Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 06.09.2005 №2801-IV

Верховна Рада України Закон від 06.09.2005 №2801-IV
Увага! Не остання редакція від 01.01.2011. Внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.09.2005

Номер 2801-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.480 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".
3. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160):
1) перше речення частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
"1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитора (аудиторської фірми) та здійснюється його оцінка в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки";
3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501):
1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:
"укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";
2) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";
3) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
"2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної оцінки";
4) у тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 2, ст. 30, N 26, ст. 358, N 33, ст. 431):
1) у статті 5:
частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
в абзаці дванадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";
2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";
3) у статті 14:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні";
частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";
у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання мають";
частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна у порядку, встановленому законом";
4) у статті 17:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";
частину першу після слова "спеціаліст" доповнити словами "суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання";
частини п'яту, сьому, восьму після слова "спеціаліста" доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";
5) у частинах другій та третій статті 57 слова "експерта (спеціаліста)", "експерта" та "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";
6) у частині першій статті 66 слово "експертною" замінити на слово "незалежною";
7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та зазначити його вартість".
6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):
1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій редакції:
"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів";
4) у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю";
у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".
7. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375):
1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою, початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";
2) у частині першій статті 14 і в частинах першій та другій статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;
3) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
9. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103) викласти в такій редакції:
"Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
"Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2801-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".
3. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160):
1) перше речення частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
"1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитора (аудиторської фірми) та здійснюється його оцінка в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки";
3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501):