Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Наказ від 25.11.2016 №1431/1033/1288

Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України Наказ від 25.11.2016 №1431/1033/1288
Остання редакція від 25.11.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 25.11.2016

Номер 1431/1033/1288

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2016 № 1431/1033/1288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2016 р.
за № 1605/29735
Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Відповідно до статей 3, 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" , з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 1 та абзацу четвертого підпункту 3 пункту 1, абзацу шостого підпункту 3, абзацу третього підпункту 5, абзаців другого та третього підпункту 6 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
соціальної політики України

А. Рева
Міністр фінансів УкраїниО. Данилюк
В. о. Міністра охорони
здоров’я України

У. Супрун
ПОГОДЖЕНО:
Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"
Голова виконавчого комітету
Всеукраїнскьої спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні


В.В. Назаренко


Н. СкрипкаВ.В. Карпенко


С.М. КондрюкО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони
здоров’я України
25.11.2016 № 1431/1033/1288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2016 р.
за № 1605/29735
ЗМІНИ
до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
1. У главі 2:
1) у пункті 2.1:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"У цьому Порядку під законними представниками дітей-інвалідів треба розуміти батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників.";
абзац сьомий виключити;
2) у пункті 2.4:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;";
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"копія рішення суду про усиновлення дитини;".
У зв’язку з цим абзаци сьомий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-вісімнадцятим;
абзац чотирнадцятий замінити чотирма абзацами такого змісту:
"Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині-інваліду опікуна (піклувальника);
копія рішення суду про визнання інваліда з дитинства недієздатним;
копія рішення суду про призначення опікуна інваліду з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-двадцять першим;
3) у пункті 2.7:
абзаци другий, четвертий після слів "соціальна допомога" доповнити словами "(в тому числі з надбавкою на догляд у разі її призначення)";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"Надбавку на догляд до державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів одиноких матерів (батьків) і на дітей-інвалідів підгрупи А після повторного встановлення категорії "дитина-інвалід" або "дитина-інвалід підгрупи А" місцеві органи з питань соціального захисту населення продовжують виплачувати без подання заяви законним представником дитини-інваліда на підставі медичного висновку про дитину-інваліда з дня встановлення.".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
2. У главі3:
1) пункт 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3. Одинокою матір’ю (одиноким батьком) вважається особа із числа визначених статтею 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" незалежно від наявності права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям (батькам).";
2) у пункті 3.6:
в абзаці першому слова "(одинокий батько)" виключити;
абзаци четвертий, п’ятий виключити;
3) доповнити главу пунктами 3.7, 3.8 такого змісту:
"3.7. Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинокий батько додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подає:
копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);
копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України );
довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за формою згідно з додатком 1.
3.8. Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А законний представник додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подає довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом підгрупи А, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за формою згідно з додатком 1.".
У зв’язку з цим пункти 3.7-3.14 вважати відповідно пунктами 3.9-3.16;
4) у пункті 3.9 абзац сьомий виключити;
5) у пункті 3.11:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Для призначення надбавки на догляд особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі - довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді), та копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. При поновленні довідки про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.";
6) пункт 3.14 викласти в такій редакції:
"3.14. У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей-інвалідів та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини-інваліда підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.
Якщо працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей-інвалідів та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини-інваліда підгрупи А), було короткотерміновим (меншим від календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд проводиться на підставі рішення місцевого органу з питань соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення одержувача.".
3. Пункт 4.3 глави 4 викласти в такій редакції:
"4.3. У разі зміни одержувачем державної соціальної допомоги місця проживання виплата цієї допомоги продовжується відповідним місцевим органом з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня, наступного за днем припинення цієї виплати за попереднім місцем проживання.".
4. У пункті 5.3 глави 5:
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"У разі смерті інваліда з дитинства чи дитини-інваліда за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі - легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.".
У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;
абзац третій після слів "про смерть" доповнити словами "або легалізованого документа".
5. У главі 6:
1) пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд інвалідам з дитинства підгрупи А І групи не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.";
2) пункт 6.2 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
6. У відмітці додатка 1 до Порядку цифри 3.9 замінити цифрами 3.6.
Директор
Департаменту державної
соціальної допомоги
Міністерства соціальної
політики України
Музиченко В.В.
Заступник директора
Департаменту видатків
бюджету соціальної сфери
Міністерства фінансів УкраїниДіденко С.О.
В.о. директора
Медичного департаменту
Міністерства охорони
здоров’я УкраїниГаврилюк А.О.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2016 № 1431/1033/1288
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2016 р.
за № 1605/29735
Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Відповідно до статей 3, 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" , з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 1 та абзацу четвертого підпункту 3 пункту 1, абзацу шостого підпункту 3, абзацу третього підпункту 5, абзаців другого та третього підпункту 6 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

30 днiв передплати безкоштовно!