Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та форм відповідних документів

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ, Акт, Форма типового документа, Положення від 31.08.2021 №158
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ, Акт, Форма типового документа, Положення

Дата 31.08.2021

Номер 158

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2021 N 158
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2021 р.
за N 1170/36792
Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та форм відповідних документів
Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 885,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
2) форму заявки на отримання дотації сільськогосподарським товаровиробникам шляхом державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
3) форму акта обстеження посівів сільськогосподарських культур для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
4) форму акта на списання посівів сільськогосподарських культур;
5) форму зведеної відомості отримувачів, які мають право на отримання державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
2. Утворити комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3. Департаменту аграрного розвитку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністрааграрної політики тапродовольства УкраїниТарас ВИСОЦЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31 серпня 2021 року N 158
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - Комісія) сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям, у яких внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повністю втрачено посіви.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, цим Положенням та іншими актами законодавства України.
3. Комісія є постійно діючим органом.
4. Головним завданням Комісії є опрацювання зведених відомостей отримувачів дотацій, які надійшли від обласних комісій, і здійснення до 15 листопада з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом пропорційного розподілу бюджетних коштів для надання дотацій в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Мінагрополітики.
5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками в кількості не менше п'яти осіб.
6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов'язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а в разі його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.
7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а в разі його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.
8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або заступником голови (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих зведених відомостей отримувачів дотацій та прийняття рішення щодо пропорційного розподілу бюджетних коштів (з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) для надання дотації в розрізі кожного отримувача, спрямування бюджетних коштів з рахунка, відкритого в Казначействі, структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
9. Комісія розглядає зведені відомості отримувачів дотацій у строки, визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 885 (далі - Порядок).
10. Вчасно поданими вважаються зведені відомості отримувачів дотацій, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу в термін до 01 листопада включно.
Документи, подані не в повному обсязі та оформленні з порушенням вимог законодавства, повертаються обласним комісіям протягом п'яти робочих днів після їх подання із зазначенням причини повернення.
Зведені відомості отримувачів дотацій, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.
13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні, та затверджуються наказом Мінагрополітики. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.
14. Комісія за результатами розгляду зведених відомостей отримувачів дотацій визначає розмір пропорційного розподілу бюджетних коштів за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог та у строки, визначені Порядком, з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом та затверджує розподіл коштів наказом Мінагрополітики.
Директор Департаментуаграрного розвиткуІгор ВІШТАК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31 серпня 2021 року N 158
Комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку з прийняття рішень щодо виплати дотації
ЗАЯВКА
на отримання дотації сільськогосподарським товаровиробникам шляхом державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Прошу розглянути документи для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Відомості про сільськогосподарського товаровиробника
1. Найменування:повне __________________________________скорочене (за наявності) __________________________________
2. Місцезнаходження __________________________________
3. Місце провадження господарської діяльності __________________________________(поштовий індекс, адреса)Телефон ____________________ Факс ______________________ E-mail ________________________
4. Форма власності __________________________________
5. Код згідно з ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) __________________________________
6. Банківські реквізити __________________________________
7. Культура __________, площа повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур _________ га
8. Місцезнаходження посіву (назва населеного пункту, N поля, площа га)1) __________________________________2) __________________________________3) __________________________________
9. Інформація про всіх пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом _______ року є отримувачами державної підтримки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що додається;2) у разі відсутності:|_|відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
Додатки (зазначені у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 885):
|_|довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком (на ____ арк.);
|_|довідка про посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року (із форми державного статистичного спостереження N 29-сг) або про посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами (із форми державного статистичного спостереження N 4-сг) (на _____ арк.);
|_|довідка Укргідрометцентру про надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру, внаслідок якої повністю втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур (на _____ арк.);
|_|акт обстеження посівів сільськогосподарських культур (на _____ арк.);
|_|акт на списання посівів сільськогосподарських культур (на _____ арк);
|_|довідка від отримувача про відсутність страхових відшкодувань за втрачені (загиблі) посіви сільськогосподарських культур на зазначеній площі (на ____ арк.).
З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 885, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати __________________ (підпис).
Керівник _________________________(підпис) __________________________(власне ім'я та прізвище)
Головний бухгалтер __________________________(підпис) __________________________(власне ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Директор Департаментуаграрного розвиткуІгор ВІШТАК
Додаток
до Заявки на отримання дотації сільськогосподарським
товаровиробникам шляхом державної підтримки
для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів
сільськогосподарських культур внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
(підпункт 1 пункту 9)
ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
станом на "___" ____________ 20__ року
Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особиКод згідно з ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)Подано документи для отримання державної підтримки за напрямом обсягом,тис. грн:
123
Разом:
Керівник_______________
(підпис)
___________________________
(власне ім'я та прізвище)
Головний бухгалтер_______________
(підпис)
___________________________
(власне ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31 серпня 2021 року N 158
АКТ
обстеження посівів сільськогосподарських культур для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Інформація підготовлена на основі підтвердних документів, отриманих від __________________, дата огляду "___" ____________ 20__ рік
Результати огляду
N з/пКультураМісцезнаходження (адреса) здійснення діяльності, номер поля/полів (за наявності)Загальна площа посівів, гаПлоща повністю втрачених (загиблих) посівів всього, га
Всього
Керівник:
__________________
(посада)
____________________________
(підпис)
______________________________
(власне ім'я та прізвище)
Бухгалтер (за наявності)
__________________
(посада)
____________________________
(підпис)
______________________________
(власне ім'я та прізвище)
Директор Департаментуаграрного розвиткуІгор ВІШТАК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31 серпня 2021 року N 158
Акт на списання посівів сільськогосподарських культур
Інформація підготовлена на основі підтвердних документів, отриманих від ____________________.
N з/пКультураАдреса здійснення діяльності, номер поля/полів(за наявності)Площа повністю втрачених (загиблих) посівів всього, га
Всього
Керівник:
________________________
(посада)
______________________
(підпис)
____________________
(власне ім'ята прізвище)
Бухгалтер (за наявності)
_______________________
(посада)
____________________
(підпис)
___________________
(власне ім'ята прізвище)
____________* Підтвердні документи додаються.
Директор Департаментуаграрного розвиткуІгор ВІШТАК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31 серпня 2021 року N 158
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
отримувачів, які мають право на отримання державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру по ____________________ області
_________________________ (культура)
станом на ____________ 20__ року
N з/пНайменування підприємства, дані про фізичну особу - підприємцяМісцезнаходження / місце проживанняПлоща, гаОбсяг субсидії,тис. грн
I. Фізичні особи - підприємці
1.
2.
Усього по фізичних особах - підприємцях
II. Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності
1.
2.
Усього по сільськогосподарських товаровиробниках - юридичних особах
Разом:
Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, щозабезпечує виконання функцій з питань агропромисловогорозвитку_________
(підпис)
______________________________
(власне ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Директор Департаментуаграрного розвиткуІгор ВІШТАК
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2021 N 158
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2021 р.
за N 1170/36792
Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та форм відповідних документів
Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 885,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
2) форму заявки на отримання дотації сільськогосподарським товаровиробникам шляхом державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
3) форму акта обстеження посівів сільськогосподарських культур для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
4) форму акта на списання посівів сільськогосподарських культур;
5) форму зведеної відомості отримувачів, які мають право на отримання державної підтримки для відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
2. Утворити комісію Мінагрополітики для відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3. Департаменту аграрного розвитку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

30 днiв передплати безкоштовно!