Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам. Положення від 16.08.2001 №344

Національний банк України Постанова, Положення від 16.08.2001 №344
Остання редакція від 07.11.2011 втрата чинності (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 16.08.2001

Номер 344

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 344 від 16.08.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2001 р.
за N 778/5969
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 306 від 08.09.2011 )
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 19 від 17.01.2002 N 297 від 09.08.2002 N 249 від 18.06.2003 N 273 від 09.06.2010 )
На виконання вимог статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази щодо видачі ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій юридичним особам - небанківським установам Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам (додається).
2. Зобов'язати керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України взяти для керівництва в роботі цю постанову та суворо дотримуватися затверджених нею вимог.
3. Постанова набирає чинності з 1.01.2002 після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (П.В.Андрущенко), Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін), Юридичний департамент (В.В.Пасічник).
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
16.08.2001 N 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2001 р.
за N 778/5969
Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам
( У назві та в тексті Положення слова "небанківська установа" у всіх відмінках (в однині та множині) замінено словами "небанківська фінансова установа" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 249 від 18.06.2003 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк).
1.2. Це Положення визначає загальні принципи, порядок і умови видачі ліцензії Національного банку на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам та умови, за якими Національний банк може відмовити в наданні ліцензії.
1.3. У цьому Положенні термін "небанківська фінансова установа" вживається у значенні фінансової установи, що надає виключно фінансові послуги.
1.4. Здійснення окремих банківських операцій небанківськими фінансовими установами проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.
Небанківські фінансові установи зобов'язані забезпечити формування та подання операційної та фінансової звітності в розрізі проведення окремих банківських операцій в порядку, установленому Національним банком.
( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 19 від 17.01.2002 )
1.5. Небанківські фінансові установи можуть виконувати окремі банківські операції, зазначені в пункті 2.1 цього Положення, тільки після отримання ліцензії Національного банку на здійснення окремих банківських операцій.
1.6. За здійснення окремих банківських операцій без ліцензії Національного банку небанківська фінансова установа несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
1.7. Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій не може передаватися третім особам.
2. Операції, що підлягають ліцензуванню
2.1. Національний банк видає небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення таких банківських операцій:
відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них через банківські установи;
розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
2.2. Небанківські фінансові установи здійснюють окремі банківські операції, зазначені в пункті 2.1 цього Положення, для обслуговування клієнтів (резидентів), розміщення вільних коштів на своїх рахунках через банківські установи від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
3. Умови для отримання небанківською фінансовою установою ліцензії на здійснення окремих банківських операцій
3.1. Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію на здійснення окремих банківських операцій у разі дотримання нею таких обов'язкових умов:
включення небанківської фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ;
отримання небанківською фінансовою установою ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Державна комісія) на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
наявність регулятивного капіталу не менше ніж 60 млн. грн.;
( Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 273 від 09.06.2010 )
строк діяльності небанківської фінансової установи не менше ніж один рік після отримання ліцензії Державної комісії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про фінансові результати, підтвердженого аудитором;
наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідає вимогам законодавства України, встановленого для небанківських фінансових установ;
відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всіх рівнів;
бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація керівників небанківської фінансової установи (повна вища юридична чи економічна освіта та стаж роботи у фінансово-банківській сфері не менше трьох років);
наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних банківських операцій, які мають відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у додатку 1 до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921;
наявність приміщень, що відповідають вимогам додатка 7 до цього Положення;
наявність технічних та інших умов, потрібних для здійснення окремих банківських операцій та забезпечення їх належного і своєчасного обліку відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо);
дотримання критеріїв і нормативів, установлених для небанківських фінансових установ (у тому числі ліквідності, капіталу, платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій), протягом останніх шести місяців, що передують зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку;
відсутність застосування Державною комісією заходів впливу до небанківської фінансової установи за порушення нею чинного законодавства України протягом останніх шести місяців, що передують її зверненню до Національного банку.
3.2. Небанківська фінансова установа, що отримала ліцензію Національного банку на здійснення окремих банківських операцій, зобов'язана дотримуватись вимог щодо мінімального розміру регулятивного капіталу постійно.
