• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

Міністерство інфраструктури України | Наказ від 24.07.2014 № 341
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.07.2014
 • Номер: 341
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.07.2014
 • Номер: 341
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.07.2014 № 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2014 р.
за № 936/25713
Про затвердження Змін до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах
Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" , статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" , постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 914 "Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 51 "Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за № 759/23291, що додаються.
2. Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрМ.Ю. Бурбак
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр соціальної політики України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Я. Бараш

А.Б. Аваков

Л. ДенісоваО.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.07.2014 № 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2014 р.
за № 936/25713
ЗМІНИ
до Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах ( z0759-13 )
1. Пункт 1.1 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"автоматизована система бази даних перевірки та адаптації тахографів до транспортних засобів (далі - база даних) - електронна база даних, що містить відомості про тахографи, встановлені на транспортних засобах, їх адаптацію до таких транспортних засобів, технічне обслуговування (активацію, періодичні перевірки, ремонт), здійснені пунктами сервісу тахографів;".
У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.
2. У розділі II:
1) пункт 2.5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"передачу даних протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу (далі - Протокол), оформлених згідно з додатком 1 до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті , затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 червня 2010 року № 385, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 946/18241, разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
в абзаці восьмому слова "автоматизованої системи" виключити;
2) пункт 2.11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"можливість передачі даних Протоколів разом з інформацією, зчитаною з тахографів, до бази даних в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
3) пункт 2.16 викласти в такій редакції:
"2.16. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".".
3. У розділі IV:
1) пункт 4.1 доповнити словами та цифрами ", а також у разі недотримання ПСТ вимог, встановлених абзацом п’ятим пункту 2.5 розділу ІІ цього Порядку, або надання до бази даних Протоколів, оформлених з порушенням вимог чинного законодавства";
2) у пункті 4.7:
слова "головний орган, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні" замінити словами "відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";
після слів "Робочий орган Компетентного органу" доповнити пункт словами ", а також відповідного суб’єкта господарювання".
4. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:
"V. Формування бази даних
5.1. Компетентний орган забезпечує формування та ведення бази даних, доступ до інформації, наявної у ній, Контрольному органу та відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, а також здійснює обмін інформацією із компетентними органами договірних сторін ЄУТР щодо встановлених ПСТ тахографів.
5.2. У базі даних, що формується на підставі даних Протоколів, переданих відповідальною особою ПСТ, зазначаються відомості щодо найменування та місцезнаходження ПСТ; порядкового номера ПСТ у Переліку; номера картки майстерні (механіка) у разі обслуговування цифрового тахографа; найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника; ідентифікаційного номера протоколу; даних транспортного засобу: марки, моделі, року випуску, реєстраційного номера (VRN), ідентифікаційного номера (VIN); даних тахографа: марки, моделі, типу, виробника, заводського номера, дати виготовлення, дати попередньої перевірки та адаптації; результатів перевірки та адаптації тахографа; висновку на придатність до експлуатації тахографа.
5.3. Ідентифікаційний номер присвоюється Протоколу автоматично під час передачі його відповідальною особою ПСТ до бази даних та складається із порядкового номера ПСТ у Переліку та шестизначного цифрового номера, який доповнений латинською літерою.
5.4. База даних створюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" .".
5. Абзац четвертий підпункту "в" пункту 6 додатка 2 до Порядку виключити.
Директор Департаменту
автомобільного транспорту
та стратегічного розвитку
автомобільних дорігС.О. Доброход