• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку

Державна податкова адміністрація України  | Наказ, Порядок, Форма типового документа від 30.09.2003 № 461 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа
 • Дата: 30.09.2003
 • Номер: 461
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа
 • Дата: 30.09.2003
 • Номер: 461
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2003 N 461
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2003 р.
за N 929/8250
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної податкової служби N 1023 від 24.12.2010 )
Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку
У зв'язку з прийняттям Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" та з метою забезпечення реалізації положень підпунктів 6.3.2, 6.3.4 та 6.4.1 пунктів 6.3 та 6.4 статті 6 цього Закону і керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми заяв про застосування податкової соціальної пільги і про відмову від застосування податкової соціальної пільги та форму повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги (додаються).
2. Затвердити Порядок інформування органами державної податкової служби України платників податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги (додається).
3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2004 року.
4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Цебенко А.Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню справами (Ніку В.О.) у десятиденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у п'ятнадцятиденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести через засоби масової інформації до відома платників податку форми заяв про застосування та про відмову від застосування податкової соціальної пільги, а також форму повідомлення.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
30.09.2003 N 461
Працедавцю __________________________________________________
від _____________________________________________________________,
---------------------
ідентифікаційний номер платника податків | | | | | | | | | | |,
---------------------
працюючого(ої) ______________________________________________
указується посада
ЗАЯВА
про застосування податкової соціальної пільги
1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді
заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному
в підпункті ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга)
пункту 6.1 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних
осіб" (далі - Закон).
2. Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі
документи:
1)__________________________________________________________;
2)__________________________________________________________;
3)__________________________________________________________;
4)__________________________________________________________;
5)__________________________________________________________.
(назва документа та його реквізити)
Наведена інформація є достовірною.
3. Мені відомо, що згідно з підпунктом 6.3.1 пункту 6.3
статті 6 Закону податкова соціальна пільга застосовується виключно
за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді
заробітної плати.
"__" __________ ____ року ___________________________
(дата) (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
30.09.2003 N 461
Працедавцю __________________________________________________
від _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові платника податку)
---------------------
ідентифікаційний номер платника податків | | | | | | | | | | |,
---------------------
працюючого(ої) ______________________________________________
(указується посада)
ЗАЯВА
про відмову від застосування податкової соціальної пільги
1. У зв'язку з рішенням:
а) змінити місце отримання податкової соціальної пільги;
б) відновити право на застосування податкової соціальної
пільги
(непотрібне закреслити)
----------------------------
Прошу вважати скасованою починаючи з | |20 | | |року |
----------------------------
(назва місяця)
мою заяву про застосування податкової соціальної пільги.
2. Мені відомо, що згідно з підпунктом 6.3.2 пункту 6.3
статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" для
набуття права отримувати податкову соціальну пільгу необхідно
самостійно визначити місце її застосування, подавши одному з
працедавців заяву про її застосування.
"__" ___________ ____ року ____________________________
(дата) (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
30.09.2003 N 461
Форма ФП
Державна податкова адміністрація України
Державний герб України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги
від "__" __________ 200_ р. N _______
Шановний(а) ________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові платника)
---------------------
ідентифікаційний номер платника податків | | | | | | | | | | |,
---------------------
__________________________________________________________________
(місце проживання платника)
1. __________________________________________________________
(назва податкового органу та його місцезнаходження)
відповідно до Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок
з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) інформує Вас про наявність
порушень норм підпункту 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 Закону:
-----------------------------------------------------------
| N |Працедавець |Адреса |Дата |
|з/п | |працедавця |(місяць, рік) виявлених на |
| | | |підставі аналізу даних |
| | | |податкової звітності чи |
| | | |документальних перевірок |
| | | |випадків зайвого отримання |
| | | |податкової соціальної |
| | | |пільги |
|----+------------+-----------+---------------------------|
-----------------------------------------------------------
2. У зв'язку з цим на підставі положень підпункту 6.3.4
------------ -----
пункту 6.3 статті 6 Закону, починаючи з | | 20| | | року,
------------ -----
назва місяця
Ви втрачаєте право на отримання податкової соціальної пільги за
всіма місцями отримання доходу.
3. Для відновлення права на застосування пільги Вам необхідно
подати всім працедавцям заяву про відмову від пільги із
зазначенням місяця, у якому мало місце порушення, для розрахунку і
утримання працедавцем суми недоплати податку та штрафу.
4. Непогашена працедавцями частина недоплати та штрафу
стягуватиметься органом державної податкової служби у порядку,
визначеному Законом.
Виконавець (тел.) ____________________
Керівник (заступник керівника)
_____________________________ ____________ ____________________
(назва органу державної (підпис) (прізвище, ініціали)
податкової служби)
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
30.09.2003 N 461
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2003 р.
