Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером. Вимоги від 01.11.2012 №617

Адміністрація Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України Наказ, Вимоги від 01.11.2012 №617
Остання редакція від 11.08.2015 втрата чинності (наказ від 24.06.2015 N 355 /z0872-15/)
Реквізити

Видавник: Адміністрація Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України

Тип Наказ, Вимоги

Дата 01.11.2012

Номер 617

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2012 № 617
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2012 р.
за № 1947/22259
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 355 від 24.06.2015 )
Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Технічні вимоги до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером, що додаються.
2. Департаменту стратегії розвитку зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова СлужбиГ.А. Резніков
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
П.П. ЯцукМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
01.11.2012 № 617
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2012 р.
за № 1947/22259
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером
І. Загальні положення
1.1. Ці Технічні вимоги розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації".
1.2. Метою цього документа є визначення загальних технічних вимог до телекомунікаційних мереж, а також упорядкування технологічного процесу їх взаємодії під час надання послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.
1.3. Дія цих Технічних вимог поширюється на всі телекомунікаційні мережі України.
1.4. У цих Технічних вимогах терміни вживаються в таких значеннях:
інструкції з використання централізованої бази даних - документи, що містять відомості про функціонування, адміністрування централізованої бази даних, забезпечення доступу до неї;
мережа-донор - телекомунікаційна мережа, у якій обслуговувався абонентський номер до його першого перенесення;
мережа-ініціатор - телекомунікаційна мережа, яка ініціює запит та отримує інформацію щодо маршрутування викликів та/або повідомлень до перенесеного абонентського або персонального номера;
мережа-отримувач - телекомунікаційна мережа, у якій обслуговується перенесений абонентський номер або персональний номер;
номер маршрутування - адресна інформація, яка складається із цифр та/або символів і використовується для визначення маршруту до перенесеного абонентського номера або персонального номера;
обладнання централізованої бази даних - технічне устаткування та програмне забезпечення, які використовуються в процесі обслуговування перенесених абонентських номерів і користування персональними номерами;
перенесений абонентський номер - абонентський номер, який за заявою абонента переходить на обслуговування від мережі-донора до мережі-отримувача;
спільноканальна сигналізація № 7 (далі - СКС-7) - сигналізація, використання якої на телекомунікаційній мережі загального користування України регламентується наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2007 року № 1164 "Про затвердження нормативного документа Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0";
транзитна мережа - телекомунікаційна мережа, через яку передається виклик та/або повідомлення від мережі-ініціатора до мережі-отримувача;
централізована база даних (далі - ЦБД) - єдина база даних для зберігання інформації про перенесені абонентські та персональні номери і їх номери маршрутування, за допомогою якої реалізується процедура встановлення з'єднань з перенесеними абонентськими та персональними номерами.
Інші терміни, що використовуються у цих Технічних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації".
ІІ. Взаємодія телекомунікаційних мереж з обладнанням централізованої бази даних
2.1. Структура і технічні характеристики взаємодії телекомунікаційних мереж з обладнанням ЦБД мають відповідати вимогам нормативних документів щодо побудови і функціонування телекомунікаційної мережі загального користування України (далі - ТМЗК).
2.2. Надання послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером у ТМЗК здійснюється шляхом підключення телекомунікаційних мереж до обладнання ЦБД відповідно до інструкцій з використання централізованої бази даних, що розробляються організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, і погоджуються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку й національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Здійснення викликів перенесених абонентських номерів або персональних номерів забезпечується шляхом запиту до ЦБД для отримання відповідного номера маршрутування та інформації, необхідної для встановлення з'єднань із зазначеними абонентськими номерами.
Формат номера маршрутування визначається в інструкціях із використання централізованої бази даних.
