Про затвердження Кодексу систем розподілу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Умови, Заява, Договір, Форма, Кодекс, Постанова від 14.03.2018 №310
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Тип Умови, Заява, Договір, Форма, Кодекс, Постанова

Дата 14.03.2018

Номер 310

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.03.2018 № 310
Про затвердження Кодексу систем розподілу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Кодекс систем розподілу, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32 "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж" (із змінами).
3. Укладення договорів про надання послуг з розподілу здійснюється після отримання операторами систем розподілу ліцензій на діяльність з розподілу електричної енергії. До початку діяльності з розподілу електричної енергії операторами систем розподілу діють договори, укладені на виконання вимог Закону України "Про електроенергетику" .
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр", крім вимог щодо прив’язки ліній електропередавання, трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв до географічних даних у Геодезичній інформаційно-технічній системі об’єктів електроенергетики, встановлених пунктом 4.1.38 глави 4.1 розділу IV, які набирають чинності з 01 січня 2019 року, та главою 6.3 розділу VI Кодексу систем розподілу, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.
Голова НКРЕКПД. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
14.03.2018 № 310
КОДЕКС
систем розподілу
( У тексті Кодексу слова "Правила роздрібного ринку", "Замовник", "проект", "проектування", "проектна документація", "проектно-кошторисна документація", "проектні рішення", "проектні дані", "проектні роботи", "проект забудови", "веб-сайт" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Правила роздрібного ринку електричної енергії", "замовник", "проєкт", "проєктування", "проєктна документація", "проєктно-кошторисна документація", "проєктні рішення", "проєктні дані", "проєктні роботи", "проєкт забудови", "вебсайт" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі - ОСР), оператора системи передачі (далі - ОСП), користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.
( Пункт 1.1 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
1.2. Цей Кодекс встановлює базові системні вимоги, спрямовані на забезпечення надійного функціонування і розвитку системи розподілу.
1.3. ОСР та Користувачі, що мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до системи розподілу, мають створити та підтримувати в належному стані технічні та технологічні системи експлуатації своїх електроустановок, а також структуру управління цими системами відповідно до вимог цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників.
1.4. Нормативно-технічні документи з питань функціонування та розвитку системи розподілу, які розробляються (переглядаються) для забезпечення виконання вимог цього Кодексу, затверджуються у порядку, встановленому законодавством або іншими нормативно-правовими актами.
1.5. Усі нові електроустановки об’єктів системи розподілу та Користувачів, що мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до цієї системи розподілу, без винятку мають повністю відповідати всім вимогам цього Кодексу, застосованим до їх типів обладнання. Новими електроустановками вважаються такі, що не були приєднані до ОЕС України на момент набрання чинності цим Кодексом. Усі інші електроустановки об’єктів розподілу/енергоспоживання вважаються існуючими.
ІІ. Терміни та визначення
2.1. У цьому Кодексі терміни вживаються в таких значеннях:
абонована приєднана до системи розподілу потужність - сумарна дозволена потужність об’єктів споживачів, визначена відповідно до цього Кодексу;
аварійна ситуація - стан об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації і який не перейшов в аварію;
аварійне відключення - автоматичне/ручне відключення обладнання (об’єкта електроенергетики) від електричної мережі внаслідок чи для запобігання аварійному режиму роботи або відключення у разі помилкових дій персоналу або пристроїв релейного захисту і автоматики, або несанкціонованого втручання сторонніх осіб;
аварійне розвантаження системи розподілу - примусове зменшення величини споживаної потужності чи потужності, що виробляється, для упередження порушення сталої роботи системи розподілу чи недопущення розвитку аварійної ситуації;
аварійний режим роботи системи розподілу - технологічне порушення, за якого відхилення хоча б одного з експлуатаційних параметрів, що характеризують роботу системи розподілу, виходить за межі гранично допустимих значень;
аварія на об’єкті електроенергетики - небезпечна подія техногенного (з конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних причин тощо) чи природного походження, яка спричинила загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до пошкодження, виходу з ладу або руйнування будівель, споруд та обладнання, порушення виробничого або технологічного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу;
аварія системна - технологічне порушення в режимі роботи усієї або значної частини ОЕС України внаслідок пошкодження (знеструмлення) обладнання електричних мереж та/або втрати генеруючої потужності електростанцій, що призводить до порушення паралельної роботи елементів і частин енергосистеми, її поділу на частини або відділення від неї електростанцій та масового відключення споживачів електричної енергії;
балансування системи розподілу - сукупність дій, що полягає в урівноваженні попиту та пропозиції електричної енергії, що охоплює фізичне балансування в рамках надання послуг з розподілу;
безпека - відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю спричинення шкоди та/або нанесення збитку;
випробування в системі розподілу (далі - випробування) - підготовлений та впроваджений за окремою програмою особливий режим роботи обладнання об’єктів електроенергетики для комплексної перевірки роботоспроможності обладнання, параметрів та показників його роботи в експлуатаційних умовах, оцінки впливів обладнання та конфігурації мережі, що випробовується, на роботу системи розподілу;
