Про затвердження Положення про Державну службу зайнятості

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ від 16.12.2020 №2663
Остання редакція від 16.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ

Дата 16.12.2020

Номер 2663

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2020 N 2663
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2020 р.
за N 1305/35588
Про затвердження Положення про Державну службу зайнятості
Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" та з метою удосконалення діяльності державної служби зайнятості
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Державну службу зайнятості, що додається.
3. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІ. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики УкраїниМ. Лазебна
Заступник директора Державного центру зайнятостіЮ. Жовтяк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
16 грудня 2020 року N 2663
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу зайнятості
I. Загальні положення
1. Державна служба зайнятості (далі - Служба) є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
2. Служба складається з Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості), у разі їх створення, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної служби зайнятості, інших закладів освіти державної служби зайнятості (далі - заклади освіти Служби), а також підприємств, установ, організацій, утворених Службою.
3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінекономіки, рішеннями правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
4. Структура та гранична чисельність працівників Служби, а також видатки на адміністративно-господарські витрати Служби погоджуються Мінекономіки та затверджуються директором Державного центру зайнятості.
5. Діяльність Служби та виконання нею завдань і функцій, передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, фінансується за рахунок коштів Фонду та інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Державний центр зайнятості, регіональні та базові центри зайнятості є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, кутові штампи та печатки із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та кодом за ЄДРПОУ, інші печатки та штампи (за наявності).
7. Умови оплати праці працівників Державного центру зайнятості, регіональних центрів зайнятості та їхніх філій, базових центрів зайнятості визначаються наказами Мінекономіки.
8. Працівники Служби підлягають атестації відповідно до Закону України "Про професійний розвиток працівників".
9. Працівникам Служби надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні (якщо іншого не передбачено законодавством), щорічні додаткові відпустки та інші види відпусток, визначені законодавством.
10. Ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України обирається у порядку, передбаченому Законом України "Про вищу освіту" і статутом закладу.
Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної служби зайнятості призначаються на посаду за результатами конкурсу регіональним центром зайнятості за попереднім погодженням з Державним центром зайнятості.
З керівниками закладів освіти Служби укладається трудовий договір (контракт) відповідно до Закону України "Про освіту". Призначення та звільнення з посади здійснюються відповідно до законодавства.
II. Завдання, функції та права Служби
1. Основними завданнями Служби є:
1) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття;
2) здійснення аналізу стану ринку праці;
3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
4) надання роботодавцям послуг із добору працівників;
5) участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;
6) сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
7) участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;
8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, підтвердження результатів неформального професійного навчання;
9) проведення професійної орієнтації населення;
10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;
11) внесення пропозицій Мінекономіки щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення;
12) здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду.
2. Служба забезпечує виконання завдань і функцій у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функцій виконавчої дирекції Фонду, визначених законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення" до внесення змін до цих законів України.
3. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
III. Державний центр зайнятості
1. Державний центр зайнятості належить до сфери управління Мінекономіки та є головною державною установою у централізованій системі державних установ Служби.
Державний центр зайнятості діє відповідно до положення, що затверджується Мінекономіки.
2. Державний центр зайнятості виконує повноваження безпосередньо та через регіональні центри зайнятості та їхні філії, базові центри зайнятості (у разі їх створення).
