• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 19.03.1993 № 203
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 1993 р. N 203
Київ
( Дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМ N 234 від 01.04.2005 згідно з Постановою КМ N 234 від 01.04.2005 - втратила чинність на підставі Постанови КМ N 777 від 03.09.2008 )
Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 319 від 18.05.94 N 597 від 02.08.95 N 572 від 29.05.96 N 167 від 08.02.97 N 455 від 24.03.99 N 883 від 26.07.2001 N 389 від 26.03.2003 N 37 від 28.01.2009 N 818 від 09.10.2013 N 62 від 11.02.2016 N 643 від 31.05.2022 N 1019 від 22.09.2023 ) ( У тексті слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінено словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" та вдосконалення порядку застосування контрактної форми наймання на роботу керівників підприємств, що є у державній власності, Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
1. Затвердити:
Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу (додається);
показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, згідно з додатком 1;
( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 883 від 26.07.2001 )
показники, за якими визначається приналежність посад керівників підприємств, що є у державній власності, до номенклатурних груп (для погодження), згідно з додатком N 2.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
2. Установити, що контракти з керівниками підприємств, що є у державній власності, укладаються міністерствами, іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають ці підприємства, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією відповідно до номенклатурних груп, до яких вони належать за показниками, затвердженими згідно з додатком N 2 цієї постанови. До проекту рішення Кабінету Міністрів України про погодження контракту додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, проект контракту з візою керівника суб’єкта управління майном та довідка про підприємство.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 62 від 11.02.2016 )
У разі належності підприємства, що є у державній власності, до II номенклатурної групи районна, районна у мм. Києві та Севастополі державна адміністрація інформує про погодження контрактів з керівником такого підприємства відповідно Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну, Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 818 від 09.10.2013 )( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
2-1. Установити, що положення абзацу першого пункту 2 в частині погодження контрактів Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевою державною адміністрацією не поширюються на керівників підприємств, що належать до сфери управління Фонду державного майна.
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1019 від 22.09.2023 )
3. З керівниками підприємств, раніше обраними чи призначеними на посаду, також укладаються або переукладаються контракти.
У разі відмови міністерства або іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу виконавчої влади укласти контракт з керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
У разі відмови керівника підприємства укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.
4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника підприємства визначаються у контракті, провадяться за рахунок коштів підприємства і встановлюються у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
5. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади при укладанні контрактів з керівниками підприємств, що є у комунальній власності, застосовувати порядок, передбачений Положенням цієї постанови.
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 р. N 360 "Про порядок найняття і звільнення керівника державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1992., N 1, ст. 9).
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМАМіністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1993 р. N 203
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу
( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
I. Загальні положення
1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
2. Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" наймання на роботу керівника підприємства, що є у державній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
3. Контракт може бути укладений на термін до 5 років.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 643 від 31.05.2022 )
II. Укладання контракту
4. Наймання на роботу керівника підприємства, що є у державній власності, здійснюється відповідними міністерствами або іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади (надалі - органи управління майном).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 від 24.03.99 )
5. Контракт з керівником підприємства укладається за попереднім погодженням з органом, до номенклатурної групи якого належить ця посада, згідно з пунктом 2 цієї постанови.
Розгляд матеріалів і прийняття рішення про погодження контракту здійснюється у місячний строк з дня подання відповідних матеріалів.
( Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 319 від 18.05.94 )
У разі порушення зазначеного строку орган управління майном приймає рішення з цього питання без погодження.
( Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 319 від 18.05.94 )
6. З керівником підприємства, раніше обраним чи призначеним на посаду, також укладається або переукладається контракт.
У разі відмови органу управління майном укласти контракт з керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
У разі відмови керівника підприємства укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.
7. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.
8. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника на посаду (наймання на роботу) з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.
У статутах (положеннях) підприємств, які затверджуються органами управління майном, передбачаються умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника підприємства за рахунок коштів підприємства, що спрямовуються на оплату праці.
III. Зміст контракту
9. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження державного майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства, включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років).
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 167 від 08.02.97 )
10. У контракті з керівником, крім загальних вимог, визначених у пункті 9 цього Положення, враховуються передбачені річним фінансовим планом підприємства показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також показники майнового стану підприємства згідно з додатком 1 до цієї постанови.
( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 883 від 26.07.2001 )
Ураховуючи особливості виробництва, у контракті з керівником підприємства можуть бути передбачені й інші умови (вимоги). Для керівника підприємства, що є суб'єктом міжнародного військово-технічного співробітництва, у контракті передбачаються вимоги щодо забезпечення ним додержання підприємством міжнародних зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів.
( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 389 від 26.03.2003 )
11. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.
Система матеріального заохочення керівника підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо- господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом.
12. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.
13. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань:
забезпечення керівника підприємства та членів його сім'ї службовою жилою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем на строк дії контракту;
у разі переїзду керівника підприємства на роботу в іншу місцевість визначаються гарантії та компенсації, що виплачуються у розмірах, передбачених чинним законодавством;
якщо для службових поїздок керівник підприємства буде використовувати власний автомобіль, у контракті передбачається виплата відповідних компенсацій.
14. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства причин, у контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації.
15. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства. За умови припинення контракту в зв'язку з виходом керівника підприємства на пенсію або одержанням ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 28.01.2009 )
IV. Розірвання контракту
16. Контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.
При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.
17. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.
18. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.
19. На керівника підприємства, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі вивільнення.
20. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством.
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1993 р. N 203
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 883
ПОКАЗНИКИ
ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності
I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гривень
1. Прибуток до оподаткування
2. Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів
у тому числі:
капітальні інвестиції
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів
приріст оборотних активів підприємства
3. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
4. Збори (внески) до державних цільових фондів
у тому числі на:
обов'язкове державне пенсійне страхування
загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
- на випадок безробіття
- від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
- у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
5. Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого
6. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету
7. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань
II. Показники майнового стану підприємства, тис. гривень
8. Необоротні активи
у тому числі:
основні фонди:
- залишкова вартість
- знос, відсотків
незавершене будівництво
нематеріальні активи
9. Оборотні активи
у тому числі:
запаси
дебіторська заборгованість
фінансові інвестиції
грошові кошти та їх еквіваленти
10. Власний капітал
11. Кредиторська заборгованість
у тому числі:
за товари, роботи, послуги
перед бюджетами
перед державними цільовими фондами
з оплати праці.
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 597 від 02.08.95, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 572 від 29.05.96, N 455 від 24.03.99, в редакції Постанови КМ N 883 від 26.07.2001 )
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1993 р. N 203
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 1999 р. N 455
ПОКАЗНИК,
за яким визначається належність посад керівників підприємств, що є у державній власності, до номенклатурних груп (для погодження)
------------------------------------------------------------------
Номенклатурна | Середньооблікова чисельність
група | штатних працівників (за останній
| місяць перед укладенням контракту)
------------------------------------------------------------------
I група - Кабінету Міністрів від 5001 і більше
України
II група - Ради міністрів від 501 до 5000
Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій
III група - районних, до 500
районних у містах Києві та
Севастополі державних
адміністрацій
Примітка. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації можуть делегувати право погодження на посаду керівників окремих підприємств відповідним районним і районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям.
МіністрКабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 455 від 24.03.99 )