• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 24.07.2015 № 480 | Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 24.07.2015
  • Номер: 480
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.07.2015 № 480
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , а також з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, реєстрації Національним банком України платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939, що додаються;
2) Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125, що додаються.
2. В абзаці першому пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 372/22904, слова "(робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ)" замінити словами "(робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки на підставі відповідного паперового документа та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу)".
3. Унести до постанови Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939, такі зміни:
1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) разом з Департаментом грошового обігу (Зайвенко В.П.) та Департаментом фінансового моніторингу (Береза І.В.) опрацьовувати документи, які подають небанківські фінансові установи для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) забезпечити:
1) підготовку та подання на розгляд керівництва Національного банку України матеріалів для прийняття рішення про видачу, переоформлення або відкликання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
2) ведення в електронній формі Реєстру виданих, переоформлених або відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
3) надання Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) для оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України інформації про видані, переоформлені або відкликані (анульовані) Національним банком України у небанківських фінансових установ ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";
2) пункти 4 та 5 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6 та 7 уважати відповідно пунктами 4 та 5.
4. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125, викласти в такій редакції:
"3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) разом з Департаментом фінансового моніторингу (Береза І.В.) та Департаментом інформаційної безпеки (Лук'янов Д.О.) опрацьовувати документи, які подаються до Національного банку України для реєстрації платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури".
5. Розділ XIII Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755, після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Учасники платіжних систем, які використовують знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), що відрізняється від найменування платіжної системи, послуги якої надаються, зобов'язані під час надання послуг з переказу коштів та/або їх рекламування зазначати найменування платіжної системи перед цим знаком. Найменування платіжної системи подається шрифтом та/або розміром не менше половини розміру шрифту та/або розміру, яким подано цей знак".
У зв'язку з цим пункти 4 та 5 уважати відповідно пунктами 5 та 6.
6. Установити, що в разі прийняття Національним банком України рішення про відмову в реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, Національний банк України скасовує реєстрацію договорів резидентів України про участь у цій системі та відкликає в них реєстраційні свідоцтва.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.07.2015 № 480
ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
1. У главі 1:
1) пункт 1.9 доповнити словами "на підставах, визначених у підпунктах "а", "в" пункту 3.5 глави 3 цього Положення";
2) у пункті 1.10 слова "про відкликання ліцензії" замінити словами "про відкликання (анулювання) ліцензії";
3) доповнити главу після пункту 1.11 новим пунктом 1.12 такого змісту:
"1.12. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку для отримання дубліката ліцензії в разі втрати або пошкодження такої ліцензії.
Національний банк зобов'язаний видати дублікат ліцензії протягом 15 календарних днів з дати отримання звернення небанківської фінансової установи".
У зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.15 уважати відповідно пунктами 1.13 - 1.16;
4) у пункті 1.15 слова "внутрішніх положень" замінити словами "внутрішніх правил";
5) у пункті 1.16 слова "про відкликання ліцензії" замінити словами "про відкликання (анулювання) ліцензії";
6) доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"1.17. Небанківська фінансова установа, яка під час здійснення переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків має намір використовувати торговельну марку, що відрізняється від офіційного найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана за 30 календарних днів до початку використання такої торговельної марки письмово повідомити про це Національний банк".
2. У главі 2:
1) у назві глави слова "для отримання ліцензії" замінити словами "для отримання/переоформлення ліцензії";
2) у пункті 2.1:
підпункт "ґ" викласти в такій редакції:
"ґ) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній фінансовий рік "Звіт про сукупний дохід", достовірність та повнота якої підтверджені аудитом, та на останню звітну дату "Звіт про фінансовий стан", "Звіт про сукупний дохід", "Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про зміни у власному капіталі". Небанківські фінансові установи, які включені до Реєстру фінансових установ протягом поточного року, фінансову звітність не подають";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"е) внутрішні документи з питань фінансового моніторингу";
3) у пункті 2.2:
в абзаці першому слова "затверджені керівником небанківської фінансової установи" замінити словами "затверджені керівником небанківської фінансової установи, прошиті";
підпункт "а" доповнити словами "(уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів)";
підпункти "б", "в" викласти в такій редакції:
"б) порядок здійснення ідентифікації та верифікації осіб, що є ініціаторами/отримувачами переказу коштів відповідно до вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
в) порядок забезпечення виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо грошових переказів, який має включати:
вимоги стосовно обсягу інформації про ініціатора/отримувача, яка має супроводжувати переказ на суму, що не перевищує 15000 гривень, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, та має вноситися до документа на переказ;
порядок перевірки інформації щодо ініціатора/отримувача переказу в разі виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
порядок відмови або зупинення переказу, який не містить відповідної інформації щодо ініціатора/отримувача платежу, та подальших дій фінансової установи;
порядок зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, зокрема фінансових операцій, учасників або вигодоодержувачів яких включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
порядок застосування програмного забезпечення для здійснення аналізу фінансових операцій з метою забезпечення виявлення та зупинення безпосередньо до проведення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, або використання інформації з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (з урахуванням змін до нього на поточну дату), завантаженого та роздрукованого з офіційного веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу України, у ручному режимі, але з обов'язковою прив'язкою до реального часу здійснення фінансових операцій";
підпункт "д" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "е - ж" уважати відповідно підпунктами "д - є";
4) в абзаці другому пункту 2.3 слова "відбитком печатки та" виключити;
5) пункт 2.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"ґ) документ про сплату коштів за переоформлення ліцензії";
6) пункт 2.5 викласти в такій редакції:
"2.5. Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.1 або 2.4 цієї глави, зобов'язана подати Національному банку протягом 30 календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.
Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням внесених до них змін.
Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня отримання таких змін від небанківської фінансової установи розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу".
3. У главі 3:
1) пункт 3.1 доповнити новим підпунктом "в" такого змісту:
"в) не дотримані вимоги, зазначені в пунктах 1.9 та 1.10 глави 1 цього Положення";
2) у пункті 3.3 слова "уповноваженої посадової особи" замінити словами "заступника Голови Національного банку".
4. У пункті 4.1 глави 4:
1) підпункт "в" доповнити словами "(крім перетворення)";
2) у підпункті "д" слова "запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" виключити;
3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Національний банк має право в установленому ним порядку у випадку, передбаченому Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , застосувати до небанківської фінансової установи санкцію у вигляді анулювання ліцензії".
5. У тексті Положення слова "уповноваженою посадовою особою Національного банку" замінити словами "заступником Голови Національного банку".
Директор Департаменту
платіжних систем
Н.Г. Лапко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.07.2015 № 480
ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
1. У розділі I:
1) абзац третій пункту 4 після слова "нерезидент" доповнити словами "у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення";
2) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:
"8. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати торговельну марку, що відрізняється від їх офіційного найменування, зобов'язані за 30 календарних днів до початку використання такої торговельної марки письмово повідомити про це Національний банк".
У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9;
3) пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"міжнародна система інтернет-розрахунків - міжнародна платіжна система, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем, відомості щодо яких внесено до Реєстру, та з використанням електронних грошей цієї міжнародної системи інтернет-розрахунків за умови, що введення/виведення коштів до/з такої системи здійснюється виключно з/на рахунків/рахунки в банках";
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
у підпункті 2 слова "керівником і" замінити словами "керівником, прошиті та";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) копії внутрішніх документів платіжної організації, що регламентують:
порядок здійснення фінансового моніторингу під час проведення учасниками платіжної системи операцій, що здійснюються за допомогою платіжної системи;
порядок забезпечення в платіжній системі виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів, який має включати:
для переказів на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму еквівалентну зазначеній, в тому числі в іноземній валюті, - вимоги щодо внесення до документа на переказ інформації та супроводження переказу інформацією про:
ініціатора переказу (платника) фізичну особу (фізичну особу-підприємця) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер його рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце його проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;
одержувача (отримувача) фізичну особу - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції; юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
для переказів, що здійснюються на суму, яка не перевищує 15000 гривень або суму в іноземній валюті, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень, вимоги щодо внесення до документа на переказ інформації та супроводження переказу інформацією про ініціатора та отримувача переказу, яка включає в тому числі прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)/повне найменування та номер рахунку (якщо немає рахунку зазначається унікальний обліковий номер операції);
обов'язок зберігати всю інформацію про ініціатора/отримувача переказу не менше п'яти років після завершення переказу;
порядок перевірки інформації щодо ініціатора/отримувача переказу в разі виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
порядок зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, зокрема фінансових операцій, учасників або вигодоодержувачів яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
процедуру управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
порядок відмови або зупинення переказу, який не містить відповідної інформації щодо ініціатора або отримувача платежу, та подальших дій фінансової установи;
здійснення ідентифікації та верифікації особи, яка звернулася для отримання переказу, одержувача переказу, що здійснюється на суму, яка дорівнює чи перевищує 15000 гривень або суму в іноземній валюті, що в еквіваленті дорівнює чи перевищує 15000 гривень, на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій та зберігати копії відповідних документів не менше п'яти років після завершення переказу";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Небанківська установа, яка є платіжною організацією платіжної системи (крім національного оператора поштового зв'язку), зобов'язана для узгодження правил цієї системи додатково до документів, передбачених пунктом 1 розділу II цього Положення, подати до Національного банку:
копію статуту, засвідчену нотаріально;
копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально;
контактні дані керівників платіжної організації платіжної системи: прізвище, ім'я, по батькові, посаду, номери телефонів тощо";
3) у пункті 4:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи:
опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у платіжній системі [для систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];
опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення);
перелік реквізитів документів на переказ, що дають змогу однозначно ідентифікувати платіжну систему, ініціатора переказу коштів та його отримувача;
опис регламенту проведення взаєморозрахунків";
підпункт 12 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 13 - 17 уважати відповідно підпунктами 12 - 16;
4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"15. Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання документів, зазначених у пункті 14 розділу II цього Положення, повідомити платіжну організацію міжнародної платіжної системи-резидента про результати їх розгляду".