за N 929/8250
ПОРЯДОК
інформування органами державної податкової служби України платників податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 6.3.4 пункту 6.3 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), визначає процедуру періодичного інформування органами державної податкової служби платників податку з доходів фізичних осіб (далі - платники податку) про наявність порушень ними порядку отримання (застосування) податкової соціальної пільги (далі - пільги), виявлених на підставі аналізу даних податкової звітності чи даних документальних перевірок.
1.2. Положення Порядку поширюються на платників податку, які допустили порушення застосування пільги.
1.3. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі.
2. Порядок складання органами державної податкової служби повідомлень про порушення платником податку застосування пільги
2.1. Орган державної податкової служби повідомляє платника податку про наявність порушень платником норм підпункту 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 Закону, а саме: якщо дані аналізу податкової звітності чи результати документальних перевірок свідчать про отримання платником податку податкової соціальної пільги протягом будь-якого податкового місяця у більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу у вигляді заробітної плати.
2.2. У випадках, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, структурний підрозділ органу державної податкової служби, що здійснює аналіз даних податкової звітності чи проводить документальні перевірки, складає повідомлення про наявність порушень платником податку застосування пільги (далі - повідомлення про порушення) за формою "ФП".
3. Порядок надсилання (вручення) органами державної податкової служби повідомлень про наявність порушень
3.1. Структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав повідомлення про порушення, уносить його до Реєстру повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги (додаток) (далі - реєстр), який ведеться в цілому в органі державної податкової служби в електронному вигляді.
3.2. Відповідальним за достовірність інформації щодо повідомлення про порушення у реєстрі цих повідомлень є структурний підрозділ, який склав таке повідомлення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрі є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.
3.3. При складанні повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До реєстру вносяться такі відповідні дані:
а) до графи 1 - унікальний номер;
б) до графи 2 - дата складання.
3.4. Після складання та підпису керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби повідомлення про порушення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) платнику податку.
3.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у день отримання повідомлення про порушення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає його листом з повідомленням про вручення платнику податку.
3.6. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) платнику податку, якщо його вручено особисто такому платнику або його законному представникові чи надіслано листом на його адресу за місцем проживання або на адресу останнього відомого місцезнаходження з повідомленням про вручення.
3.7. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії повідомлення про порушення:
а) платником податку в разі вручення повідомлення про порушення під розписку;
б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії повідомлення про порушення.
3.8. Якщо орган державної податкової служби або пошта не може вручити платнику податку (його представнику) повідомлення про порушення у зв'язку з його відмовою прийняти повідомлення (незнаходженням фактичного місцезнаходження платника податку), то працівник структурного підрозділу, у якому складено таке повідомлення про порушення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальної особи, визначеної керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у день надходження до органу державної податкової служби такої інформації оформляє відповідний акт у довільній формі, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення повідомлення про порушення. Зазначений акт долучається до справи платника податку. У той самий день структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, розміщує повідомлення про порушення на дошці податкових оголошень (повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення органу державної податкової служби. При цьому день розміщення такого повідомлення про порушення на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про причини неможливості його вручення платнику податку, уважається днем його вручення.
3.9. Раніше надіслане повідомлення може бути відкликаним в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.10. Структурний підрозділ, який склав повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник скарги чи уточненої інформації від працедавця до справи платника податку разом з копією повідомлення, що відкликається, а також складає та направляє платнику податку листа про те, що раніше надіслане повідомлення вважається відкликаним, або складає нове повідомлення про порушення згідно із зазначеним Порядком, уносячи дату відправлення листа або реквізити нового повідомлення до реєстру повідомлень про порушення.
4. Порядок обліку в органах державної податкової служби повідомлень про порушення, отриманих платниками податку
4.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) повідомлення про порушення платнику податку або після його розміщення на дошці податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, передає копію такого повідомлення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення платнику податку) структурному підрозділу, який склав це повідомлення про порушення.
4.2. Структурний підрозділ, який склав таке повідомлення про порушення, у день отримання копії цього повідомлення з датою вручення вносить відповідні дані до реєстру та долучає отримані документи до справи платника податку.
Заступник директора
Департаменту оподаткування
фізичних осіб ДПА України


А.Л.Цебенко
Додаток
до пункту 3.1 Порядку
інформування органами
державної податкової
служби України платників
податку про наявність
порушень застосування
податкової соціальної
пільги, затвердженого
наказом ДПА України
30.09.2003 N 461
РЕЄСТР
повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, направлених платникам податку з доходів фізичних осіб
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата |Код |Номер акта |Дата |Прізвище,|Ідентифікаційний |
|повідомлення|-------------------------|структурного|документальних|отримання |ім'я, по | номер |
| |складання |відкликання |підрозділу, |перевірок |повідомлення|батькові | |
| |повідомлення|повідомлення|що склав | |платником |платника | |
| | | |повідомлення| |податку |податку | |
| | | | | |(дата | | |
| | | | | |розміщення | | |
| | | | | |повідомлення| | |
| | | | | |на дошці | | |
| | | | | |податкових | | |
| | | | | |оголошень) | | |
|------------+------------+------------+------------+--------------+------------+---------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------