• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки

Міністерство внутрішніх справ України  | Наказ від 05.04.2023 № 277
Реквізити
 • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.04.2023
 • Номер: 277
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.04.2023
 • Номер: 277
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.04.2023 м. Київ № 277
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2023 р. за № 790/39846
Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки
Відповідно до частини другої статті 46-1 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, що додаються.
2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр

Ігор КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

Олексій КУЧЕР

Голова Державної
служби України
з надзвичайних ситуацій

Сергій КРУК

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
05 квітня 2023 року № 277
Критерії,
яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки
1. Ці Критерії визначають основні вимоги, яким повинні відповідати організації, незалежно від форми власності, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки (далі - організації, що проводять аудит).
2. Організації, що проводять аудит, мають відповідати таким вимогам:
1) наявність статусу юридичної особи;
2) укомплектованість експертами, які мають кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує спроможність виконання робіт щодо суб'єктів господарювання або інших юридичних осіб (далі - суб'єкти господарювання), залежно від ступеня ризику, визначеного згідно з Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 715:
для організації, що проводить аудит суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі в користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки), - не менше трьох експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб'єктів господарювання високого ступеня ризику, які працюють за трудовим договором, або двох - за трудовим договором, одного - за цивільно-правовим договором;
для організації, що проводить аудит суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику, - не менше двох експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб'єктів господарювання середнього ступеня ризику, які працюють за трудовим договором, або одного - за трудовим договором, одного - за цивільно-правовим договором;
для організації, що проводить аудит суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, - не менше одного експерта, який має кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб'єктів господарювання незначного ступеня ризику, який працює за трудовим договором (за основним місцем роботи);
3) наявність власного або орендованого приміщення для розміщення персоналу;
4) наявність таких засобів та мереж:
мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв'язку;
власного матеріально-технічного оснащення, необхідного для виконання завдань, та засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність та які забезпечують можливість визначення геометричних параметрів будинків та споруд, їх елементів, а також установлення працездатності систем протипожежного захисту, зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, відповідності елементів заповнення протипожежних перешкод, вогнезахисту та інших систем та засобів запобігання пожежам;
5) наявність системи управління, яка включає в себе:
політику щодо неупередженості під час виконання своєї діяльності з аудиту, урегулювання конфлікту інтересів і забезпечення об'єктивності своєї діяльності;
політику щодо організації поточного моніторингу компетентності та продуктивності всього персоналу, залученого до управління та проведення аудиту;
облік та розгляд претензій і скарг;
6) наявність акредитації Національного агентства з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012 IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) "Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування", затвердженого наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 21 грудня 2019 року № 466 (у частині проведення робіт у сфері пожежної та техногенної безпеки).
3. Для організацій, що проводять аудит суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, вимоги абзацу третього підпункту 4, підпунктів 5, 6 пункту 2 цих Критеріїв не застосовуються.
4. Аудит пожежної та техногенної безпеки проводиться організаціями, незалежно від форми власності, визнаними ДСНС такими, що відповідають цим Критеріям.
5. Організація, що планує проводити аудит, для визнання її такою, що відповідає цим Критеріям, подає до ДСНС заяву в довільній формі, у якій зазначається ступінь ризику суб'єктів господарювання, щодо яких планується проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки. До заяви додаються належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність організації вимогам, наведеним у пункті 2 цих Критеріїв (у паперовій та електронній формах).
6. ДСНС розглядає подані організацією, що планує проводити аудит, документи і протягом п'ятнадцяти робочих днів із дня їх надходження приймає рішення стосовно визнання або відмови у визнанні цієї організації такою, що відповідає вимогам цих Критеріїв.
У разі визнання організації, що планує проводити аудит, такою, що відповідає цим Критеріям, ДСНС видає відповідний наказ та вносить інформацію про цю організацію до Реєстру організацій, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки (далі - Реєстр).
Про прийняте рішення ДСНС у строки та спосіб, визначені пунктом 8 цих Критеріїв, повідомляє організацію, що планує проводити аудит.
7. ДСНС приймає рішення про відмову у визнанні організації, що планує проводити аудит, такою, що відповідає цим Критеріям, за наявності хоча б однієї з таких підстав:
невідповідність вимогам, визначеним у пункті 2 цих Критеріїв, установлена під час розгляду та перевірки доданих до заяви документів та матеріалів;
подання документів не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду та перевірки.
8. ДСНС протягом трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення:
уносить інформацію про організацію, що проводить аудит, до Реєстру;
письмово повідомляє організацію, що проводить аудит:
про визнання організації такою, що відповідає цим Критеріям, та внесення до Реєстру;
про відмову у визнанні організації такою, що відповідає цим Критеріям, із зазначенням відповідних обґрунтувань.
9. Організація, якій повідомлено про відмову у визнанні такою, що відповідає цим Критеріям, з підстав, визначених у пункті 7 цих Критеріїв, може повторно подати підтвердні документи, зазначені в пункті 2 цих Критеріїв, після усунення виявлених недоліків.
10. Організація, що проводить аудит, щороку до 01 лютого повідомляє ДСНС про актуальність відомостей, зазначених у пункті 2 цих Критеріїв, які підтверджено відповідними документами при визнанні організації такою, що відповідає цим Критеріям.
11. При внесенні змін до документів (відомостей), зазначених у пункті 2 цих Критеріїв, організація, що проводить аудит, протягом місяця повідомляє ДСНС про такі зміни.
12. Рішення про те, що визнана організація не відповідає цим Критеріям, приймається ДСНС за наявності хоча б однієї з таких підстав:
звернення організації, що проводить аудит, про припинення господарської діяльності;
отримання підтвердженої інформації щодо недотримання організацією, що проводить аудит, вимог цих Критеріїв;
неподання організацією, що проводить аудит, інформації, зазначеної в пунктах 10, 11 цих Критеріїв, у встановлений строк.
13. Про прийняте рішення щодо невідповідності цим Критеріям організація, що проводить аудит, письмово повідомляється протягом трьох робочих днів із дня його прийняття.
14. Рішення ДСНС щодо невідповідності організацій цим Критеріям може бути оскаржені до суду в установленому законодавством порядку.
 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України

Юрій КОРЕВА