Про затвердження Порядку функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок від 26.07.2021 №428
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок

Дата 26.07.2021

Номер 428

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.07.2021 N 428
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2021 р.
за N 1186/36808
Про затвердження Порядку функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниЮрій ЩИГОЛЬ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 липня 2021 року N 428
Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає структуру, загальні засади функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) та її використання.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
адміністратор інформаційно-аналітичної платформи (далі - адміністратор) - уповноважений суб'єкт, який забезпечує побудову та функціонування інформаційно-аналітичної платформи. Адміністратора визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року N 101-р "Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу";
користувач інформаційно-аналітичної платформи - посадова особа структурного підрозділу Мінфіну або органу, що здійснює державні виплати, якій надано відповідні права доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі;
доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі - сукупність організаційних і технічних заходів щодо надання доступу користувачу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з урахуванням розмежування прав доступу, відповідно до визначених службових обов'язків, та припинення такого доступу.
3. Інформаційно-аналітична платформа та програмне забезпечення для її функціонування є державною власністю.
4. Держателем інформаційно-аналітичної платформи, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення інформаційно-аналітичної платформи, є Мінфін.
II. Мета та завдання інформаційно-аналітичної платформи
1. Інформаційно-аналітична платформа використовується з метою проведення верифікації та моніторингу державних виплат, інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час верифікації та моніторингу державних виплат, досягнення інших цілей, визначених законодавством.
2. Основними завданнями інформаційно-аналітичної платформи є:
забезпечення інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час верифікації та моніторингу державних виплат, у тому числі з використанням загальнодержавних інформаційно-телекомунікаційних систем, а саме системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" та інтегрованої системи електронної ідентифікації;
автоматизація процесів обробки, деперсоналізація інформації щодо одержувачів державних виплат, накопичення та аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації;
порівняння параметрів інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, за кожним реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних;
надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати;
проведення аналізу результатів опрацювання рекомендацій Мінфіну органами, що здійснюють державні виплати;
інформаційна підтримка структурних підрозділів Мінфіну під час виконання ними службових повноважень;
забезпечення захисту інформації, що обробляється в інформаційно-аналітичній платформі.
III. Структура інформаційно-аналітичної платформи
1. До складу технічних засобів інформаційно-аналітичної платформи входить:
центральне сховище даних - програмно-технічний комплекс, який складається із групи серверів баз даних для зберігання первинних даних, отриманих від суб'єктів надання інформації, та їх обробки, ведення системних журналів подій в інформаційно-аналітичній платформі та журналів аудиту засобів безпеки;
сервер обробки даних - програмно-технічний комплекс, який складається з кластеру серверів, бази даних, програмного забезпечення та призначений для завантаження та обробки даних, отриманих від суб'єктів надання інформації; безперервного виконання операцій з обміну даними між компонентами центрального сховища для формування інформації за відповідною бізнес-логікою, ведення системних журналів приймання-передачі інформації;
сервери додатків - програмно-технічні комплекси, які складаються із кластеру серверів та програмного забезпечення, призначених для безперервного функціонування програмних засобів обробки інформації в інтерактивному режимі реального часу, реєстрації роботи програмних засобів і журналів аудиту засобів безпеки;
шлюзові сервери - програмно-технічні комплекси, які складаються із серверів та програмного забезпечення, призначених для забезпечення захисту інформації під час її приймання та передавання до центрального сховища даних, інші сервери та телекомунікаційне обладнання, використання яких можливо у разі розширення завдань та функцій інформаційно-аналітичної платформи у процесі її роботи;
2. До складу функціональних підсистем інформаційно-аналітичної платформи входять:
підсистеми рівня ядра платформи;
прикладні підсистеми;
підсистеми підтримки;
комплексна система захисту інформації в інформаційно-аналітичній платформі з підтвердженою в установленому законодавством порядку відповідністю (далі - комплексна система захисту інформації).
3. До підсистем рівня ядра платформи належить комплекс програмних засобів, які призначені для виконання основних завдань, визначених розділом II цього Порядку, та забезпечують:
завантаження і обробку інформації, збереження вхідних даних у файлове сховище, валідацію вхідних даних відповідно до структури та формату даних, встановлених технічними протоколами обміну даними, які є невід'ємною частиною порядків обміну інформацією, що визначаються Мінфіном спільно із суб'єктами надання інформації;
ідентифікацію та аутентифікацію користувачів в інформаційно-аналітичній платформі, розмежування прав доступу користувачів, захист інформації від несанкціонованого доступу;
ідентифікацію суб'єктів надання інформації засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації.
4. До прикладних підсистем належить комплекс програмних засобів, які призначені для підвищення якості роботи основного функціоналу, та забезпечують:
завантаження даних, наданих органами, що здійснюють державні виплати, під час перерахування таких виплат;
обробку запитів органів, що здійснюють державні виплати, на здійснення превентивної верифікації;
адміністрування переліку державних виплат та іншої нормативно-довідникової інформації;
налаштування алгоритмів верифікації згідно з методиками верифікації, затвердженими відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат";
виконання процесів автоматизованого порівняння даних, формування, перегляду та вивантаження рекомендацій;
актуалізацію інформації про одержувачів державних виплат, що впливає на визначення права на отримання і розмір таких виплат;
моделювання та прогнозування бюджетних показників у частині видатків соціальної сфери;
налаштування алгоритмів контролю за якістю та строками виконання процесів верифікації для прийняття управлінських рішень;
автоматичний запуск регламентних завдань у рамках підсистем інформаційно-аналітичної платформи та контроль за результатами їх відпрацювання;
формування аналітичних звітів, побудову та візуалізацію інформаційних панелей для прийняття управлінських рішень;
зберігання даних щодо помилок, інформаційних та попереджувальних повідомлень для своєчасного реагування на відхилення від штатного функціонування підсистем інформаційно-аналітичної платформи;
реєстрацію та обробку звернень користувачів інформаційно-аналітичної платформи з питань її функціонування.
5. До підсистем підтримки інформаційно-аналітичної платформи належить комплекс програмних засобів, які призначені для моніторингу продуктивності підсистем рівня ядра та прикладних підсистем інформаційно-аналітичної платформи, забезпечують журналювання і контроль часу виконання операцій, що відбуваються в інформаційно-аналітичній платформі.
6. Архітектура інформаційно-аналітичної платформи побудована на базі мікросервісної технології, що забезпечує її модульність, готовність до інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, оперативне масштабування та/або модифікацію її функціоналу за потребою.
7. Інформаційно-аналітична платформа розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну.
8. Комплексна система захисту інформації забезпечує захист інформації в інформаційно-аналітичній платформі шляхом здійснення комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і використання засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.
IV. Захист інформації та надання доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі
1. Збереження та захист інформації під час обробки її в інформаційно-аналітичній платформі забезпечується Мінфіном та адміністратором відповідно до розподілу повноважень шляхом:
організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів та методів захисту інформації, призначених для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, захисту від несанкціонованого доступу до програмно-апаратного комплексу та забезпечення відстеження можливих порушень правил розмежування доступу або подолання заходів захисту під час доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі;
застосування засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час обміну даними та обробки інформації в інформаційно-аналітичній платформі;
застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності та авторства даних, а також ідентифікації користувачів;
створення, збереження та захисту резервних даних, які обробляються в інформаційно-аналітичній платформі;
виконання вимог нормативно-правових актів з питань захисту інформації на всіх етапах функціонування інформаційно-аналітичної платформи.
2. Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі надається користувачам:
посадовим особам структурного підрозділу Мінфіну, на який покладено функції із верифікації та моніторингу державних виплат;
посадовим особам органу, що здійснює державні виплати, відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року N 1355.
3. Заходи з організації доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі користувачам забезпечує структурний підрозділ Мінфіну, на який покладено функції із верифікації та моніторингу державних виплат.
4. Технічні заходи зі створення та деактивації облікових записів користувачів здійснює адміністратор.
5. Користувачі зобов'язані використовувати отриману інформацію з інформаційно-аналітичної платформи відповідно до вимог законодавства.
6. Строки зберігання інформації, порядок видалення та знищення інформації в інформаційно-аналітичній платформі визначаються з урахуванням вимог законодавства.
V. Модернізація інформаційно-аналітичної платформи
1. Модернізація інформаційно-аналітичної платформи здійснюється з метою:
узгодження її функціоналу із нормативно-правовими актами з питань верифікації та моніторингу державних виплат;
вдосконалення інформаційної взаємодії шляхом налагодження обміну даними між автоматизованими системами суб'єктів надання інформації та інформаційно-аналітичною платформою Мінфіну з використанням прикладних програмних інтерфейсів відповідно до чинного законодавства з питань технічного захисту;
впровадження сучасних інформаційних технологій.
2. Рішення щодо необхідності здійснення модернізації інформаційно-аналітичної платформи приймає Мінфін.
3. Заходи щодо модернізації інформаційно-аналітичної платформи забезпечує адміністратор.
Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботиЮрій КОНЮШЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.07.2021 N 428
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2021 р.
за N 1186/36808
Про затвердження Порядку функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниЮрій ЩИГОЛЬ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 липня 2021 року N 428
Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає структуру, загальні засади функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) та її використання.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

30 днiв передплати безкоштовно!