• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку видачі та форм документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Міністерство соціальної політики України | Наказ, Форма, Форма типового документа, Звіт, Сертифікат, Свідоцтво, Опис, Порядок від 17.07.2014 № 477
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Форма, Форма типового документа, Звіт, Сертифікат, Свідоцтво, Опис, Порядок
 • Дата: 17.07.2014
 • Номер: 477
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Форма, Форма типового документа, Звіт, Сертифікат, Свідоцтво, Опис, Порядок
 • Дата: 17.07.2014
 • Номер: 477
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2014 № 477
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2014 р.
за № 897/25674
Про затвердження Порядку видачі та форм документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями
Відповідно до пункту 13 Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 340,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок видачі документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями ;
2) форму Свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання;
3) форму Сертифіката оцінювання результатів неформального професійного навчання.
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Н. Зінкевич) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.
МіністрЛ. Денісова
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра освіти і науки України
Г.В. ОсовийО. Мірошниченко
О.Ю. Потімков

П.Б. Полянський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.07.2014 № 477
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2014 р.
за № 897/25674
ПОРЯДОК
видачі документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями
1. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, видачі та обліку документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями.
У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 340 "Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями" та в інших нормативно-правових актах з питань організації підтвердження результатів неформального професійного навчання.
2. Згідно з цим Порядком видаються Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання та Сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання (далі - документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання).
Документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання являє собою бланк, що містить персональні та інформаційні дані про робітничу кваліфікацію або здатність особи виконувати окремі види професійних робіт. Документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання виготовляється друкарським способом на папері масою 235 г/м-2.
Кольорове художнє оформлення виконується з обох боків документа. Зображення наноситься способом офсетного друку, включає захисні сітки, захисні фарби. З лицьового та зворотного боків документ після заповнення ламінується прозорою полімерною плівкою.
Опис документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання наведено в додатках 1 і 2 до цього Порядку.
3. Документу про підтвердження результатів неформального професійного навчання присвоюються серія і номер.
Серія документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання містить інформацію про регіон, у якому зареєстрований суб’єкт підтвердження, та зазначається згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Номер документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання складається з десяти цифр. Перші чотири цифри відповідають порядковому номеру суб’єкта підтвердження. Останні шість цифр, починаючи з 000001, указують на порядковий номер документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання, виданого суб’єктом підтвердження.
4. Суб’єкти підтвердження подають звіт про видачу документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання до Міністерства соціальної політики України щомісяця не пізніше 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, у паперовому та електронному вигляді за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
5. Бланки документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання виготовляються друкарським способом на замовлення суб’єктів підтвердження.
6. Витрати, пов’язані з виготовленням документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання, крім дублікатів, несе суб’єкт підтвердження.
7. Обробка та захист персональних даних, пов’язаних із підтвердженням результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, здійснюються відповідно до порядку обробки та захисту персональних даних, розробленого та затвердженого суб’єктом підтвердження відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14.
8. Облік виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання ведеться в книгах обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.
До книги обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання заносяться такі дані:
1) порядковий номер;
2) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано документ;
3) код та назва професії;
4) рівень кваліфікації (розряд, клас, категорія) або назва виду (видів) робіт (достатній рівень знань для виконання окремих видів робіт за професіями);
5) вид документа (свідоцтво або сертифікат);
6) серія та номер документа;
7) дата та номер протоколу засідання комісії;
8) дата видачі документа;
9) підпис особи, яка видала документ (для паперових носіїв обліку);
10) підпис особи, яка отримала документ (для паперових носіїв обліку).
Паперові книги обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання мають бути прошиті, їх сторінки нумеруються та скріплюються печаткою суб’єкта підтвердження.
9. Ведення обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання та заповнення бланків документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснює уповноважена особа суб’єкта підтвердження.
10. Керівник суб’єкта підтвердження забезпечує надійне збереження бланків документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання, ведення обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання, зберігання та надання інформації про видані документи про підтвердження результатів неформального професійного навчання з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про захист персональних даних.
11. Строк зберігання книг обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання та інших документів, пов’язаних із підтвердженням результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, на паперових носіях та в електронному вигляді встановлюється відповідно до законодавства з питань архівної справи.
12. Суб’єкт підтвердження доводить до особи інформацію про прийняття рішення про присвоєння їй робітничої кваліфікації за результатами підтвердження неформального професійного навчання та видає документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання не пізніше ніж на третій робочий день після прийняття рішення після пред’явлення паспорта або документа, що його замінює, особисто під підпис.
