Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Верховна Рада України Закон від 14.12.1999 №1286-XIV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, N 48, ст.325 )
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 3, ст. 21)
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV від 03.04.2003 , ВВР, 2003, № 27, ст.209 )
( В редакції Закону № 891-VI від 15.01.2009 , ВВР, 2009, № 25, ст. 312 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 877-VII від 13.03.2014 , ВВР, 2014, № 15, ст.326 № 766-VIII від 10.11.2015 , ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 2304-VIII від 27.02.2018 , ВВР, 2018, № 14, ст.80 )
( Додатково див. Закон № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 )
( У тексті Закону слова "будівництво та/або експлуатація" в усіх відмінках замінено словами "будівництво та експлуатація" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2304-VIII від 27.02.2018 )
Цей Закон визначає особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2304-VIII від 27.02.2018 )
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) будівництво автомобільної дороги - комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних з будівництвом нової автомобільної дороги;
( Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )( Пункт 2 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )
3) експлуатація автомобільної дороги - дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;
4) концесієдавець - держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;
5) концесійний договір - зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов'язується здійснювати будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець - надати концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;
6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо її будівництва та експлуатації.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України "Про автомобільні дороги", "Про концесії", Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
Стаття 2. Особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії
1.
( Абзац перший частини першої статті 2 виключено на підставі Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )
При визначенні об'єктів концесії має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".
2. Рішення щодо будівництва та експлуатації новозбудованих автомобільних доріг, які можуть бути передані у концесію, приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.
У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов’язково зазначаються:
загальна характеристика автомобільної дороги;
орієнтовна вартість будівництва автомобільної дороги;
запланована сума річного доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги;
технічні параметри автомобільної дороги;
межі земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги;
орган, відповідальний за організацію роботи з надання у користування земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільної дороги;
умови розірвання (припинення) договору концесії.
Після прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, щодо земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії, встановлюються відповідні обтяження у визначеному законодавством порядку.
Рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України.
У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов’язково зазначаються:
орган, уповноважений на проведення концесійного конкурсу, укладання концесійного договору та виконання зобов’язань, що випливають з нього;
технічні параметри автомобільної дороги;
базові фінансові показники передачі автомобільної дороги у концесію;
граничний строк, на який автомобільна дорога передається у концесію;
граничний розмір компенсації концесіонеру;
маршрут альтернативного безоплатного проїзду;
інші умови передачі автомобільної дороги у концесію.
( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 2304-VIIIвід 27.02.2018 )
3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної дороги.
4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором, за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.
5. Майно, створене на виконання умов концесійного договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права державної власності, що передається концесіонеру у володіння та користування на строк дії концесійного договору.
Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права власності концесіонера.
6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою для її включення у разі потреби в установленому порядку до переліку автомобільних доріг загального користування.
Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу
1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет Міністрів України відповідно до закону.
( Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )
Стаття 4. Дохід концесіонера
1. До джерел доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги належать:
плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем;
( Абзац третій частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )
плата за експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, що вноситься користувачем;
компенсація концесіонеру.
( Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )( Абзац шостий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2304-VIII від 27.02.2018 )
2. Максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням рівня інфляції.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону N 2304-VIIIвід 27.02.2018 )
3. Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, відшкодування за нього (в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду транспортних засобів, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної служби, Національної гвардії України, Національної поліції та швидкої медичної допомоги) визначає Кабінет Міністрів України.
( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 877-VII від 13.03.2014, N 766-VIII від10.11.2015 )
Стаття 4-1. Компенсація концесіонеру
1. Концесіонер має право на компенсацію частини недоотриманого доходу, розмір якого передбачається концесійним договором.
2. Компенсація сплачується концесіонеру в разі, якщо за результатами звітного року сума річного доходу, отриманого концесіонером від експлуатації об’єкта концесії, є меншою за заплановану суму такого річного доходу.
3. Розмір компенсації визначається за результатами звітного року і не може перевищувати 15 відсотків запланованого доходу за відповідний рік згідно з умовами договору.
4. Порядок виплати компенсації концесіонеру затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 2304-VIII від 27.02.2018 )
Стаття 5. Права та обов'язки концесієдавця
1. Концесієдавець зобов'язаний:
1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її використання згідно з умовами концесійного договору;
2) сприяти концесіонеру в отриманні необхідних дозволів, ліцензій.
2. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.
Стаття 6. Концесійні платежі
1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з моменту одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.
2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду.
( Частина друга статті 6 в редакції Закону N 2304-VIIIвід 27.02.2018 )
Стаття 7. Права та обов'язки концесіонера
1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього господарства об'єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги, переданої у концесію.
2. Концесіонер зобов'язаний:
1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг загального користування;
2) передати після закінчення строку дії концесійного договору концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що діють на момент передачі.
3. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
14 грудня 1999 року
N 1286-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
Цей Закон визначає особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) будівництво автомобільної дороги - комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних з будівництвом нової автомобільної дороги;
3) експлуатація автомобільної дороги - дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;
4) концесієдавець - держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;
5) концесійний договір - зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов'язується здійснювати будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець - надати концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;
6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо її будівництва та експлуатації.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України "Про автомобільні дороги", "Про концесії", Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
Стаття 2. Особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії
1.
При визначенні об'єктів концесії має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".
2. Рішення щодо будівництва та експлуатації новозбудованих автомобільних доріг, які можуть бути передані у концесію, приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.

30 днiв передплати безкоштовно!