Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (Типові форми NN КО-1, КО-2, КО-3, КО-4, КО-5). Форма типового документа від 15.12.2004 №637

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Положення від 15.12.2004 №637
Увага! Не остання редакція від 01.09.2013. Внесення змін (постанова від 06.06.2013 N 210 /z1109-13/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа, Положення

Дата 15.12.2004

Номер 637

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
4.10. З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 7).
( Абзац перший пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.
Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.
До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які відповідають за збереження коштів) дають розписку, визначену в додатку 7.
( Абзац четвертий пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).
Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі застосування підприємством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО). У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.
У разі автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.
Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів під час проведення документальних ревізій обов'язково проводять інвентаризацію кас і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У господарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії.
Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють визначені законодавством України органи контролю відповідно до їх компетенції (далі - органи контролю).
5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси
5.1. Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:
а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас);
( Підпункт "а" пункту 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )
б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;
в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.
( Підпункт "в" пункту 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )
Підприємства (юридичні особи), які здійснюють страхову діяльність та діяльність з випуску і проведення лотерей, установлюють строки здавання готівкової виручки (готівки) для страхових агентів і розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування (режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на п'ять робочих днів.
Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.
Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між підприємствами та банками.
Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке підприємство може в ці дні не здавати в установлені строки готівку.
5.2. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 8), що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.
( Абзац перший пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи.
Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов'язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення.
( Абзац третій пункту 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
5.3. Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.
( Пункт 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )
5.4. Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо:
для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);
для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк, передбачений підпунктом "в" пункту 5.1 цієї глави, - у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);
для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).
Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
( Пункт 5.4 глави 5 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 277 від 10.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку. Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначену в додатку 8 до цього Положення, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку не заповнюють.
( Пункт 5.4 глави 5 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 277 від 10.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 454 від 13.12.2006, N 252 від 29.04.2009 )
5.5. Підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми тощо) можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року.
( Пункт 5.6 глави 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 573 від 22.12.2010 )
5.6. Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються.
5.7. Державна казначейська служба України самостійно визначає порядок установлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, що ним обслуговуються. Строки здавання готівки з кас Державної казначейської служби України та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог пункту 5.1 цієї глави.
( Пункт 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
5.8. Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог цього Положення, вважається понадлімітною.
Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених пунктом 5.4 цієї глави, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.
5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.
Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.
( Пункт глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
5.10. Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки (готівки) відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 цієї глави, мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки).
5.11. Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв'язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об'єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) підприємства, що затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку підприємства.
( Пункт 5.12 глави 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
5.12. Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.
6. Особливості організації банками роботи з готівкою
6.1. З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання виручки підприємствами до банків та дотримання ними лімітів залишку готівки в касі банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки (готівки) в робочі, вихідні та святкові дні та післяопераційний час.
6.2. Банки розглядають пропозиції підприємств, на які поширюється дія цього Положення, щодо строків здавання готівкової виручки (готівки) і в разі дотримання підприємствами вимог цього Положення (зокрема, викладених у пункті 5.1) погоджують ці строки та зазначають їх у договорах банківського рахунку.
( Абзац другий пункту 6.2 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )
6.3. Порядок проведення працівниками банків касових операцій з клієнтами визначено нормативно-правовим актом Національного банку України про ведення касових операцій банками в Україні.
( Пункт 6.3 глави 6 в редакції Постанови Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
6.4. Видача готівки під звіт працівникам банків у випадках, передбачених законодавством України, проводиться з їх кас, а також з використанням корпоративних електронних платіжних засобів або особистих електронних платіжних засобів працівників. Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії банку разом із невикористаним залишком готівки звіт про використання коштів (незалежно від того, отримані ці кошти з каси банку або через відповідні платіжні картки) у строки, визначені законодавством України.
( Пункт 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 573 від 22.12.2010 )
7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою
7.1. Вимоги цієї глави застосовуються під час перевірок підприємств (підприємців) органами контролю, які діють згідно із законодавством України. Періодичність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо органи контролю.
7.2. Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здійснюваних ними операцій з готівкою.
Під час перевірок з'ясовуються структура підприємства, кількість відкритих поточних рахунків підприємства (підприємця) у банках, наявність у підприємства (підприємця) податкового боргу, результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою.
Органи контролю беруть участь у проведенні спільних перевірок.
Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених законодавством України за певний період - квартал, півріччя, рік тощо.
( Абзац четвертий пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
7.3. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.
У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно з законодавством України.
7.4. Якщо перевіркою підприємства (підприємця) було виявлено порушення, то за її результатами складається акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт про перевірку) (додаток 9) у трьох примірниках, у якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням. Акт про перевірку має містити висновки про результати перевірки, а також рекомендації керівництву підприємства (підприємцю) щодо усунення виявлених недоліків. Акт про перевірку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства (підприємець). Перший примірник надсилається органам державної податкової служби України за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, що передбачені законодавством України, другий - передається безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю), третій примірник залишається в документах органу контролю. Якщо порушень не виявлено, то службові особи, які проводили перевірку, складають довідку за довільною формою, у якій зазначаються назва підприємства, що перевірялося, термін перевірки, посилання на законодавство України, згідно з яким проводилася перевірка, питання, що перевірялися. Зазначену довідку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства (підприємець).
( Пункт 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
7.5. Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець має право під час складання акта про перевірку не погодитися з результатами перевірки і надати щодо цього відповідні обґрунтовані зауваження (пояснення) у письмовій формі, які додаються до акта про перевірку. Результати перевірки дотримання порядку ведення касових операцій розглядаються керівництвом підприємства (підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.
7.6. Залежно від специфіки функціонування підприємства (підприємця), що перевіряється, та завдань органів контролю під час перевірки можуть розглядатися й інші питання, які не включено до цієї глави та використовуватися інші форми актів.
7.7. Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням підприємством вимог цього Положення, що пов'язані з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів.
7.8. Під час перевірок з'ясовується наявність у підприємства касової книги, а також відповідність її оформлення вимогам законодавства України. Крім того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових операцій із приймання та видачі готівкових коштів (у тому числі за строками), відповідність зазначених у ній сум прийнятої до каси або виданої з неї готівки даним прибуткових і видаткових касових ордерів, якість і своєчасність записів касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими документами, наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня тощо.
7.9. Під час перевірки з'ясовується правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та видаткових відомостей (проставлення потрібних дат, номерів, сум, зазначення підстав для їх виписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів, відбитків печаток та штампів, підписів про отримання готівки, правильність оформлення депонованих сум тощо). За окремими видатковими відомостями можуть вибірково перераховуватися суми виплаченої готівки.
7.10. Під час перевірки встановлюються наявність у підприємства журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей і правильність їх ведення, а також правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до касової книги та зазначених в касових ордерах, наявність потрібних виправдних документів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і позначок про їх погашення. У касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, які дають пояснення щодо цього.
( Пункт 7.10 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
7.11. Виявлені в результаті перевірки порушення і висновки про ведення касової книги та касових документів зазначаються в розділі I акта про перевірку.
7.12. Особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню повноти та своєчасності оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції тощо).
7.13. Під час перевірки аналізується загальний стан касових оборотів надходжень готівки з кас банку до кас на підставі банківських виписок за поточними рахунками підприємства.
7.14. Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, що одержані з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними прибуткових касових ордерів. У разі потреби можуть також порівнюватися дані корінців грошових чеків із виписками банку.
7.15. Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і під час розрахунків із застосуванням РРО (РК), визначено в пункті 2.6 цього Положення.
7.16. Під час перевірки органами контролю повного і своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси від здійснення господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням у разі потреби таких виправдних документів: розрахункових документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових накладних тощо). Перевіряється також проведення записів щодо реєстрації зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
7.17. За потребою поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі готівкових коштів, одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також обороти за відомістю журналу-ордера 1 за дебетом субрахунку 301 "Каса в національній валюті" порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку/субрахунку (311 "Поточні рахунки в національній валюті", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 662 "Розрахунки з депонентами", 681 "Розрахунки за авансами одержаними" та інших рахунків) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та даними документів, які підтверджують фактичне одержання підприємством певних сум готівки у відповідні строки.
7.18. Крім того, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням готівки конкретним підприємством органи контролю можуть застосовувати відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосередньо у підприємств-покупців (замовників), які сплатили готівкові кошти, шляхом залучення відповідних первинних документів та взаємного звіряння касових документів отримувачів готівки з даними покупців.
7.19. Під час перевірки органи контролю мають брати до уваги те, що за наявності в касі підприємства готівки, яка не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вона вважається неоприбуткованою в касі та зараховується в дохід підприємства.
7.20. Виявлені під час перевірки порушення порядку оприбуткування надходжень готівки відображаються в розділі II акта про перевірку.
7.21. Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визначається наявність самостійно встановленого ліміту каси та відповідність його розрахунку вимогам цього Положення, уточнюються за наказами, розпорядженнями чи іншими розпорядчими документами суми самостійно доведених підприємством (юридичною особою) лімітів кас своїм відокремленим підрозділам.
7.22. Під час перевірок з'ясовується те, як підприємство дотримується встановленого ліміту каси, строків і порядку здавання готівкової виручки. Крім того, має враховуватися те, що кошти, які одержані з каси банку або спрямовані з виручки на виплати, що належать до фонду оплати праці, можуть відповідно до пункту 2.10 цього Положення протягом трьох - п'яти робочих днів зберігатися в касі понад установлений ліміт каси.
( Пункт 7.22 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
7.23. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то з'ясовується, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.
Зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі
(грн.)
-------------------------------------------------------------------
| Дата |Залишок| Надхо-|Видача |Залишок|У тому |Ліміт |Понадлі-|
| |готівки| дження|готівки|готівки|числі за | каси | мітні |
| | на |готівки|з каси | на |видаткови-| |залишки |
| |початок|до каси| |кінець |ми відо- | | за |
| | дня | | | дня |мостями в | |кожний |
| | | | | |дні вип- | | день |
| | | | | |лат, по- | | |
| | | | | |в'язаних | | |
| | | | | |з оплатою | | |
| | | | | |праці | | |
| | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|04.10.| 10 | 250 | 80 | 180 | - | 100 | 80 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|05.10.|180 | 100 | 140 | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|06.10.|140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|07.10.|140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|08.10.|140 | 210 | 340 | 10 | - | 100 | - |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|09.10.| 10 | 570 | 90 | 490 | 300 | 100 | 90 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|10.10.|490 | 320 | 350 | 460 | 300 | 100 | 60 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|11.10.|460 | 190 | 390 | 260 | - | 100 | 160 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|Усього| | | | | | | 510 |
-------------------------------------------------------------------
Готівкові кошти, що не вважаються понадлімітними відповідно до пункту 5.10 цього Положення, для розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі не беруться.
( Пункт 7.23 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )( Пункт 7.24 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
7.24. У разі виявлення під час перевірок видаткових касових ордерів або видаткових відомостей, у яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача (абзац другий пункту 3.5 цього Положення), сума готівки за такими видатковими документами додається до залишку готівки в касі виключно в день, у якому оформлено зазначені видаткові документи, і надалі зазначена сума не береться для розрахунку понадлімітних залишків готівки.
7.25. Під час здійснення цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг також звертається увага на обов'язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, монет для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України].
( Пункт 7.25 глави 7 в редакції Постанови Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
7.26. Виявлені порушення встановленого ліміту каси відображаються у таблиці розділу III акта про перевірку (зазначаються дані про діючий ліміт каси, фактичні залишки готівки в касі в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а також розрахунок загальної суми перевищення встановлених лімітів за кожний день).
7.27. Під час перевірки систематизуються згідно із банківськими документами всі випадки одержання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових коштів, а за потребою використовуються також відповідні дані банків, у яких відкрито його поточні рахунки.
7.28. Під час перевірки аналізуються обсяги готівки, періодичність та структура її видачі, динаміка порівняно з попередніми періодами. Звертається увага також на строки відкриття підприємством (підприємцем) рахунку; проведення ним операцій, що не є економічно виправданими або суперечать законодавству України (які не відповідають характеру його діяльності; перекази значних сум готівки на рахунки фізичних осіб; надходження і вилучення з рахунків готівки в сумах, що перевищують звичайний грошовий обіг цього підприємства (підприємця); унесення на рахунки готівки з подальшим переказуванням її в стислі строки іншому підприємству; систематичне або повне зняття значних сум готівки в день її надходження на рахунок тощо).
7.29. Аналізується також видача готівки, яку підприємство (підприємець), що перевіряється, одержувало (одержував) зі свого рахунку регулярно протягом короткого періоду (тижня, декади, місяця).
