Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообовязкового державного соціального і пенсійного страхування

Міністерство фінансів України Наказ, Реєстр, Записка, Довідка, Звіт, Форма, Порядок від 24.01.2012 №44
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Реєстр, Записка, Довідка, Звіт, Форма, Порядок

Дата 24.01.2012

Номер 44

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.01.2012 № 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012 № 866 від 09.10.2013 № 26 від 27.01.2014 № 1207 від 17.12.2014 № 289 від 04.03.2015 № 1308 від 31.12.2015 № 28 від 02.02.2016 № 523 від 02.06.2016 № 44 від 07.02.2017 № 712 від 22.08.2017 № 340 від 02.03.2018 № 700 від 17.08.2018 № 123 від 27.03.2019 № 794 від 22.12.2020 № 7від 13.01.2021 - зміни опрацьовуються )
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок складаннябюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014. № 44 від 07.02.2017 )
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
Перший заступник МіністраА. Мярковський
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України


А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.01.2012 № 44
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
07.02.2017 № 44
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
ПОРЯДОК
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
( У тексті Порядку слова "Казначейство України", "Мінфін України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство" та "Мінфін" у відповідних відмінках; слово "квартальна" в усіх відмінках замінено словами "квартальна (проміжна)" у відповідних відмінках; слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )( У тексті Порядку посилання на додатки 26, 27 замінено відповідно посиланнями на додатки 25, 26 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 794 від 22.12.2020 )
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України.
Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної (проміжної) і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів.
2. Бюджетна звітність має бути достовірною. Інформація, наведена у бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
3. Бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).
4. Бюджетна звітність має містити інформацію про виконання кошторисів та/або планів використання бюджетних коштів.
5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
Звітним періодом для складання квартальної (проміжної) бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна (проміжна) бюджетна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев’ять місяців звітного року.
( Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Звітним періодом для складання річної бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено іншого періоду у випадках, визначених законодавством.
Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.
Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.
Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.
6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України з початку нового бюджетного періоду та/або протягом звітного періоду була змінена, в тому числі у зв’язку із зміною бюджету, з якого здійснювались видатки на їх утримання, бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, в обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна (проміжна), річна).
( Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 7 від 13.01.2021 )
7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до мережі яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів показники на початок звітного року не зазначаються.
Розпорядники вищого рівня, до мережі яких включені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній бюджетній звітності враховують дані бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.
8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до мережі яких вони були включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів показників на кінець звітного періоду не повинно бути.
Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі своєї мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній бюджетній звітності показники на початок року зазначають без змін.
9. Форми бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.
10. Форми бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.
Додаткові показники у форми бюджетної звітності вводити забороняється.
При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, зазначається фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.
При складанні звітів за бюджетними програмами, кошториси за якими відповідно до законодавства не складаються, у формах бюджетної звітності показники "Затверджено на звітний рік" заповнюються відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених розписом бюджету.
( Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.
12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.
13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до своєї мережі, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені до мережі.
До відокремлених структурних підрозділів розпорядника та одержувача бюджетних коштів, які не є юридичними особами та включені до мережі розпорядника бюджетних коштів, застосовуються положення, визначені для розпорядника та одержувача бюджетних коштів.
( Пункт 13 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац перший пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").
Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Казначейства інформації щодо порядку роботи в АС "Є-Звітність".
( Абзац третій пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 13.01.2021 )
При поданні звітності до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про статус документа.
Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС "Є-Звітність".
У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.
У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС "Є-Звітність" з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.
У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях з поданням звітності до АС "Є-Звітність" після усунення обставин, які стали причиною подання звітності на паперових носіях.
( Абзац восьмий пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 13.01.2021 )( Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
15. Дані бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної бюджетної звітності, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, у терміни, встановлені Казначейством та органами Казначейства у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.
( Абзац перший пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Казначейства, вважаються остаточними.
Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:
( Абзац третій пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС "Є-Звітність");
( Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
засвідчення підписом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).
( Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 7 від 13.01.2021 )
При перевірці Казначейством зведеної бюджетної звітності головних розпорядників, поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу, візуються (засвідчуються підписом, підписом на кожній сторінці із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності) лише окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1.
( Абзац шостий пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 7 від 13.01.2021 )
Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї бюджетної звітності додають форми бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.
Зведена бюджетна звітність обласних державних адміністрацій перевіряється та візується відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку та подається Казначейству.
( Абзац восьмий пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Віза органу Казначейства засвідчує, що бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.
У разі неподання на звітну дату бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (далі - заходи ООС), до зведеної бюджетної звітності включаються показники бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.
( Абзац десятий пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018 )
У разі коли при складанні форм бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.
Дані такої бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.
Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.
16. Зведена бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.
Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної бюджетної звітності окремо подають зведену бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС.
( Абзац другий пункту 16 розділу I із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 7 від 13.01.2021 )
Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної (проміжної) та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів):
щодо розпорядників бюджетних коштів;
щодо одержувачів бюджетних коштів;
загальний зведений звіт.
17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи або уповноваженою особою та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається кваліфікований електронний підпис.
( Абзац перший пункту 17 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС, вносять в АС "Є-Звітність" наявні показники звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На форми бюджетної звітності та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності накладається електронний цифровий підпис, який підтверджує правильність внесення цих показників в АС "Є-Звітність".
( Пункт 17 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018 )
Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.
Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також номери додатків за формами, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.
( Абзац четвертий пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018 )( Пункт 17 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )( Пункт 18 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
18. Квартальна (проміжна) та річна бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.
Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.
Терміни (графіки) подання бюджетної звітності встановлюються органами Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність".
( Пункт 18 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Головні розпорядники затверджують терміни подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, включеними до їх мережі, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання бюджетної звітності до органів Казначейства.
ІІ. Склад звітності та періодичність її подання за належністю
1. Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів:
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);
( Абзац сьомий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).
2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);
( Абзац п'ятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).
3. Фондами складається та подається Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9).
( Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
4. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 10) та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності.
5. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:
Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11);
( Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами (додаток 12);
( Абзац третій пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 13);
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 14);
( Абзац шостий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 15);
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 16);
Довідка про депозитні операції (додаток 17);
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 18);
( Абзац одинадцятий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 19);
Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 20);
( Абзац одинадцятий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 794 від 22.12.2020 )
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 21);
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 22);
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 23);
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 24);
( Абзац шістнадцятий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 794 від 22.12.2020 )( Абзац пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 25);
Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток 26).
( Абзац пункту 5 розділу II в редакції Наказів Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019 )
6. Розпорядниками бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:
1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 2-4, 6-8), визначеними абзацами третім - п'ятим, сьомим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.
Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 2-4) не складають та до органів Казначейства не подають.
Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної (проміжної) бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;
2) квартальна (проміжна) та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1 -8), визначеними абзацами другим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.
Елементи квартальної (проміжної) бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11, 15-17, 19-26) згідно з абзацами другим, шостим - восьмим, десятим - сімнадцятим пункту 5 цього розділу.
( Абзац підпункту 2 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019, № 794 від 22.12.2020 )
Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11-26) згідно з абзацами другим - сімнадцятим пункту 5 цього розділу.
( Абзац підпункту 2 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019, № 794 від 22.12.2020 )
7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що включені до їх мережі, квартальну (проміжну) і річну зведену бюджетну звітність складають в обсязі, визначеному підпунктом 2 пункту 6 цього розділу.
8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).
Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами встановлені бюджетні призначення.
За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів головні розпорядники коштів державного бюджету складають та подають Казначейству Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) при складанні та поданні бюджетної звітності за своїми операціями.
( Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
9. Головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну (проміжну) і річну бюджетну звітність подають:
( Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Казначейству;
Рахунковій палаті.
Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку Казначейством, подаються до Мінфіну у паперовому вигляді або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
( Абзац четвертий пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017, № 340 від 02.03.2018 )
10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну (проміжну) і річну бюджетну звітність подають до органу Казначейства.
Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.
( Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018 )
11. Одержувачами бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:
1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 4, 6-8), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2 цього розділу.
Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 4) не складають та до органів Казначейства не подають;
2) квартальна (проміжна) та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1, 3,4, 6-8), визначеними абзацами другим - сьомим пункту 2 цього розділу.
Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної (проміжної) бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.
12. Фондами складається та подається квартальна (проміжна) та річна звітність до Казначейства і Мінфіну за формою (додаток 9), визначеною пунктом 3 цього розділу, та з урахуванням вимог пункту 5 розділу I цього Порядку.
( Абзац перший-третій пункту 12 розділу II замінено абзацом першим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Показники квартальної (проміжної) та річної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10).
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном.
ІІІ. Порядок заповнення форм бюджетної звітності
1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані бюджетні асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.
Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 2д, № 2м (додаток 1) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)" у преамбулі форми не заповнюються.
Заповнення окремих граф форми № 2д, № 2м здійснюється у такому порядку:
у графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;
у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".
Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;
у графі 6 "Залишок на початок звітного року" - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;
у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;
у графі 8 "Касові за звітний період (рік)" відображається сума касових видатків та наданих кредитів загального фонду бюджету, тобто здійснення видатків та надання кредитів, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Суми касових видатків та наданих кредитів зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів, які були проведені в поточному році;
( Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )( Абзац дванадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
у графі 9 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" квартальної (проміжної) бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).
( Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.
Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.
У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 9.
( Абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
2. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) такі форми звітності:
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).
( Абзац шостий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.
Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)" у преамбулі форми не заповнюються.
Форми звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються і заповнюються у такому порядку:
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ; надходження, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
( Абзац десятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 794 від 22.12.2020 )
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують надходження, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
( Абзац одинадцятий пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 794 від 22.12.2020 )
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій).
( Абзац дванадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 12 та 13;
( Абзац тринадцятий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017 )
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кредитами (позиками) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій. У звіт включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається за кожним цифровим кодом валюти, а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.
( Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.01.2012 № 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509
Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!