Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів. Довідка від 08.02.2016 №193

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ, Довідка, Свідоцтво, Форма типового документа, Форма, Порядок від 08.02.2016 №193
Остання редакція від 01.01.2020. Внесення змін (наказ від 16.04.2019 N 642 /z0514-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тип Наказ, Довідка, Свідоцтво, Форма типового документа, Форма, Порядок

Дата 08.02.2016

Номер 193

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2016 № 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2016 р.
за № 278/28408
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2129 від 23.12.2016 № 642 від 16.04.2019 )
1. Затвердити Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, що додається (далі - Порядок).
2. Установити, що під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що випущені з виробництва та мають сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані до набрання чинності Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" , дозволяється застосовувати методики повірки, визначені в експлуатаційних документах на ці засоби вимірювальної техніки та галузевих нормативних документах до затвердження методик повірки відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.
( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
4. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.
Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
Юлія Ковалів
ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачівК.М. Ляпіна
В.І. Лапа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2016 № 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2016 р.
за № 278/28408
ПОРЯДОК
проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
І. Загальні положення
1. Цей Порядок установлює процедуру та умови проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів.
2. Дія цього Порядку поширюється на:
суб’єктів господарювання, які експлуатують, випускають з ремонту та видають напрокат ЗВТ; суб’єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо-, водопостачання (далі - заявники);
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, та інші державні органи;
наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, і повірочні лабораторії.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
4. ЗВТ підлягають періодичній повірці, повірці після ремонту, а також можуть проводитися позачергова, інспекційна та експертна повірки.
Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту ЗВТ, що застосовуються підприємствами, установами та організаціями, визначеними в частині першій статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
IІ. Проведення періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту
1. Повірка ЗВТ проводиться:
науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі - виконавці).
3. Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.
4. Методики повірки розробляються з урахуванням міжнародних нормативних документів та/або європейських стандартів.
5. Наукові метрологічні центри розробляють методики повірки та подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо їх затвердження.
Методики повірки, які містяться в національних стандартах, розробляються за участю наукових метрологічних центрів.
6. Назва методики повірки після слів "Методика повірки" містить назву категорії (групи) ЗВТ та умовне позначення цих ЗВТ. У разі коли повірка однієї категорії (групи) ЗВТ може проводитися різними методами, що передбачає розроблення декількох методик повірки, у назві методики повірки зазначається відповідний метод.
( Абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2129 від 23.12.2016 )
Методика повірки складається із вступної та основної частин.
У вступній частині визначають сферу застосування методики повірки та вказують міжнародні нормативні документи та/або європейські стандарти, що були застосовані під час розроблення. У вступній частині можуть наводитися терміни та їх визначення.
Основна частина методики повірки містить такі розділи:
операції повірки;
засоби повірки;
вимоги до кваліфікації персоналу (за потреби);
умови проведення повірки;
вимоги щодо безпеки;
підготовка до проведення повірки;
проведення повірки;
обробка результатів вимірювань;
оформлення результатів повірки.
Розділи дозволяється об’єднувати.
У розділі "Операції повірки" наводиться перелік назв операцій, які здійснюють під час проведення повірки, із зазначенням відповідного пункту розділу "Проведення повірки". У цьому розділі повинно бути передбачено можливість припинення проведення повірки в разі отримання негативних результатів під час здійснення тієї чи іншої операції.
У розділі "Засоби повірки" зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів, у тому числі стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки)), допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які застосовуються під час повірки, а також їх опис та технічні характеристики.
( Абзац шістнадцятий пункту 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Для еталонів, які застосовують під час проведення повірки, обов’язково наводяться граничні значення невизначеностей вимірювань, які повинні забезпечувати ці еталони.
Відношення розширеної невизначеності (за довірчої ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше ніж один до трьох.
( Абзац вісімнадцятий пункту 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
У розділі зазначається інформація щодо застосування засобів повірки, які не наведено в переліку, але які забезпечують визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягають повірці, з необхідною точністю.
У розділі "Вимоги до кваліфікації персоналу" зазначаються вимоги щодо необхідного рівня кваліфікації персоналу, що проводить повірку (професія, освіта, практичний досвід тощо). Розділ може бути доповнено переліком позначень та документів, з яким персонал, що проводить повірку, повинен ознайомитися до початку проведення повірки відповідних ЗВТ.
У розділі "Умови проведення повірки" зазначається перелік величин, що контролюються під час проведення повірки, які впливають на метрологічні характеристики ЗВТ, що підлягають повірці, із зазначенням номінальних значень величин та допустимих відхилень від номінальних значень.
У розділі "Вимоги щодо безпеки" зазначаються вимоги щодо забезпечення під час проведення повірки безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища. У розділі зазначається інформація про необхідність віднесення процесу проведення повірки до робіт зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці.
