Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу. Форма типового документа від 11.08.1993 №180

Міністерство статистики України Наказ, Форма типового документа від 11.08.1993 №180
Остання редакція від 27.10.1995 втрата чинності (наказ від 27.10.1995 N 277 /v0277202-95/)
Реквізити

Видавник: Міністерство статистики України

Тип Наказ, Форма типового документа

Дата 11.08.1993

Номер 180

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 180 від 11.08.93 р.
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 1993 р.
за N 110а
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики N 277 від 27.10.95 )
Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу
1. Затвердити типові форми первинного обліку:
Т-2 - "Особова картка";
Т-9 - "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них"
Т-10 - "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";
Т-11 - "Акт на списання бланків трудових книжок (або вкладишів до них".
2. Управлінню координації методологічних робіт, організації обліку та звітності (Чекменьов А.О.) у десятиденний термін надіслати управлінню статистики Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланквидаву" зразки затверджених форм первинної документації.
3. Взяти до відома, щодо міністерств, відомств, державних комітетів, концернів, корпорацій, інших об'єднань зразки цих форм та вказівки щодо їх заповнення будуть доведені Міністерством праці України разом з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.
4. Припинити на території України дію типових форм первинної облікової документації Т-2 "Особова картка", затвердженої постановою к.Держкомстату СРСР від 28.06.90 N 94, Т-9 "Прибутково-видаткова книга обліку трудових книжок і вкладишів до них", Т-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них", Т-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них", затверджених постановою к.Держкомпраці СРСР від 02.08.85 N 252.
Заступник Міністра О.П. Жук
Типова форма Т-2
__________________________ Затверджена наказом Мінстату
Підприємство, організація України від 11.08.93 N 180
------------------
| |
Код по ЗКУД ------------------
---------------------------------------
|Номер |Стать ч/ж|Табельний|Алфавіт|
|документу| |номер | |
---------------------------------------
ОСОБОВА КАРТКА N ______
I. Загальні відомості
1. Прізвище_________ім'я___________по батькові___________
2. Рік народження___________місяць__________число________
3. Місце народження______________________________________
4. Освіта
а)__________________________________________________
вища, н/вища, сер. спец., сер., н/сер., поч.
б) _________________________________________________
назва і дата закінчення вищого або
прирівняного до нього закладу
в) _________________________________________________
назва і дата закінчення професійно-технічного
(професійного) училища
г) Вид навчання: (денний, вечірн., заочн.)
____________________________________________________
потрібне підкреслити
5. Спеціальність за дипломом (свідоцтвом)
_________________________________________________________
які закінчили вищий навчальний заклад
6. Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)
_________________________________________________________
які закінчили вищий навчальний заклад
Диплом N ____________від "_______"________19___р.
Дата заповнення "___"__________199_____р.
7. Загальний стаж роботи__________________________________
8. Безперервний стаж роботи_______________________________
__________________________________________________________
9. Останнє місце роботи, посада___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Дата і причина звільнення_____________________________
__________________________________________________________
11. Родинний стан_________________________________________
__________________________________________________________
перелічити членів сім'ї із зазначенням дати
народження
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
12.Паспорт: серія ___________N____________________________
Ким виданий_______________________________________________
Дата видачі_______________________________________________
13. Домашня адреса________________________________________
__________________________________________________________
14. Телефон_______________________________________________
Особистий підпис__________________________________________
II. Відомості про військовий облік
Група обліку_________________ Військово-облікова спеціальність
Категорія обліку_____________ N______________________________
Склад________________________ Придатність до військової служби
Військове звання_____________
_____________________________ ________________________________
Назва райвійськкомату за місцем
проживання
________________________________
Перебуває на спецобліку N_______
Технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія,
університет.
Примітка: підпункту "а" і "б" пункту 4 - редакція Мінстату
України.
III. Призначення і переведення
____________________________________________________________
|Назва структурного| Назва професії,| Розряд | Підстава|
Дата|підрозділу | посади | (оклад)| |
| | | | |
------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
_____________________________________________________________
Підпис |Вид |За | Дата | |
власника|відпустки|який період|початку |закінчення|Підстава|
трудової| | |відпустки|відпустки | |
книжки | | | | | |
-------------------------------------------------------------
Додаткові відомості____________________________________________