3. У розділі III:
1) у пункті 1:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"повне та скорочене найменування учасника платіжної системи (для резидентів згідно зі статутом), код за ЄДРПОУ (для учасника-резидента), місцезнаходження";
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:
"дату та номер документа (ліцензії, дозволу тощо), виданого відповідно до законодавства країни, в якій зареєстрований учасник, на підставі якого учасник має право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів (для учасника-нерезидента)".
У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;
2) у пункті 5 слова "із дня внесення змін" замінити словами "із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в пункті 1 розділу III цього Положення)".
4. Доповнити розділ IV після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Платіжна організація міжнародної системи інтернет-розрахунків або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної системи інтернет-розрахунків в Україні, або уповноважена установа зобов'язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків подати до Національного банку:
1) клопотання про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення;
2) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:
витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію міжнародної системи інтернет-розрахунків;
дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право міжнародній системі інтернет-розрахунків здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;
3) інформаційну довідку, яка має містити опис:
видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у міжнародній системі інтернет-розрахунків, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;
загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній системі інтернет-розрахунків (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо)".
У зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати відповідно пунктами 3 - 10.
5. У розділі V:
1) у пункті 1:
підпункт 3 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 4 уважати підпунктом 3;
у підпункті 3:
абзац третій після слів "за цим переказом у міжнародній платіжній системі" доповнити словами "(уключаючи схематичне зображення)";
абзац четвертий виключити;
2) абзаци четвертий - шостий пункту 4 замінити одним новим абзацом четвертим такого змісту:
"Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний додатково до документів, зазначених у цьому пункті, подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або загальна схема здійснення переказу коштів";
3) у пункті 9 слова "та/або змін, пов'язаних зі зміною його найменування" виключити;
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Учасник міжнародної платіжної системи, який має намір унести зміни до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, зобов'язаний подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення.
Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи нового документа, передбаченого підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, розглянути цей документ та про результати в письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи.
Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами, унесеними до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо ці зміни не узгоджені Національним банком";
5) абзац другий пункту 13 після слів "має містити інформацію про" доповнити словами "номер та дату укладення/розірвання договору,";
6) пункт 16 доповнити словами "крім відомостей щодо змін до договору";
7) у пункті 17 слово та цифру "підпунктом 4" замінити словом та цифрою "підпунктом 3".
6. Підпункт 3 пункту 2 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:
"строки і порядок зберігання інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів".
7. У розділі VIII:
1) підпункт 2 пункту 2, підпункт 3 пункту 3, підпункти 4 та 5 пункту 5 доповнити словами "або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії";
2) в абзаці першому підпункту 7 пункту 2, підпункті 6 пункту 3, в абзаці першому підпункту 4 пункту 4, підпункті 10 пункту 5 та в абзаці першому підпункту 4 пункту 6 слова "протягом одного року" замінити словами та цифрами "протягом 180 календарних днів";
3) у пункті 2:
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"8) повідомлення платіжної організації платіжної системи про припинення надання послуг цієї системи";
абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами "з підстав, передбачених підпунктами 1 - 6 пункту 2 розділу VIII цього Положення";
4) абзаци другий та третій підпункту 7 пункту 3 викласти в такій редакції:
"Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов'язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цього учасника з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про скасування реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації учасника платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
Платіжна організація платіжної системи зобов'язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації учасника платіжної системи з підстав, передбачених підпунктами 2 - 7 пункту 3 розділу VIII цього Положення, припинити надання послуг платіжної системи цьому учаснику";
5) доповнити пункт 4 новим підпунктом такого змісту:
"5) повідомлення платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента про припинення надання послуг цієї системи в Україні".
Директор Департаменту
платіжних систем
Н.Г. Лапко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолій