Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Форма типового документа від 15.08.2011 №281

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Положення від 15.08.2011 №281
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2011 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2011 р.
за № 1054/19792
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до вимог Закону України від 15.02.2011 № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" , статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та законодавством України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, що додається.
2. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (зі змінами), такі зміни:
2.1. Рядок 25 викласти в такій редакції:
"
25Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку)1700
".
2.2. Рядок 38 виключити.
2.3. Рядок 59 викласти в такій редакції:
"
59Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностямиУ розмірі 50% від тарифу на видачу відповідної індивідуальної ліцензії, дозволу, погодження
".
2.4. Таблицю доповнити новим рядком такого змісту:
"
86Надання банку, філії іноземного банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку), за винятком переоформлення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями на генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій2210
".
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 306 від 08.09.2011 )
4. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.):
у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою розробити графік проведення переоформлення письмових дозволів на право здійснення окремих операцій у частині здійснення операцій з валютними цінностями (далі - письмові дозволи) на генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, передбачені Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - генеральні ліцензії), та довести його до відома банків і філій іноземних банків;
у строки, визначені абзацом четвертим пункту 1 розділу II Закону України від 15.02.2011 № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", переоформити банкам раніше отримані письмові дозволи на генеральні ліцензії.
5. Банкам згідно з наявними в них письмовими дозволами визначити перелік операцій, на здійснення яких їм необхідно мати генеральну ліцензію, та згідно з графіком проведення переоформлення письмових дозволів на генеральні ліцензії звернутися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії.
На банки, які звернулися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії (без розширення або зміни переліку валютних операцій), на увесь строк розгляду відповідного клопотання та прийняття рішення про переоформлення письмового дозволу не розповсюджуються вимоги та спеціальні вимоги, установлені розділом III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В. і Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.).
7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
ГоловаС.Г. Арбузов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2011 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2011 р.
за № 1054/19792
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( У тексті Положення та Додатках до нього слова "або фінансуванню тероризму" замінено словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, розвитку ринків банківських, фінансових послуг та іншої діяльності і забезпечення захисту інтересів їх учасників, приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 15.02.2011 № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" , статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України " , Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок надання банкам і філіям іноземних банків (далі - банки) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
I. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку, що надається банкам та дозволяє здійснювати валютні операції, які не потребують індивідуальної ліцензії;
дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;
( Абзац третій пункту 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 3.2 розділу III або в абзацах п'ятому - восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення.
( Абзац четвертий пункту 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
Інші терміни та поняття в цьому Положенні вживаються відповідно до значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
1.2. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями, тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету .
1.3. Копії документів, що подаються до Національного банку для отримання генеральної ліцензії (дубліката генеральної ліцензії) згідно з вимогами розділів III - V цього Положення, мають засвідчуватися банком у встановленому законодавством України порядку.
Банк здійснює оплату за розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії (щодо видачі дубліката генеральної ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком.
Послуга за цим Положенням є наданою, а плата за розгляд пакета документів для отримання генеральної ліцензії (за видачу дубліката генеральної ліцензії) не підлягає поверненню, якщо після розгляду пакета документів Національним банком було прийняте рішення про надання чи відмову в наданні банку генеральної ліцензії (про видачу чи відмову у видачі дубліката генеральної ліцензії) або якщо пакет документів щодо надання генеральної ліцензії (видачі дубліката генеральної ліцензії) було повернуто заявнику згідно з цим Положенням.
( Розділ I доповнено новим пунктом 1.3 згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
1.4. Банк здійснює валютні операції за правилами та в порядку, визначеними законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку і розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями банку, а також у межах переліку видів операцій, зазначених у генеральній ліцензії.
Банк має забезпечити виконання зобов'язань за укладеними ним договорами, у тому числі договорами, що укладені ним до дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії, з метою повернення валютних коштів вкладникам (основної суми вкладу та процентів).
( Абзац другий пункту 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
1.5. Банк, який отримав генеральну ліцензію, зобов'язаний подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
1.6. Відокремлені підрозділи банку - філії, відділення - здійснюють операції відповідно до затвердженого банком положення про філію, відділення.
1.7. Банк не має права передавати генеральну ліцензію третім особам.
II. Операції, що може здійснювати банк на підставі генеральної ліцензії
Національний банк надає банкам генеральні ліцензії для здійснення таких валютних операцій:
неторговельні операції з валютними цінностями;
операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами;
ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу;
валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу.