_______________________________________________________________
Дата і причини звільнення______________________________________
________________
(підпис власника
трудової книжки)
Трудову книжку отримав "___"_________19__р. ________________
(підпис власника
трудової книжки)
Типова форма Т-9
Затверджена наказом
Мінстату України
від 11.08.93 N 180
Код по ЗКУД -------------------
| |
-------------------
Книга обліку
бланків трудових книжок і вкладишів до них
_________________________________________________________________
Дата | | | Прибуток
-----------------|Від кого |Підстава |-----------------------
Число|Місяць |Рік|отримано |(найменування| Кількість |
| | |або кому |документа |------------------|Сума
| | |відпущено|номер і дата)|трудових|вкладишів|
| | | | |книжок |(серія і |
| | | | |(серія і|номер) |
| | | | |номер) | |
-----------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------
| Витрачення |
|-------------------------|
| Кількість | |
|------------------| Сума |
|трудових|вкладишів| |
|книжок |(серія і | |
|(серія і|номер) | |
|номер) | | |
---------------------------
Типова форма Т-10
Затверджена наказом
Мінстату України
від 11.08.93 N180
Код по ЗКУД
-------------------
| |
-------------------
Книга обліку
руху трудових книжок і вкладишів до них
--------------------------------------------------------------
| N|Дата прийому або |Прізви- | Посада |Наймену-| Дата і |
|пп|заповнення трудо-|ще, ім'я | працівни|вання | номер до|
| |вої книжки чи |та по | ка, який|структур| кумента,|
| |вкладиша до неї |батькові | здав або|ного | на під- |
| |________________ |власника | на якого|підроз- | ставі |
| |Число|Місяць|Рік |трудової | заповне-|ділу | якого |
| | | | |книжки | на трудо| | прийнято|
| | | | | | ва книж-| | праців- |
| | | | | | ка чи | | ника |
| | | | | | вкладиш | | |
| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
--------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------
|Розписка |Серія і |Сума, | Дата і |Розписка |
|відпові- |номер |отримана| підстава |працівника|
|дальної |трудової|при ви- | видачі пра-|в отриман-|
|особи, |книжки |писці | цівнику |ні трудо- |
|яка прий |чи вкла-|трудової| трудової |вої книжки|
|мала або |диша до |книжки | книжки при | |
|заповню- |неї |чи вкла-| звільненні | |
|вала тру | |диша до | | |
|дову кни | |неї | | |
|жку чи | | | | |
|вкладиш | | | | |
|---------------------------------------------------|
| 9 10 11 12 13 |
-----------------------------------------------------
Типова форма Т-11
М. П. Затверджена наказом
Мінстату України
від 11.08.93 N 180
-----------------
Код по | |
-----------------
Затверджую
Керівник підприємства
(установи, організації)
" ____ " ____________199_ г.
АКТ
на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
"___" __________19__р. Місто __________
Нами ______________________________________________________
________________________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім"я та по батькові) складено цей
акт в тому, що в період з "___"______19__р. по "___"______19__р.
________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи або організації)
зіпсовано_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(зазначити докладну причину зіпсування)
"________" штук ___________________________________________
(літерами)
бланків трудових книжок (або вкладишів до них)
________________________________________________________________
(перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки
________________________________________________________________
(або вкладиша до неї)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________мовою, які "____" _________________19__р.
(назва мови)
знищені шляхом спалення.
Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових книжок
(або вкладишів до них) з підзвіту ______________________________
(повне найменування
________________________________________________________________
підприємства, установи або організації)
Підписи:
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 180 від 11.08.93 р.
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 1993 р.
за N 110а
Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу
1. Затвердити типові форми первинного обліку:
Т-2 - "Особова картка";
Т-9 - "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них"
Т-10 - "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";
Т-11 - "Акт на списання бланків трудових книжок (або вкладишів до них".
2. Управлінню координації методологічних робіт, організації обліку та звітності (Чекменьов А.О.) у десятиденний термін надіслати управлінню статистики Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланквидаву" зразки затверджених форм первинної документації.
3. Взяти до відома, щодо міністерств, відомств, державних комітетів, концернів, корпорацій, інших об'єднань зразки цих форм та вказівки щодо їх заповнення будуть доведені Міністерством праці України разом з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.
4. Припинити на території України дію типових форм первинної облікової документації Т-2 "Особова картка", затвердженої постановою к.Держкомстату СРСР від 28.06.90 N 94, Т-9 "Прибутково-видаткова книга обліку трудових книжок і вкладишів до них", Т-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них", Т-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них", затверджених постановою к.Держкомпраці СРСР від 02.08.85 N 252.
Заступник Міністра О.П. Жук
Типова форма Т-2
__________________________ Затверджена наказом Мінстату
Підприємство, організація України від 11.08.93 N 180
------------------

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!