Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобовязань

Державна податкова служба України, Державне казначейство України , Міністерство фінансів України Наказ, Реєстр, Форма типового документа, Висновок, Порядок від 21.12.2010 №974/1597/499
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України, Державне казначейство України , Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Реєстр, Форма типового документа, Висновок, Порядок

Дата 21.12.2010

Номер 974/1597/499

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2010 N 974/1597/499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1386/18681
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства доходів і зборів N 882/1188 від 30.12.2013 )
Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
Відповідно до статей 2, 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", статті 43 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, що додається.
2. Департаменту обліку та звітності Державної податкової адміністрації України (Терещенко В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 03.02.2005 N 58/78/22 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.02.2005 за N 247/10527.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Малікова В.О., першого заступника Міністра фінансів України Копилова В.А. та заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Державної податкової
адміністрації України
Міністр фінансів України
Голова Державного казначейства
України
ПОГОДЖЕНО:
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

О.О.Папаіка
Ф.О.Ярошенко

С.І.Харченко
Г.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України
21.12.2010 N 974/1597/499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1386/18681
ПОРЯДОК
взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.
Дія цього Порядку не розповсюджується на:
а) відшкодування податку на додану вартість;
б) повернення платникам податків сум акцизного податку, сплачених на підставі підпунктів 222.1.2 та 222.1.3 пункту 222.1, підпункту 222.2.2 пункту 222.2 статті 222, статей 225 та 229 розділу IV Податкового кодексу України, крім сум акцизного податку, сплачених за придбання акцизних марок, у разі повернення їх продавцям відповідно до пункту 226.16 статті 226 розділу IV Податкового кодексу України;
в) виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному в Податковому кодексі України та Бюджетному кодексі України.
3. У разі наявності у платника податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
4. У разі коли у поточному році порівняно з минулим роком згідно із законодавством відбулася зміна напряму зарахування податку (збору) до бюджету, повернення платнику податку відповідної суми помилково та/або надміру сплаченого грошового зобов'язання здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, що підлягає поверненню.
Якщо платіж, що повертається, сплачено до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з законодавством не передбачено серед джерел формування бюджетів у поточному бюджетному році, повернення здійснюється з рахунків, на яких обліковуються кошти від зарахувань інших надходжень відповідного бюджету.
5. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених податковим законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
6. Заява подається платником податку до органу державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку в довільній формі.
Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів перерахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені:
на поточний рахунок платника податку в банку;
на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, незалежно від виду бюджету;
готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
7. Орган державної податкової служби на підставі даних особових рахунків платників готує висновок за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, два примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та три примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Згідно із зазначеними реєстрами орган державної податкової служби України, відповідний місцевий фінансовий орган та орган Державного казначейства України проводять приймання-передавання висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.
За платежами, належними державному бюджету, орган державної податкової служби в строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує та передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному територіальному органу Державного казначейства України.
За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган державної податкової служби в строк не пізніше ніж за сім робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує та передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.
Місцевий фінансовий орган у строк не пізніше ніж протягом двох робочих днів здійснює погодження отриманих висновків шляхом завірення підписом керівника місцевого фінансового органу, засвідченим печаткою, та повертає їх згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу державної податкової служби.
Орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом, передає його згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, територіальному органу Державного казначейства України.
8. Орган державної податкової служби несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі територіальному органу Державного казначейства України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів із бюджету.
9. Висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань реєструються органами Державного казначейства України в Журналі обліку висновків, який ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді (додаток 4).
10. На підставі отриманих висновків органи Державного казначейства України здійснюють повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288 (в редакції наказу Державного казначейства України від 29.05.2008 N 181) .
11. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань готівкою фізичним особам, що не мають рахунків у банках, здійснюється органами Державного казначейства України:
з відповідних рахунків, відкритих органами Державного казначейства України в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім'я фізичної особи;
з рахунків банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів коштів (далі - Реєстр), підготовленим органом державної податкової служби, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню;
поштовим переказом на адресу, визначену у заяві платника податків або у податковій декларації фізичної особи, через підприємства поштового зв'язку за Реєстром, підготовленим органом державної податкової служби.
Орган Державного казначейства України протягом п'яти робочих днів повідомляє орган державної податкової служби про перерахування сум помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на рахунки банків та до підприємств поштового зв'язку, уповноважених здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків, після чого орган державної податкової служби у строк не пізніше п'яти робочих днів повідомляє платників податків про можливість отримання належних їм коштів.
Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків готівкою помилково та/або надміру сплачених (утриманих) сум грошових зобов'язань здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.
12. Надміру утримана (сплачена) сума податку на доходи фізичних осіб підлягає поверненню платнику податку протягом 60 календарних днів від дня отримання органом державної податкової служби податкової декларації на поточний рахунок, вказаний у податковій декларації, у разі його наявності у платника податку, або на рахунок банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або на рахунок підприємства поштового зв'язку за податковою адресою платника податку, зазначеною в податковій декларації.
Якщо останній день строку виплати зазначеної суми надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку такої виплати є перший за ним робочий день.
Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється органом Державного казначейства України на підставі висновку, поданого органом державної податкової служби до відповідного органу Державного казначейства України не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами державної податкової служби податкової декларації.
Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб готівкою здійснюється:
на підставі чека на одержання готівки, виписаного на ім'я фізичної особи;
на підставі Реєстру, складеного органом державної податкової служби у чотирьох примірниках, у якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, та дата отримання податкової декларації (при поверненні через підприємства поштового зв'язку додатково зазначається податкова адреса одержувача коштів, зазначена у податковій декларації).
Один примірник Реєстру, підписаний керівником органу державної податкової служби або його заступником, а також працівником, який його виписав, і скріплений печаткою, разом з двома примірниками Реєстру (без підписів та скріплення печаткою) та висновком, погодженим відповідним місцевим фінансовим органом, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органом державної податкової служби податкової декларації за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку передаються до органу Державного казначейства України. Крім того, органу Державного казначейства України надається один примірник Реєстру в електронному вигляді.
Орган Державного казначейства України перевіряє правильність оформлення всіх документів, готує платіжне доручення на повернення коштів фізичним особам готівкою та здійснює повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288 (в редакції наказу Державного казначейства України від 29.05.2008 N 181) . У платіжному дорученні зазначаються реквізити банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунку якого будуть сплачуватися перекази одержувачам.
Два примірники Реєстру підписуються керівником органу Державного казначейства України (його заступником) і головним бухгалтером та скріплюються печаткою, після чого один примірник одночасно з перерахуванням коштів передається до установи банку або підприємства поштового зв'язку, які здійснюватимуть повернення платникам податку надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб готівкою згідно з зазначеним Реєстром, а другий примірник Реєстру залишається в органі Державного казначейства України.
Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.
Директор
Департаменту обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
Директор
Департаменту моніторингу
адміністрування платежів
Міністерства фінансів
України
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Державного
казначейства УкраїниВ.В.Терещенко
В.І.Ніколайченко