III. Умови, за яких банк має право отримати генеральну ліцензію, та перелік документів, що подаються ним для її отримання
3.1. Національний банк надає банку генеральну ліцензію на здійснення передбачених розділом II цього Положення операцій за таких умов:
а) розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;
( Підпункт "а" пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції Постанови Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії;
( Підпункт "б" пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
в) структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;
( Підпункт "в" пункту 3.1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
г) банк не визнано Національним банком проблемним;
( Підпункт пункту 3.1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
ґ) наявність затверджених керівником банку (уповноваженою ним особою) положень банку щодо виконання відповідних операцій;
( Підпункт пункту 3.1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016 )( Пункт 3.2 розділу ІІІ виключено на підставі Постанови Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
3.2. Банк для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:
а) клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за підписом керівника банку (уповноваженої ним особи) (додаток 1);
б) відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому генеральна ліцензія, що відповідають вимогам законодавства України;
в) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.
( Пункт 3.2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )( Пункт 3.3 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
IV. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання генеральної ліцензії
4.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 3.2 розділу III цього Положення, та відповідності умовам пункту 3.1 розділу III цього Положення.
( Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
( Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 3.2 розділу III цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
( Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
2) банк не відповідає умовам пункту 3.1 розділу III цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
( Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
3) банк надіслав клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.
( Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )( Абзац третій пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
4.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення про надання або відмову в наданні банку генеральної ліцензії.
( Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 500 від 03.12.2012 )( Абзац другий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
4.3. Національний банк у разі прийняття Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) рішення про надання банку генеральної ліцензії (додатки 2, 3) оформляє її на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 234 від 14.04.2015, № 392 від 19.06.2015, № 517 від 11.08.2015, № 40 від 24.05.2017 )
4.4. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку, на якому вона оформлена.
( Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
4.5. Національний банк у разі прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про надання банку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку).
( Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 517 від 11.08.2015, № 40 від 24.05.2017 )( Абзац другий пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
4.6. Банк має право звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:
розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати банк;
зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку.
( Абзац третій пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
Банк для одержання нової генеральної ліцензії має подати до Національного банку:
клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій (додаток 4) або клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку (додаток 5);
( Абзац п'ятийпункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
документ, визначений у підпункті "б" пункту 3.2 розділу III цього Положення, у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту;
( Абзац шостий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
документи (їх копії), які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту;
( Абзац сьомий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.
( Пункт 4.6 розділу IV доповнено новим абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Банк подає до Національного банку документи, передбачені абзацами п'ятим - восьмим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, з дотриманням вимог абзацу першого пункту 1.3 розділу I цього Положення.
( Абзац пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Умовами для розширення зазначеного в генеральній ліцензії переліку валютних операцій є:
банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про розширення переліку операцій у генеральній ліцензії, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії;
( Абзац пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;
( Пункт 4.6 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
банк не визнано Національним банком проблемним;
( Пункт 4.6 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;
( Абзац пункту 4.6 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення зазначених операцій та відповідає вимогам законодавства України.
Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:
у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, шостому, восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення, та відповідності його умовам абзаців десятого - п'ятнадцятого пункту 4.6 розділу IV цього Положення;
( Абзац пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, сьомому, восьмому цього пункту.
( Абзац вісімнадцятий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
( Абзац пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016; в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 4.6 розділу IV цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
( Абзац пункту 4.6 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
2) банк не відповідає умовам пункту 4.6 розділу IV цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку;
( Абзац пункту 4.6 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
3) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.
( Абзац пункту 4.6 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 40 від 24.05.2017 )( Абзац пункту 4.6 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
Національний банк згідно з вимогами цього розділу розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні банку нової генеральної ліцензії.
Банк повертає раніше надану генеральну ліцензію в разі прийняття Національним банком рішення про надання нової генеральної ліцензії.
4.7. Національний банк має право відмовити в наданні генеральної ліцензії, якщо:
( Абзац перший пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
а) розмір регулятивного капіталу банку менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;
( Підпункт "а" пункту 4.7 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
б) за результатами розгляду пакета документів установлено, що банк надав недостовірну або неповну інформацію;
в) банк не дотримався вимог цього Положення;
г) протягом трьох місяців, що передують даті надходження пакета документів, або під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або до банку застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;
( Підпункт "г" пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
ґ) структура власності банку визнана Національним банком непрозорою;
( Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Постановою Національного банку № 332 від 21.05.2015; в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
д) банк визнано Національним банком проблемним.
( Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
Національний банк приймає рішення про відмову в наданні банку генеральної ліцензії без урахування умов підпунктів "а", "в", "г", "ґ", "д" цього пункту у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4.6 цього розділу.
( Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 464 від 22.12.2011, № 500 від 03.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 332 від 21.05.2015, № 380 від 05.09.2016 )
Національний банк повідомляє банк про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
4.8. Національний банк відкликає генеральну ліцензію в разі:
а) відкликання банківської ліцензії;
( Підпункт "а" пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
б) установлення факту подання банком для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію.
