• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 19.05.1989 № 7543-XI
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 19.05.1989
 • Номер: 7543-XI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 19.05.1989
 • Номер: 7543-XI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 22, ст. 235 )
З метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про працю Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1980 р., N 5, ст. 81; 1983 р., N 6, ст. 87; 1984 р., N 1, ст. 3; 1985 р., N 11, ст. 205) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 13. Форма укладення колективного договору
Колективний договір укладається у письмовій формі. Реєстрація в будь-яких органах колективний договір не підлягає".
2. У статті 24:
найменування статті викласти в такій редакції:
"С т а т т я 24. Укладення трудового договору";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору".
3. Частину третю статті 38 доповнити словами "крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору".
4. Частину другу статті 42 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання".
5. Статтю 51 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством";
у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
6. Частину другу статті 80 викласти в такій редакції:
"У виняткових випадках, коли надання відпустки робітникові або службовцеві в поточному році може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, допускається за згодою працівника і за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації перенесення відпустки на наступний робочий рік. При цьому відпустка за кожний рік тривалістю не менш як 6 робочих днів повинна бути використана не пізніш як протягом одного року після настання права на відпустку. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, може бути приєднана до відпустки за наступний робочий рік".
7. Статтю 87 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 87. Строк дії норм праці
Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (стаття 85).
Поряд з нормами, встановленими на стабільні за організаційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові і одноразові норми.
Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутністю затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.
Одноразові норми встановлюються на окремі роботи, які носять одиничний характер (позапланові, аварійні)".
8. Частини другу і третю статті 171 викласти в такій редакції:
"По результатах розслідування нещасного випадку адміністрація підприємства, установи, організації складає акт про нещасний випадок за встановленою формою, копію якого вона зобов'язана видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.
При відмові адміністрації у складанні акта про нещасний випадок чи при незгоді потерпілого або іншої особи із змістом акта чи кваліфікацією нещасного випадку потерпілий або інша заінтересована особа вправі звернутися до профспілкового комітету підприємства, установи, організації, постанова якого з приводу складення чи змісту акта є обов'язковою для адміністрації".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 19 травня 1989 р.
N 7543-XI