• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобовязань та пені

Міністерство фінансів України  | Наказ, Журнал, Реєстр, Форма типового документа, Висновок, Порядок від 15.12.2015 № 1146 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Журнал, Реєстр, Форма типового документа, Висновок, Порядок
 • Дата: 15.12.2015
 • Номер: 1146
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Журнал, Реєстр, Форма типового документа, Висновок, Порядок
 • Дата: 15.12.2015
 • Номер: 1146
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.12.2015 № 1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1679/28124
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 60 від 11.02.2019 )
Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Відповідно до статті 43 глави 1, статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України , частини другої статті 45 глави 8 розділу II та частини другої статті 78 глави 12 розділу III Бюджетного кодексу України , Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок взаємодії територiальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територiальних органiв Державної казначейської служби України у процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 30 грудня 2013 року № 882/1188 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23 січня 2014 року за № 146/24923.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України
В.о. Голови Державної
казначейської служби України


К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров

В.П. Дуда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
15.12.2015 №1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1679/28124
ПОРЯДОК
взаємодії територiальних органів Державної фіскальної служби України, мiсцевих фiнансових органiв та територiальних органiв Державної казначейської служби України у процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )( У тексті Порядку слова "серія та номер" замінено словами "серія та/або номер", після слів "грошових зобов’язань" доповнено словами "та пені" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини територiальних органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС) з мiсцевими фiнансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статтi 45 та частини другої статтi 78 Бюджетного кодексу України .
Дiя цього Порядку не поширюється на:
1) вiдшкодування податку на додану вартiсть;
2) повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надмiру внесених платниками податкiв за власним бажанням на рахунки, вiдкритi на iм'я відповідних органів ДФС, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та iнших платежів до/або пiд час митного оформлення, та грошової застави;
3) повернення помилково та/або надмiру перерахованих (унесених) платниками коштiв, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;
4) повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;
5) виконання рiшень судiв щодо безспірного списання коштiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджетiв.
2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, визначених в Податковому, Митному та Бюджетному кодексах України.
3. У разі наявності у платника податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
4. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків здійснюється з бюджету, до якого такі кошти були зараховані.
Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбачений серед джерел формування відповідного бюджету, повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.
У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Податкового кодексу України , такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
5. Повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здiйснюється виключно на пiдставi заяви платника податку (за винятком повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фiзичних осiб, якi розраховуються органом ДФС на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення.
6. У заяві платник вказує суму і вид помилково та/або надміру сплаченого платежу та визначає напрям(и) перерахування коштiв, що повертаються:
1) на поточний рахунок платника податку в установі банку;
2) на погашення грошового зобов'язання та пені (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно вiд виду бюджету;
3) готiвкою за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в установі банку;
4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;
5) поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку;
6) для подальших розрахункiв як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:
на небюджетний рахунок з облiку коштiв забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві;
банкiвський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу ДФС у відповідному уповноваженому банку (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).
7. Після реєстрації в органі ДФС заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових забовязань та пені (крім грошових забовязань та пені з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів) передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей. Не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації, заява з відміткою вказаних підрозділів щодо правомірності повернення передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку.
Заява платника про повернення помилково або надміру сплачених грошових забовязань та пені з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, після реєстрації передається до структурного підрозділу митниці ДФС, на який покладено функцію з підготовки висновку.
8. У разі якщо вказана у заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує:
висновок на повернення такої суми (її частини) за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку;
два примiрники реєстру висновкiв за платежами, належними державному бюджету, за формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку;
три примiрники реєстру висновкiв за платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку.
Контроль за прийняттям/передаванням висновкiв органи ДФС, мiсцеві фiнансові органи, органи Казначейства здійснюють шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (із змінами).
За платежами, належними державному бюджету, орган ДФС у строк не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення двадцятиденного строку з дня подання платником податкiв заяви передає висновки згiдно з реєстром висновкiв за платежами, належними державному бюджету, для виконання вiдповiдному органу Казначейства.
За платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, орган ДФС у строк не пiзнiше нiж за дев’ять робочих днiв до закiнчення двадцятиденного строку з дня подання платником податкiв заяви передає висновки згiдно з реєстром висновкiв за платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, для погодження вiдповiдному мiсцевому фiнансовому органу.
Відповідний мiсцевий фiнансовий орган протягом двох робочих днiв погоджує отримані висновки шляхом засвідчення пiдписом керiвника мiсцевого фiнансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згiдно з реєстром висновкiв за платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, вiдповiдному органу ДФС.
У разі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження Донецькій або Луганській обласній військово-цивільній адміністрації відповідно до пункту 24-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України .
( Абзац дев’ятий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Відповідний орган, визначений відповідно до пункту 24-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України , у строк протягом двох робочих днiв погоджує отримані висновки шляхом засвідчення пiдписом керiвника відповідного органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згiдно з реєстром висновкiв за платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, вiдповiдному органу ДФС.
( Абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня вiд дати отримання висновку, погодженого мiсцевим фiнансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до пункту 24-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України , передає його згiдно з реєстром висновкiв за платежами, належними мiсцевим бюджетам, та платежами, якi пiдлягають розподiлу мiж державним та мiсцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.
( Абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
9. Орган ДФС несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за несвоєчаснiсть передачi висновку органу Казначейства для виконання.
Якщо висновок підготовлено на частину вказаної у заяві суми, то у день його направлення до органу Казначейства орган ДФС направляє платнику письмове повідомлення з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.
10. Висновки реєструються органами Казначейства в Журналі обліку висновків, який ведеться в електронному вигляді, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
11. На пiдставi отриманих висновків вiдповiдний орган Казначейства здійснює повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у визначеному законодавством порядку.
12. Повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені готiвкою фiзичним особам, які не мають рахункiв у банках, здiйснюється органами Казначейства:
1) з вiдповiдних рахункiв, вiдкритих органами Казначейства в банках, уповноважених згiдно з укладеними договорами здiйснювати виплату готiвки на пiдставi чека, виписаного на iм'я фiзичної особи;
2) з рахункiв банкiв, уповноважених згiдно з укладеними договорами здiйснювати виплату готiвки за реєстром одержувачiв коштiв (далi - Реєстр), пiдготовленим органом ДФС, у якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi одержувача, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серія та/або номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган ДФС i мають вiдмiтку у паспортi), сума, що пiдлягає поверненню;
3) поштовим переказом на адресу, визначену у заявi платника податкiв або у податковiй декларацiї фiзичної особи, через пiдприємства поштового зв'язку за Реєстром, пiдготовленим органом ДФС.
Орган Казначейства протягом п'яти робочих днiв повiдомляє відповідний орган ДФС про перерахування сум помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені на рахунки банків та через пiдприємства поштового зв'язку, уповноважені здiйснювати готiвковi розрахунки з платниками податкiв, зазначені у висновку про повернення, пiсля чого орган ДФС у строк не пiзнiше п'яти робочих днiв повiдомляє платникiв податкiв про можливiсть отримання належних їм коштiв.
Оплата послуг банкiв та пiдприємств поштового зв'язку при поверненнi платникам податкiв готiвкою помилково та/або надмiру сплачених (утриманих) сум грошових зобов'язань та пені здiйснюється за рахунок коштiв бюджету, з якого повертається цей податок.
13. Повернення надмiру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фiзичних осiб на поточний рахунок платника податку здiйснюється органом Казначейства на пiдставi висновку, поданого органом ДФС до вiдповiдного органу Казначейства, не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення шiстдесятиденного строку вiд дня отримання органами ДФС податкової декларацiї.
Повернення надмiру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фiзичних осiб готiвкою здiйснюється:
1) на пiдставi чека на одержання готiвки, виписаного на iм'я фiзичної особи;
2) на пiдставi Реєстру, складеного органом ДФС у чотирьох примiрниках, у якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi одержувача, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серія та/або номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган ДФС i мають вiдмiтку у паспортi), сума, що пiдлягає поверненню, та дата отримання податкової декларацiї (при поверненнi через пiдприємства поштового зв'язку додатково зазначається податкова адреса одержувача коштiв, зазначена у податковiй декларацiї).
Один примiрник Реєстру, пiдписаний керiвником органу ДФС або його заступником, а також працiвником, який його виписав, i скрiплений печаткою, разом з двома примiрниками Реєстру (без пiдписiв та скрiплення печаткою) та висновком, погодженим вiдповiдним мiсцевим фiнансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до пункту 24-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України , не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення шiстдесятиденного строку вiд дня отримання органом ДФС податкової декларацiї за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку передається до відповідного органу Казначейства. Крiм того, органу Казначейства надається один примiрник Реєстру в електронному виглядi.
( Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Орган Казначейства перевiряє правильність оформлення всiх документів, готує платiжне доручення на повернення коштiв фізичним особам готівкою та здiйснює повернення надмiру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фiзичних осiб у визначеному законодавством порядку. У платіжному дорученнi зазначаються реквізити банку, який здiйснюватиме виплату коштiв готiвкою, або реквiзити пiдприємства поштового зв'язку, з рахунку якого будуть сплачуватися перекази одержувачам.
Два примiрники Реєстру пiдписуються керiвником органу Казначейства (його заступником) i головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) та скріплюються печаткою, пiсля чого перший примiрник одночасно з перерахуванням коштiв передається до установи банку або пiдприємства поштового зв'язку, якi здiйснюватимуть повернення платникам податку надмiру утриманого (сплаченого) податку на доходи фiзичних осiб готiвкою згiдно із зазначеним Реєстром, а другий примiрник Реєстру залишається в органi Казначейства.
Оплата послуг банкiв та пiдприємств поштового зв'язку при поверненнi платникам податкiв надмiру утриманого (сплаченого) податку на доходи фiзичних осiб здiйснюється за рахунок коштiв бюджету, з якого повертається цей податок.
14. У разі припинення діяльності відповідного органу Казначейства у населеному пункті Донецької чи Луганської областей, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган ДФС передає висновки згiдно з реєстром висновкiв про повернення органу Казначейства, на який покладено виконання функцій щодо повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.
15. У разі якщо вказана у заяві платника сума за даними інформаційних систем в повному обсязі відсутня як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС у строки, передбачені пунктом 8 цього Порядку для формування та передачі висновку до органу Казначейства, готує та направляє платнику письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.
В. о. начальника
Управління організації обміну
та аналізу інформації


І.П. Кизимчук
Додаток 1
до Порядку взаємодії територіальних
органів Державної фіскальної служби
України, місцевих фінансових органів
та територіальних органів Державної
казначейської служби України у процесі
повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених
сум грошових зобов’язань та пені
(пункт 8)
ВИСНОВОК
про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Додаток 2
до Порядку взаємодії територіальних
органів Державної фіскальної служби
України, місцевих фінансових органів
та територіальних органів Державної
казначейської служби України у процесі
повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених
сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 8)
РЕЄСТР
висновків за платежами, належними державному бюджету
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Додаток 3
до Порядку взаємодії територіальних
органів Державної фіскальної служби
України, місцевих фінансових органів
та територіальних органів Державної
казначейської служби України у процесі
повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених
сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 8)
РЕЄСТР
висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )
Додаток 4
до Порядку взаємодії територіальних
органів Державної фіскальної служби
України, місцевих фінансових органів
та територіальних органів Державної
казначейської служби України у процесі
повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених
сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 10)
ЖУРНАЛ
обліку висновків
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 417 від 06.04.2018 )