У розділі "Підготовка до проведення повірки" зазначаються перелік робіт, які слід виконати перед проведенням повірки, та спосіб їх виконання.
Рoзділ "Проведення повірки" містить такі підрозділи:
зовнішній огляд;
перевірка працездатності;
визначення метрологічних характеристик.
У підрозділі "Зовнішній огляд" зазначається перелік вимог до ЗВТ, що підлягають повірці, стосовно комплектності та зовнішнього вигляду.
У підрозділі "Перевірка працездатності" зазначаються перелік та опис операцій, які необхідно здійснити для перевірки працездатності ЗВТ, що підлягає повірці, а також працездатності та взаємодії його окремих частин та елементів.
У підрозділі "Визначення метрологічних характеристик" наводяться опис операцій, зазначених у розділі "Операції повірки", та раціональні методи визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягає повірці.
Опис кожної операції зазначається в окремому пункті з урахуванням послідовності відповідно до розділу "Операції повірки".
Наприкінці кожного пункту наводяться відповідні дані щодо характеристик ЗВТ.
( Абзац тридцять другий пункту 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Опис операцій повинен містити назву і метод повірки, схеми підключення, креслення, порядок здійснення операцій, формули, графіки, таблиці з поясненням наведених у них позначень, інформацію про максимально допустимі похибки вимірювань, рекомендації щодо кількості значущих цифр, які необхідно заносити до протоколу, тощо.
У разі якщо під час здійснення операцій повірки необхідно ведення записів результатів вимірювань у протоколі повірки, про це зазначається в методиці повірки та наводяться вимоги до протоколу повірки (або встановлюється його форма).
У розділі "Обробка результатів вимірювань" зазначаються способи обробки результатів вимірювань та методи розрахунку похибок. У розділі можуть наводитися приклад розрахунків під час обробки результатів вимірювань, таблиці обчислюваних величин, графіки залежності величин та інші дані для розрахунків.
У розділі "Оформлення результатів повірки" зазначається інформація про вимоги до оформлення результатів повірки згідно з розділом IV цього Порядку, а також спосіб оформлення результатів повірки.
7. Перелік методик повірки ЗВТ (далі - перелік) розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.
8. Еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.
Метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.
( Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
9. У разі застосування стандартних зразків під час проведення повірки ЗВТ ці зразки повинні мати встановлені значення властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35 та супроводжуватися документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31. Придатність до застосування таких стандартних зразків визначається науково-методичним центром Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.
Виробники стандартних зразків повинні мати підтверджену компетентність. Підтвердженням компетентності є:
для наукових метрологічних центрів - успішне проходження оцінки системи управління якістю регіональною організацією з метрології;
для інших виробників - акредитація на відповідність ISO Guide 34 національним органом України з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави.
11. Заявники подають ЗВТ на повірку укомплектованими разом з необхідними допоміжними пристроями та на вимогу виконавця - експлуатаційними документами, свідоцтвами про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документами щодо оцінки відповідності.
12. Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).
( Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
13. Роботи, пов’язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вимогам пункту 8 розділу II цього Порядку.
Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.
( Розділ II доповнено новим пунктом 13 згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
14. Періодичній повірці підлягають ЗВТ, визначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.
15. Заявники зобов’язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, установлених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями" від 13 жовтня 2016 року № 1747, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.
( Пункт 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
16. Періодична повірка ЗВТ проводиться виконавцями відповідно до письмового звернення заявника, складеного в довільній формі.
Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та погодити його з виконавцем.
Заявники, які погодили графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до погоджених строків або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.
( Абзац третій пункту 16 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
17. Позачергова повірка ЗВТ виконавцями відповідно до письмового звернення заявника проводиться:
за потреби заявника пересвідчитися у придатності ЗВТ до застосування;
у разі пошкодження відбитка повірочного тавра та в разі втрати свідоцтва про повірку, якщо таке тавро не передбачено;
( Абзац четвертий пункту 17 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
18. ЗВТ, які зберігають та не використовують, не підлягають періодичній повірці. Такі ЗВТ повинні мати прикріплену або розташовану на ЗВТ видиму позначку, що цей ЗВТ не використовується. Зберігання ЗВТ, які не використовують, оформлюють відповідним актом, складеним відповідальною особою суб’єкта господарювання в довільній формі, з наступним його затвердженням керівником суб’єкта господарювання, якому належать такі ЗВТ.
ЗВТ, які зберігають та не використовують, підлягають позачерговій повірці безпосередньо перед уведенням в експлуатацію або видачею напрокат.
19. Інспекційна повірка ЗВТ проводиться під час здійснення метрологічного нагляду.
20. Держпродспоживслужба подає ЗВТ, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки.
21. Під час інспекційної повірки ЗВТ дозволяється проводити повірку не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, а в обсязі, погодженому виконавцем з Держпродспоживслужбою.
22. Експертна повірка ЗВТ проводиться в разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації ЗВТ.
23. Експертну повірку ЗВТ проводять за письмовою заявою заявників, органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів або юридичних та фізичних осіб. У заяві повинно бути зазначено мету експертної повірки і причину, що зумовила її проведення.
24. Експертну повірку ЗВТ за заявою проводять в обсязі, передбаченому цією заявою, але не більшому, ніж передбачено методикою повірки.
( Пункт 24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
25. Повірку ЗВТ після ремонту проводять безпосередньо перед випуском їх з ремонту.
ІІІ. Умови проведення повірки
1. Повірку ЗВТ проводять:
у стаціонарних або пересувних повірочних лабораторіях;
безпосередньо на місці експлуатації або ремонту.
2. Місце проведення повірки визначає виконавець, зважаючи на економічні чинники, можливість транспортування еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання та ЗВТ, що повіряють, погоджуючи це рішення із заявником.
( Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
3. Під час проведення повірки ЗВТ на місцях їх експлуатації або ремонту заявники повинні:
надавати експлуатаційні документи, свідоцтво про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документи щодо оцінки відповідності;
відряджати персонал та надавати приміщення, необхідні для проведення повірки;
забезпечувати необхідні умови повірки (температуру і вологість навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки і санітарних норм (освітленість робочих місць для проведення повірки, наявність заземлення, вентиляції тощо);
забезпечувати зберігання еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які належать виконавцям;
( Абзац п'ятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
надавати в разі застосування пересувної повірочної лабораторії місце стоянки та забезпечувати під’єднання її до мереж електро-, газо- та водопостачання, каналізації, а також забезпечувати зберігання цієї лабораторії.
IV. Оформлення результатів періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту
1. Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно до методики повірки.
2. Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні і технічні характеристики відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та технічних регламентів щодо ЗВТ (далі - встановлені вимоги).
Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.
( Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
3. Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:
1) позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки;
2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:
на паперовому носії;
в електронній формі - у разі дотримання вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та цього Порядку;
( Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 2 згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
3) форма і розміри повірочних тавр наведені в додатку 3 до цього Порядку.
Повірочні тавра є річні, квартальні, індивідуальні та спеціальні. Строк застосування повірочних тавр шифрів 1-7 та 9 становить один рік, повірочних тавр шифрів 8 і 10 - до моменту їх зношення або пошкодження, за якого ці повірочні тавра не можуть бути застосовані.
Річні повірочні тавра (шифри 1-3, 6, 7 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом року, квартальні повірочні тавра (шифри 4, 5 та 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом кварталу, визначеного на повірочному таврі, індивідуальні повірочні тавра (шифри 4, 6 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, що мають індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку, спеціальні повірочні тавра (шифр 8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, які застосовуються для оформлення результатів повірки гир міліграмових;
( Абзац третій підпункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
4) повірочні тавра виготовляють (виготовляє) наукові метрологічні центри (науковий метрологічний центр), визначені (визначений) Мінекономрозвитку, які (який) має відповідні приміщення, персонал, обладнання для виготовлення тавр (далі - виробник тавр).
Виробник тавр щомісяця до 05 числа подає Мінекономрозвитку інформацію про виготовлені ним тавра;
5) шифр повірочного тавра виконавця міститься в Державному реєстрі наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно до Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 21 вересня 2015 року № 1164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за № 1203/27648;
6) виготовлення тавр здійснюється на підставі договорів, укладених між виконавцями та виробником тавр.
Виконавці подають замовлення виробнику тавр на виготовлення повірочних тавр не пізніше ніж за три місяці до планового строку їх застосування.
Виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати;
( Підпункт 6 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
7) повірочні тавра застосовує лише персонал, зазначений у пункті 2 розділу ІІ цього Порядку.
Виконавець наказом закріплює повірочні тавра за персоналом, що проводить повірку, та призначає відповідальну особу, яка здійснює зберігання, облік, видання та приймання повірочних тавр від персоналу, який проводить повірку.
За зберігання виданих повірочних тавр, придатність до застосування та чіткість відбитків повірочних тавр відповідає персонал, що проводить повірку.
Передавання іншим особам індивідуальних повірочних тавр забороняється.