( Глава 3 в редакції Постанови Національного банку N 19 від 17.01.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297 від 09.08.2002, в редакції Постанови Національного банку N 249 від 18.06.2003 )
4. Порядок подання документів для отримання ліцензії
4.1. Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій подає до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку такі документи:
письмове клопотання про видачу ліцензії (додаток 1);
засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує включення небанківської фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ;
засвідчену в установленому порядку копію ліцензії Державної комісії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
нотаріально засвідчену копію статуту небанківської фінансової установи (у разі внесення змін до статуту ця установа має подати до Національного банку протягом десяти календарних днів нотаріально засвідчену копію зареєстрованих змін);
бізнес-план, що визначає діяльність небанківської фінансової установи в цілому, у тому числі на ринку банківських послуг та окремо щодо певних видів операцій, на право здійснення яких небанківська фінансова установа бажає отримати ліцензію Національного банку;
фінансову звітність за останній фінансовий рік (звіт про фінансові результати), підтверджену аудитом, та на останню звітну дату;
інформацію, що дає можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію керівників небанківської фінансової установи (згідно з додатком 6);
дані про управлінську та організаційну структуру небанківської фінансової установи;
інформацію про наявність внутрішніх положень, що регулюють порядок здійснення банківських операцій відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, встановлених для банків (у тому числі, що регулюють політику управління активами і пасивами, управління ризиками, внутрішнього контролю);
відомості про наявність приміщень, що відповідають вимогам додатка 7 до цього Положення;
відомості про наявність обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують щоденне формування операційної/звітної інформації відповідно до вимог законодавства України та доступ до цієї інформації Національного банку;
інформацію про керівника підрозділу та окремих спеціалістів, яка надається за формою, установленою в додатку 4 до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921.
( Пункт 4.1 в редакції Постанов Національного банку N 19 від 17.01.2002, N 249 від 18.06.2003 )
4.2. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
4.3. Документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені відбитком печатки.
4.4. За повноту, достовірність викладеної інформації та її відповідність вимогам цього Положення і нормативно-правових актів Національного банку відповідальність несе керівник небанківської фінансової установи.
5. Порядок розгляду Національним банком документів для видачі ліцензії
5.1. При отриманні пакета документів Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку перевіряє його комплектність.
У разі відсутності хоча б одного з документів Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку протягом трьох днів з дня їх отримання повертає небанківській фінансовій установі пакет документів із супровідним листом з обгрунтуванням причин його повернення.
5.2. У місячний строк з дня отримання повного пакета документів Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку розглядає його щодо дотримання небанківською фінансовою установою вимог, зазначених у цьому Положенні, та за результатами розгляду готує висновок щодо видачі небанківській фінансовій установі ліцензії (додатки 2, 3).
5.3. У разі потреби подані документи розглядаються іншими департаментами та структурними підрозділами Національного банку, які в межах своєї компетенції подають висновки про діяльність небанківської фінансової установи та пропозиції щодо видачі їй ліцензії на здійснення окремих банківських операцій.
5.4. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення окремих банківських операцій Генеральний департамент банківського нагляду надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням небанківської фінансової установи відповідним чином оформлену ліцензію (додатки 4, 5) із супровідним листом для видачі представнику небанківської фінансової установи та здійснення відповідного нагляду.
5.5. Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій видається представнику небанківської фінансової установи на підставі відповідним чином оформленої довіреності, копій платіжних доручень, що підтверджують оплату видачі ліцензії.
Оплата за видачу ліцензії на здійснення окремих банківських операцій здійснюється небанківською фінансовою установою в порядку та в розмірі, установленому чинним законодавством.
5.6. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі у видачі ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів або висновку, зазначеного в пункті 5.3 цього Положення, установлено, що надано недостовірну або неповну інформацію, якщо здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність небанківської фінансової установи або небанківська фінансова установа не виконала вимог цього Положення.
Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
5.7. Рішення про видачу небанківській фінансовій установі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
5.8. Ліцензія оформляється на спеціальному бланку, підписується заступником Голови Національного банку і засвідчується відбитком гербової печатки.
Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій набирає чинності з дня її підписання.
5.9. Пакети документів щодо видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, відкликання ліцензії та її відновлення формуються у справи та передаються на зберігання до архіву.
