Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постанова від 10.03.2016 №304
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Тип Постанова

Дата 10.03.2016

Номер 304

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
10.03.2016 № 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 549/28679
Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494
Відповідно до статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.
2. У пункті 4 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824:
в абзаці четвертому цифри та скорочення "100 тис. млн" замінити цифрами та скороченням "100 тис.";
в абзацах п'ятому та шостому скорочення "млн" замінити скороченням "тис.".
3. Зобов'язати оператора газотранспортної системи кошти, отримані за надання послуги балансування та не використані за результатами року, використовувати виключно як джерело фінансування плану розвитку газотранспортної системи.
4. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова КомісіїД. Вовк
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України
В. о. Голови Антимонопольного комітету України


К.М. Ляпіна
М. Ніжнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
10.03.2016 № 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 549/28679
ЗМІНИ
до Кодексу газотранспортної системи
1. У пункті 5 глави 1 розділу I:
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"адміністратор аукціонної платформи - підприємство, яке здійснює управління аукціонною платформою та організовує і забезпечує проведення на ній аукціонів розподілу потужностей у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами третім - п'ятдесят дев'ятим;
2) після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим - восьмим такого змісту:
"аукціонна надбавка - різниця між ціною в останньому раунді аукціону і стартовою ціною за одиницю потужності;
аукціонна платформа - інформаційна система в мережі Інтернет, що включає апаратне та програмне забезпечення і використовується для проведення аукціонів відповідно до вимог розділу ХІХ цього Кодексу;
аукціонна премія - грошові кошти, які підлягають сплаті учасником аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, на користь оператора газотранспортної системи;
аукціонне зобов'язання - безвідклична, безумовна банківська гарантія, видана відповідно до вимог чинного законодавства України, яка надається оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов'язань щодо оплати аукціонної премії;
аукціонний внесок - грошові кошти, які надаються оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов'язань щодо оплати аукціонної премії;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятдесят дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - шістдесят четвертим;
3) після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"великий ціновий крок - встановлена оператором газотранспортної системи величина, на розмір якої в процесі проведення аукціону підвищується стартова ціна даного аукціону в кожному наступному раунді торгів аукціону;".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістдесят п'ятим;
4) після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:
"електронний аукціон розподілу потужності (далі - аукціон) - конкурсна процедура, що проводиться на аукціонній платформі, в рамках якої здійснюється правочин щодо розподілення доступу до потужності у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з'єднаннях між учасниками аукціону;".
У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - шістдесят п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - шістдесят шостим;
5) після абзацу тридцять четвертого доповнити новим абзацом тридцять п'ятим такого змісту:
"малий ціновий крок - встановлена оператором газотранспортної системи величина, що не перевищує великий ціновий крок;".
У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - шістдесят шостий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - шістдесят сьомим;
6) в абзаці сорок восьмому після слів "в точках входу до газотранспортної системи та" слово "/або" виключити;
7) після абзацу п'ятдесят четвертого доповнити новим абзацом п'ятдесят п'ятим такого змісту:
"раунд - період часу, протягом якого замовники послуг транспортування можуть подати, змінити або відкликати ставку учасника аукціону;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят п'ятий - шістдесят сьомий вважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим - шістдесят восьмим;
8) абзац п'ятдесят шостий викласти в такій редакції:
"реномінація - зміна підтвердженої місячної номінації або номінації;";
9) після абзацу п'ятдесят дев'ятого доповнити новими абзацами шістдесятим та шістдесят першим такого змісту:
"ставка учасника аукціону (далі - ставка) - пропозиція учасника аукціону щодо обсягу потужності, доступ до якої він планує отримати у відповідному раунді аукціону за відповідною ціною;
стартова ціна аукціону - ціна, запропонована в першому раунді аукціону, що дорівнює тарифу, встановленому Регулятором по точці входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;".
У зв'язку з цим абзаци шістдесятий - шістдесят восьмий вважати відповідно абзацами шістдесят другий - сімдесятим;
10) після абзацу шістдесят п'ятого доповнити новим абзацом шістдесят шостим такого змісту:
"учасник аукціону - замовник послуг транспортування, який здійснив в установленому порядку реєстрацію на аукціонній платформі та надав оператору газотранспортної системи аукціонний внесок або аукціонне зобов'язання та дотримується інших вимог розділу ХІХ Кодексу;".
У зв'язку з цим абзаци шістдесят шостий - сімдесятий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - сімдесят першим;
11) після абзацу шістдесят восьмого доповнити новим абзацом шістдесят дев'ятим такого змісту:
"ціна аукціону - вартість одиниці потужності, яка розраховується як сума стартової ціни і аукціонної надбавки;".
У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий - сімдесят перший вважати відповідно абзацами сімдесятим - сімдесят другим.
2. У підпункті 3 пункту 8 глави 7 розділу IІІ слово та цифру "підпунктом 3" замінити словом та цифрою "підпунктом 2".
3. В абзаці восьмому пункту 2 глави 2 розділу VIII слова "оператор газосховищ" замінити словами "оператор газотранспортної системи".
4. У розділі IX:
1) у пункті 6 глави 1 слова "прямому споживачу" замінити словами "оператору установки LNG";
2) пункт 11 глави 5 викласти в такій редакції:
