Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Реєстр від 24.01.2012 №44

Міністерство фінансів України Наказ, Реєстр, Записка, Довідка, Звіт, Форма, Порядок від 24.01.2012 №44
Остання редакція від 28.09.2018. Внесення змін (наказ від 17.08.2018 N 700 /z1035-18/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.01.2012 № 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012 № 866 від 09.10.2013 № 26 від 27.01.2014 № 1207 від 17.12.2014 № 289 від 04.03.2015 № 1308 від 31.12.2015 № 28 від 02.02.2016 № 523 від 02.06.2016 № 44 від 07.02.2017 № 712 від 22.08.2017 № 340 від 02.03.2018 ) ( Щодо змін додатково див. № 700 від 17.08.2018 )
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014. № 44 від 07.02.2017 )
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
Перший заступник МіністраА. Мярковський
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України


А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.01.2012 № 44
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
07.02.2017 № 44
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
ПОРЯДОК
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України.
Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів.
2. Бюджетна звітність має бути достовірною. Інформація, наведена у бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
3. Бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).
4. Бюджетна звітність має містити інформацію про виконання кошторисів та/або планів використання бюджетних коштів.
5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
Звітним періодом для складання квартальної бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.
Звітним періодом для складання річної бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено іншого періоду у випадках, визначених законодавством.
Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.
Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.
Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.
6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України з початку нового бюджетного періоду та/або протягом звітного періоду була змінена, бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, в обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).
7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до мережі яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів показники на початок звітного року не зазначаються.
Розпорядники вищого рівня, до мережі яких включені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній бюджетній звітності враховують дані бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.
8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до мережі яких вони були включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів показників на кінець звітного періоду не повинно бути.
Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі своєї мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній бюджетній звітності показники на початок року зазначають без змін.
9. Форми бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.
10. Форми бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.
Додаткові показники у форми бюджетної звітності вводити забороняється.
При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, зазначається фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.
11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.
12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.
13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до своєї мережі, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені до мережі.
14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".
Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").
Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства України інформації щодо порядку роботи в АС "Є-Звітність".
При поданні звітності до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про статус документа.
Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС "Є-Звітність".
У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.
У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС "Є-Звітність" з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.
У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.
( Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
15. Дані бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної бюджетної звітності, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, у терміни, встановлені Казначейством України та органами Казначейства у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.
( Абзац перший пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Казначейства України, вважаються остаточними.
Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:
( Абзац третій пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
накладання електронного цифрового підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС "Є-Звітність");
( Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).
( Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
При перевірці Казначейством України зведеної бюджетної звітності головних розпорядників, поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу, візуються (засвідчуються підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці) лише окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1.
( Абзац шостий пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї бюджетної звітності додають форми бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.
Зведена бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України перевіряється відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.
Віза органу Казначейства засвідчує, що бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.
У разі неподання на звітну дату бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, до зведеної бюджетної звітності включаються показники бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.
У разі коли при складанні форм бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.
Дані такої бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.
Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.
16. Зведена бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.
Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної бюджетної звітності окремо подають зведену бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.
Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу):
щодо розпорядників бюджетних коштів;
щодо одержувачів бюджетних коштів;
загальний зведений звіт.
17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається електронний цифровий підпис.
Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.
Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.
( Пункт 17 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )( Пункт 18 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
18. Квартальна та річна бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.
Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.
Головні розпорядники затверджують терміни подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, включеними до їх мережі, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання бюджетної звітності до органів Казначейства.
ІІ. Склад звітності та періодичність її подання за належністю
1. Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів:
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).
2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).
3. Склад звітності Фондів:
( Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9).
4. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 10) та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності.
5. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:
Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11);
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 12);
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 13);
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 14);
Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що включені до мережі розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 15);
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 16);
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 17);
Довідка про депозитні операції (додаток 18);
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 19);
( Абзац одинадцятий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 20);
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 21);
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 22);
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 23);
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 24);
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 25);
Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26);
( Абзац сімнадцятий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 27);
Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28).
( Абзац дев’ятнадцятий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
6. Розпорядниками бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:
1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 2-4, 6-8), визначеними абзацами третім - п'ятим, сьомим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.
Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 2-4) не складають та до органів Казначейства не подають.
Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;
2) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1 - 8), визначеними абзацами другим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.
Елементи квартальної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11, 16-18 , 20-28) згідно з абзацами другим, сьомим - дев’ятим, одинадцятим - дев’ятнадцятим пункту 5 цього розділу.
( Абзац шостий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11-28) згідно з абзацами другим - дев’ятнадцятим пункту 5 цього розділу.
( Абзац сьомий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що включені до їх мережі, квартальну і річну зведену бюджетну звітність складають в обсязі, визначеному підпунктом 2 пункту 6 цього розділу.
8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).
( Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.
9. Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну бюджетну звітність подають:
Казначейству України;
Рахунковій палаті.
Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку Казначейством України, подаються до Мінфіну України у паперовому вигляді або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
( Абзац четвертий пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017, № 340 від 02.03.2018 )
10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну бюджетну звітність подають до органу Казначейства.
Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.
( Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
11. Одержувачами бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:
1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 4, 6-8), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2 цього розділу.
Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 4) не складають та до органів Казначейства не подають;
2) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1, 3, 4, 6-8 ), визначеними абзацами другим - сьомим пункту 2 цього розділу.
Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.
12. Фондами складається та подається звітність:
1) місячна - до Казначейства України за формою (додаток 7) згідно з абзацом четвертим пункту 3 цього розділу;
2) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 1, 4, 7, 9 ), визначеними абзацами другим - п'ятим пункту 3 цього розділу.
Показники квартальної та річної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10).
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном України.
ІІІ. Порядок заповнення форм бюджетної звітності
1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані бюджетні асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 2д, № 2м (додаток 1) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у преамбулі форми не заповнюються.
Заповнення окремих граф форми № 2д, № 2м здійснюється у такому порядку:
у графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;
у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".
Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;
у графі 6 "Залишок на початок звітного року" - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;
у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;
у графі 8 "Касові за звітний період (рік)" відображається сума касових видатків та наданих кредитів загального фонду бюджету, тобто здійснення видатків та надання кредитів, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Суми касових видатків та наданих кредитів зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів, які були проведені в поточному році;
( Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )( Абзац дванадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
у графі 9 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).
( Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.
Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.
У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1 ) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 9.
( Абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
2. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) такі форми звітності:
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).
Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6 ), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.
Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у преамбулі форми не заповнюються.
Форми звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються і заповнюються у такому порядку:
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують кошти, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик міжнародних фінансових організацій).
У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 12 та 13;
( Абзац тринадцятий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У звіт включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.
У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається за кожним цифровим кодом валюти, а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.
Окремі графи бюджетної звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6 ) заповнюються у такому порядку:
у графах "Затверджено на звітний рік" форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д (додатки 2-5 ) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів);
у графі "Затверджено на звітний рік, грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) у зведеному звіті, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.
Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін;
у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формами № 4-3д, № 4-3м (додаток 4) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".
Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють;
у графах "Залишок на початок звітного року, усього" форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;
у графах "Залишок на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
У формі № 4-3д, № 4-3м (додаток 4) залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;
у графі "Залишок на початок звітного року" форми № 4-4д (додаток 5) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;
у графах "Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта" та "Залишок коштів на початок звітного року - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України.
Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється в установленому порядку;
у графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;
у графах "Перераховано залишок - ін. валюта" та "Перераховано залишок - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
у графі "Отримано залишок" (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;
( Абзац тридцять другий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена в установленому порядку на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку;
у графах "Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта" та "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;
у графі "Курсова різниця - грн" (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн";
у графах "Касові за звітний період (рік)" форми № 4-4д (додаток 5) та "Касові за звітний період (рік), усього" форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, та/або з рахунків в установах банків. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки та/або на рахунки в установах банків на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;
у графі "Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, усього" форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) відображається загальна сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.01.2012 № 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.