випробування в системі розподілу (випробування) - випробування, які ОСР виконує одноосібно на об’єкті системи розподілу або разом із суміжним ОСР на об’єкті системи розподілу, або разом хоча б з одним Користувачем на об’єкті Користувача;
висока напруга (ВН) - напруга, середньоквадратичне номінальне значення якої 35 кВ < Un менше або дорівнює 154 кВ;
вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО) вибору схеми приєднання електроустановки до системи розподілу - актуальні на час звернення замовника характеристики та завантаження елементів системи розподілу (по елементах) з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання, які мають істотне значення для визначення точки/точок забезпечення потужності з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання (не менше двох варіантів схем приєднання);
від’єднання електроустановки - послідовність дій, спрямованих на фізичне відокремлення (демонтаж) одного або кількох технологічних елементів електричної мережі для запобігання технічної можливості несанкціонованого розподілу електричної енергії від/до цієї мережі до/від електроустановки;
відключення електроустановки - одноразова дія (технологічна операція), яка виконується автоматичним або ручним способом штатними пристроями (вимикач, роз’єднувач) електричної мережі або електроустановки шляхом роз’єднання сусідніх елементів цієї мережі (установки) без порушення її технологічної цілісності, спрямована на знеструмлення електроустановки;
договір про надання послуг з розподілу електроенергії - домовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем або між ОМСР та Користувачем МСР;
договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) - письмова домовленість сторін, що є документом установленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ОСР, ОМСР або іншого власника електричних мереж (основного споживача);
експлуатація обладнання (виробу, системи) - частина життєвого циклу обладнання, упродовж якої реалізується, підтримується та відновлюється його якість та яка включає в себе використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, транспортування і зберігання від моменту його виготовлення до моменту виведення з експлуатації;
електрифікація - виконання ОСР комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільних пристроїв тощо) для електрозабезпечення території мікрорайону/кварталу, вулиці у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;
електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника - електричні мережі, які забезпечують живлення електроустановок об'єкта замовника від місця (точки) приєднання до струмоприймачів замовника;
( Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом двадцять першим згідно зПостановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
електроустановки інженерного (зовнішнього) електрозабезпечення - електричні мережі (об’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника на виконання технічного завдання на проєктування та/або технічних умов;
електроустановки тимчасових об’єктів - електроустановки у складі об’єктів, що визначені законодавством або проєктом як тимчасові;
енерговузол - сукупність об’єктів енергосистеми, що розташовані на обмеженій частині території та об’єднані спільною інфраструктурою;
замовник послуги з приєднання (замовник) - фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, визначеним цим Кодексом, повідомила ОСР про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;
зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу;
контрольний вимір - система заходів, що забезпечує одночасне (у почасовому вимірі) отримання показів активної та реактивної потужності окремих Користувачів, потужності в окремих вузлах системи розподілу та рівнів напруги в характерних точках, а також інших даних щодо схеми електрозабезпечення Користувачів та режиму роботи обладнання;
критерій (N-1) - правило, згідно з яким елементи, що залишаються в роботі в системі розподілу після настання аварійної ситуації, мають бути здатні адаптуватися до нового робочого режиму не перевищуючи межі експлуатаційної безпеки;
мала система розподілу (далі - МСР) - електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів;
мережеві обмеження - нездатність елемента мережі або певного перетину забезпечити передачу електричної енергії в максимальному розрахунковому режимі навантаження (енергогенеруючих потужностей, споживачів або окремих вузлів ОЕС України) із забезпеченням належної стійкої роботи ОЕС України та допустимих струмових навантажень мережевих елементів;
місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;
надійність - властивість об’єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах експлуатації, технічного обслуговування, зберігання і транспортування;
нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР;
низька напруга (НН) - напруга, середньоквадратичне номінальне значення якої Un менше або дорівнює 1 кВ;
нормальний режим роботи - режим, за якого система знаходиться в межах операційної безпеки в N-ситуації та після виникнення будь-якої ситуації з переліку аварійних ситуацій, беручи до уваги наслідки наявних коригувальних дій;
об’єкти диспетчеризації - обладнання електроустановок об’єктів електроенергетики, у тому числі пристрої релейного захисту і протиаварійної автоматики (РЗіПА), елементи системи автоматичного регулювання частоти та потужності, автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), засоби диспетчерського та технологічного управління (ЗДТУ) тощо, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерського персоналу;
оперативне відання - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, стан і режим роботи якого впливає на наявну потужність і резерв потужності електростанцій, режим і надійність роботи електричних мереж ОЕС України загалом, а також настроювання пристроїв РЗіПА, АСДУ, ЗДТУ, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану та режиму роботи здійснюється з дозволу оперативного працівника відповідного рівня, в оперативному віданні якого перебуває цей об’єкт диспетчеризації;
оперативне розпорядження - письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін до затверджених чинних інструкцій, передане факсимільними або електронними засобами зв’язку;
оперативне управління - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану та режиму роботи здійснюється безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває цей об’єкт диспетчеризації, або за його оперативними командами підпорядкованим персоналом і потребує координації дій підпорядкованого оперативного персоналу та узгодження їх на декількох об’єктах. Оперативне управління складається з комплексу дій, спрямованих на зміну технологічних режимів роботи та/або оперативного стану обладнання енергооб’єктів, що складається з прийняття рішення, підготовки та надання оперативної команди і контролю за його виконанням;
оперативно-технічне обслуговування - безперервна технічна експлуатація електроустановок відповідно до нормативних актів та регламентів із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;
оперативно-технологічне управління ОЕС України - побудована за ієрархічною структурою система контролю параметрів та режимів роботи енергосистеми в цілому та обладнання кожного енергетичного об’єкта, що входить до її складу, у процесі виробництва, передачі та розподілу електроенергії з метою управління цими процесами для підтримання заданих параметрів та режимів роботи шляхом реалізації комплексу дій, направлених на зміну технологічних режимів та/або оперативного стану обладнання енергооб’єктів, що складається з прийняття рішення, підготовки та надання оперативного розпорядження і контролю за його виконанням;
перспективне планування системи розподілу - процес, який визначає у довгостроковій перспективі (на 5 років та більше) напрямок розвитку системи розподілу та обсяги інвестицій з метою постійного задоволення потреб споживачів в електричній енергії з дотриманням нормативних показників якості енергії та надійності електрозабезпечення;
підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з’єднання електричних мереж замовника та ОСР згідно з проєктною схемою;
план відновлення - підсумковий звід всіх технічних і організаційних заходів, яких необхідно вжити для відновлення системи до нормального стану;
план захисту енергосистеми - підсумковий звід всіх технічних та організаційних заходів, які мають бути вжиті для запобігання поширенню або загостренню аварії в магістральних мережах, щоб уникнути широкого розповсюдження порушення, і режиму погашення;
потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об’єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення);
протиаварійні заходи - технічні, технологічні та/або організаційні дії із запобігання виникненню і розвитку технологічних порушень, мінімізації негативних наслідків від них та їх шкідливого впливу на людей і навколишнє природне середовище;
резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;
ремонт електроустановок об’єктів електроенергетики - комплекс робіт, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик або їх складових;
розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики;
середня напруга (СН) - напруга, середньоквадратичне номінальне значення якої 1 кВ < Un менше або дорівнює 35 кВ;
схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника з позначенням меж балансової належності власників електричних мереж та переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;
схема перспективного розвитку електроенергетичної системи/електричної мережі - вид проєктної документації, в якій визначено основні заходи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроенергетичної системи/електричних мереж на встановлену перспективу, що забезпечують її/їх надійне та стале функціонування та електропостачання споживачам електричної енергії нормованої якості, а також визначено необхідні витрати для виконання цих заходів;
територія, що підлягає комплексній забудові - територія забудови нового мікрорайону, кварталу, житлового масиву (комплексу), нової вулиці тощо, на якій з метою забезпечення реалізації громадських інтересів в установленому законодавством порядку здійснюється або планується здійснюватись попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об’єктів будівництва, а також благоустрій території;
технічне завдання на проєктування - комплекс умов та вимог щодо будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;
технічне обслуговування - комплекс робіт, спрямованих на підтримання роботоспроможності та запобігання передчасному спрацюванню елементів обладнання під час використання його за призначенням, перебування у резерві чи зберіганні, а також під час транспортування;
технічні умови на приєднання - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта замовника, заявленого до приєднання до електричних мереж, які повинні відповідати його розрахунковим технічним і технологічним параметрам та меті приєднання (виробництво, розподіл, споживання електричної енергії) та є невід’ємним додатком до договору про приєднання;
( Абзац п'ятдесят восьмий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
технологічне порушення - порушення в роботі обладнання, об’єкта електроенергетики чи енергосистеми в цілому, яке супроводжується відхиленням хоча б одного з експлуатаційних параметрів від гранично допустимих значень, що призвело або може призвести до зниження надійності роботи, пошкодження, виходу з ладу обладнання, зниження параметрів якості та/або припинення електропостачання або створити загрозу життю та здоров’ю людей чи завдати шкоди навколишньому природному середовищу, або пряме пошкодження (відмова в роботі) обладнання із зазначеними наслідками, яке відбулося внаслідок технічних причин або в результаті дій (у тому числі помилкових) персоналу;
тимчасовий (сезонний) об’єкт - об’єкт, який встановлюється на землях комунальної або державної форми власності на термін не більше 180 календарних днів;
транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, розподіляється іншим споживачам електричної енергії та/або ОСР;
якість електричної енергії - сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.