3. Державний центр зайнятості відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує організацію та координацію роботи щодо:
ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг;
здійснення реєстрації безробітних, ведення обліку наданих їм послуг;
проведення профілювання безробітних та осіб, які шукають роботу;
надання інформаційних та консультативних послуг з метою сприяння у працевлаштуванні та доборі працівників;
професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;
надання послуг із професійної орієнтації;
підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
сприяння працевлаштуванню безробітних на підприємствах, що залучаються до реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;
видачі роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства з веденням обліку таких дозволів;
впровадження та надання електронних сервісів для безробітних, осіб, які шукають роботу та роботодавців;
проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в установленому законодавством порядку;
застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладання адміністративних штрафів;
надання соціальних послуг та виплату матеріального забезпечення відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення";
проведення роботи з територіальними громадами в частині сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу непрацюючими особами працездатного віку з числа членів малозабезпечених сімей;
надання консультативних послуг із сприяння зайнятості отримувачів різних видів соціальних допомог;
2) здійснює управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", управління майном, в межах, визначених чинним законодавством;
3) здійснює контроль за використанням коштів Фонду;
4) забезпечує функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи, зокрема, формує базу даних про вільні робочі місця (посади) на підставі інформації, що надійшла від роботодавців та суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
5) інформує населення, органи виконавчої влади та заклади освіти про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та у разі настання безробіття;
6) здійснює в установленому законодавством порядку збирання, опрацювання, подання та поширення адміністративних даних про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, надання соціальних послуг населенню та роботодавцям;
7) аналізує показники попиту та пропонування робочої сили і вносить на розгляд Мінекономіки пропозиції щодо прогнозування розвитку ринку праці;
8) здійснює моніторинг стану ринку праці;
9) аналізує ефективність виконання заходів щодо сприяння зайнятості населення;
10) проводить моніторинг результатів діяльності та ефективності роботи Служби;
11) бере участь у розробленні основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період та їх виконанні;
12) взаємодіє з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання населення та укомплектування вільних робочих місць;
13) веде перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, збирає відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб в установленому законодавством порядку;
14) забезпечує співпрацю із суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, іншими посередниками з працевлаштування;
15) здійснює обмін інформацією з Пенсійним фондом України для забезпечення виконання вимог Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
16) бере участь у проведенні наукових досліджень з питань зайнятості населення, функціонування ринку праці та соціального захисту населення від безробіття, вивчає міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм сприяння зайнятості населення, виступає замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
17) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем зайнятості населення, соціального захисту громадян від безробіття та трудової міграції;
18) надає безоплатно підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичним особам, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, консультації з питань працевлаштування осіб з інвалідністю;
19) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Служби, приймає обов'язкові до виконання Службою рішення;
20) проводить інформаційну роботу щодо запобігання незаконному використанню робочої сили, неформальній зайнятості; повідомляє Держпраці та інші контролюючі органи про виявлені ознаки порушення роботодавцем норм, визначених законами України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", та трудових прав працівників для вжиття ними заходів згідно із законодавством;
21) здійснює самопредставництво Державного центру зайнятості та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у судах України на усіх стадіях судового процесу через Юридичне управління Державного центру зайнятості, працівники якого без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України "Про виконавче провадження" позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження;
22) виконує інші функції, визначені законодавством.
4. Державний центр зайнятості для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування потрібні для виконання покладених на нього завдань документи, інформацію та матеріали, зокрема від органів державної статистики - статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари, інші заходи з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних відповідно до законодавства.
5. Державний центр зайнятості є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду та інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Доходи, отримані Державним центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Державного центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані Державним центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб.
7. У разі припинення діяльності Державного центру зайнятості шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, приєднання) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету Фонду.
8. Державний центр зайнятості очолює директор.
Директор Державного центру зайнятості призначається на посаду та звільняється з посади Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Призначення директора Державного центру зайнятості проводиться шляхом укладення контракту строком від 1 до 5 років.
9. Директор Державного центру зайнятості може мати заступників, яких він призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
10. Організаційна структура Державного центру зайнятості затверджується директором Державного центру зайнятості за погодженням з Мінекономіки.
11. Директор Державного центру зайнятості:
1) керує Службою та Державним центром зайнятості, забезпечує належну організацію їх діяльності, виконання ними вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки з питань, що належать до сфери діяльності Державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, виконання покладених на Службу та Державний центр зайнятості завдань і функцій, належне використання коштів Фонду в межах затверджених видатків бюджету, майна та матеріальних цінностей, що закріплене за Державним центром зайнятості на праві оперативного управління;
2) без доручення діє від імені Державного центру зайнятості, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Державного центру зайнятості;
3) затверджує розподіл обов'язків між директором та його заступниками;
4) щорічно подає на затвердження Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України план роботи Державного центру зайнятості.
