу транспортного засобу, ніж передбачена законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зазначаються типи транспортних засобів, визначені заводом-виробником або уповноваженою установою
1. Легковий автомобіль
1) легковий автомобіль до 1600 (включно) кубічних сантиметрів 1
2) легковий автомобіль 1601-2000 (включно) кубічних сантиметрів 1,14
3) легковий автомобіль 2001-3000 (включно) кубічних сантиметрів 1,18
4) легковий автомобіль понад 3001 кубічних сантиметрів 1,82
5) легковий електромобіль (винятково з силовим електродвигуном, крім гібридних авто) 0,9
2. Причепи до легкових автомобілів 0,34
3. Автобуси з кількістю місць для сидіння
1) до 20 осіб (включно) 2,55
2) понад 20 осіб 3
4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю
1) до 2 тонн (включно) 2
2) понад 2 тонни 2,18
5. Причепи до вантажних автомобілів 0,5
6. Мотоцикли та моторолери
1) до 300 кубічних сантиметрів (включно) 0,34
2) понад 301 кубічний сантиметр 0,68
II. Місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (фізичної особи) або місцезнаходження юридичної особи (К2) Визначається за місцем реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (фізичної особи)
1) Київ 3,2-4,8
2) Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів 2,3-3,5 або місцезнаходженням юридичної особи відповідно до документа про реєстрацію транспортного засобу
3) Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг 1,8-2,8
4) Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів 1,3-2,5
5) інші населені пункти України 1-1,6
6) для транспортних засобів, які зареєстровані в інших країнах 5-10
III. Сфери використання транспортного засобу (К3) Визначається залежно від сфери використання транспортного засобу
1) легковий автомобіль (крім таксі), який використовується фізичною особою 1
2) легковий автомобіль (крім таксі), який використовується юридичною особою 1,1-1,4
3) вантажні автомобілі, автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 (крім таксі), автобуси з кількістю місць понад 20, причепи до вантажних та легкових автомобілів, мотоцикли та моторолери 1
4) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20, який використовується фізичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі 1,1-1,4
5) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20, який використовується юридичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі 1,1-1,5
IV. Власника транспортного засобу (К4) Визначається залежно від категорії власника транспортного засобу відповідно до документа про
реєстрацію транспортного засобу (фізична або юридична особа)
1) для фізичних осіб 1,27-1,76
2) для юридичних осіб 1,2
V. Періоду використання транспортного засобу (К5) Визначається страхувальником на період використання транспортного засобу (за потреби), але не може становити менше шести календарних місяців
1) дорівнює строку дії договору - 1 рік 1
2) 6 місяців 0,7
3) 7 місяців 0,75
4) 8 місяців 0,8
5) 9 місяців 0,85
6) 10 місяців 0,9
7) 11 місяців 0,95
VI. Показників збитковості/прибутковості діяльності страховика з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (К6) 1-3 Визначається страховиком за результатами аналізу показників збитковості/прибутковості власної діяльності за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
VII. Cтроку дії договору страхування (К7) Визначається для таких категорій транспортних засобів, що відповідно до законодавства мають право укладати договори на строк менше ніж рік: незареєстрованих ТЗ - на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час їх перебування на території України, а також щодо ТЗ, які проходять обов’язковий технічний контроль відповідно до Закону України "Про дорожній рух". Під час укладання договорів страхування строк дії договору може визначатися лише значеннями, для яких встановлений коригуючий коефіцієнт
1) 15 днів 0,15
2) 1 місяць 0,2
3) 2 місяці 0,3
4) 3 місяці 0,4
5) 4 місяці 0,5
6) 5 місяців 0,6
7) 6 місяців 0,7
8) 6 місяців* (використовується винятково для транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю двічі на рік відповідно до Закону України "Про дорожній рух") 0,5
9) 7 місяців 0,75
10) 8 місяців 0,8
11) 9 місяців 0,85
12) 10 місяців 0,9
13) 11 місяців 0,95
14) 1 рік 1
VIII. Способу укладання договору страхування (К8) Визначається залежно від способу укладання договору (електронний договір або укладений на паперовому носії)
1) на паперовому носії 1
2) електронний договір 0,9-1
IX. Наявності чи відсутності страхових випадків у період дії попередніх договорів страхування (коефіцієнт бонус-малус) Визначається як клас на початок страхування
1) клас М 1,8
2) клас 0 1,6
3) клас 1 1,4
4) клас 2 1,2
5) клас 3 1,00
6) клас 4 0,99
7) клас 5 0,98
8) клас 6 0,97
9) клас 7 0,96
10) клас 8 0,95
11) клас 9 0,94
12) клас 10 0,93
13) клас 11 0,92
14) клас 12 0,91
15) клас 13 0,9
II. Застосування коригуючих коефіцієнтів під час укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
1. Страховики повинні застосовувати базовий страховий платіж та коригуючі коефіцієнти (крім коригуючого коефіцієнта бонус-малус) в розмірах, затверджених цим розпорядженням.
2. Під час розрахунку страхового платежу положення пункту 13.2 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон) застосовуються лише за наявності відповідних підтвердних документів.
3. Страховик, який має намір застосовувати коригуючий коефіцієнт бонус-малус, повинен затвердити порядок застосування такого коефіцієнта та оприлюднити його на веб-сайті (веб-сторінці) страховика в мережі Інтернет. Порядок застосування коефіцієнта бонус-малус має відповідати вимогам статті 8 Закону щодо визначення класу страхувальника.
4. У разі внесення змін до порядку застосування коефіцієнта бонус-малус або затвердження нового порядку страховик повинен оприлюднити на власному веб-сайті (веб-сторінці) відповідні документи не менше ніж за 30 календарних днів до дати впровадження таких змін або нового порядку.
5. Страховики мають право за наявності відповідних підтвердних документів застосовувати коригуючий коефіцієнт бонус-малус відповідно до Схеми застосування коригуючого коефіцієнта бонус-малус під час укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведеної в додатку до цих Коригуючих коефіцієнтів та їх розмірів.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех
Додаток
до Коригуючих коефіцієнтів та їх розмірів
(пункт 5 розділу II)
СХЕМА
застосування коригуючого коефіцієнта бонус-малус під час укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Коригуючий коефіцієнт бонус-малус
клас на початок строку страхування коригуючий коефіцієнт клас після закінчення строку страхування з урахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника
0 виплат 1 виплата 2 виплати 3 виплати
М 1,8 0 М М М
0 1,6 1 М М М
1 1,4 2 М М М
2 1,2 3 1 М М
3 1,00 4 1 М М
4 0,99 5 2 М М
5 0,98 6 3 1 М
6 0,97 7 4 1 М
7 0,96 8 4 1 М
8 0,95 9 5 2 М
9 0,94 10 5 2 1
10 0,93 11 6 2 1
11 0,92 12 6 2 1
12 0,91 13 6 2 1
13 0,9 13 7 2 1