Інші терміни, які використовуються у цьому Кодексі, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" .
2.2. Скорочення, що застосовуються у цьому Кодексі, мають такі значення:
АЧР - автоматика частотного розвантаження;
АЧР-ЧАПВ - автоматичне частотне розвантаження з автоматичним повторним включенням по частоті;
ВДЕ - відновлювані джерела енергії;
ГАВ - графік аварійного відключення споживачів електричної енергії;
ГОЕ - графік обмеження споживання електричної енергії;
ГОП - графік обмеження споживання електричної потужності;
ГПВ - графік погодинного відключення;
МСР - мала система розподілу;
ОМСР - оператор малої системи розподілу;
ОСП - оператор системи передачі;
ОСР - оператор системи розподілу;
ПА - протиаварійна автоматика;
РЗА - релейний захист та автоматика;
САВН - спеціальна автоматика відключення навантаження;
СГАВ - спеціальний графік аварійних відключень.
ІІІ. Правила планування розвитку системи розподілу
3.1. Загальні положення
3.1.1. Цей розділ визначає:
1) процедури, технічні вимоги та обов’язки, пов’язані з плануванням розвитку систем розподілу;
2) принципи та критерії планування розвитку систем розподілу для забезпечення надійного, безпечного та економічно ефективного функціонування систем розподілу та встановлених рівнів показників якості електропостачання;
3) порядок та зобов’язання, що стосуються обміну інформацією для цілей планування між ОСР, Користувачами та замовниками;
4) порядок взаємодії у процесі планування розвитку системи розподілу ОСР з ОСП.
3.1.2. Дія цього розділу поширюється на ОСР, Користувачів та замовників при плануванні та розвитку їх власних електроустановок та/або мереж, якщо це матиме вплив на роботу системи розподілу ОСР.
3.1.3. ОСР повинен планувати та виконувати заходи та проєкти згідно з Планом розвитку ОСР без покладення будь-яких фінансових зобов’язань на Користувачів або замовників.
3.2. Принципи та критерії перспективного планування
3.2.1. ОСР здійснює довгострокове планування для розвитку системи розподілу, включаючи проведення всіх необхідних досліджень та оцінок/прогнозів. З цією метою ОСР розробляє План розвитку ОСР, який подає на затвердження Регулятору згідно з цим Кодексом.
3.2.2. План розвитку ОСР є документом, який містить необхідні прогнозні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на наступні 5 календарних років із визначенням необхідного для цього обсягу інвестицій та строків виконання відповідних заходів.
3.2.3. Планування розвитку системи розподілу здійснюється з метою:
1) своєчасного забезпечення необхідної пропускної спроможності системи розподілу згідно з наявними та прогнозними потребами Користувачів та замовників (щодо споживання електричної енергії та її відпуску в мережу);
2) забезпечення достатньої пропускної спроможності системи розподілу для потреб Користувачів енерговузлів, що розвиваються (щодо споживання електричної енергії та її відпуску в мережу);
3) забезпечення надійної, безпечної, ефективної експлуатації системи розподілу, відповідності якості електропостачання встановленим вимогам;
4) зниження технологічних витрат електроенергії в елементах системи розподілу та комерційних втрат електроенергії в системі розподілу.
3.2.4. План розвитку ОСР корелюється зі схемою перспективного розвитку системи розподілу та формується з урахуванням, зокрема:
1) Енергетичної стратегії України;
2) Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років;
3) обґрунтованої необхідності реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж ОСР, звернень замовників щодо будівництва;
4) обґрунтованих прогнозів обсягів попиту на електричну енергію та потужність;
5) схем видачі потужності генеруючих одиниць, що виконуються у складі проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення існуючих об’єктів електроенергетики, приєднаних до системи розподілу;
6) системи зовнішнього електропостачання споживачів потужністю 5 МВА та більше та/або таких, для яких існують особливі вимоги щодо надійності електропостачання;
7) приєднаної до системи розподілу потужності (та перспективи її зміни) виробників електричної енергії, у тому числі які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії;
8) пропускної спроможності мереж системи розподілу;
9) впливу запропонованих заходів на роботу системи передачі згідно з Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі - Кодекс системи передачі);
( Підпункт 9 пункту 3.2.4 глави 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
10) необхідністю забезпечення гнучкості системи розподілу, простоти та економічної ефективності проєктних рішень, ефективного поєднання нових елементів мережі з діючою системою розподілу;
11) планів і схем планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях;
12) генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;
13) екологічних стандартів і нормативів;
14) необхідності забезпечення контролю реактивної потужності на підстанціях 20-110 (150) кВ системи розподілу;
15) впливу управління попитом, зменшення пікових навантажень і заходів зі скорочення витрат електроенергії в електричних мережах системи розподілу;
16) висновків та рекомендацій схеми перспективного розвитку системи розподілу;
17) суспільно значущих громадських заходів, визначених Кабінетом Міністрів України;
18) планового виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики, що впливають на роботу системи розподілу.
