Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України субєктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації

Міністерство фінансів України Наказ від 27.10.2020 №637
Остання редакція від 27.10.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 27.10.2020

Номер 637

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2020 N 637
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2020 р.
за N 1298/35581
Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
Відповідно до пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою визначення порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (далі - Порядок), що додається.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Борняков
Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осібН. Є. Рудуха
Голова Державної служби фінансового моніторингу УкраїниІ. Черкаський
Голова Національного банку УкраїниК. Шевченко
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІ. Петрашко
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниО. Мірошніченко
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуТ. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 жовтня 2020 року N 637
Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
I. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), встановлює процедуру погодження суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених (далі - суб'єкт), з Держфінмоніторингом строків подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 11, 12 частини другої статті 8 Закону, з об'єктивних причин.
У разі здійснення процедури ліквідації суб'єкта, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації право (функції) в частині погодження суб'єктами з Держфінмоніторингом строків подання запитуваної інформації має (виконує) ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
заява - електронний (набір даних визначеної структури) або паперовий документ щодо збільшення строку подання запитуваної інформації;
об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;
повідомлення про розгляд заяви - електронний (набір даних визначеної структури) або паперовий документ щодо доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта результатів розгляду заяви.
Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі.
II. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації
1. У разі якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 11, 12 частини другої статті 8 Закону (за винятком підпункту "а" пункту 11 частини другої статті 8 Закону), він подає до Держфінмоніторингу заяву.
Суб'єкт подає заяву до Держфінмоніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до суб'єкта запиту Держфінмоніторингу щодо надання інформації (далі - запит).
2. У заяві має бути така інформація:
1) номер та дата запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу) та дата його отримання суб'єктом;
2) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
3) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь, обсяг інформації, що потребує копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо);
4) строки, необхідні для підготовки інформації;
5) посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву;
6) номер телефону.
3. Під час прийняття на розгляд заяви перевіряються на відповідність встановленим формату та структурі, а також на правильність заповнення обов'язкових полів, зазначених у пункті 2 цього розділу.
Прийнятими до розгляду вважаються заяви, щодо яких сформовано повідомлення про відсутність помилок.
За результатами перевірки внесеної до заяви інформації суб'єкту надсилається відповідне повідомлення.
III. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації
1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторинг здійснює не пізніше другого робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.
До розгляду приймається заява, що надійшла не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до суб'єкта запиту, сформованого згідно з підпунктом "б" пункту 11 частини другої та пункту 12 частини другої статті 8 Закону.
Держфінмоніторинг відмовляє у розгляді заяви по суті та надсилає до суб'єкта відповідне повідомлення про розгляд заяви у разі, якщо:
заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до суб'єкта;
запит до суб'єкта, на підставі якого надійшла заява, було сформовано згідно з підпунктом "а" пункту 11 частини другої статті 8 Закону.
2. Погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на запит, здійснює Держфінмоніторинг за результатами аналізу зазначених у заяві суб'єкта об'єктивних причин та з урахуванням терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.
3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення та надсилає суб'єкту повідомлення про розгляд заяви, у якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання запитуваної інформації.
Зазначене повідомлення про розгляд заяви надсилається суб'єкту в день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.
IV. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу
1. Адреси подання інформації в електронній формі та структура файлів інформаційного обміну визначає Міністерство фінансів України.
2. Суб'єкт надсилає заяву до Держфінмоніторингу в електронній формі.
Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви є дата та час надходження заяви на адресу Держфінмоніторингу.
Для суб'єктів - банків в цілях цього Порядку під датою та часом надходження до Держфінмоніторингу відповідного файлу (заяви), надісланого суб'єктом - банком за допомогою АРМ-Інформаційний, необхідно розуміти дату та час доставки такого файлу Автоматизованою транспортною системою Національного банку до вхідної черги Держфінмоніторингу.
У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу заяви в електронній формі, заява подається в паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.
Датою та часом отримання заяви від суб'єкта вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату її отримання.
Як виняток, заява може бути направлена засобами факсимільного зв'язку, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви.
Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви засобами факсимільного зв'язку вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.
Зразок заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 1 до цього Порядку.
3. Держфінмоніторинг направляє повідомлення про розгляд заяви до суб'єктів в електронній формі.
Датою та часом отримання повідомлення про розгляд заяви є дата та час надходження повідомлення про розгляд заяви на адресу суб'єкта.
Для суб'єктів - банків в цілях цього Порядку під датою та часом надходження до суб'єкта - банку відповідного файлу (повідомлення про розгляд заяви), надісланого Держфінмоніторингом за допомогою АРМ-Інформаційний, необхідно розуміти дату та час доставки такого файлу Автоматизованою транспортною системою Національного банку до вхідної черги цього суб'єкта - банку.
У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості надсилання Держфінмоніторингом до суб'єктів відповідного повідомлення про розгляд заяви в електронній формі, відповідне повідомлення надсилається в паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.
Датою та часом отримання відповідного повідомлення про розгляд заяви суб'єктом вважається відмітка суб'єкта про час та дату його отримання.
Як виняток, повідомлення про розгляд заяви може бути направлено засобами факсимільного зв'язку, за номером, зазначеним у заяві, з подальшим його направленням рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.
Датою та часом отримання повідомлення про розгляд є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.
Зразок повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 2 до цього Порядку.
Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботиЮ. Конюшенко
Додаток 1
до Порядку погодження з Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу
строків подання запитуваної інформації
(пункту 2 розділу IV)
Зразок заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
Відомості про запитномер запиту про надання додаткової інформації (реєстрації у Держфінмоніторингу)
дата запиту
дата отримання запиту суб'єктом
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингуповне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії
Відомості про наповнення заявивідомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь, об'єм інформації, що потребує необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо)
строки, необхідні для підготовки інформації на запит
посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву
номер телефону
Додаток 2
до Порядку погодження з Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу
строків подання запитуваної інформації
(пункт 3 розділу IV)
Зразок повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
Відомості про запитномер запиту про надання додаткової інформації (реєстрації у Держфінмоніторингу)
дата запиту
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингуповне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії
Рішення, прийняте ДержфінмоніториномПогоджено (*) / відмовлено у розгляді заяви по суті (**)
*дата прийняття рішення
кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту
кінцевий строк виконання запиту
**заява надійшла після закінчення наступного дня з дня надходження запиту до суб'єкта
запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, було сформовано згідно з підпунктом "а" пункту 11 частини другої статті 8 Закону
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2020 N 637
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2020 р.
за N 1298/35581
Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
Відповідно до пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою визначення порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (далі - Порядок), що додається.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +