Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами. Форма типового документа від 05.02.2013 №131

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа від 05.02.2013 №131
Увага! Не остання редакція від 05.02.2013. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Форма типового документа

Дата 05.02.2013

Номер 131

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
05.02.2013 № 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 320/22852
Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Встановити, що торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом двох робочих днів після дати виникнення правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатка 1 до цього рішення.
2. Встановити, що фондова біржа подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів до кінця наступного робочого дня після дати виникнення правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатків 2, 3 до цього рішення.
3. Додатки до цього рішення складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання торговцями цінними паперами та фондовими біржами при складанні та поданні інформації до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
5. Інформація подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в обсязі, що встановлений цим рішенням, та у строки, зазначені в пунктах 1, 2 цього рішення.
Інформація повинна містити всі визначені цим рішенням відповідні додатки, які мають бути заповнені та містити достовірну та повну інформацію.
6. Порядок взаємодії між особами, що зобов'язані подавати інформацію на фондовому ринку, та особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулює взаємовідносини між особами, які зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, та особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
7. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами та фондовими біржами вимог цього Положення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
8. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
9. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.
10. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 05.02.2013 № 5
Додаток 1
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата, на яку складено інформацію
Дата вчинення правочину (виконання договору)
Вид правочину-1
Найменування емітента цінних паперів за правочином
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином-2
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів за правочином
Ціна цінних паперів за правочином
__________
Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко
Додаток 2
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
Код за ЄДРПОУ фондової біржі
Найменування фондової біржі
Дата, на яку складено інформацію
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)
Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО-1
Найменування емітента цінних паперів за правочином
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином-2
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів за правочином
Ціна цінних паперів за правочином
__________
-1 Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.
Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко
Додаток 3
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
Код за ЄДРПОУ фондової біржі
Найменування фондової біржі
Дата, на яку складено інформацію
Найменування емітента цінних паперів
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів
Вид фінансового інструменту-1
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Біржовий курс цінного папера
Остання поточна ціна цінного папера
__________
Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
05.02.2013 № 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 320/22852
Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Встановити, що торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом двох робочих днів після дати виникнення правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатка 1 до цього рішення.
2. Встановити, що фондова біржа подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів до кінця наступного робочого дня після дати виникнення правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатків 2, 3 до цього рішення.
3. Додатки до цього рішення складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!