3.2.5. ОСР здійснює планування розвитку системи розподілу з дотриманням вимог/стандартів щодо:
1) якості електроенергії;
2) безпеки та надійності електропостачання;
3) охорони навколишнього природного середовища.
3.2.6. Категорії заходів з розвитку системи розподілу мають бути направлені, зокрема, на:
1) удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу;
2) підвищення рівня якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами);
3) зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії;
4) інтеграцію до системи розподілу розподіленої генерації, у т. ч. виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії;
5) розробку планів розвитку інфраструктури системи розподілу для забезпечення поточного та прогнозного (у разі збільшення) навантаження (будівництво нових елементів, модернізація існуючих об’єктів, збільшення їх потужності тощо);
6) зменшення впливу на навколишнє природне середовище;
7) інтеграцію "споживачів-виробників" та МСР до системи розподілу ОСР;
8) розвиток дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж;
9) упровадження "інтелектуальних" лічильників (у точках, де ОСР є стороною, відповідальною за комерційний облік електричної енергії) та автоматизованих систем обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі - Кодекс комерційного обліку);
( Підпункт 9 пункту 3.2.6 глави 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
10) підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, автоматизації та підвищення рівня середньої напруги.
3.2.7. При розробці Плану розвитку ОСР мають бути враховані фактори, що впливають на строк проведення відповідних робіт з розвитку системи розподілу, зокрема обсяг та складність запланованих робіт, необхідність здійснення реконструкції електричних мереж у точках приєднання до системи розподілу, час для отримання відповідних дозвільних документів згідно з чинним законодавством України тощо.
3.2.8. ОСР готує План розвитку ОСР таким чином, щоб забезпечити поступову (упродовж обґрунтованого періоду часу) відмову від використання мереж напругою 6 кВ (в обґрунтованих випадках) та напругою 3х0,23 кВ у своїй системі розподілу. Вищезазначені рівні напруги мають бути замінені на електроустановки вищого рівня напруги на основі результатів досліджень, проведених ОСР при плануванні розвитку системи розподілу відповідно до вимог, передбачених цим Кодексом.
3.2.9. Проєкти, включені до Плану розвитку ОСР, мають передбачати відповідність вимогам критерію "N-1" для збірних шин ПС 110 кВ та вище без застосування пристроїв ПА. Для інших рівнів напруги такий критерій застосовується відповідно до вимог щодо надійності електропостачання об’єктів або міських конгломерацій.
3.2.10. Безпека та надійність електропостачання забезпечується технічними рішеннями, обраними на основі розрахунків усталених режимів, статичної та динамічної стійкості, струмів короткого замикання, з метою забезпечення живлення навантаження згідно з відповідною категорійністю.
3.2.11. ОСР повинен використовувати сучасне програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання та оптимізації топології та режимів роботи системи розподілу.
3.2.12. ОСР повинен мати повну інформацію про технічні характеристики своєї системи розподілу, включаючи дані виробників обладнання та/або дані, підтверджені відповідними актами, дані щодо часу експлуатації тощо.
3.3. Зміст Плану розвитку ОСР
3.3.1. План розвитку ОСР має містити:
1) фактичні та прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність у системі розподілу, обсяги розподілу (у т. ч. транзиту) електричної енергії мережами ОСР;
2) фактичні та обґрунтовані прогнозні обсяги відпуску електричної енергії виробників електричної енергії, приєднаних до системи розподілу (визначені, де необхідно, у координації з ОСП);
3) пооб’єктний перелік проєктів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення елементів системи розподілу рівня напруги 20 кВ і вище та узагальнений перелік заходів для рівня напруги нижче 20 кВ із прив’язкою до відповідних районів та зазначенням відповідного обсягу інвестицій і строків виконання впродовж наступних 5 календарних років;
4) заплановані та прогнозні рівні потужності в кожній точці приєднання системи розподілу до системи передачі та до систем розподілу інших ОСР та/або збільшення потужності для існуючих точок приєднання;
5) заходи з будівництва об’єктів системи розподілу, включаючи засоби РЗА, ПА і зв’язку, потреба в яких визначена ОСП відповідно до вимог підтримання належного рівня операційної безпеки;
6) інформацію щодо нових електроустановок виробництва електричної енергії, які мають бути приєднані до системи розподілу (на основі заяв про приєднання та іншої інформації, наявної в ОСР);
7) дані щодо прогнозної потужності приєднання нових електроустановок (на основі заяв про приєднання та доступної потужності в точках забезпечення потужності);
8) дані щодо потужності в енерговузлах системи розподілу, ураховуючи формування переліку елементів мережі, що спричиняють обмеження та/або неналежну якість електропостачання споживачів, які потребують виконання заходів щодо підсилення з метою забезпечення інтеграції нового навантаження та виробництва до системи розподілу;
9) дані щодо завантаження електричних мереж напругою 20 кВ та вище в характерні періоди їх роботи для нормальних та ремонтних режимів;
10) інформацію (фактичні та заплановані рівні показників) щодо якості електропостачання (комерційна якість послуг, надійність (безперервність) та якість електроенергії) та заходів, направлених на її підвищення;
11) інформацію щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії та планів щодо їх встановлення;
12) інформацію щодо запланованого виведення обладнання системи розподілу з експлуатації та оцінку впливу такого виведення;
13) плани в частині заходів з компенсації реактивної потужності;
14) плани в частині улаштування "інтелектуального" обліку електричної енергії;
15) фактичні та прогнозні витрати електроенергії в системі розподілу та заходи, направлені на їх зниження;
16) плани щодо реконструкції електричних мереж у точках забезпечення потужності або створення нових точок забезпечення потужності із зазначенням резервів потужності, які створюються при реалізації цих планів для можливості приєднання нових замовників;
17) аналіз витрат та вигод (з урахуванням техніко-економічних показників) проєктів з розвитку системи розподілу.
