• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 16.07.2001 № 344
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Положення
 • Дата: 16.07.2001
 • Номер: 344
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Положення
 • Дата: 16.07.2001
 • Номер: 344
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 344 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 647/5838
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 N 588 від 29.09.2020 № 18 від 12.01.2023 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України № 57 від 02.02.2023 ) ( У заголовку та тексті Наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, і відповідно до статей 1 і 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", що додається.
Заступник Міністра В.В.Регурецький
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
16.07.2001 N 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 647/5838
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"
( У заголовку та тексті Положення слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
Загальні положення
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" (далі - Національне положення (стандарт) 24) визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності.
2. Норми Національного положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами, крім тих, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - товариства).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
3. Терміни, що використовуються у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Антирозбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.
Потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій.
Розбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.
Середньорічна кількість простих акцій - середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.
Скоригований чистий прибуток (збиток) - чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.
Скоригована середньорічна кількість простих акцій - середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій.
Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
Часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
4. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.
5. Середньорічна кількість простих акцій в обігу визначається сумою добутків кількості простих акцій в обігу протягом певних періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів. Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій наведено в додатку 1 до Національного положення (стандарту) 24.
6. Датою включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу вважається:
6.1. оплата випуску яких здійснюватиметься грошовими коштами, - дата виникнення дебіторської заборгованості;
6.2. оплата яких здійснюватиметься іншими, ніж грошові кошти, активами, - дата визнання активу товариством;
6.3. оплата яких здійснюватиметься наданням послуг товариству, - дата надання послуг;
6.4. які призначені для виплати дивідендів акціями, - дата виконання зобов'язань щодо виплати дивідендів акціонерам;
6.5. які призначені для конвертації фінансового зобов'язання або для сплати відсотків за цим фінансовим зобов'язанням, - дата припинення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зобов'язання;
6.6. які призначені для погашення зобов'язання товариства, - дата погашення зобов'язання;
6.7. які призначені для часткової оплати придбання іншого підприємства, - дата придбання;
6.8. випуск яких залежить від виконання певних умов (акції з відкладеним розміщенням), - дата виконання необхідних умов.
7. Кількість простих акцій для розрахунку чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію при злитті підприємств визначається сукупною середньорічною кількістю простих акцій об'єднаних підприємств, скоригованою до еквівалента простих акцій товариства, акції якого перебувають в обігу після злиття підприємств.
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
8. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу. Величина скоригованого чистого прибутку (збитку) є показником максимально можливого ступеня зменшення прибутку (збільшення збитку) на одну просту акцію товариства у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій без відповідного збільшення активів товариства.
9. Для розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюються такі розрахунки:
9.1. чистий прибуток (збиток), за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції, збільшується на суму дивідендів (після сплати податків та відсотків), визнаних у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій, та збільшується або зменшується на суму інших змін у доходах або витратах, які виникнуть у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій. Доходами або витратами, що відносяться до конвертації потенційних простих акцій, можуть бути дивіденди за привілейованими акціями, відсотки, що сплачуються за наміченими до конвертації облігаціями, тощо;
9.2. середньорічна кількість простих акцій в обігу збільшується на середньорічну кількість простих акцій, які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій. Розбавляючі потенційні прості акції включаються до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу за період, у якому ці акції перебували в обігу у звітному році. Розрахунок здійснюється за кожним класом і випуском простих акцій.
Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на акцію наведено в додатку 2 до Національного положення (стандарту) 24.
10. Розбавляючі потенційні прості акції дочірнього, спільного та асоційованого підприємства включаються до розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію материнського підприємства, контрольного учасника та інвестора відповідно, якщо зазначені потенційні акції впливають на чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію материнського підприємства, контрольного учасника та інвестора відповідно.
( пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 18, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 02.02.2023 р. № 57 )
11. Для розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію використовується середня ціна простих акцій в обігу протягом звітного періоду. Для визначення середньої ціни простих акцій в обігу їх сукупна вартість в обігу на звітну дату ділиться на кількість акцій в обігу на цю саму дату. Сукупна вартість простих акцій включає вартість простих акцій в обігу за ціною продажу на звітну дату і суму коштів, що будуть отримані від виконання розбавляючих потенційних простих акцій за пільговою (нижчою) ціною. Різниця між кількістю розміщених простих акцій і кількістю простих акцій, які могли б бути розміщені за середньою ціною, уважається розміщеною безоплатно з включенням цієї кількості в розрахунок скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію.
12. Опціони та інші угоди про придбання акцій є розбавляючими, якщо вони призводять до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію.
13. Вплив антирозбавляючих потенційних простих акцій при обчисленні скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію не враховується. Для встановлення антирозбавляючих потенційних простих акцій та їх виключення з розрахунку проводять аналіз показників, що отримуються в результаті розрахунку і свідчать про збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію.
14. Кількість потенційних простих акцій включається до розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію за період перебування їх в обігу. Потенційні прості акції, які було анульовано або строк дії яких минув у звітному році, включаються до розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію за період їх обігу у звітному році. Потенційні прості акції, конвертація яких здійснена у звітному році, у розрахунок скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію включаються за період їх обігу з початку звітного року до дати конвертації.
Приклад порядку включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку середньорічної кількості простих акцій і скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію наведено в додатку 3 до Національного положення (стандарту) 24.
Перерахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію
15. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітний та попередній роки підлягає перерахунку, якщо кількість простих та потенційних простих акцій в обігу змінюється в результаті:
15.1. зменшення номінальної вартості акцій (дроблення акцій);
15.2. збільшення номінальної вартості акцій (консолідація акцій);
15.3. злиття підприємств.
Такий самий перерахунок здійснюється, якщо відбулося коригування сальдо нерозподіленого прибутку (збитку) відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 392/3685;
Якщо зазначені в цьому пункті операції відбулися після дати балансу, то чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначаються з урахуванням зміни кількості простих і потенційних простих акцій в обігу після дати балансу.
Розкриття інформації про чистий прибуток на одну просту акцію
16. У примітках до фінансової звітності за кожним класом простих акцій наводиться інформація про:
16.1. чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;
16.2. скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;
16.3. узгодження сум, використаних як чисельники при обчисленні чистого прибутку на одну просту акцію та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, з сумами чистого прибутку (збитку) за певний період;
16.4. вплив розбавляючих потенційних простих акцій на середньорічну кількість простих акцій в обігу;
16.5. операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу (крім операцій, зазначених у пункті 15 Національного положення (стандарту) 24).
17. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію. При цьому для розрахунку часового зваженого коефіцієнта приймається кількість днів (місяців) у звітному періоді (кварталі, півріччі, дев'яти місяцях).
Начальник Управлінняметодології бухгалтерськогообліку у виробничій сфері В.М.Пархоменко
Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 24 "Прибуток на акцію"
Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу (шт.)
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Зміст |Випущені|Власні |Акції | Часовий |Середньо- |
|з/п| | | акції |акції, | в | зважений |зважена |
| | | | |викуплені |обігу |коефіцієнт |кількість |
| | | | |товарист- | | |простих |
| | | | | вом | | |акцій, які |
| | | | | | | |перебувають |
| | | | | | | |в обігу |
| | | | | | | |(гр.5 х |
| | | | | | | | гр.6) |
|---+--------+----------+--------+----------+------+-----------+------------|
|А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+--------+----------+--------+----------+------+-----------+------------|
|1 |1 січня |Залишок |5000 | 1000 | 4000 | 212/365 | 2323 |
| |2001 р. |на | | | | | |
| | |початок | | | | | |
| | |року | | | | | |
|---+--------+----------+--------+----------+------+-----------+------------|
|2 |31 |Випуск |2000 | - |6000 | 122/365 | 2005 |
| |липня |акцій з | | | | | |
| |2001 р. |оплатою | | | | | |
| | |грошовими | | | | | |
| | |коштами | | | | | |
|---+--------+----------+--------+----------+------+-----------+------------|
|3 |1 |Викуп | - | 500 |5500 | 31/365 | 467 |
| |грудня |власних | | | | | |
| |2001 р. |акцій за | | | | | |
| | |грошові | | | | | |
| | |кошти | | | | | |
|---+--------+----------+--------+----------+------+-----------+------------|
|4 |31 |Залишок |7000 | 1500 |5500 | - | - |
| |грудня |на | | | | | |
| |2001 р. |кінець | | | | | |
| | |року | | | | | |
|---+----------------------------------------------------------+------------|
|5 |Середньорічна кількість простих акцій в обігу (р. 1 + | 4795 |
| |р.2 + р.3 за графою 7 | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
До Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 24 "Прибуток на акцію"
Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію
-----------------------------------------------------------------------
|1 |Чистий прибуток за вирахуванням дивідендів на | |
| |привілейовані акції за 2001 рік (грн.) |520000 |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|2 |Кількість простих акцій в обігу (шт.) |800000 |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|3 |Чистий прибуток на одну просту акцію (р.1 : р.2) (грн.) | 0,65 |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|4 |Кількість облігацій, конвертація яких здійснюється (шт.) |100000 |
| |(умови конвертації - на кожний пакет із 10 облігацій | |
| |випускається 2 прості акції) | |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|5 |Витрати на відсотки за 2001 рік за облігаціями, | |
| |конвертація яких здійснюється (грн.) | 5000 |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|6 |Поточний та відстрочений податок на прибуток, який | |
| |пов'язаний з витратами на відсотки (грн.) | 2000 |
| |(витрати на відсотки включають амортизацію знижки, що | |
| |виникає при первісному визнанні фінансових зобов'язань) | |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|7 |Скоригований чистий прибуток за 2001 рік (р.1+р.5-р.6) |523000 |
| |(грн.) | |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|8 |Кількість простих акцій, які будуть отримані від | |