7.30. Виявлені в результаті перевірки порушення зазначаються в розділі IV акта про перевірку.
7.31. Під час перевірки встановлюється дотримання підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки.
7.32. Під час перевірки береться до уваги, що у разі наявності у підприємства податкового боргу виплати готівкою здійснюються з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
( Пункт 7.32 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
7.33. Під час перевірки органи контролю встановлюють, у які періоди підприємство (підприємець), що перевіряється, мало (мав) податковий борг, що обліковується в органах державної податкової служби України.
( Пункт 7.34 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 454 від 13.12.2006 )
7.34. З метою перевірки витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, можуть також використовуватися: місячний (квартальний) бухгалтерський баланс (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2), Головна книга, журнали-ордери, касові книги, касові ордери, видаткові відомості, банківські виписки тощо.
7.35. Дані про виявлені порушення (конкретні дати та суми) зазначаються в розділі V акта про перевірку.
7.36. Метою перевірки щодо порядку видачі готівки під звіт та її використання є здійснення контролю за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів.
7.37. Під час проведення перевірок аналізується порядок видачі підприємствами сум під звіт, виявляються факти неправомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, факти несвоєчасного звітування, а також випадки передавання підзвітних коштів одним працівником іншому тощо.
7.38. Під час перевірки можуть аналізуватися дані бухгалтерських регістрів, зокрема тих, у яких за дебетом відображаються кошти, видані з каси під звіт, і відшкодування перевитрат за звітами про використання коштів, а за кредитом - суми витрат за звітами про використання коштів, що підтверджені бухгалтерією, та повернення невикористаних коштів. Дебетове сальдо визначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове - суму перевитрат підзвітних осіб за звітами про використання коштів. Такий аналіз дає змогу визначити напрями використання підзвітних сум, виявити порушення під час їх видачі.
7.39. Під час перевірки звітів про використання коштів для вирішення господарських питань особлива увага приділяється дотриманню підзвітними особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з відповідним звітом), наявність оригіналів підтвердних документів, їх погашення тощо. Крім того, ураховується те, що подання звітів про використання коштів із порушенням установлених термінів може дозволятися лише у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження.
7.40. До уваги береться також і те, що не повинні порушуватися строки та умови видачі готівки під звіт, визначені законодавством України, зокрема пунктом 2.11 цього Положення.
7.41. Під час перевірки правильності оформлення видач готівки під звіт як на відрядження, так і на інші потреби встановлюється достовірність підтвердних документів, що додаються до звітів про використання коштів.
7.42. Також слід звертати увагу на повне і своєчасне звітування підзвітних осіб у разі використання ними під час відрядження значних сум підзвітних коштів для вирішення господарських питань.
7.43. Під час проведення перевірки щодо дотримання порядку видачі готівки під звіт на відрядження встановлюється наявність розпорядчих документів (наказу, розпорядження) на службові відрядження, правильність ведення записів у журналі реєстрації посвідчень на відрядження, дотримання граничної тривалості службового відрядження, наявність позначок у посвідченні про відрядження, своєчасність звітування за витрачені під час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо.
7.44. Факти подання звіту про використання коштів до бухгалтерії в установлені строки без одночасного повернення до каси невикористаних підзвітних сум є порушенням порядку видачі готівки під звіт і її використання.
7.45. Дані про виявлені під час перевірки порушення зазначаються в розділі VI акта про перевірку.
7.46. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).
Під час такої перевірки має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) та фізичними особами за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених цим Положенням.
( Пункт 7.46 глави 7 в редакції Постанови Національного банку N 210 від 06.06.2013 )
7.47. Для перевірки використовуються потрібні касові та розрахункові документи підприємства (підприємця) (касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки під час придбання товарів, оплати наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).
7.48. Під час перевірки підприємства (підприємця) аналізуються записи в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані касових ордерів, звітів підзвітних осіб та інших підтвердних документів. Порушення встановлених обмежень на здійснення готівкових розрахунків виявляються шляхом порівняння фактичних витрат готівки платників готівкових коштів за придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за конкретним розрахунком, що підтверджено відповідними обґрунтувальними документами, з чинними обмеженнями. У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні перевірки підприємств (підприємців) з порівнянням даних (за сумами і строками) відповідних касових документів платників і одержувачів готівкових коштів.
7.49. У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень під час розрахунків підприємств (підприємців) вони зазначаються з наведенням їх конкретних розмірів у таблиці розділу VII акта про перевірку.
7.50. Контроль за встановленням і дотриманням підприємствами встановлених лімітів каси та строків здавання готівкової виручки з каси здійснюють органи державної податкової служби України.
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Н.В.Дорофєєва
Додаток 1
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті в
Україні
_____________________________________
(найменування підприємства (установи,
організації))
Ідентифікаційний код
-------------------
ЄДРПОУ | |
-------------------
_____________________________________
(структурний підрозділ підприємства
(установи, організації))
До відомості N ______ -----------------------------------
| Кореспондуючий | Код |
У касу для оплати в строк | рахунок |цільового|
з _______ до _______ 20__ р. |-----------------------| призна- |
|рахунок, | код | чення |
у сумі _____________________ |субрахунок|аналітичного| |
| | рахунку | |
____________________________ |----------+------------+---------|
| | | |
_________ (____грн.___ коп.) -----------------------------------
Керівник ___________________
Головний бухгалтер _________
"___" _______________ 20__ р.
ВІДОМІСТЬ
на виплату грошей N _____ за __________________ 20__ р.
Кількість аркушів _______
За цією відомістю виплачено гривень _________________________
_________________________________________(________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень ____________________________________________
_________________________________________(________ грн. ___ коп.)
Виплату здійснив ______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
2, 3, 4 сторінки відомості
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Табельний |Прізвище, ім'я|Сума| Підпис про |Примітки|
| | номер | по батькові | | одержання | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
і т.д.
Відомість склав ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст "Вставний аркуш до додатка N __", підписи друкувати на 4-й сторінці.
Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.
На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки" зазначаються реквізити пред'явленого документа.
Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.
Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків і без вставних аркушів.
( Положення доповнено Додатком 1 згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 573 від 22.12.2010 )
Додаток 2
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-1
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_______________
_______________________________________ | | _____________________________________
(найменування підприємства | | (найменування підприємства (установи,
(установи, організації)) |Л| організації))
|і|
Прибутковий касовий ордер N ___ |н| Квитанція
від "__" _______________ 20 __ р. |і| до прибуткового касового ордера N ___
|я|
------------------------------------------------| | від "__" _____________ 20__ р.
|Кореспондую-|Код аналі-|Сума | Код | || |
|чий рахунок,|тичного |цифрами| цільового | ||в|Прийнято від _________________________
|субрахунок |рахунку | |призначення| ||і|______________________________________
------------------------------------------------|д|
|р|Підстава: ____________________________
Прийнято від _________________________________ |і|______________________________________
Підстава: ____________________________________ |з|
______________________________________________ |у|Сума _________________________________
Сума _________________________________________ | |
_______________________________ грн. __ коп. | |______________________________________
(словами) | | (словами)
| |
Додатки: _____________________________________ | |_________________________ грн. __ коп.
______________________________________________ | |
| |М.П.
Головний бухгалтер ____________________________| |
(підпис, прізвище, ініціали)| |Головний бухгалтер ___________________
| | (підпис, прізвище,
Одержав касир _________________________________| | ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)| |Касир ________________________________
| | (підпис, прізвище, ініціали)
-----------------------------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Національного банку N 252 від 29.04.2009 )
Додаток 3
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-2
____________________________ Ідентифікаційний
(найменування підприємства код ЄДРПОУ _________________
(установи, організації))
Видатковий касовий ордер
від "__" _______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | |Кореспондуючий| Код |Сума| Код | |
|документа|складання| | рахунок, |аналітичного| | цільового | |
| | | | субрахунок | рахунку | |призначення| |
|---------+---------+--+--------------+------------+----+-----------+--|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |
|---------+---------+--+--------------+------------+----+-----------+--|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: _______________________________________________________
Сума ____________________________________________________________
_________________________________ грн.___ коп.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.12.2004 N 637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за N 40/10320
Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 72 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за N 237/5428;
постанову Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 731/5922;
постанову Правління Національного банку України від 16.10.2001 N 432 "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за N 926/6117;
підпункт 1.12 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2001 N 495 "Про приведення у відповідність до законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2001 за N 1022/6213;
постанову Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 81 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N 268/7589;