3.3.2. Заходи з розвитку системи розподілу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та/або інших стратегічних документів України, мають бути зазначені окремо.
3.3.3. Кожен проєкт та/або захід, що передбачається в Плані розвитку ОСР, повинен бути віднесений до однієї або більше категорій, зазначених у пункті 3.2.6 глави 3.2 цього розділу.
3.3.4. До Плану розвитку ОСР також додаються:
1) схема електричних з’єднань мереж напругою 20 кВ та вище, яка охоплює як поточний, так і прогнозний періоди;
2) схема нормального режиму електричної мережі напругою 20 кВ та вище;
3) схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та величини струму короткого замикання для кожного енерговузла (елемента) електричних мереж;
4) аналіз досліджених режимів з урахуванням існуючого та прогнозного завантаження системи розподілу.
3.4. Порядок підготовки Плану розвитку системи розподілу
3.4.1. План розвитку ОСР розробляється на п’ятирічний період та має щорічно актуалізуватися. Цей процес включає проведення всіх необхідних досліджень і оцінок.
3.4.2. При розробці заходів та проєктів Плану розвитку систем розподілу ОСР повинен забезпечити узгодженість із Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років і отримати відповідний письмовий висновок від ОСП.
ОСП повинен здійснити аналіз отриманих від ОСР проєктів планів розвитку систем розподілу на наступні 5 років щодо частин цих планів, що відносяться до розвитку електричних мереж 110 (150) кВ, на відповідність Плану та надати ОСР висновки (з обґрунтованими пропозиціями та зауваженнями щодо необхідності коригування у випадку невідповідності) протягом 20 робочих днів з дати отримання їх від ОСР.
( Пункт 3.4.2 глави 3.4 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2595 від 03.12.2019 )
3.4.3. Проєкт Плану розвитку ОСР не пізніше ніж за 30 робочих днів до подання на затвердження Регулятору оприлюднюється на офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет та проходить процедуру відкритих обговорень із залученням представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Користувачі, місцеві органи влади, інші заінтересовані сторони мають право подавати зауваження та пропозиції до проєкту Плану розвитку ОСР. ОСР розглядає отримані пропозиції та зауваження та приймає рішення щодо їх урахування або відхилення з наданням відповідного обґрунтування. Доопрацьований за підсумками відкритих обговорень проєкт Плану розвитку ОСР оприлюднюється ОСР на офіційному вебсайті в мережі Інтернет разом з отриманими пропозиціями/зауваженнями та результатами їх розгляду.
3.4.4. ОСР повинен не пізніше ніж за 2 місяці до подачі на затвердження Регулятору направити проєкт Плану розвитку ОСР на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та іншим заінтересованим сторонам для отримання їх коментарів та пропозицій/зауважень і подати його разом з висновком ОСП на затвердження Регулятору не пізніше 01 червня року, що передує прогнозному п’ятирічному періоду.
3.4.5. У разі отримання від Регулятора зауважень та пропозицій до проєкту Плану розвитку ОСР упродовж календарного місяця ОСР повинен доопрацювати проєкт Плану розвитку ОСР та подати Регулятору оновлений План розвитку ОСР з відповідним обґрунтуванням.
3.4.6. Зміни до Плану розвитку ОСР можуть вноситись не більше ніж один раз на рік на загальних засадах згідно з цим розділом.
3.4.7. План розвитку ОСР після затвердження Регулятором є обов’язковим для виконання ОСР. ОСР несе відповідальність за виконання затвердженого Плану розвитку ОСР відповідно до ліцензійних умов. Регулятор здійснює контроль за виконанням затвердженого Плану розвитку ОСР.
