Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Національний банк України Заходи, Положення, Постанова від 15.08.2016 №369
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2016 № 369
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 8 від 02.01.2019 )
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 48, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, що додається.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2016 року.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2016 № 369
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність) та підвищення ефективності управління ризиками.
Вимоги цього Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, філії іноземних банків (далі - банки).
2. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються в таких значеннях:
1) джерела походження коштів (активів) - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають можливість зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей клієнта, адекватних його фінансовому стану та/або соціальному статусу;
2) економічна доцільність (сенс) фінансової операції - аргументоване обґрунтування, що така фінансова операція спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, які не порушують вимоги законодавства України або не спрямовані на такі порушення;
3) індикатор(и) ризикової фінансової операції - установлена Національним банком України (далі - Національний банк) ознака чи сукупність ознак фінансових операцій, учасників фінансових операцій та їх намірів/дій, що дають змогу виявляти ризикові фінансові операції;
3-1) реєстраційні дії за договором - реєстрація в Національному банку договорів/унесення змін до реєстрації договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, що стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором), згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення № 270);
( Пункт 2 доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
4) ризикова фінансова операція - фінансова операція, що містить/може містити ознаки здійснення банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність), у тому числі для приховування реальних вигодоодержувачів, здійснення будь-яких дій, пов'язаних з коштами, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, тощо.
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.
3. Банк зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) клієнтів банку або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та відомостей про їх учасників, які є підставою для:
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
2) перерахування іноземної валюти за межі України;
3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
5) ініціювання проведення реєстраційних дій за договором;
( Підпункт 5 пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
6) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
4. Вимоги цього Положення не поширюються на фінансові операції, що здійснюються:
( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 24.07.2017 )
1) на користь держави або під державні гарантії;
2) за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
3) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
4) за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
5) за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин п'ятої і шостої статті 66 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ;
6) використанням ґрантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких ґрантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
7) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам;
8) на виконання договорів, укладених резидентами з юридичними особами-нерезидентами, якщо будь-яка зі сторін договору та/або відповідної фінансової операції включена до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000) або є їх дочірньою чи афілійованою компанією [крім випадків, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом];
( Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 67 від 24.07.2017, № 16 від 22.02.2018 )
9) з метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
10) на суму, що не перевищує 150 000 гривень або не перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (за винятком випадків наявності ознак дроблення сукупності пов'язаних відповідних фінансових операцій) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції;
( Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 18 від 02.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
11) на підставі індивідуальних ліцензій, виданих Національним банком;
( Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
12) з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах [крім випадків, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом].
( Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 24.07.2017 )
5. Аналіз і перевірка документів (інформації) про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників (далі - аналіз документів) здійснюються працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов'язок перевірки документів, що надаються клієнтами банку або іншими особами (у визначених законодавством випадках), до моменту здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю, з метою виявлення ризикової фінансової операції, зокрема, шляхом установлення наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції, наведених у додатку 1 (у тому числі індикатора на власний розсуд банку) та додатку 2 до цього Положення, визначення наявності або відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр та підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та складання висновку відповідно до пунктів 12, 13 цього Положення.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017; в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Для проведення аналізу документів та підготовки висновку також можуть залучатися працівники інших підрозділів банку.
6. Аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта та його діяльність, інформація щодо інших осіб (у визначених законодавством випадках), інша інформації щодо учасників фінансової операції та їх діяльності.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
Аналіз документів про фінансові операції, визначені у пункті 3 цього Положення, та їх учасників за кореспондентським рахунком (уключаючи кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях) здійснюється з урахуванням порядку ведення та використання такого рахунку.
Під час здійснення аналізу документів у визначених підпунктом 5 пункту 3 цього Положення випадках, якщо ініціювання проведення реєстраційних дій за договором здійснюється не за заявою резидента-позичальника, банк має враховувати вимоги підпунктів 2, 3 пункту 3 та пункту 5 глави 2 розділу I Положення № 270 .
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
Під час здійснення аналізу документів про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) банк повинен оцінювати та враховувати ризики за географічним розташуванням держав (територій) реєстрації, місця проживання чи місцезнаходження учасників фінансових операцій на підставі сформованого банком списку ризикових держав (територій), який має включати: держави (території), що віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; держави (території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; держави (території), які мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); держави (території), щодо яких банк самостійно визначив критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел.
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з ПостановоюНаціонального банку № 16 від 22.02.2018 )
7. Аналіз документів у разі виявлення ризикової фінансової операції або наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції має уключати такі заходи, зокрема:
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
1) вивчення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або інших ознак здійснення ризикової діяльності;
4) установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів), до яких зокрема може бути віднесено: заробітну плата фізичної особи, дохід, отриманий від реалізації продукції, надані послуги, виконані роботи, продаж майна, отримання спадку, набуття права на скарб;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)].
( Підпункт 7 пункту 7 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
8. Якщо до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей, у тому числі розміщених у публічних джерелах, зокрема в мережі Інтернет) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або у разі виявлення ризикової фінансової операції або наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) або інших осіб (у визначених законодавством випадках) додаткові документи (інформацію), перелік яких наведено в додатках 1, 2 до цього Положення (далі - додаткові документи), у визначених банком обсягах та строки. Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається банком з урахуванням суті та мети фінансової операції (намірів здійснення фінансової операції).
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 31 від 07.04.2017, № 43 від 25.05.2017 )
9. Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Копії документів, що подаються до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються підписом клієнта (уповноваженої ним особи) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо. Якщо копії документів (у тому числі копії, перекладені на українську мову) подаються до банків іншими особами (у визначених законодавством випадках), то такі копії засвідчуються підписами цих осіб (уповноважених ними осіб). У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами або іншими особами (у визначених законодавством випадках) для здійснення аналізу не вимагається.
( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови Національного банку № 31 від 07.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 135 від 21.12.2017 )
Банк у висновку, передбаченому пунктом 12 цього Положення, фіксує результати перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі отриманої з мережі Інтернет.
10. У разі виявлення ризикової фінансової операції або наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції банк до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) зобов'язаний провести додаткову перевірку клієнта або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та додаткових документів, у тому числі наведених у додатку 1, 2 до цього Положення, стосовно інших учасників фінансової операції, уключаючи їх представників та/або вигодоодержувачів, а також суті та мети фінансової операції для підтвердження або спростування підозри.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017; в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
11. Банк додатково може скористатися інформацією із публічних джерел або від інших фінансових установ щодо клієнта або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та контрагента(ів), їх засновників (учасників) та посадових осіб.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
12. Банк за результатами здійсненого аналізу документів у разі виявлення ризикової фінансової операції або наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться в отриманих банком додаткових документах) до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про:
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
проведення заходів, визначених пунктом 7 цього Положення;
результати проведеного аналізу, визначені в колонці 5 таблиці додатка 1, колонці 4 таблиці додатка 2 до цього Положення;
відсутність/наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності;
відсутність/наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
( Абзац п'ятий пункту 12 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017 )
відсутність/наявність підозри (далі - висновок).
Висновок може складатися за кожним договором (контрактом) за умови здійснення аналізу щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків.
( Абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
Висновок про недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) фінансову(ої) операцію(ї) на відповідну суму; відсутність економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку є підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта, у тому числі в ініціюванні проведення реєстраційних дій за договором.
( Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 31 від 07.04.2017 )
13. Висновок засвідчується підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів, що були залучені для аналізу документів, та зберігається протягом строків, визначених законодавством України.
( Пункт 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
( Пункт 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017 )
( Пункт 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
( Пункт 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
18. Банк зобов'язаний усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників підтверджувати документально.
Банк має забезпечити навчання та підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за функцію валютного контролю та/або інших працівників, на яких покладено обов'язок аналізу документів, з метою належного виконання останніми вимог цього Положення.
Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку надати висновок та документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників.
( Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І.В. Береза
Додаток 1
до Положення про порядок здійснення
банками аналізу та перевірки документів
(інформації) про фінансові операції
та їх учасників (пункт 5)
ЗАХОДИ
щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
Таблиця
№ з/п№ індика- тораІндикатори ризикових фінансових операційДодаткові документи (інформація) за фінансовими операціями, що мають індикаториРезультати проведення аналізу документів (інформації) про фінансову операцію та її учасників
12345
111Обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта1) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця: фінансова звітність клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця (за наявності), що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
2) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта - фізичної особи: декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; податкова декларація (декларація про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків з доходів фізичної особи;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
212Здійснення переказу коштів в іноземній валюті фізичною особою на суму, що перевищує еквівалент 150000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції (крім операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави; оплати витрат на транспортування хворих; оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні; переказу пенсій, аліментів; переказу коштів на суму, яка не перевищує 50000 доларів США, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів);
321Вид продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) не є характерним для звичайної діяльності клієнта;1) документи та офіційна інформація, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансової операції клієнта змісту діяльності клієнта, а також змісту діяльності контрагента;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
422Невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента
523Фінансові операції, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня(ій) та/або не містять очевидної законної мети";
624Невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав)
725Фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема, наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо
831За договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони1) договори, що є підставою для здійснення фінансових операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов'язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки тощо], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
3) документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання клієнтом зобов'язань за договором);
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
5) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
8) визначення умов, підстав та економічної доцільності, за якими здійснюється зміна сторін договору тощо
932Фінансові операції за договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки;
на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу;
з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог
1033Наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн
1134Сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків
1241Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності1) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/учасника за фінансовою операцією;
2) договори довірчого управління (трастові договори, трастові декларації);
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
4) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
1342Учасники фінансових операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державах (на територіях), що включені до сформованого банком списку ризикових держав (територій).
1443Банк контрагента за фінансовою операцією включений Національним банком України до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій
1551Виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, отриманих за основним видом діяльності;
2) фінансова звітність на останню звітну дату, яка підтверджує наявність кредиторської заборгованості у фінансовій звітності клієнта щодо імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено більше ніж два роки до дати платежу або наміру здійснення платежу, з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції. Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо
1661Фінансова операція з повернення іноземному інвестору (далі - нерезидент) дивідендів1) фінансову звітність клієнта - юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
2) інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів;
3) документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидента або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента, якими можуть бути:
отриманий від клієнта та проаналізований банком пакет документів:
письмове повідомлення клієнта, що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом;
документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України; подана відповідно до вимог статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України

належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування [у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента]
або
надана клієнтом довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2155/22467.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
8) установлення факту сплати податку на дохід нерезидента з джерелом його походження в Україні або наявність підстав для звільнення від оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства України тощо
1771Фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи-нерезидента на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;
3) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо
1872Фінансова операція з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав / цінних паперів
1981Наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо імовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності1) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
2) інша інформація/документи про фінансову операцію та її учасників, зокрема інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи
1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] тощо
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 18 від 02.03.2017, № 31 від 07.04.2017, № 43 від 25.05.2017, № 16 від 22.02.2018 )
Додаток 2
до Положення про порядок здійснення
банками аналізу та перевірки документів
(інформації) про фінансові операції
та їх учасників (пункт 5)
ЗАХОДИ
щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про наміри здійснення фінансової операції
Таблиця
№ з/пІндикатори ризикових фінансових операційДодаткові документи (інформація)Результати аналізу документів (інформації)
1234
1Учасником фінансової операції є фізична особа - публічний діяч, особа, близька або пов'язана з публічним діячем1) декларація про майновий стан і доходи особи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) та/або;
2) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, та/або;
3) податкова декларація (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про її отримання (для нерезидентів України) (за наявності) та/або;
4) довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків із доходів фізичної особи та/або;
5) інша інформація/документи, що підтверджують власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів клієнта, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму;
6) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією. Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
2Позичальником за кредитним договором / договором позики, сума кредиту/позики за яким перевищує 500000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день надходження до банку пакета документів), є резидент - фізична особа
3Зміна позичальника/кредитора на іншу особу (унаслідок переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо) (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює позичальник)1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо;
2) інформація/документи, що підтверджують стан розрахунків за кредитним договором/договором позики та договором, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо (на день надходження до банку пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності первісного та нового позичальників/первісного та нового кредиторів;
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
4Первісна реєстрація договору / договору позики була анульована (крім випадку анулювання реєстрації кредитного договору/договору позики у зв'язку з неотриманням резидентом-позичальником кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору)1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики (на день надходження до банку пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції за кредитним договором/договором позики;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
5Кредитним договором / договором позики передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в банку1) договори та/або інша інформація/документи, якими передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в уповноваженому банку;
2) зовнішньоекономічний договір, згідно з яким здійснюється сплата нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника перед нерезидентом-експортером;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента-кредитора і резидента-позичальника.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
6Відступлення/передавання уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту - новому кредитору права вимоги за договором про одержання резидентом-позичальником, який не є банком, кредиту в іноземній валюті (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює уповноважений банк - первісний кредитор або уповноважений банк-первісний кредитор разом з нерезидентом - новим кредитором1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги;
2) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором та договором про відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до банку пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента - нового кредитора та резидента-позичальника;
4) інформація/документи, що надані з метою обґрунтування джерел походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
7Відступлення/передавання резидентом - первісним кредитором, який не є банком, нерезиденту - новому кредитору права вимоги за договором про одержання резидентом-позичальником, який не є банком, грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги або правонаступництва тощо;
2) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за договорами про одержання грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті та договорами про відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до банку пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності резидента - первісного кредитора, нерезидента - нового кредитора та резидента-позичальника;
4) інформація/документи, що надані з метою підтвердження джерел походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
5) документи/інформація, що підтверджує(ють) наявність реальних фінансових можливостей резидента - первісного кредитора для надання резиденту-позичальнику грошових коштів (суми кредиту/позики) в іноземній валюті.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей учасників фінансової операції проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо
8Відступлення/передавання нерезидентом - первісним кредитором нерезиденту - новому кредитору права вимоги за кредитним договором/договором позики, укладеним з резидентом-позичальником (у випадку, якщо проведення реєстраційних дій за договором ініціює нерезидент - первісний кредитор разом із нерезидентом - новим кредитором)1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики та договорами, що є підставою для відступлення/передавання права вимоги (на день надходження до банку пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента - первісного кредитора та нерезидента - нового кредитора;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) причини відступлення/передавання нерезидентом - первісним кредитором нерезиденту - новому кредитору права вимоги та очікуваний економічний результат для нерезидента - нового кредитора з урахуванням майбутніх надходжень на його користь (джерел походження коштів, які використовуватимуться для розрахунків за кредитним договором/договором позики). Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи
1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
5) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
6) встановлення очікуваного економічного результату для нерезидента - нового кредитора з урахуванням майбутніх надходжень на його користь (джерел походження коштів, які використовуватимуться для розрахунків за кредитним договором/договором позики) тощо
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 31 від 07.04.2017, № 43 від 25.05.2017; № 83 від 20.07.2018 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2016 № 369
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!