Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Міністерство фінансів України Наказ від 28.04.2017 №468
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 28.04.2017

Номер 468

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2017 № 468
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2017 р.
за № 652/30520
Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України та пункту 5 розділу ІІ Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державної фіскальної служби України


М.В.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.04.2017 № 468
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2017 р.
за № 652/30520
ЗМІНИ
до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
1) слова "(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)" замінити словами "(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)";
2) доповнити виноску "*" після слів "за серією" словами "(за наявності)";
3) у додатку до Звіту:
у таблиці "Відомості про контрольовані операції":
у графі 20 слова "без вирахування" замінити словами "за вирахуванням";
доповнити графу 23 після слова "рентабельності" словами "контрольованих операцій";
доповнити додаток графою 25 такого змісту:
Сторона,
що досліджується
25
4) інформацію до додатка до Звіту викласти у новій редакції, що додається.
1) пункти 1-3 розділу І викласти в такій редакції:
"1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
2. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;
уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.
Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").
3. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем";
2) доповнити пункт 2 розділу ІІІ абзацом такого змісту:
"У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу зазначається повне найменування нерезидента - пов’язаної особи.";
3) у розділі IV:
доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
"3. У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою".
У зв’язку з цим пункти 3-27 вважати відповідно пунктами 4-28;
в абзаці другому пункту 21 слова "такої послуги" замінити словами "відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції";
у пункті 23 цифри та слова "02 жовтня 2002 року № 378" замінити цифрами та словами "19 квітня 2016 року № 269";
абзац перший пункту 27 після слова "рентабельності" словами "контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках";
доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"29. У графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до підпункту 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу . У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається "1", якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0".
У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу , графа 25 не заповнюється.";
4) розділ V доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7. У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій";
5) у розділі VI:
у пункті 1:
в абзаці першому слова "Володіє: платник/контрагент" замінити словами "Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків";
в абзаці другому слова "Розмір володіння", "Володіння: безпосереднє/опосередковане" замінити словами "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано";
у пункті 2 слова "Розмір володіння", "Володіння: безпосереднє/опосередковане" замінити словами "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано";
у пункті 4 слова "Статус особи:" виключити;
у пункті 5 слова "Має повноваження:" виключити;
у пункті 6:
в абзаці першому цифри та слова "508" у графі "Надано/гарантовано: платником/контрагентом" замінити цифрами та словами: "508" або "513" у графі "платник/контрагент";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У графах "сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" та "сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" проставляються відповідні грошові показники.";
пункт 7 виключити;
6) у додатку 1 до Порядку:
у графі "Підстава" рядка за кодом 010:
слова "з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)" виключити;
доповнити словами та цифрами: "(крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України )";
у графі "Підстава" рядка за кодом 015 слова "з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)" виключити;
у графі "Підстава" рядка за кодом 020:
слово "Господарські" замінити словами "Зовнішньоекономічні господарські";
слова "продажу товарів" замінити словами "продажу та/або придбання товарів та /або послуг";
у графу "Підстава" рядка за кодом 030 доповнити словами та цифрами: "або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України ";
доповнити додаток новим рядком за кодом 040 такого змісту:
040господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
графу "Найменування сторони" рядка 109 додатка 5 до Порядку "Коди сторони операції" після слова "Кредитодавець" доповнити словом "(позикодавець)".
В. о. директора
Департаменту податкової
політики


В.П. Овчаренко
Інформація
до додатка до Звіту
про контрольовані операції за _____ рік
ІНФОРМАЦІЯ
про пов'язаність осіб
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2017 № 468
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2017 р.
за № 652/30520
Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!