5) надає пропозиції Мінекономіки щодо утворення, ліквідації, реорганізації регіональних і базових центрів зайнятості;
6) затверджує:
положення про структурні підрозділи Державного центру зайнятості;
граничну чисельність працівників Служби в розрізі областей, міст Києва та Севастополя;
примірні організаційні структури регіональних центрів зайнятості та їхніх філій, базових центрів зайнятості;
штатний розпис Державного центру зайнятості (відповідно до організаційної структури, погодженої Мінекономіки) та його кошторис видатків;
кошторис видатків Фонду відповідно до затвердженого бюджету Фонду; якщо до початку нового бюджетного періоду не затверджено річний бюджет Фонду, затверджує тимчасовий кошторис видатків Фонду (який не містить капітальних видатків, крім таких, що пов'язані з виконанням рішень про стягнення коштів Фонду, прийнятих судами та іншими державними органами, які відповідно до законодавства мають право приймати такі рішення, із надзвичайними ситуаціями, роботами з ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій), щомісячний обсяг яких не може перевищувати 1/12 обсягу видатків, затверджених кошторисом видатків Фонду на попередній рік, крім видатків на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податків (зборів, обов'язкових платежів);
організаційну структуру, граничну чисельність, штатний розпис регіональних центрів зайнятості, а також кошторис видатків регіональних центрів зайнятості та їхніх філій з урахуванням базових центрів зайнятості, робота яких координується регіональним центром зайнятості;
кошторис видатків Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, та кошторис доходів та видатків Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України від надання платних послуг;
7) погоджує:
штатний розпис, кошторис видатків і кошторис доходів та видатків від надання платних послуг закладів освіти Служби (крім Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України), штатний розпис Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (в тому числі, від надання платних послуг);
призначення та звільнення заступників директорів та заступників директорів - начальників відділів регіональних центрів зайнятості, директорів філій регіональних центрів зайнятості, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівників підрозділів (уповноважену особу) внутрішнього аудиту, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції регіональних центрів зайнятості;
8) забезпечує виконання доручень Мінекономіки;
9) у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання відповідно до законодавства;
10) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державного центру зайнятості;
11) заохочує і накладає стягнення на працівників Державного центру зайнятості;
12) є відповідальним за виконання покладених на Службу завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, майна та матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні Державного центру зайнятості, відповідно до законодавства;
13) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
IV. Регіональні центри зайнятості
1. Регіональні центри зайнятості є неприбутковими державними установами, що належать до сфери управління Мінекономіки, та є підзвітними Державному центру зайнятості.
Регіональні центри зайнятості діють відповідно до положень, що затверджуються Мінекономіки.
2. Доходи, отримані регіональним центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання регіонального центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними чинним законодавством. Отримані регіональним центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб.
3. У разі припинення діяльності регіонального центру зайнятості (шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, приєднання) його активи передаються іншому регіональному центру зайнятості чи Державному центру зайнятості або зараховуються до бюджету Фонду.
4. Регіональні центри зайнятості можуть створювати поза їх місцезнаходженням філії.
5. Філії регіонального центру зайнятості виконують функції, покладені на них відповідними регіональними центрами зайнятості, та діють на підставі положення, затвердженого регіональним центром зайнятості.
6. Філію очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням із директором Державного центру зайнятості.
7. Для забезпечення доступності послуг безробітним та особам, які шукають роботу, можуть створюватися віддалені робочі місця, в тому числі в об'єднаних територіальних громадах.
8. Регіональні центри зайнятості забезпечують:
1) організацію, координацію, контроль роботи базових центрів зайнятості, закладів освіти та філій регіональних центрів зайнятості;
2) надання соціальних послуг та виплату матеріального забезпечення відповідно до законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та положення про регіональний центр зайнятості;
3) ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг;
4) здійснення реєстрації безробітних, ведення обліку наданих їм послуг;
5) проведення профілювання безробітних та осіб, які шукають роботу;
6) надання інформаційних та консультативних послуг з метою сприяння у працевлаштуванні та доборі працівників;
7) професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;
8) надання послуг із професійної орієнтації;
9) підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
10) сприяння працевлаштуванню безробітних на підприємствах, що залучаються до реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;
11) проведення роботи з територіальними громадами в частині сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу непрацюючими особами працездатного віку з числа членів малозабезпечених сімей;
12) надання консультативних послуг із сприяння зайнятості отримувачів різних видів соціальних допомог;
13) видачу роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства з веденням обліку таких дозволів;
14) впровадження та надання електронних сервісів для безробітних, осіб, які шукають роботу та роботодавців;
15) проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в установленому законодавством порядку;
16) застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладання адміністративних штрафів;
17) стягнення коштів у випадках, передбачених чинним законодавством;
18) аналізують ситуацію на регіональному, місцевих ринках праці, ефективність виконання активних програм на ринку праці та вносять Державному центру зайнятості пропозиції щодо їх удосконалення;
19) здійснюють у встановленому законодавством порядку збирання, опрацювання, подання та поширення даних про попит та пропозицію робочої сили на регіональному, місцевих ринках праці, надання послуг населенню та роботодавцям;
20) інформують населення, органи виконавчої влади та суб'єкти освітньої діяльності про попит та пропозицію робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
21) інформують суб'єктів ринку праці про реалізацію в регіоні державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів, проектів об'єднаних територіальних громад, міжнародної технічної допомоги, пов'язаних зі створенням нових робочих місць, сприянням самозайнятості, започаткуванням та розвитком підприємницької діяльності, реінтеграції трудових мігрантів;
22) співпрацюють з роботодавцями, їх організаціями, об'єднаннями, замовниками та виконавцями державних цільових, інвестиційних програм, інфраструктурних проектів, проектів об'єднаних територіальних громад щодо сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;
23) реалізують заходи стимулювання роботодавців до підвищення професійної кваліфікації працівників, а також працевлаштування зареєстрованих безробітних, які опинилися у вразливій ситуації на ринку праці;
24) забезпечують у межах повноважень виконання міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;
25) виконують інші повноваження, визначені законодавством.
9. Регіональні центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.
Накази регіональних центрів зайнятості можуть бути скасовані директором Державного центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.
10. Регіональний центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за поданням Державного центру зайнятості.
11. Директор регіонального центру зайнятості може мати заступників. Заступників директора регіонального центру зайнятості призначає та звільняє директор регіонального центру за погодженням з директором Державного центру зайнятості.
12. Директор регіонального центру зайнятості:
1) забезпечує виконання регіональним центром зайнятості, його філіями, базовими центрами зайнятості, роботу яких координує регіональний центр зайнятості, вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;
2) без доручення діє від імені регіонального центру зайнятості, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру зайнятості;
3) керує діяльністю регіонального центру зайнятості, його філій, координує роботу підзвітних йому базових центрів зайнятості, забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій, належне використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, виконання наказів Мінекономіки, наказів і доручень Державного центру зайнятості Мінекономіки, координацію роботи та здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
4) призначає на посади та звільняє з посад працівників регіонального центру зайнятості (крім заступників директора, які призначаються та звільняються за погодженням з Державним центром зайнятості) та його філій, базових центрів зайнятості;
5) за погодженням із директором Державного центру зайнятості призначає на посади та звільняє з посад, директорів філій регіонального центру зайнятості, керівника підрозділу (уповноважену особу) внутрішнього аудиту, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції регіонального центру зайнятості;
6) приймає рішення щодо утворення та ліквідації філій регіонального центру зайнятості в межах затвердженої граничної чисельності працівників регіонального центру зайнятості за погодженням з Мінекономіки, затверджує структуру та штатний розпис таких філій;
7) затверджує:
положення про філії регіонального центру зайнятості;
граничну чисельність, організаційну структуру та штатний розпис базового центру зайнятості;
кошторис видатків регіонального центру зайнятості з його філіями (крім базових центрів зайнятості);
кошторис видатків базового центру зайнятості в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості та його філій з урахуванням базових центрів зайнятості, роботу яких координує регіональний центр зайнятості;
штатний розпис, кошторис видатків та кошторис доходів і видатків від надання платних послуг підпорядкованих регіональному центру зайнятості закладів освіти Служби за погодженням із директором Державного центру зайнятості;
8) заохочує та накладає стягнення на працівників регіонального центру зайнятості, його філій, базових центрів зайнятості (крім директора базового центру зайнятості);
9) є відповідальним за виконання покладених на регіональний центр зайнятості, його філії та базові центри зайнятості, роботу яких координує регіональний центр зайнятості, завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, а також закріпленого на праві оперативного управління за регіональним центром зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів Мінекономіки, наказів і доручень Державного центру зайнятості, координацію роботи та контроль за діяльністю закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
10) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
V. Базові центри зайнятості
1. Базові центри зайнятості є неприбутковими державними установами, які належать до сфери управління Мінекономіки, та є підзвітними регіональному центру зайнятості.
Базові центри зайнятості діють відповідно до положень, що затверджуються Мінекономіки.
2. Доходи, отримані базовим центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання базового центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані базовим центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб.
3. У разі припинення діяльності базового центру зайнятості (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання) його активи передаються Державному центру зайнятості, регіональному центру зайнятості, іншому базовому центру зайнятості або зараховуються до бюджету Фонду.
4. Базові центри зайнятості забезпечують:
1) надання соціальних послуг та виплату матеріального забезпечення відповідно до законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та положення про базовий центр зайнятості;
2) ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг;
3) здійснення реєстрації безробітних, ведення обліку наданих їм послуг;
4) проведення профілювання безробітних та осіб, які шукають роботу;
5) надання інформаційних та консультативних послуг з метою сприяння у працевлаштуванні та доборі працівників;
6) професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;
7) надання послуг із професійної орієнтації;
8) підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
9) сприяння працевлаштуванню безробітних на підприємствах, що залучаються до реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;
10) проведення роботи з територіальними громадами в частині сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу непрацюючими особами працездатного віку з числа членів малозабезпечених сімей;
11) надання консультативних послуг із сприяння зайнятості отримувачів різних видів соціальних допомог;
12) участь у розробленні та реалізації місцевих програм зайнятості населення;
13) аналіз ситуації на місцевих ринках праці, ефективність виконання активних програм на ринку праці та вносять регіональному центру зайнятості пропозиції щодо їх удосконалення;
14) збирання, опрацювання, подання та поширення даних про попит та пропозицію робочої сили на місцевих ринках праці, надання послуг населенню та роботодавцям;
15) інформування населення, органів виконавчої влади та суб'єктів освітньої діяльності про попит та пропозицію робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
16) інформування суб'єктів ринку праці про реалізацію місцевих державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів, проектів об'єднаних територіальних громад, міжнародної технічної допомоги, пов'язаних зі створенням нових робочих місць, сприянням самозайнятості, започаткуванням та розвитком підприємницької діяльності, реінтеграції трудових мігрантів;
17) співпрацю з роботодавцями, їх організаціями, об'єднаннями, замовниками та виконавцями державних цільових, інвестиційних програм, інфраструктурних проектів, проектів об'єднаних територіальних громад щодо сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;
18) реалізацію заходів стимулювання роботодавців до підвищення професійної кваліфікації працівників, а також працевлаштування зареєстрованих безробітних, які опинилися у вразливій ситуації на ринку праці;
19) виконують інші повноваження, визначені законодавством.
5. Базові центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.
Накази базових центрів зайнятості можуть бути скасовані директором регіонального центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.
6. Базовий центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Директор базового центру зайнятості може мати заступників, заступників директора - начальників відділів, які призначаються на посади директором регіонального центру зайнятості за поданням директора базового центру зайнятості.
7. Директор базового центру зайнятості:
1) забезпечує виконання базовим центром зайнятості вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;
2) керує діяльністю базового центру зайнятості, забезпечує та є відповідальним за виконання покладених на базовий центр завдань і функцій, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання, закріпленого за базовим центром зайнятості на праві оперативного управління майна та матеріальних цінностей, виконання наказів Мінекономіки, наказів і доручень Державного центру зайнятості та регіонального центру зайнятості;
3) без доручення діє від імені базового центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру;
4) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
8. Організаційна структура та штатний розпис базового центру зайнятості затверджуються директором відповідного регіонального центру зайнятості в межах затвердженої директором регіонального центру зайнятості граничної чисельності.
Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджується директором регіонального центру зайнятості в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості та його філій з урахуванням базових центрів зайнятості, роботу яких координує регіональний центр зайнятості.
Генеральний директор директорату розвитку ринку праці та умов оплати праціР. Овчаренко
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2020 N 2663
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2020 р.
за N 1305/35588
Про затвердження Положення про Державну службу зайнятості
Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" та з метою удосконалення діяльності державної служби зайнятості
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Державну службу зайнятості, що додається.
3. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІ. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики УкраїниМ. Лазебна
Заступник директора Державного центру зайнятостіЮ. Жовтяк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
16 грудня 2020 року N 2663
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу зайнятості
I. Загальні положення

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +