Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії

Верховна Рада України Закон від 18.09.2019 №107-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.09.2019

Номер 107-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 40, ст.220)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
1) у статті 1:
абзац другий частини першої після слова "видобуванням" доповнити словами "та переробкою";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Терміни "уранові об’єкти", "видобування уранових руд" та "переробка уранових руд" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про видобування і переробку уранових руд";
2) в абзаці п’ятому частини третьої статті 25 слова "об’єктів з переробки уранових руд" замінити словами "уранових об’єктів";
3) частину другу статті 27 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"видобування та переробка уранових руд".
2. У Законі України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39; 2003 р., № 37, ст. 307):
1) в абзаці другому статті 1 слово "видобуток" замінити словом "видобування";
2) частину п’яту статті 7 після слів "Ліцензії на" доповнити словами "видобування та/або".
3. У Законі України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115):
1) у статті 1:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"опромінення професійне - опромінення персоналу, стажерів та здобувачів освіти, інших працівників, залучених до роботи на об’єктах, на яких провадиться практична діяльність, під час роботи цих працівників з джерелами іонізуючого випромінювання";
абзац дев’ятий доповнити словами "яка вважається ситуацією планового опромінення";
доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"діагностичні референтні рівні - рівні доз опромінення пацієнтів у рентгенодіагностиці або рівні активності лікарських речовин з радіоактивними ізотопами (радіоактивних фармацевтичних препаратів) у радіонуклідній діагностиці для типових досліджень та стандартних пацієнтів або стандартних фантомів з використанням загальновизнаних типів обладнання";
2) статтю 6 доповнити частинами четвертою - дев’ятою такого змісту:
"Для стажерів та здобувачів освіти віком від 18 років, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, ефективна доза професійного опромінення не повинна перевищувати 20 мілізівертів на рік.
Для стажерів та здобувачів освіти віком від 16 до 18 років, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, ефективна доза професійного опромінення не повинна перевищувати 2 мілізіверти на рік, за умови що річна ефективна доза опромінення для даної категорії не повинна перевищувати 6 мілізівертів на рік.
Для вагітних жінок, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, ефективна доза опромінення не повинна перевищувати 1 мілізіверт на рік.
Жінки, які мають дитину грудного або раннього віку і годують дитину грудним молоком, не можуть бути залучені до робіт з джерелами іонізуючого випромінювання і мають бути переведені на інші види робіт на весь період грудного вигодовування.
Медичні та інші працівники, здобувачі освіти, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, мають бути поінформовані працедавцем про ризики для здоров’я, з якими пов’язана їхня робота, про загальні процедури радіаційного захисту та запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час перебування на робочому місці з метою запобігання ризикам для здоров’я, зумовленим іонізуючим випромінюванням, а також про алгоритм вжиття невідкладних заходів у випадку радіаційної аварії.
Дія цієї статті поширюється також на осіб, які виконують тимчасову роботу, пов’язану з використанням джерел іонізуючого випромінювання";
3) статтю 9 доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
"розроблення і затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, від будь-якого джерела проникнення радону з ґрунту, будівельних матеріалів або води;
затвердження лімітів еквівалентних доз іонізуючого опромінення для опромінення населення та професійного опромінення з урахуванням відповідних міжнародних вимог та стандартів";
4) статтю 17 доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
"Для діагностичних цілей застосовуються діагностичні референтні рівні, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Забороняються ввезення на територію України, виробництво та прийняття в експлуатацію:
рентгенівських апаратів, призначених для проведення рентгеноскопії, без підсилювача рентгенівського зображення;
нових рентгенівських апаратів без пристрою для здійснення автоматизованого контролю експозиції та дози (потужності дози);
апаратів для дистанційної променевої терапії з номінальним значенням енергії пучка (прискорювальної напруги) понад 1 мегаелектронвольт без пристрою для перевірки основних параметрів опромінення;
апаратів для інтервенційної радіології без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про дозу опромінення пацієнта;
апаратів для інтервенційної радіології та комп’ютерних томографів, у тому числі обладнання для планування та виконання медичного дослідження, без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про значення параметрів режимів роботи зазначеного обладнання наприкінці медичного дослідження, необхідних для оцінки дози опромінення пацієнта;
нових нерадіонуклідних установок та пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, без пристрою для інформування лікаря про параметри, необхідні для оцінки дози опромінення пацієнта".
4. У статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
в абзаці третьому частини першої слово "переробка" замінити словами "видобування, переробка";
частину третю викласти в такій редакції:
"Від ліцензування звільняється діяльність, пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, які відповідають критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України";
частину четверту виключити.
5. Частину восьму статті 67 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, крім підпункту 4 пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом, абзацу другого пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності через чотири місяці з дня опублікування цього Закону, та пункту 5 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 вересня 2019 року
№ 107-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
1) у статті 1:
абзац другий частини першої після слова "видобуванням" доповнити словами "та переробкою";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Терміни "уранові об’єкти", "видобування уранових руд" та "переробка уранових руд" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про видобування і переробку уранових руд";
2) в абзаці п’ятому частини третьої статті 25 слова "об’єктів з переробки уранових руд" замінити словами "уранових об’єктів";
3) частину другу статті 27 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"видобування та переробка уранових руд".
2. У Законі України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39; 2003 р., № 37, ст. 307):
1) в абзаці другому статті 1 слово "видобуток" замінити словом "видобування";
2) частину п’яту статті 7 після слів "Ліцензії на" доповнити словами "видобування та/або".
3. У Законі України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115):
1) у статті 1:
абзац сьомий викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!