• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Схема, Положення від 13.08.2014 № 346 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 серпня 2014 р. № 346
Київ
Про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
Відповідно до частини другої статті 1, статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" з метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода), Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської інтеграції здійснюється Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
2. Затвердити Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, що додається.
3. Установити, що відповідно до статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та контроль у сфері європейської інтеграції з питань:
розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції та домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами - членами Європейського Союзу у сфері європейської інтеграції;
адаптації законодавства України до права Європейського Союзу;
виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України у сфері європейської інтеграції;
цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері європейської інтеграції;
залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції;
інформування громадськості у сфері європейської інтеграції;
залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції.
4. Затвердити схему взаємодії Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом та Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з додатком.
5. Міністерству юстиції подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 346
ПОЛОЖЕННЯ
про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
1. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції (далі - Урядовий офіс) є окремим структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Урядовий офіс підпорядковується Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, а також Міністру Кабінету Міністрів України.
2. Урядовий офіс у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Урядового офісу є забезпечення діяльності у сфері європейської інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, зокрема щодо:
координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
планування, проведення моніторингу та оцінки ефективності та результативності виконання завдань у сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
удосконалення системи та механізмів координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції.
4. Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить моніторинг та оцінювання ефективності виконання завдань у сфері європейської інтеграції, за результатами готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, висновки та рекомендації;
2) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, внесених до Кабінету Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди, за результатами готує висновки та рекомендації;
3) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції, зокрема щодо вдосконалення інституціонального механізму у сфері європейської інтеграції, що вносяться в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України та Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції;
4) здійснює координацію підготовки проектів програмних документів та планів заходів у сфері європейської інтеграції на предмет відповідності цілям Угоди та проводить їх експертну оцінку, за результатами готує висновки і рекомендації;
5) проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері європейської інтеграції, у тому числі за рахунок бюджетної підтримки ЄС;
5-1) бере в межах своєї компетенції разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України участь у підготовці та проведенні засідань української частини Ради асоціації між Україною та ЄС у форматі спеціальних засідань Кабінету Міністрів України, а також засідань української частини Комітету асоціації між Україною та ЄС у форматі урядового комітету, до компетенції якого віднесені питання європейської інтеграції;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
6) забезпечує підготовку спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС і засідань їх української частини, виконує функції секретаріатів української частини цих органів, а також бере участь в організації підготовки спільних засідань та засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції;
7) бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України у підготовці засідань урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції;
8) проводить аналіз діяльності органів виконавчої влади щодо залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції, та готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності такої роботи;
9) здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з питань європейської інтеграції та готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності їх проведення;
10) готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо:
удосконалення механізмів розроблення та здійснення заходів у сфері європейської інтеграції;
залучення представників громадянського суспільства до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;
підвищення ефективності здійснення заходів з адаптації законодавства України до права ЄС;
врегулювання розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення заходів у сфері європейської інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;
удосконалення договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС;
ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської інтеграції і визначення їх головного розробника;
( Підпункт 10 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
11) бере участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, у разі їх невідповідності міжнародно-правовим та іншим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції;
12) готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, та Міністру Кабінету Міністрів України аналітичні та інформаційні матеріали з питань європейської інтеграції;
13) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці проектів листів Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, адресованих посадовим особам ЄС, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представникам закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської інтеграції;
14) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо підготовки матеріалів для участі Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України у переговорах, нарадах, зустрічах з посадовими особами ЄС, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представниками закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської інтеграції, готує за результатами таких заходів проекти відповідних протоколів та резолюцій;
15) готує в межах своїх повноважень висновки стосовно проектів директив, вказівок, технічних завдань, що визначають позицію України у сфері європейської інтеграції, які в установленому порядку вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України чи Прем’єр-міністра України;
16) здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів у сфері європейської інтеграції;
16-1) забезпечує координацію підготовки та виконання програмних документів і планів заходів у сфері європейської інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
16-2) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання Угоди, які подаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-2 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
16-3) організовує взаємодію заступників міністрів з питань європейської інтеграції, а також заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції, зокрема, шляхом проведення регулярних нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-3 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
16-4) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сфері європейської інтеграції та координує їх діяльність;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-4 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
16-5) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики у сфері європейської інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-5 згідно з Постановою КМ № 457 від 17.09.2014 )
17) здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням доручень і резолюцій Прем’єр-міністра України, резолюцій Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції;
18) запитує в установленому порядку в органах виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до його компетенції;
19) виконує інші завдання відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України.
5. Урядовий офіс має право в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, зокрема Апарату Прем’єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Урядовий офіс у своїй діяльності взаємодіє із заступниками міністрів з питань європейської інтеграції, а також із заступниками керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції.
7. Урядовий офіс у межах своїх повноважень за координації МЗС взаємодіє з генеральними директоратами Європейської Комісії, іншими органами та агентствами ЄС, посольствами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, Представництвом України при ЄС, іншими дипломатичними і консульськими установами України за кордоном.
8. Для виконання Урядовим офісом окремих завдань у сфері європейської інтеграції до Секретаріату Кабінету Міністрів України можуть бути тимчасово відряджені працівники центральних органів виконавчої влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
9. Урядовий офіс очолює директор, який має першого заступника та заступників.
10. Директор Урядового офісу призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра Кабінету Міністрів України.
11. Директор Урядового офісу:
1) організовує роботу Урядового офісу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Урядовий офіс завдань;
2) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками директора Урядового офісу, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Урядового офісу;
3) бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, засіданнях урядових комітетів, нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, конференціях, засіданнях за круглим столом та інших заходах у сфері європейської інтеграції;
4) бере участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань європейської інтеграції;
5) може брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з розгляду питань європейської інтеграції;
6) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів та розгляду інших питань у сфері європейської інтеграції;
7) скликає наради з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
8) запитує в установленому порядку у міністерств та інших центральних органів виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
9) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України.
12. Умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення працівників Урядового офісу визначаються в установленому законодавством порядку.
13. Працівники Урядового офісу призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням директора Урядового офісу.
14. Структуру та штатний розпис Урядового офісу затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за поданням директора Урядового офісу.
15. Урядовий офіс використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 346
СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ
Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між Україною та ЄС та Комітету асоціації між Україною та ЄС, Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади