Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління

Міністерство фінансів України Наказ, Рекомендації від 07.12.2018 №982
Остання редакція від 18.01.2019. Внесення змін (наказ від 18.01.2019 N 27 /v0027201-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Рекомендації

Дата 07.12.2018

Номер 982

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.12.2018 № 982
Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
Відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Верланова С.О.
МіністрО. Маркарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.12.2018 № 982
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі складання звіту про управління
I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації рекомендуються підприємствам, які відповідно до законодавства складають звіт про управління (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств).
( Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.
II. Рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту про управління
( Назва розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
1. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.
Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).
2. З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління рекомендується формувати за такими напрямами:
1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
2) результати діяльності;
3) ліквідність та зобов'язання;
4) екологічні аспекти;
5) соціальні аспекти та кадрова політика;
6) ризики;
7) дослідження та інновації;
8) фінансові інвестиції;
9) перспективи розвитку;
10) корпоративне управління (складають підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).
( Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
3. Перелік напрямів та показників, які рекомендується розкривати у звіті про управління не є вичерпним. Підприємство може розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне.
( Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
4. Великим підприємствам, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінансової звітності перевищує критерій у 500 працівників, рекомендується включати у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:
( Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
стислий опис моделі діяльності підприємства;
опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;
результат такої політики;
основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;
основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.
Якщо підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то рекомендується у нефінансовій інформації зазначати відповідне пояснення.
( Абзац сьомий пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
5. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
6. Підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію у звіті про управління рекомендується наводити окремо інформацію про корпоративне управління з урахуванням вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" .
( Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
7. Підприємства у звіті про управління можуть наводити/розміщувати посилання на загальнодоступні джерела, які містять інформацію, розкриття якої передбачено цими Методичними рекомендаціями.
8. Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.
III. Рекомендації щодо розкриття інформації у звіті про управління
( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
1. За напрямом "Організаційна структура та опис діяльності підприємства" рекомендується наводити інформацію про організаційну структуру підприємства, його стратегію та цілі, сферу його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням, а також інформацію про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, ринкову частку підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації) тощо.
( Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
2. За напрямом "Результати діяльності" рекомендується наводити аналіз результатів діяльності підприємства, включаючи пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного періоду.
( Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
Зазначену інформацію рекомендується відображати з урахуванням зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.
( Абзац другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
3. За напрямом "Ліквідність та зобов'язання" рекомендується наводити інформацію про основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань), наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення, умовні зобов'язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність. Також рекомендується наводити фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність.
( Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
4. За напрямом "Екологічні аспекти" рекомендується наводити інформацію щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.
За цим напрямом рекомендується розкривати показники, що характеризують:
( Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
раціональне використання води;
управління відходами;
викиди парникових газів;
споживання енергії тощо.
( Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
5. За напрямом "Соціальні аспекти та кадрова політика" рекомендується наводити інформацію про:
загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах;
заохочення (мотивацію) працівників;
охорону праці та безпеку;
навчання та освіту персоналу;
рівні можливості працевлаштування;
повагу прав людини;
заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.
( Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
6. За напрямом "Ризики" рекомендується наводити інформацію про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність підприємства, а також підходів або інструментів, які використовуються підприємством для зменшення впливу таких ризиків на його діяльність тощо.
( Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
7. За напрямом "Дослідження та інновації" рекомендується наводити загальну інформацію про дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які проводяться підприємством, обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства.
( Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
8. За напрямом "Фінансові інвестиції" рекомендується наводити загальну інформацію про фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.
( Пункт 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
9. За напрямом "Перспективи розвитку" рекомендується наводити інформацію про перспективи подальшого розвитку підприємства з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності.
( Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
10. За напрямом "Корпоративне управління" рекомендується наводити інформацію щодо:
1) органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління;
2) скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
3) структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;
4) власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;
5) діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями;
6) основних характеристик системи внутрішнього контролю;
7) дивідендної політики;
8) перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління;
9) політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).
Якщо підприємство керується кодексом корпоративного управління або добровільно застосовує кодекс корпоративного управління, у звіті про управління рекомендується зазначати джерело, в якому можна знайти текст відповідних документів у вільному доступі.
( Абзац одинадцятий пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )( Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
11. Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується складати консолідований звіт про управління використовуючи ці Методичні рекомендації, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління.
Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується здійснювати такі коригування інформації:
відображаючи докладну інформацію про власні викуплені акції у консолідованому звіті про управління, рекомендується наводити інформацію про кількість і номінальну вартість або, за відсутності номінальної вартості, облікову вартість усіх акцій материнського підприємства, що належать цьому материнському підприємству, його дочірнім підприємствам або особі, що діє від свого імені, але за дорученням будь-якого з цих підприємств;
відображаючи системи внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом "Корпоративне управління", рекомендується наводити інформацію про основні характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах, включених у консолідацію в цілому.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
12. Якщо крім звіту про управління складається консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути представлені як єдиний звіт.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
13. Дочірнє підприємство може не наводити у звіті про управління інформацію, рекомендовану пунктом 4 розділу II цих Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про управління або до окремого звіту іншого підприємства.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )( Розділ IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019 )
Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.12.2018 № 982
Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління
Відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Верланова С.О.
МіністрО. Маркарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.12.2018 № 982
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі складання звіту про управління
I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації рекомендуються підприємствам, які відповідно до законодавства складають звіт про управління (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств).
2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.
II. Рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту про управління
1. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.