2.3. Основним типом сигнальної взаємодії обладнання телекомунікаційних мереж з обладнанням ЦБД для отримання інформації, необхідної для забезпечення з'єднання із перенесеними абонентськими номерами або персональними номерами, є СКС-7.
2.4. Перенесення абонентських номерів допускається між мережами рухомого (мобільного) зв'язку. У мережах фіксованого зв'язку перенесення абонентського номера здійснюється в межах однієї і тієї самої зони нумерації телефонної мережі.
2.5. Маршрутизація і пропуск трафіку у ТМЗК, формування, обробка й передача повідомлень у мережі СКС-7, взаємодія телекомунікаційних мереж та обладнання ЦБД, забезпечення надання послуг перенесення абонентського номера або користування персональним номером здійснюються:
у мережах фіксованого зв'язку ТМЗК - за алгоритмами, наведеними в технічній специфікації "Network Aspects (NA); High level network architectures and solutions to support number portability" (ETSI TR 101 118);
у мережах рухомого (мобільного) зв'язку ТМЗК - за алгоритмами, наведеними в технічній специфікації "Підтримка перенесення номера мобільного телефону; Технічна реалізація" (3GPP TS 23.066), "Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic. Technical Specification" (3GPP TS 23.078);
в обох видах мереж - відповідно до рекомендацій ITU-T і Групи інженерних проблем Інтернету (IETF).
2.6. Маршрутизація і порядок пропуску трафіку при реалізації послуг перенесення абонентського номера або користування персональним номером повинні забезпечувати можливість передачі й отримання викликів міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та в мережах, у яких це передбачено, обміну короткими текстовими (SMS) і мультимедійними (ММS) повідомленнями.
2.7. Встановлення з'єднання з перенесеним абонентським номером і персональним номером здійснюється з обов'язковим використанням ЦБД у реальному часі відповідно до інструкцій з використання централізованої бази даних.
2.8. Використання локальних (децентралізованих) баз даних у телекомунікаційних мережах із метою отримання номерів маршрутування при наданні послуг перенесення абонентського номера або користування персональним номером не допускається.
2.9. Значення конкретних сигнальних повідомлень між телекомунікаційними мережами і пунктом сигналізації у складі обладнання ЦБД визначається в інструкціях із використання централізованої бази даних.
2.10. Якщо обладнання мережі-ініціатора не підтримує формування альтернативних сигнальних та інформаційних маршрутів до інших телекомунікаційних мереж і до обладнання ЦБД, при наданні послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером використовуються елементи іншої (транзитної) мережі, що забезпечать подальшу маршрутизацію сигнальних повідомлень до обладнання ЦБД, а також транзит викликів та/або повідомлень до відповідних мереж-отримувачів.
2.11. Обладнання ЦБД повинно забезпечувати цілодобове функціонування, надійне та безперебійне обслуговування перенесених і персональних абонентських номерів, мати 100 % "гаряче" резервування і повинно бути забезпечено електропостачанням відповідно до особливої групи 1 категорії електроприймачів зв'язку згідно з нормами технологічного проектування "Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України", затвердженими наказом Міністерства зв'язку України від 29 липня 1996 року № 232.
2.12. Обладнання телекомунікаційних мереж і ЦБД забезпечує облік звернень до ЦБД та успішно встановлених з'єднань за цими зверненнями.
2.13. У разі повернення перенесеного абонентського номера до телекомунікаційної мережі-донора цей номер набуває статусу неперенесеного й обслуговується за звичайними процедурами для неперенесених абонентських номерів.
2.14. Між телекомунікаційними мережами, що використовують інші, ніж СКС-7 технології обміну/транзиту сигнальних повідомлень, і ЦБД, встановлюються шлюзи у складі обладнання ЦБД, які здійснюють відповідне перетворення сигнальних запитів для забезпечення з'єднань із перенесеними абонентськими номерами або персональними номерами.
Директор Департаменту
стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку
О.А. Баранов
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2012 № 617
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2012 р.
за № 1947/22259
Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Технічні вимоги до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером, що додаються.
2. Департаменту стратегії розвитку зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова СлужбиГ.А. Резніков
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
П.П. ЯцукМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
01.11.2012 № 617
Зареєстровано в Міністерстві

30 днiв передплати безкоштовно!