6. Порядок надання дозволу на здійснення окремих банківських операцій філіям небанківських фінансових установ
6.1. Філія небанківської фінансової установи має право здійснювати окремі банківські операції згідно з положенням про філію та за умови видачі їй небанківською фінансовою установою - юридичною особою дозволу на здійснення визначених у цьому дозволі окремих банківських операцій, погодженого територіальним управлінням Національного банку.
6.2. Небанківська фінансова установа - юридична особа має право видавати своїм філіям дозвіл на здійснення окремих банківських операцій у межах отриманої ліцензії на здійснення окремих банківських операцій.
6.3. Небанківська фінансова установа - юридична особа має право видавати своїм філіям дозвіл на здійснення банківських операцій за таких умов:
( Підпункт "а" пункту 6.3 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку N 273 від 09.06.2010 )
б)
( Абзац перший підпункту "б" пункту 6.3 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку N 273 від 09.06.2010 )
мінімальний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової установи становить 75 млн. грн.;
строк беззбиткової діяльності небанківської фінансової установи та без порушень чинного законодавства України після отримання ліцензії Державної комісії на провадження діяльності з надання фінансових послуг - п'ять років;
наявність приміщень, що відповідають вимогам додатка 7 до цього Положення;
наявність обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують щоденне формування операційної/звітної інформації відповідно до вимог законодавства України та доступ до цієї інформації Національного банку;
бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація керівника філії небанківської фінансової установи (повна вища юридична чи економічна освіта та стаж роботи у фінансово-банківській сфері не менше трьох років).
( Пункт 6.3 в редакції Постанови Національного банку N 249 від 18.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 273 від 09.06.2010 )
6.4. Дозвіл має бути виписаний на бланку небанківської фінансової установи, підписаний керівником небанківської фінансової установи або його заступником і засвідчений відбитком печатки небанківської фінансової установи.
6.5. Копію дозволу небанківська фінансова установа в триденний строк подає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням небанківської фінансової установи - юридичної особи та за місцезнаходженням філії.
6.6. Протягом одного місяця з дня отримання від небанківської фінансової установи - юридичної особи територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням юридичної особи або філії дозволу на здійснення філією окремих банківських операцій та подання усіх документів, потрібних для його узгодження, територіальне управління Національного банку після розгляду поданих документів приймає відповідне рішення про його погодження.
6.7. Філія небанківської фінансової установи має право почати здійснення окремих банківських операцій з дати погодження територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням небанківської фінансової установи - юридичної особи або філії дозволу на здійснення окремих банківських операцій, виданого їй небанківською фінансовою установою - юридичною особою.
6.8. Філія небанківської фінансової установи здійснює окремі банківські операції відповідно до вимог чинного законодавства.
7. Прикінцеві положення
Небанківські фінансові установи, що виконували окремі банківські операції на підставі окремих ліцензій (дозволів), з набранням чинності цього Положення мають привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський
Погоджено:
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
Юридичний департамент
П.В.Андрущенко
В.В.Новіков
Додаток 1
до Положення про порядок
видачі ліцензії на
здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
Клопотання небанківської фінансової установи про видачу ліцензії
Дата
Заступнику Голови Національного банку України
Адреса
Клопотання (назва небанківської фінансової установи) про видачу ліцензії на здійснення окремих банківських операцій
Шановний (прізвище, ім'я, по батькові заступника Голови Національного банку) !
(Небанківська фінансова установа), розташована за адресою (адреса), звертається до Національного банку України з проханням видати ліцензію на здійснення окремих банківських операцій.
(Примітка. Слід перелічувати тільки ті банківські операції, що передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
(Перелік банківських операцій, на здійснення яких небанківська фінансова установа бажає отримати ліцензію).
Необхідні біографічні відомості про перших керівних осіб та керівників відповідних підрозділів додаються.
(Примітка. Біографічні відомості щодо кожного з перших керівних осіб і керівників відповідних підрозділів за їх попереднім місцем роботи повинні підтверджувати наявність у них вищої економічної освіти, необхідний стаж роботи в фінансово-кредитних установах, банках на відповідних посадах, а також свідчити про відсутність письмово підтверджених фактів порушення чинного законодавства).