Після закінчення кварталу, протягом якого квартальні повірочні тавра були застосовані, та в разі, якщо повірочні тавра протягом тижня не будуть застосовані, повірочні тавра здаються персоналом, що проводить повірку, відповідальній особі для їх зберігання;
8) виконавці забезпечують зберігання:
наказів про закріплення повірочних тавр;
зразків відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток;
зразків підписів персоналу, що проводить повірку;
9) зразки відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток зберігаються виробником тавр та відповідальними особами, призначеними виконавцем, протягом десяти років.
( Абзаци перший-третій підпункту 9 пункту 3 розділу IV замінено абзацом в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Зразки відбитків латунних та каучукових повірочних тавр знімаються на папері (для повірочних тавр шифрів 1-4 згідно з додатком 3 до цього Порядку), сталевих повірочних тавр - на алюмінієвій пластині (для повірочних тавр шифрів 5-8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) та сталевих плашок - на пломбах (для повірочних тавр шифрів 9 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку), залишаються контрольні зразки повірочних тавр - етикеток.
Накази виконавців про закріплення повірочних тавр та зразки підписів персоналу, що проводить повірку, зберігаються виконавцями протягом десяти років;
10) втрати повірочних тавр, зношення або пошкодження повірочних тавр, унаслідок яких вони не будуть застосовуватися, оформлюються актами виконавця;
11) порядок замовлення, приймання від виробника тавр, порядок видачі персоналу, що проводить повірку, та приймання від цього персоналу, обліку, зберігання та контролю правильності застосування повірочних тавр безпосередньо у виконавця повинні бути визначені в документах системи якості ЗВТ виконавця;
12) виконавці повертають латунні, каучукові та сталеві повірочні тавра (крім повірочних тавр шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) виробнику тавр для їх гасіння (знищення рисунка) до 01 лютого року, наступного за роком застосування.
Повірочні тавра шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку повертають виробнику тавр для їх гасіння після зношення або пошкодження, через які вони не можуть бути застосовані;
13) гасіння повірочних тавр, крім повірочних тавр - етикеток, здійснює комісія, утворена виробником тавр (далі - комісія виробника тавр), після закінчення строку їх застосування.
За результатами гасіння повірочних тавр комісія виробника тавр складає акт, у якому зазначається факт гасіння тавр.
Знищення повірочних тавр - етикеток здійснює комісія, утворена виконавцем (далі - комісія виконавця), після закінчення строку їх застосування шляхом їх подрібнення до стану, що виключає можливість їх прочитання та відновлення.
За результатами знищення повірочних тавр - етикеток комісія виконавця складає акт, у якому зазначається факт знищення повірочних тавр - етикеток;
14) у разі якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції настроювання ЗВТ, за результатами повірки такі ЗВТ пломбують. Відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу або наносять повірочне тавро - етикетку згідно з додатком 3 до цього Порядку;
( Підпункт 14 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
15) у разі якщо ЗВТ призначено для вимірювання декількох фізичних величин та (або) він має декілька діапазонів вимірювання, але його застосовують для вимірювання меншої кількості фізичних величин або не в усіх діапазонах (чи якщо ЗВТ застосовують лише в окремій частині діапазону вимірювання), за письмовим зверненням заявника під час повірки таких ЗВТ дозволено проводити операції з перевірки лише стосовно зазначених фізичних величин і діапазонів (частин діапазонів) вимірювання.
У таких випадках свідоцтво про повірку ЗВТ оформлюють обов’язково. У свідоцтві про повірку ЗВТ роблять відповідний запис щодо особливостей застосування таких ЗВТ;
16) у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, ЗВТ вважається неповіреним;
17) у разі якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає встановленим вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ та (або) гасить попередній відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня;
18) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
4. Оформлення результатів інспекційної та експертної повірок здійснюється таким чином:
1) за результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджується керівником виконавця.
У висновку зазначаються результати повірки ЗВТ в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки ЗВТ;
2) за результатами інспекційної повірки складається довідка (додаток 5), яка підписується персоналом, що проводив повірку, та керівником виконавця.
Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін
Додаток 1
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації,
та оформлення її результатів
(пункт 16 розділу II)
ГРАФІК
проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Додаток 2
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)
СВІДОЦТВО
про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Додаток 3
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 3 пункту 3 розділу IV)
ФОРМА І РОЗМІРИ
повірочних тавр
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Додаток 4
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 17 пункту 3 розділу IV)
ДОВІДКА
про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
Додаток 5
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації,
та оформлення її результатів
(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)
ДОВІДКА
про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019 )
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2016 № 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2016 р.
за № 278/28408
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
1. Затвердити Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, що додається (далі - Порядок).
2. Установити, що під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що випущені з виробництва та мають сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані до набрання чинності Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" , дозволяється застосовувати методики повірки, визначені в експлуатаційних документах на ці засоби вимірювальної техніки та галузевих нормативних документах до затвердження методик повірки відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.
4. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!