Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків. Вимоги від 24.10.2012 №1113

Міністерство фінансів України Наказ, Вимоги, Форма, Порядок від 24.10.2012 №1113
Остання редакція від 22.11.2013 втрата чинності (наказ від 25.10.2013 N 904 /z1854-13/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Вимоги, Форма, Порядок

Дата 24.10.2012

Номер 1113

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.10.2012 № 1113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за № 1909/22221
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 904 від 25.10.2013 )
Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків
Відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1037 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1432/18727.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.10.2012 № 1113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за № 1909/22221
ПОРЯДОК
направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і визначає механізм формування, надсилання, вручення та відкликання податкових вимог органами державної податкової служби.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які не сплатили узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі .
II. Умови формування органами державної податкової служби податкових вимог
2.1. Податкова вимога формується органами державної податкової служби за місцем обліку платника податків.
2.2. Податкова вимога формується, якщо:
платник податків не сплатив суми податкового зобов’язання, зазначеної у поданій ним податковій декларації, у встановлені Кодексом строки;
платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеної в податковому повідомленні-рішенні, у встановлені законом строки;
платник збору не сплатив узгодженої суми збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у встановлені строки;
платник єдиного податку першої або другої групи не сплатив суми авансового внеску у встановлені строки;
контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов’язання платника податків, не є органом державної податкової служби та надіслав відповідному органу державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру.
2.3. Протягом строків оскарження суми грошових зобов’язань, визначених Кодексом , податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.
III. Порядок формування органами державної податкової служби податкової вимоги
3.1. Податкові вимоги формуються:
а) автоматично на підставі даних облікової інформаційної системи органів державної податкової служби;
б) на підставі розрахунку розміру податкового боргу, зазначеного у поданні інших контролюючих органів про здійснення заходів з погашення податкового боргу, яке надіслано таким контролюючим органом до відповідного органу державної податкової служби.
Форма подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1237 "Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання, а також форми зазначеного подання".
3.2. Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.
3.3. Податкова вимога, окрім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
3.4. Сума податкового боргу в податковій вимозі проставляється у гривнях з двома десятковими знаками.
3.5. Форма податкової вимоги для платника податків - юридичної особи наведена у додатку 1 до цього Порядку, а для платника податків - фізичної особи - у додатку 2 до цього Порядку.
3.6. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.
У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).
IV. Порядок надсилання (вручення) органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків
4.1. Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексом граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.
4.2. При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер за певний рік, який заноситься до відповідного реєстру податкових вимог.
4.3. Після формування податкової вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в той самий день податкова вимога передається структурному підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) платнику податків.
4.4. Реєстри податкових вимог ведуться органами державної податкової служби в електронному вигляді.
4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, в день отримання податкової вимоги від підрозділу погашення податкового боргу надсилає (вручає) податкову вимогу платнику податків, при цьому корінець податкової вимоги залишається в органі державної податкової служби та долучається до справи платника податків.
4.6. Податкова вимога вважається надісланою (врученою):
юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення;
фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на адресу за її місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.
4.7. Дата надсилання (вручення) проставляється на корінці податкової вимоги:
посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків) або її законним представником - у разі вручення податкової вимоги під розписку;
працівником структурного підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкової вимоги.
4.8. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу в зв’язку з:
відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб;
відмовою посадових осіб прийняти податкову вимогу;
незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків
або з інших причин,
податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
4.9. Працівник структурного підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, отримавши повідомлення про вручення (із зазначенням причин невручення за їх наявності), повідомляє про неможливість вручення податкової вимоги підрозділ погашення податкового боргу.
V. Порядок обліку в податкових органах податкових вимог, отриманих платниками податків
5.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) платнику податків податкової вимоги структурний підрозділ, до функції якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, передає підрозділу погашення податкового боргу корінець такої податкової вимоги з відміткою про вручення платнику податків (у разі направлення податкової вимоги листом з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або про невручення поштового відправлення).
5.2. Структурний підрозділ погашення податкового боргу вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває корінець податкової вимоги і повідомлення про вручення (у разі направлення податкової вимоги листом з повідомленням про вручення - із зазначенням причин невручення за їх наявності) до справи платника податків та, зокрема:
якщо рішення контролюючого органу про нарахування суми грошового зобов’язання або сума податкового боргу скасовується чи змінюється судом, підшиває примірник (копію) рішення суду до справи платника податків поряд з корінцем податкової вимоги, щодо якої відбувався судовий розгляд;
у разі прийняття органом державної податкової служби рішення про розстрочення (відстрочення) податкового боргу підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;
у разі прийняття органом державної податкової служби рішення про визнання податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги.
VI. Порядок відкликання податкових вимог
6.1. Податкова вимога вважається відкликаною:
у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;
з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування податкової вимоги;
з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену контролюючим органом або судом суму податкового боргу, визначену в раніше направленій податковій вимозі;
у день набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.
6.2. У випадках, коли рішення суду стосується податкового боргу, який виник у результаті несплати платником податків грошового зобов’язання, узгодженого іншим контролюючим органом, такий контролюючий орган зобов’язаний надати органу державної податкової служби інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
6.3. Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження, раніше надіслана (вручена) податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку направлення
органами державної податкової служби
податкових вимог платникам податків
Форма "Ю"
ПОДАТКОВА ВИМОГА
Додаток 2
до Порядку направлення
органами державної податкової служби
податкових вимог платникам податків
Форма "Ф"
ПОДАТКОВА ВИМОГА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.10.2012 № 1113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за № 1909/22221
Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків
Відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1037 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1432/18727.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!