(Небанківська фінансова установа) готова виконувати відповідні внутрішні положення, що регулюють здійснення нею діяльності, ліцензованої Національним банком України.
Крім цього (небанківська фінансова установа) забезпечена необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та засобами зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку України.
(Небанківська фінансова установа) орендує (строком не менше ніж на п'ять років за наявності підписаної відповідної угоди) або має на правах власності приміщення, що відповідає вимогам Національного банку України.
До клопотання додаються: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу Національний банк України розглянути подані документи і прийняти відповідне рішення.
Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього може призвести до відмови у видачі ліцензії або відкликання наданої ліцензії.
У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону).
Голова правління (директор)
(небанківської фінансової установи) (Підпис)
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 2
до Положення про порядок
видачі ліцензії на
здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
Процедура перевірки пакета документів, що подається небанківською фінансовою установою для отримання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій
Клопотання N_______
Назва небанківської фінансової установи __________________________
Адреса небанківської фінансової установи _________________________
Перевірка наявності необхідних документів (так, ні, не потр.)
__________________________________________________________________
Чи міститься у пакеті документів, поданих небанківською фінансовою установою, така інформація:
Назва небанківської фінансової установи _____________________
Адреса небанківської фінансової установи ____________________
Перелік банківських операцій, які небанківська фінансова установа бажає здійснювати.
Інформація, що підтверджує
професійну кваліфікацію
відповідальних працівників
небанківської фінансової установи. _____ _____ _____
Інформація, що підтверджує
наявність у небанківської фінансової
установи підрозділів, які будуть
проводити операції, на які вона
бажає отримати ліцензію. _____ _____ _____
Внутрішні положення небанківської
фінансової установи, що регулюють
здійснення банківських операцій,
на які вона бажає отримати ліцензію. _____ _____ ____
Інформація, що підтверджує
наявність у небанківської
фінансової установи необхідного
банківського обладнання,
комп'ютерної техніки,
програмного забезпечення та
засобів зв'язку. _____ _____ _____
Інформація, що підтверджує
відповідність приміщення
небанківської фінансової
установи всім
необхідним вимогам. _____ ____ _____
Зазначити, чи міститься у пакеті
інформація про наявність
документів на право власності або
договору про оренду приміщення
строком не менше ніж п'ять
років. _____ _____ _____
Примітка. Якщо працівники структурного підрозділу Національного банку України встановили, що в пакеті відсутні документи, які стосуються одного чи кількох вищезазначених пунктів, то документи повертаються небанківській фінансовій установі протягом трьох днів з поясненням причини відхилення клопотання.
Оброблення пакета документів
Протягом двох тижнів із часу отримання від небанківської фінансової установи повного пакета документів має бути проведений детальний аналіз даних, що містяться у клопотанні небанківської фінансової установи про видачу ліцензії. Висновок про задоволення або відхилення клопотання чи безпосереднє рішення з цього приводу має грунтуватися насамперед на аналізі інформації, що міститься у клопотанні, результатах перевірок на місцях, співбесід з керівництвом небанківської фінансової установи та іншій інформації, доступній працівникам Національного банку України.
Керівництво небанківської фінансової установи, персонал підрозділів, що здійснюватимуть операції, на які небанківська фінансова установа бажає отримати ліцензію
Примітка. Відповіді на нижчезазначені питання стосуються кожного працівника небанківської фінансової установи, зазначеного в клопотанні.
Чи має працівник небанківської
фінансової установи вищу економічну
освіту? _____ _____ _____
Чи має працівник небанківської фінансової
установи стаж роботи в
фінансово-кредитній системі
не менше ніж три роки? _____ _____ _____
Чи ознайомлений працівник
небанківської фінансової установи з
функціонуванням ринку банківських
послуг і характером своєї
майбутньої діяльності? _____ _____ _____
Аналіз якісних і професійних характеристик працівників небанківської фінансової установи, включаючи співбесіди під час перевірок на місцях, має проводитися таким чином, щоб працівники Національного банку України могли переконатися у компетентності, досвідченості, чесності кожного працівника небанківської фінансової установи.
Яка стратегія діяльності визначена в документах, поданих небанківською фінансовою установою?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Чи достатньо заходів,
запропонованих у пакеті документів,
поданому небанківською фінансовою
установою, для успішного проведення
окремих банківських операцій, на які
небанківська фінансова установа бажає
отримати ліцензію?
_____ _____ _____
Чи адекватно регламентовані
операції, на які небанківська
фінансова установа бажає отримати
ліцензію, у внутрішніх положеннях
небанківської фінансової установи? _____ ______ _____
Чи відповідає спеціальне
обладнання, комп'ютерна техніка,
програмне забезпечення та засоби
зв'язку небанківської фінансової
установи вимогам Національного
банку України? _____ _____ _____
Чи правильно та повно
представлена інформація про ринок
банківських послуг (наприклад,
про основних клієнтів
небанківської фінансової установи)? _____ _____ _____
Чи не викличе початок проведення
банківських операцій, на які
небанківська фінансова установа бажає
отримати ліцензію, необгрунтовану
концентрацію діяльності небанківської
фінансової установи в одному
секторі економіки? _____ _____ __
Примітка. Якщо дані не можуть бути застосовані в конкретному випадку, то необхідно зробити відповідну відмітку в колонці "не потрібно".
Після завершення перевірки даних пакета документів, поданих небанківською фінансовою установою, відповідальний працівник готує звіт на ім'я начальника структурного підрозділу Національного банку України з чітким визначенням відповідності або невідповідності діяльності небанківської фінансової установи вимогам, викладеним у цьому Положенні. У звіті мають відображатися відомості за кожним з факторів, що впливають на остаточний висновок. Звіт також повинен містити висновок про технічну готовність і забезпеченість небанківської фінансової установи кваліфікованими спеціалістами для проведення операцій, на які небанківська фінансова установа бажає отримати ліцензію.
Начальник структурного підрозділу Національного банку України несе персональну відповідальність за якість і достовірність інформації, що міститься у висновку, а також за своєчасність його підготовки. Після вивчення клопотання і пакета документів, що його супроводжує, всі документи, подані небанківською фінансовою установою разом із висновком, повинні бути направлені до Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 3
до Положення про порядок
видачі ліцензії на
здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
Висновок Національного банку України
Дата
Національний банк України
(структурний підрозділ)
(Структурний підрозділ) Національного банку України розглянув пакет документів на отримання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій (тут і нижче - повна назва небанківської фінансової установи):
(перелік)
За результатами аналізу поданого пакета документів, діяльності небанківської фінансової установи за останній фінансовий рік і дотримання нею законодавства України повідомляємо, що (небанківська фінансова установа) забезпечена/незабезпечена кваліфікованими спеціалістами, які відповідають вимогам Національного банку України.
Кадри (за потреби)
Приміщення небанківської фінансової установи, у тому числі каса
Висновок повинен містити інформацію про наявність договору оренди (строком не менше ніж на 5 років за наявності підписаної відповідної угоди) або договору купівлі-продажу приміщення, що відповідає вимогам Національного банку України.
Відповідність приміщення та касового вузла небанківської фінансової установи вимогам додатка 7 до цього Положення.
( Абзац в редакції Постанови Національного банку N 249 від 18.06.2003 )
Технічна готовність небанківської фінансової установи
(Небанківська фінансова установа) забезпечена необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та засобами зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку України.
Внутрішні положення небанківської фінансової установи
У внутрішніх положеннях небанківської фінансової установи правильно визначено порядок виконання операцій, на які небанківська фінансова установа бажає отримати ліцензію. Вони розроблені відповідно до чинного законодавства України.
(Небанківська фінансова установа) дотримується відповідних внутрішніх положень, що регулюють здійснення нею діяльності, ліцензованої Національним банком України.
Фінансовий стан небанківської фінансової установи
У цьому розділі висновку повинна надаватися інформація про:
капітал небанківської фінансової установи, розмір якого повинен бути не менше, ніж установлено Національним банком України;
беззбиткову діяльність небанківської фінансової установи протягом півріччя, що передує її зверненню до Національного банку України;
наявність або відсутність порушень небанківською фінансовою установою чинного законодавства протягом року, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку України.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне видати небанківській фінансовій установі ліцензію на здійснення окремих банківських операцій.
Примітка. Слід перелічити тільки ті операції, на які доцільно було б видати небанківській фінансовій установі ліцензію.
Начальник (структурного підрозділу)
Національного банку України (Підпис)
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 4
до Положення про порядок видачі
ліцензії на здійснення окремих
банківських операцій небанківським
фінансовим установам
(МАЛИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Ліцензія N __________
Видана ______________________________________________________
(повна назва небанківської фінансової установи)
_________________________________________________________________,
зареєстрованій уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг "___"_________ 200__ р. за
номером __________, про те, що (небанківська фінансова установа)
має право здійснювати операції, перелічені в додатку до ліцензії.
Заступник Голови
Національного банку України
"___"_____________ 200__ р.
Ліцензія не дійсна без додатка.
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 19 від 17.01.2002 )
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 5
до Положення про порядок
видачі ліцензії на
здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
Національний банк України
Додаток до ліцензії N________
Заступник Голови
Національного банку України
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 6
до Положення про
порядок видачі ліцензії
на здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
АНКЕТА
керівника/головного бухгалтера (їх заступників) небанківської фінансової установи
------------------------------------------------------------------
(повна назва юридичної особи, що має намір отримати ліцензію
Національного банку України на здійснення окремих операцій)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня
адреса ___________________________________________________________
2. Займана посада ___________________________________________
3. Освіта (коли, де навчався, здобута спеціальність) ________
__________________________________________________________________
4. Стаж роботи у фінансово-банківській системі, у тому числі
на керівних посадах ______________________________________________
5. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося
рішення про ліквідацію іншої юридичної особи, де раніше працювала
особа на керівній посаді? ________________________________________
6. Чи були в особи серйозні фінансові проблеми/прострочені
борги щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи?
__________________________________________________________________
7. Чи була порушена проти особи кримінальна справа (рік,
підстава)? _______________________________________________________
8. Чи була порушена кримінальна справа проти установи, де
особа працювала (працює) на керівній посаді? _____________________
9. Чи порушувала установа, де особа працювала (працює) на
керівній посаді, антимонопольне, податкове, валютне законодавство,
законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо (коли, яке
саме законодавство)? _____________________________________________
Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні, правдиві
та дійсні на дату їх подання.
Дата_________ Підпис_________
( Положення доповнено додатком 6 згідно з Постановою Національного банку N 249 від 18.06.2003 )
Додаток 7
до Положення про
порядок видачі ліцензії
на здійснення окремих
банківських операцій
небанківським фінансовим
установам
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
до технічного стану та організації охорони приміщень небанківських установ для отримання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій
Для виконання операцій з готівкою та іншими цінностями в небанківській установі улаштовуються відповідні робочі місця (кабіни касирів). Відгороджувальні конструкції та інженерно-технічне укріплення зазначеного робочого місця визначаються за рішенням керівника небанківської установи або уповноваженої ним особи за умови надійного збереження готівки та інших цінностей та створення безпечних умов під час роботи з ними.
Організація охорони приміщень небанківських установ визначається керівником небанківської установи або уповноваженою ним особою за умови надійного зберігання цінностей.
У позаробочий час готівка та інші цінності можуть зберігатись у приміщенні небанківської установи або вивозитися наприкінці робочого дня.
Зберігання готівки та інших цінностей небанківською установою у позаробочий час здійснюється в сховищах цінностей (сейфах), стан технічного укріплення та організація охорони яких повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам Національного банку, які висуваються до сховищ банків.
У разі здійснення небанківською установою щоденного вивезення цінностей за рішенням керівника або уповноваженої ним особи така небанківська установа може працювати без сховища цінностей.
( Положення доповнено додатком 7 згідно з Постановою Національного банку N 249 від 18.06.2003 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 344 від 16.08.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2001 р.
за N 778/5969
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам
На виконання вимог статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази щодо видачі ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій юридичним особам - небанківським установам Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам (додається).
2. Зобов'язати керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України взяти для керівництва в роботі цю постанову та суворо дотримуватися затверджених нею вимог.
3. Постанова набирає чинності з 1.01.2002 після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (П.В.Андрущенко), Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін), Юридичний департамент (В.В.Пасічник).
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
16.08.2001 N 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2001 р.
за N 778/5969
Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам
1. Загальні положення