( Підпункт "в" пункту 4.8 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 464 від 22.12.2011 )
Національний банк у разі установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або у разі застосування до банку заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вищезазначеного законодавства України та/або визнання структури власності банку непрозорою, та/або визнання банку проблемним має право розглянути питання про відкликання в банку генеральної ліцензії з урахуванням такої інформації.
( Абзац четвертий пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 380 від 05.09.2016 )
4.9. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з рішенням Правління Національного банку.
( Абзац перший пункту 4.9 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:
власника генеральної ліцензії за його місцезнаходженням у письмовій формі (додаток 6) із зазначенням підстав;
( Абзац третій пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015; в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.
Банк зобов'язаний повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання.
Банк зобов'язаний припинити зазначені в генеральній ліцензії операції з дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії.
( Абзац шостий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
Банк з дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії не може укладати нові договори або продовжувати дію вже укладених договорів, предметом яких є банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.
( Абзац сьомий пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
4.10. Порушення банком умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
V. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання дубліката генеральної ліцензії
1. Національний банк видає банку дублікат генеральної ліцензії в разі втрати або значного пошкодження генеральної ліцензії, унаслідок якого вона стає непридатною для користування, на підставі відповідного клопотання та пакета документів, що подається банком згідно з вимогами розділу V цього Положення.
2. Банк у разі виявлення втрати генеральної ліцензії зобов'язаний невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) письмово повідомити про це Національний банк.
Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії в разі її втрати звертається до Національного банку та подає такі документи:
1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 7);
( Підпункт 1 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
2) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.
Банк протягом 10 робочих днів із дня подання до Національного банку клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії зобов'язаний опублікувати оголошення про втрату генеральної ліцензії в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та у строк, що не перевищує трьох днів із дня публікації, надіслати Національному банку примірник/копію такої публікації.
3. Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії внаслідок її значного пошкодження звертається до Національного банку та подає такі документи:
1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 7);
( Підпункт 1 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
2) пошкоджену генеральну ліцензію;
3) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.
4. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення, або відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення.
Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення (у разі втрати генеральної ліцензії), або з переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення (у разі значного пошкодження генеральної ліцензії), - протягом 10 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
2) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.
5. Національний банк приймає рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії протягом 10 робочих днів з моменту встановлення повноти поданого на розгляд пакета документів.
6. У разі прийняття Національним банком рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії генеральна ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, визнається такою, що втратила чинність, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації генеральних ліцензій.
7. Національний банк у разі прийняття відповідного рішення оформляє банку дублікат генеральної ліцензії на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.
У дублікаті генеральної ліцензії зберігаються попередній текст генеральної ліцензії, номер генеральної ліцензії, дата її видачі, реєстраційний номер. На дублікаті генеральної ліцензії робиться відмітка "Дублікат".
8. Національний банк передає належним чином оформлений дублікат генеральної ліцензії під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку).
9. Національний банк має право відмовити у видачі дубліката генеральної ліцензії, якщо:
1) документи, подані банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, не відповідають вимогам цього Положення;
2) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, недостовірна;
3) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, неповна;
4) банк не виконав вимог, установлених абзацом п'ятим пункту 2 розділу V цього Положення.
( Положення доповнено новим розділом згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Директор Департаменту
контролю, методології
та ліцензування
валютних операційН.О. Пасенова
Додаток 1
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
КЛОПОТАННЯ
банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 464 від 22.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Додаток 2
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на здійснення валютних операцій
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 234 від 14.04.2015, № 380 від 05.09.2016 )
Додаток 3
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
ДОДАТОК
до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 234 від 14.04.2015 )
Додаток 4
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
КЛОПОТАННЯ
банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 380 від 05.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
Додаток 5
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
КЛОПОТАННЯ
банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 380 від 05.09.2016, № 40 від 24.05.2017 )
( Додаток 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
Додаток 6
до Положення про порядок
надання банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
ДОДАТОК
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 234 від 14.04.2015, № 392 від 19.06.2015, № 40 від 24.05.2017, № 131 від 28.11.2018 )
Додаток 7
до Положення про порядок надання
банкам і філіям іноземних банків
генеральних ліцензій на здійснення
валютних операцій
(підпункт 1 пункту 2 розділу V)
КЛОПОТАННЯ
про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
( Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 40 від 24.05.2017 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2011 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2011 р.
за № 1054/19792
Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до вимог Закону України від 15.02.2011 № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" , статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та законодавством України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, що додається.
2. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (зі змінами), такі зміни:
2.1. Рядок 25 викласти в такій редакції:
"

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!