Н.І.Сушко
Додаток 1
до Порядку взаємодії органів
державної податкової служби,
місцевих фінансових органів
та органів Державного
казначейства України
в процесі повернення
платникам податків помилково
та/або надміру сплачених сум
грошових зобов'язань
Штамп органу державної
податкової служби
ВИСНОВОК
N _______ від "___" ______ 20___ року
_________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
щодо заяви або результатів розрахунку за загальним річним
оподатковуваним доходом фізичної особи __________________________
_________________________________________________________________
(дата та номер реєстрації в органі державної податкової служби
податкової декларації)
платника податків _______________________________________________
(найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної
особи або
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові та реєстраційний номер облікової
картки платника податків - фізичної особи
(серія та номер паспорта)*, його податкова адреса**)
про повернення з бюджету ________________________________________
(назва податку, збору та код
класифікації доходів бюджету)
на суму _________________________________________________________
(цифрами та словами)
За даними особового рахунку та/або інших документів
(зазначити) ___________________________________
у платника податків станом на "___"______ 20__ року обліковується
помилково та/або надміру сплачений ______________________________
_________________________________________________________________
(назва податку, збору та код класифікації доходів бюджету)
у сумі __________________________________________________________
(цифрами та словами)
що утворився з "___" ______ 20___ року та зарахований на рахунок
N ________________
за _____________________, відкритий в _________________________ ,
(код класифікації (найменування, реквізити
доходів бюджету) органу Державного
казначейства України)
платіжним дорученням від "___" ________ 20__ року N _____.
Зазначена сума підлягає:
1. Перерахуванню на поточний рахунок платника (код виду
сплати 107) _______________, відкритий __________________________
(найменування, реквізити
банку)
2. Перерахуванню на рахунок N ___________________________ бюджету
(вид бюджету)
_________________________________________________________________
(найменування, реквізити органу Державного казначейства
України)
на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших
платежів (код виду сплати 108).
3. Поверненню готівковими коштами через банки або підприємства
поштового зв'язку платникам згідно з реєстром одержувачів коштів
N _______, що додається (код виду сплати 107).
4. Поверненню готівковими коштами за чеком у разі відсутності у
платника податків рахунку в банку.
_______________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.
** Заповнюється у разі повернення надміру утриманого
(сплаченого) податку на доходи фізичних осіб.
Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової служби ___________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.
Погоджено:
Керівник місцевого фінансового органу ___________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.
Додаток 2
до Порядку взаємодії органів
державної податкової служби,
місцевих фінансових органів
та органів Державного
казначейства України
в процесі повернення
платникам податків помилково
та/або надміру сплачених сум
грошових зобов'язань
____________________________
(найменування органу
державної податкової служби)
РЕЄСТР ВИСНОВКІВ
за платежами, належними державному бюджету,
від "____" _________________ 20__ року N ____
----------------------------------------------------------------------
| N | Висновок | Платник податку | Сума |Примітки|
|з/п|--------------+---------------------------------|(грн.)| |
| | номер | дата | код за ЄДРПОУ | найменування | | |
| | | | та/або |(для юридичної| | |
| | | | реєстраційний | особи) або | | |
| | | | номер облікової |прізвище, ім'я| | |
| | | | картки платника |та по батькові| | |
| | | |податків (серія та|(для фізичної | | |
| | | | номер паспорта)* | особи) | | |
|---+-------+------+------------------+--------------+------+--------|
| 11| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------+------+------------------+--------------+------+--------|
| | | | | | | |
|---+-------+------+------------------+--------------+------+--------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Кількість висновків: ______________ шт.
_______________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.
Керівник органу державної
податкової служби ________________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Отримав ______________________ ____________ ________________
(підпис представника (дата) (П.І.Б.)
органу Державного
казначейства України)
Додаток 3
до Порядку взаємодії органів
державної податкової служби,
місцевих фінансових органів
та органів Державного
казначейства України
в процесі повернення
платникам податків помилково
та/або надміру сплачених сум
грошових зобов'язань
___________________________
(найменування органу
державної податкової служби
РЕЄСТР ВИСНОВКІВ
за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами,
від "____" ____________ 20__ року N ____
--------------------------------------------------------------------
| N | Висновок | Платник податку | Сума |Примітки|
|з/п|--------------+-------------------------------|(грн.)| |
| | номер | дата | код за ЄДРПОУ | найменування | | |
| | | | та/або |(для юридичної| | |
| | | | реєстраційний | особи) або | | |
| | | | номер облікової|прізвище, ім'я| | |
| | | | картки платника|та по батькові| | |
| | | |податків (серія |(для фізичної | | |
| | | | та номер | особи) | | |
| | | | паспорта)* | | | |
|---+-------+------+----------------+--------------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------+------+----------------+--------------+------+--------|
| | | | | | | |
|---+-------+------+----------------+--------------+------+--------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Кількість висновків: _____________ шт.
_______________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.
Керівник органу державної
податкової служби ________________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Отримав ______________________ ____________ _______________
(підпис представника (дата) (П.І.Б.)
місцевого фінансового
органу)
Отримав ______________________ ____________ _______________
(підпис представника (дата) (П.І.Б.)
органу державної
податкової служби
Отримав ______________________ ____________ _______________
(підпис представника (дата) (П.І.Б.)
органу Державного
казначейства Ураїни
Додаток 4
до Порядку взаємодії органів
державної податкової служби,
місцевих фінансових органів
та органів Державного
казначейства України
в процесі повернення
платникам податків помилково
та/або надміру сплачених сум
грошових зобов'язань
_______________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
ЖУРНАЛ
обліку висновків
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Висновок | Платник податку | Код | Сума до | Підлягає | Номер, |
|з/п|--------------+----------------------------------| бюджетної |повернення| перерахуванню | дата |
| | номер | дата | код за | найменування (для |класифікації| |---------------------|платіжного|
| | | |ЄДРПОУ та/або|або юридичної особи)| доходів та | |з рахунку |на рахунок|доручення |
| | | |реєстраційний| прізвище, ім'я та | назва | | | | |
| | | | номер | по батькові (для | платежу, що| | | | |
| | | | облікової | фізичної особи) |повертається| | | | |
| | | | картки | | | | | | |
| | | | платника | | | | | | |
| | | | податків | | | | | | |
| | | | (серія та | | | | | | |
| | | | номер | | | | | | |
| | | | паспорта)* | | | | | | |
|---+-------+------+-------------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2010 N 974/1597/499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1386/18681
Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!