Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України Постанова від 02.04.2019 №58
Остання редакція від 22.05.2020 втрата чинності (постанова від 19.05.2020 N 65 /v0065500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 02.04.2019

Номер 58

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.04.2019 № 58
( Постанова втратила чинність згідно з Постановою Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор БEРЕЗА) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину РОЖКОВУ.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ. ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.04.2019 № 58
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. У пункті 2 розділу І:
1) після підпункту 10 доповнити пункт новим підпунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) компанія-оболонка - юридична особа-нерезидент, яка не здійснює фактичної господарської діяльності в країні реєстрації (відсутні достатні активи та/або працівники для здійснення відповідного виду господарської діяльності) та/або структура власності якої не дозволяє встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);";
2) перше речення підпункту 36 після слів "ідентифікація", "ідентифікації" доповнити відповідно словами "та верифікація", "та верифікації".
2. У розділі V:
1) після пункту 54 доповнити розділ новим пунктом 54-1 такого змісту:
"54-1. Банк зобов’язаний визначити та встановити умовами договорів про надання послуг порядок закриття рахунку клієнта банку на вимогу банку у випадках, передбачених статтею 10 Закону та статтею 64 Закону про банки.";
2) у пункті 55:
в абзаці другому підпункту 3 цифри та слова "2 та 3 цього пункту" замінити цифрами та словами "1-3 пункту 55 розділу V цього Положення,";
абзац п’ятнадцятий після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";
3) у пункті 69:
абзац перший після слова "ідентифікації," доповнити словами "верифікації та";
в абзаці другому слова "іншими документами" замінити словами "інформацією, одержаною від клієнта (представника клієнта) та засвідченою ним, а також із інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)";
4) після пункту 71 доповнити розділ трьома новими пунктами 71-1 - 71-3 такого змісту:
"71-1. Банк із метою недопущення використання своїх послуг для відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом в Україні та за її межами з використанням компаній-оболонок, та підтвердження того, що юридична особа-нерезидент не є компанією-оболонкою, зобов’язаний із урахуванням ризик-орієнтованих підходів проаналізувати документи та/або інформацію:
1) що розяснюють(є) суть господарської діяльності юридичної особи - нерезидента;
2) про фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом - юридичною особою-нерезидентом та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;
3) що підтверджують(є) фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;
4) що підтверджують(є) ведення господарської діяльності основними контрагентами юридичної особи-нерезидента;
5) що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою-нерезидентом;
6) що підтверджують(є) найм юридичною особою-нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов’язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов’язків виду діяльності юридичної особи-нерезидента, обсягам його фінансових операцій;
7) що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою - нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).
Перелік документів/інформації, визначений у підпунктах 1 - 7 пункту 71-1 розділу V цього Положення, не є вичерпним. Банк має право самостійно, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів, визначити обсяг та перелік необхідних документів/інформації, які є достатніми для підтвердження того, що юридична особа - нерезидент не є компанією-оболонкою.
Вимоги пункту 71-1 розділу V цього Положення не поширюються на юридичних осіб - нерезидентів, які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, за умови, що структура власності холдингової компанії є прозорою та дозволяє визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та господарська діяльність такої юридичної особи дає можливість повного розуміння її характеру.
71-2. Банк за результатами здійсненого аналізу документів та/або інформації, зазначених у пункті 71-1 розділу V цього Положення, та підтвердження того, що юридична особа - нерезидент є компанією-оболонкою, а також у випадку, якщо юридична особа - нерезидент відмовила банку в наданні необхідних для аналізу документів/інформації, або у разі, якщо наданих документів недостатньо для проведення відповідного аналізу, встановлює такій юридичній особі - нерезиденту неприйнятно високий ризик та діє відповідно до вимог статті 10 Закону.
71-3 . Банк стосовно клієнтів, які є контрагентами клієнта банку - юридичної особи - нерезидента, щодо якої відсутнє підтвердження, що вона не є компанією - оболонкою, вживає заходи, визначені в пункті 60 розділу V цього Положення.".
3. У підпункті 1 пункту 125 розділу ІХ слова "тероризму не менше ніж три роки" замінити словами "тероризму, або стаж роботи на керівній посаді в спеціально уповноваженому органі, пов’язаний з набуттям досвіду в сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, - не менше ніж три роки".
4. У додатках до Положення:
1) у додатку 2:
після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Дата верифікації клієнта.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"35. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.";
2) у додатку 3:
після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Дата верифікації клієнта.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"35. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.";
3) у додатку 4:
після пункту 16 доповнити новим пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1 . Дата верифікації клієнта.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"43. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.";
4) у додатку 5:
після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Дата верифікації клієнта (під час установлення ділових відносин).";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"29. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.";
5) у додатку 6:
після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Дата верифікації клієнта.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"30. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.";
6) у додатку 7:
після пункту 18 доповнити новим пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1. Дата верифікації клієнта.";
доповнити новим пунктом такого змісту:
"34. Дата відмови від установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.".
Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. Береза
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.04.2019 № 58
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор БEРЕЗА) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину РОЖКОВУ.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ. ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.04.2019 № 58
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. У пункті 2 розділу І:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!