13. Не видані документи про підтвердження результатів неформального професійного навчання зберігаються суб’єктом підтвердження разом з іншими документами, пов’язаними з підтвердженням результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, відповідно до законодавства з питань архівної справи.
14. У разі наявності помилок в інформації, що міститься в документі про підтвердження результатів неформального професійного навчання, він підлягає заміні. Виправлення даних та заміна документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюються суб’єктом підтвердження на підставі письмової заяви особи на ім’я керівника суб’єкта підтвердження не пізніше ніж на третій робочий день після звернення особи, при цьому до заяви додається оригінал первинного документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання.
Документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання, що виправляється, втрачає чинність з моменту подання особою заяви для заміни та знищується згідно з актом, складеним за рішенням комісії, що утворюється суб’єктом підтвердження.
Відомості про заміну документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання у зв’язку з виправленням помилок заносяться суб’єктом підтвердження до книг обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання (в електронному вигляді та на паперовому носії) із зазначенням слова "Виправлений" у колонці "Примітка".
15. У разі втрати або пошкодження документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання особа звертається з письмовою заявою до суб’єкта підтвердження, який видав первинний документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання, для отримання дубліката документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання.
У заяві зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, причина втрати або пошкодження, найменування документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання, назва професії, за якою був виданий документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання, інші відомості, якщо особа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.
Разом із заявою подається не придатний для користування документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).
Дублікат документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання відповідає затвердженому зразку документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання із зазначенням у правому верхньому куті на його лицьовому боці слова "Дублікат".
Суб’єкт підтвердження видає особі дублікат документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання не пізніше ніж на третій робочий день після звернення особи.
Відомості про видачу дубліката документа про підтвердження результатів неформального професійного навчання заносяться суб’єктом підтвердження до книг обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання (в електронному вигляді та на паперовому носії) із зазначенням слова "Дублікат".
16. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, вилучені з переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання, зобов’язані відповідно до законодавства забезпечити передачу документації, що утворилася під час здійснення діяльності, пов’язаної з підтвердженням результатів неформального професійного навчання, архівній установі.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

Н. Зінкевич
Додаток 1
до Порядку видачі документів
про підтвердження результатів
неформального професійного навчанн
осіб за робітничими професіями
(пункт 2)
ОПИС
Свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання
Бланк свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання виготовляється друкарським способом у формі прямокутника розміром 115 х 165 мм. Друк райдужний. Гамма кольорів бланка Свідоцтва - блакитно-синьо-зелена.
На лицьовому боці документа (титульна сторінка) по периметру зроблене художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки.
На відстані 40 мм від верхнього краю документа чорною фарбою посередині надруковане слово "СВІДОЦТВО" (висота літер 7 мм), під ним на відстані 10 мм чорною фарбою надруковані слова "про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання" (висота літер 3 мм).
На зворотному боці (текстуальна сторінка) зроблене художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки. На відстані 10 мм від верхнього краю документа чорною фарбою посередині надруковане слово "СВІДОЦТВО" (висота літер 4 мм), під ним друкуються серія та перші чотири цифри номера висотою 4 мм.
Нижче послідовно згори донизу розміщені:
поле для внесення прізвища, ім’я, по батькові;
напис "пройшов(ла) у 20___році підтвердження робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання";
напис "у" та поле для внесення найменування суб’єкта підтвердження;
напис "і підтвердив(ла) кваліфікацію за професією";
поле для внесення коду, назви професії;
поле для внесення розряду, класу, категорії;
напис "Протокол Комісії з підтвердження кваліфікації від_________________№____";
напис у лівому нижньому куті "Керівник суб’єкта підтвердження" та поле для проставлення підпису, внесення ініціалів та прізвища керівника;
напис у правому нижньому куті "Голова Комісії з підтвердження кваліфікації" та поле для проставлення підпису, внесення ініціалів та прізвища Голови;
напис "М. П." і поле для дати "___" ____20___року".
Поля, призначені для заповнення відомостями, містять нижнє підкреслення, під яким зазначається, які дані повинні бути внесені до поля.
Усі записи у Свідоцтві виконуються українською мовою.
Додаток 2
до Порядку видачі документів
про підтвердження результатів
неформального професійного навчанн
осіб за робітничими професіями
(пункт 2)
ОПИС
Сертифіката оцінювання результатів неформального професійного навчання
Сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання є бланком документа, який виготовляється друкарським способом у формі прямокутника розміром 115 х 165 мм. Гамма кольорів бланка сертифіката - блакитно-синьо-зелена. Друк райдужний.
На лицьовому боці документа (титульна сторінка) по периметру зроблене художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки.
На відстані 40 мм від верхнього краю документа чорною фарбою посередині надруковане слово "СЕРТИФІКАТ" (висота літер 7 мм), під ним на відстані 10 мм чорною фарбою надруковані слова "оцінювання результатів неформального професійного навчання" (висота літер 3 мм).
На зворотному боці (текстуальна сторінка) зроблене художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки. На відстані 10 мм від верхнього краю документа чорною фарбою посередині надруковане слово "СЕРТИФІКАТ" (висота літер 4 мм), під ним друкуються серія та перші чотири цифри номера висотою 4 мм.
Нижче послідовно згори донизу розміщені:
напис "Виданий";
поле для внесення прізвища, імені, по батькові;
напис "про те, що він (вона) проходив(ла) підтвердження робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання";
напис "у" та поле для внесення найменування суб’єкта підтвердження;
напис "за професією" та поле для внесення коду, назви професії, розряду, класу, категорії;
напис "та підтвердив(ла) здатність виконувати такі види робіт:" та поле для внесення назв окремих видів робіт;
напис "Протокол Комісії з підтвердження кваліфікації від_________________№____";
напис у лівому нижньому куті "Керівник суб’єкта підтвердження" та поле для проставлення підпису, внесення ініціалів та прізвища керівника;
напис у правому нижньому куті "Голова Комісії з підтвердження кваліфікації" та поле для проставлення підпису, внесення ініціалів та прізвища Голови;
напис "М. П." і поле для дати "___" ____20___року".
Поля, призначені для заповнення відомостями, містять нижнє підкреслення, під яким зазначається, які дані повинні бути внесені до поля.
Усі записи у Сертифікаті виконуються українською мовою.
Додаток 3
до Порядку видачі документів
про підтвердження результатів
неформального професійного навчанн
осіб за робітничими професіями
(пункт 3)
СЕРІЇ
свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання та сертифікатів, які видаються підприємствами, організаціями, установами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Автономна Республіка КримАП
Області:
ВінницькаАМ
ВолинськаЕГ
ДніпропетровськаКИ
ДонецькаНО
ЖитомирськаТП
ЗакарпатськаФМ
ЗапорізькаЖС
Івано-ФранківськаНМ
КиївськаОК
КіровоградськаОЛ
ЛуганськаЕД
ЛьвівськаСГ
МиколаївськаФП
ОдеськаЖД
ПолтавськаКЕ
РівненськаГЮ
СумськаБП
ТернопільськаИД
ХарківськаВЛ
ХерсонськаКГ
ХмельницькаБВ
ЧеркаськаСР
ЧернівецькаМИ
ЧернігівськаЕЛ
м. Київ БК
м. СевастопольАС
Додаток 4
до Порядку видачі документів
про підтвердження результатів
неформального професійного навчанн
осіб за робітничими професіями
(пункт 4)
Міністерство соціальної політики
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601
_____________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта підтвердження, місцезнаходження, контактні телефони,
номер та строк дії ліцензії на право надання освітніх послуг)
ЗВІТ
про видачу документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання
№ з/пСерія та номер документаВид документа (свідоцтво, сертифікат, дублікат свідоцтва, дублікат сертифіката)Дата видачі документа особі або дата та номер акта про знищенняКод, назва професіїРозряд, клас, категоріяВиди робітДата та номер протоколу засідання комісії
12345678
Усього документів за відомістю ______, з них:
видано протягом установленого строку свідоцтв _____,
дублікатів свідоцтв _____;
видано протягом установленого терміну сертифікатів _____,
дублікатів сертифікатів _____.
Керівник суб’єкта підтвердження Відповідальна особа суб’єкта
підтвердження, яка здійснила
видачу документів
__________ ______________________ __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"___" ___________ 20 ___ року
Додаток 5
до Порядку видачі документів
про підтвердження результатів
неформального професійного навчанн
осіб за робітничими професіями
(пункт 8)
КНИГА
обліку виданих документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання
№ з/пП.І.Б. особи, яка отримала документ Код, назва професіїРівень кваліфікаціїВид документаСерія та номер документа Дата та № протоколу засідання комісіїДата видачі документаПідпис особи, яка видала документПідпис особи, яка отримала документПримітка
1234567891011
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.07.2014 № 477
СВІДОЦТВО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.07.2014 № 477
СЕРТИФІКАТ