| |конвертації облігацій 100000 |20000 |
| | (--------- x 2) (шт.) | |
| | 10 | |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|9 |Скоригована кількість простих акцій (р.2 + р.8) (шт.) |820000 |
|--+----------------------------------------------------------+-------|
|10|Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (р.7 : | |
| |р.9) (грн.) | 0,64 |
-----------------------------------------------------------------------
Додаток 3
До Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 24 "Прибуток на акцію"
Порядок включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку середньорічної кількості простих акцій і чистого прибутку на одну просту акцію в результаті конвертації фінансових інструментів
-------------------------------------------------------------------------
|1 |Чистий прибуток за вирахуванням дивідендів на |2200000 |
| |привілейовані акції за 2001 рік (грн.) | |
|---+-----------------------------------------------------+-------------|
|2 |Середньорічна кількість простих акцій в обігу |1000000 |
| |протягом 2001 року (шт.) | |
|---+-----------------------------------------------------+-------------|
|3 |Середня ціна однієї простої акції протягом 2001 року | 15 |
| |(грн.) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Потенційні прості акції: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4 |За опціоном |Випускається (розміщується) 150000 простих |
| | |акцій за ціною придбання 10 грн. |
|--+---------------+----------------------------------------------------|
|5 |Конвертація 5- |Загальна номінальна вартість облігацій - 1000000 |
| |процентних |грн. Конвертація облігації номінальною |
| |облігацій |вартістю 500 грн. передбачається на 40 простих |
| | |акцій. Амортизація премії або дисконту не |
| | |впливає на визначення витрат на відсотки. |
|--+---------------+----------------------------------------------------|
|6 |Конвертація |100000 акцій, які мають право на кумулятивний |
| |привілейованих |дивіденд - 5 грн. за акцію. Конвертація однієї |
| |акцій |привілейованої акції передбачається на 2 прості |
| | |акції. |
|--+---------------+----------------------------------------------------|
|7 |Ставка податку | |
| |на прибуток |30% |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Розрахунок збільшення чистого прибутку на одну просту акцію при |
| конвертації потенційних простих акцій |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Опціони |
|-----------------------------------------------------------------------|
|8 |Збільшення чистого прибутку (грн.) | - |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|9 |Додаткова кількість простих акцій, що розміщується | |
| |безоплатно | 50000 |
| |[(15-10)x150000]:15 (шт.) | |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|10|Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію | - |
| |(р.8 : р.9) (грн.) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Конвертація 5-процентних облігацій |
|-----------------------------------------------------------------------|
|11|Збільшення чистого прибутку (1000000 х 5%) - | 35000 |
| |[(1000000 x 5%) x 30%] (грн.) | |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|12|Додаткова кількість простих акцій (1000000 : 500) | 80000 |
| |x 40 (шт.) | |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|13|Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію | |
| |(р.11 : р.12) (грн.) | 0,44 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Конвертація привілейованих акцій |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14|Збільшення чистого прибутку (5 х 100000) (грн.) | 500000 |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|15|Додаткова кількість простих акцій (2 х 100000) | 200000 |
| |(шт.) | |
|--+-----------------------------------------------------+--------------|
|16|Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію | |
| |(р.14 : р.15) (грн.) | 2,5 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Розрахунок скоригованого чистого прибутку на одну |
| просту акцію |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | Чистий |Кількість | Чистий |Характеристика|
| | прибуток, | простих | прибуток на | конвертації |
| | який | акцій в | одну просту | |
| | належить | обігу |акцію (грн.) | |
| |утримувачам | (шт.) | (гр.2 : гр. | |
| | простих | | 3) | |
| | акцій | | | |
| | (грн.) | | | |
|-----------------+------------+----------+--------------+--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|17|Показники | 2200000 | 1000000 | 2,2 | |
| |звітності за | | | | |
| |2001 рік | | | | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|18|Опціони | - | 50000 | x | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|19|Разом (р. 17 | 2200000 | 1050000 | 2,09 |Розбавляюча |
| |+ р.18) | | | | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|20|Конвертація | 35000 | 80000 | x | |
| |облігацій | | | | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|21|Разом (р. 19 | 2235000 |1130000 | 1,98 |Розбавляюча |
| |+ р. 20) | | | | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|22|Конвертація | 500000 | 200000 | x | |
| |привілейованих| | | | |
| | акцій | | | | |
|--+--------------+------------+----------+--------------+--------------|
|23|Разом (р.21 + | 2735000 |1230000 | 2,22 |Антирозбав- |
| |р. 22) | | | |ляюча |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Оскільки скоригований чистий прибуток на одну просту акцію |
|збільшується після конвертації привілейованих акцій (від 1,98 до |
|2,22), то їх конвертація є антирозбавляючою та відповідно до |
|пункту 13 Національного положення (стандарту) 24 при розрахунку |
|скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію |
|не враховується. |
| Таким чином, скоригований чистий прибуток на акцію дорівнює |
|1,98 грн. |
-------------------------------------------------------------------------