3.4.8. ОСР розробляє інвестиційну програму на підставі Плану розвитку ОСР та подає її Регулятору разом із розрахунком тарифу на послуги з розподілу на відповідний регуляторний період. Розробка інвестиційної програми здійснюється ОСР згідно з Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії, затвердженим Регулятором.
3.4.9. Затверджений Регулятором План розвитку ОСР не пізніше ніж через 5 робочих днів після затвердження оприлюднюється на офіційному вебсайті ОСР та Регулятора.
3.4.10. Оприлюдненню також підлягають схемні та технічні рішення (з урахуванням питань конфіденційності) щодо проєктів з приєднання замовників до систем розподілу, по яких визначені на договірних засадах терміни реалізації проєктів та передбачається створення резерву потужності для додаткових приєднань замовників.
3.4.11. Оприлюднена інформація щодо визначення шляхів забезпечення попиту на електричну енергію відповідними обсягами нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення систем розподілу надає можливість потенційним замовникам оцінити бізнесові та виробничі ризики, але не може використовуватися як вихідні дані для проєктування об’єктів зовнішнього електрозабезпечення.
3.5. Дослідження, що виконуються при плануванні розвитку системи розподілу
3.5.1. ОСР повинен проводити періодичні дослідження (щонайменше один раз на рік) потенційного впливу на систему розподілу запланованих приєднань та заходів, передбачених з метою виконання стратегічних проєктів і покриття прогнозів споживання (навантаження), для забезпечення надійного функціонування системи розподілу і належного дотримання показників якості послуг.
3.5.2. Дослідження, що проводяться ОСР, повинні містити:
1) схему перспективного розвитку системи розподілу - вид проєктної документації, в якій у графічному та табличному вигляді відображені мережі 20 кВ та вище в різних експлуатаційних режимах. Ця документація має містити аналіз досліджених режимів з урахуванням існуючого завантаження та рекомендації стосовно заходів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на десятирічний період, що забезпечують її надійне та стале функціонування та електропостачання споживачів електричною енергією нормованої якості, а також визначення необхідних витрат для виконання цих заходів. Схема перспективного розвитку системи розподілу може бути скоригована та уточнена за рішенням ОСР, але не рідше ніж один раз на 5 років;
2) аналіз перетоків електричної енергії, активної та реактивної потужності, включаючи оцінку завантаженості розподільних підстанцій (трансформаторів) і ліній. Аналіз перетоків повинен бути зроблений для мінімальних і максимальних умов навантаження під час зимового і літнього періодів;
3) аналіз існуючих схем, приєднань, що проєктуються, прогноз споживання і будівництво нових підстанцій у системі розподілу з пропозиціями щодо оптимізації схем ліній електропередач, які живлять споживачів;
4) розробку оптимальних планів, що стосуються компенсації реактивної потужності (у співпраці з ОСП за необхідності). Заходи з компенсації реактивної потужності і регулювання напруги повинні бути підготовлені на основі виконаних досліджень. При підготовці плану компенсації реактивної потужності його позитивний вплив на якість і рівень витрат електричної енергії повинен бути документально оформлений. Місце розташування компенсуючих пристроїв має визначатися на базі розрахунків та аналізу з використанням відповідного програмного забезпечення (якщо це можливо);
5) розробку заходів щодо зниження витрат електричної енергії з урахуванням надійності електропостачання. Структура витрат електричної енергії повинна бути проаналізована, витрати повинні бути віднесені до різних категорій і підсумовані в цілому на кількісній основі. Витрати електричної енергії повинні бути проаналізовані, щоб показати позитивний ефект заходів, які будуть здійснюватися (або вже проведені) ОСР, а також позитивні та негативні наслідки збільшення споживання, приєднання нових Користувачів (споживачів та виробників) до системи. На підставі результатів дослідження ОСР повинен запланувати технічно та економічно обґрунтовані заходи щодо зниження витрат електричної енергії;
6) дослідження рівнів напруги для визначення областей мережі та/або точок приєднання до системи розподілу, де може статися відхилення напруги і де можна запобігти порушенню діапазонів відхилення напруги, дозволених цим Кодексом та Кодексом системи передачі. У ході дослідження провалів напруги повинні ураховуватись заплановані приєднання нових генеруючих одиниць і споживачів (навантаження);
7) звіт про оцінку потенційного впливу нових генеруючих одиниць та приєднання інших електроустановок до системи розподілу на рівні струмів короткого замикання. У ході таких досліджень повинні бути ідентифіковані ділянки мережі, де існує можливість досягнення небезпечних рівнів струмів короткого замикання, що створює небезпеку для електроустановок та ризик їх пошкодження (як для Користувачів, так і для ОСР). Дослідження струмів короткого замикання повинно проводитися на основі альтернативних сценаріїв, у тому числі мінімальних і максимальних навантажень. Заходи із захисту повинні плануватися на основі результатів досліджень і повинні бути відображені у Планах розвитку ОСР;
8) дослідження надійності системи розподілу, у результаті яких прогнозні показники надійності (безперервності) електропостачання повинні бути розраховані для забезпечення відповідності показникам якості послуг, визначеним Регулятором;
9) щорічні графіки розміщення вимірювальних засобів параметрів якості електроенергії (реєстраторів/фіксаторів) для своєї системи розподілу відповідно до вимог розділу VІ цього Кодексу з метою забезпечення електропостачання Користувачів відповідно до встановлених показників якості електроенергії;
10) прозорий та всеохоплюючий аналіз витрат і вигод реалізації відповідних проєктів/заходів, використовуючи найкращу міжнародну практику, зокрема застосовуючи бальну систему і критерії, визначені у цьому розділі. Дослідження у процесі підготовки Плану розвитку ОСР повинні включати аналіз витрат на здійснення відповідних заходів/проєктів (капітальні витрати на активи, операційні витрати, ремонт тощо). Оцінка ефективності проєктів/заходів має ґрунтуватися на забезпеченні мінімізації витрат, у тому числі впродовж усього строку експлуатації відповідного обладнання, тобто з урахуванням технологічних витрат електричної енергії у відповідних елементах упродовж строку їх експлуатації.
3.5.3. ОСР повинен регулярно здійснювати перегляд технологій та операційних процедур, які використовуються при проєктуванні і будівництві/модернізації системи розподілу, здійснювати їх оновлення з метою відповідності сучасним вимогам.
3.6. Звіт щодо виконання Плану розвитку ОСР
3.6.1. ОСР готує звіт про виконання Плану розвитку ОСР з метою надання інформації Регулятору та Користувачам про повноту та своєчасність виконання заходів затвердженого Плану розвитку ОСР та досягнення відповідних результатів.
3.6.2. У звіті про виконання Плану розвитку ОСР має міститись така інформація:
1) опис робіт (із зазначенням стану їх виконання) ОСР щодо нового будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об’єктів електроенергетики за відповідний період у порівнянні із запланованими заходами;
2) аналіз досягнення запланованих результатів (фактичні величини рівнів витрат електричної енергії, пропускної спроможності, показників якості електричної енергії, показників якості послуг тощо) у порівнянні з плановими показниками;
3) причини невиконання запланованих заходів з відповідним обґрунтуванням та пропозиції щодо включення невиконаних заходів до Планів розвитку ОСР на майбутні періоди;
4) сума коштів, фактично витрачених на реалізацію Плану розвитку ОСР по кожному проєкту у порівнянні з плановими показниками;
5) висновки щодо необхідності актуалізації Плану розвитку ОСР;
6) інформація про основні зміни в системі розподілу за звітний період (фактичні рівні навантаження та обсяги відпуску електричної енергії в систему розподілу; кількість нових Користувачів (за категорією) та їх навантаження тощо);
7) постійні дані, що включають технічні характеристики (установлені заводом-виробником, визначені проєктом або визначені за результатами випробувань), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок (та/або їх складових, включаючи пристрої ПА), новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів електроенергетики;
8) актуалізована схема нормального режиму електричної мережі напругою 20 кВ та вище;
9) актуалізована схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та величини струму короткого замикання для кожного вузла електричних мереж;
10) актуалізована схема заміщення для розрахунку втрат електричної енергії;
11) актуалізована схема заміщення для розрахунку рівнів напруги.
3.6.3. Звіт про виконання Плану розвитку ОСР щороку подається Регулятору до 15 лютого року, наступного за звітним, та оприлюднюється на вебсайті ОСР.
3.7. Надання даних для перспективного планування розвитку системи розподілу
3.7.1. ОСР здійснює і координує збір інформації та даних, необхідних для планування розвитку системи розподілу, від Користувачів та замовників, а також від суміжних ОСР та ОСП.
3.7.2. Замовники та існуючі Користувачі повинні відповідно до вимог цього Кодексу надавати ОСР прогнозні та фактичні дані/інформацію, необхідні ОСР для підготовки Плану розвитку ОСР та проведення аналізу відповідно до цього Кодексу.
3.7.3. З метою підготовки Плану розвитку системи розподілу на наступні 5 календарних років ОСР використовує такі види даних:
1) прогнози навантаження - включають прогнози споживання електроенергії і потужності навантаження для Користувачів і замовників на визначений період часу;
2) проєктні дані - орієнтовні значення показників, що відносяться до нового обладнання та електроустановок, які заплановані до впровадження Користувачем або замовником;
3) постійні дані - фактичні дані щодо технічних характеристик (установлених заводом-виробником або визначених за результатами випробувань, що підтверджено відповідним актом), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок Користувачів (та/або їх складових, включаючи пристрої ПА), приєднаних до систем розподілу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.03.2018 № 310
Про затвердження Кодексу систем розподілу
Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Кодекс систем розподілу, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!