"11. Аукціони розподілу потужностей на міждержавних з'єднаннях проводяться у строки, визначені в календарі аукціонів Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG). Календар аукціонів розподілу потужностей на міждержавних з'єднаннях розміщується на веб-сайті оператора газотранспортної системи у триденний строк з дня публікації цього календаря Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG).
Оператором газотранспортної системи може бути проведено додатковий аукціон у випадку відмови одного або декількох учасників аукціону, які за результатами аукціону отримали доступ до розподілу потужності, від розподілу потужності шляхом невнесення до діючого договору транспортування газу відповідних змін щодо розподілу потужності за результатом аукціону виключно на обсяги потужностей, від яких відмовився(лися) учасник(и) аукціону в строки, передбачені положеннями глави 6 розділу IX цього Кодексу, та/або в інших випадках за наявності обґрунтованих підстав.
Додатковий аукціон проводиться оператором газотранспортної системи за погодженням з Регулятором.
Оголошення про проведення додаткового аукціону оператор газотранспортної системи оприлюднює на своєму веб-сайті в строк не пізніше ніж за один місяць до початку додаткового аукціону на розподіл річної потужності, не пізніше ніж за два тижні до початку додаткового аукціону на розподіл квартальної потужності та не пізніше ніж за тиждень до початку додаткового аукціону на розподіл місячної потужності.".
5. У розділі ХI:
1) у главі 1:
у пункті 1 після слів "по точках входу та" слово "/або" виключити;
у пункті 2 після слів "точці входу та" слово "/або" виключити;
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. У номінації, місячній номінації або реномінації замовника послуг транспортування загальний обсяг природного газу, який подається до газотранспортної системи в точці (точках) входу, повинен відповідати загальному обсягу природного газу, який відбирається з газотранспортної системи в точці (точках) виходу.
Оператор газотранспортної системи не приймає номінацію, місячну номінацію або реномінації замовника послуг транспортування, в якій загальний обсяг природного газу, який подається до газотранспортної системи в точці (точках) входу, не відповідає загальному обсягу природного газу, який відбирається з газотранспортної системи в точці/точках виходу. У такому випадку оператор газотранспортної системи в одноденний строк повідомляє про це замовника транспортних послуг.";
2) у пункті 2 глави 2:
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Замовник послуг транспортування має право подати по точці (точках) входу та точці (точках) виходу місячну номінацію на період не більше одного місяця в розрізі кожної доби.";
в абзаці другому цифри "22" замінити цифрами "24";
3) главу 3 викласти в такій редакції:
"3. Процедура надання реномінації
1. Замовники послуг транспортування мають право змінити заявлені обсяги на точках входу та виходу, у тому числі в розрізі власних контрагентів (споживачів), визначені в підтвердженій оператором газотранспортної системи номінації та/або місячній номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу для окремої газової доби та/або газового місяця.
Реномінації обсягів транспортування газу для газової доби надаються з 16:00 UTC (18:00 за київським часом) газової доби для зимового періоду та 15:00 UTC (18:00 за київським часом) газової доби, що передує газовій добі, з якої здійснюється номінація, до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) газової доби для зимового періоду та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) газової доби, коли повинна бути виконана реномінація. Реномінація надається не менше ніж за 3 години до початку зміни обсягів транспортування, які були визначені номінацією.
Реномінації місячних обсягів транспортування надаються з першого по двадцять п'яте число газової доби місяця транспортування, але не менше ніж за дві доби до початку зміни місячних обсягів транспортування, які були визначені місячною номінацією.
2. Змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої місячної номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією.
3. Процедура розгляду реномінації обсягів транспортування газу для газової доби розпочинається кожну повну годину та триває 2 години.
Процедура розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу розпочинається кожну повну годину та триває 2 доби.
Оператор газотранспортної системи розглядає останню реномінацію, одержану перед повною годиною.
4. Оператор газотранспортної системи повідомляє замовника послуг транспортування, який подав реномінацію, про підтвердження або про відхилення реномінації із зазначенням причин відхилення протягом двох годин від початку процедури розгляду реномінації обсягів транспортування газу для газової доби та протягом двох діб від початку процедури розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу.
5. Відхилення реномінації здійснюється через причини, визначені в пункті 3 глави 2 цього розділу, а також якщо не виконано умови пунктів 1 та 2 цієї глави.
6. У випадку, коли оператор газотранспортної системи відхиляє реномінацію, остання номінація (реномінація), підтверджена оператором газотранспортної системи, залишається діючою для сторін.".
6. У главі 2 розділу ХIІ:
1) у пункті1 слова "відповідно до" замінити словами "з урахуванням";
2) пункт 6 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) фактичні обсяги природного газу по точці входу/виходу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування за першу та другу декади газового місяця (за другу декаду газового місяця наростаючим підсумком), мають передаватися оператору газотранспортної системи кожного наступного дня після закінчення відповідної декади газового місяця;".
У зв'язку з цим підпункти 2 і 3 вважати відповідно підпунктами 3 і 4.
7. Доповнити Кодекс новим розділом ХIX такого змісту:
"XІХ. Порядок проведення аукціонів розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях
1. Загальні умови
1. Процедура розподілу потужностей в рамках аукціону застосовується у випадках, передбачених пунктом 9 глави 5 розділу ІХ цього Кодексу.
У випадку відсутності вільної потужності у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з'єднаннях аукціони не проводяться.
2. Аукціон розподілу потужності проводиться на визначених оператором газотранспортної системи аукціонних платформах, про що оператор газотранспортної системи повідомляє на власному веб-сайті.
Організація проведення аукціонів на аукціонній платформі здійснюється в рамках договірних відносин між оператором газотранспортної системи і адміністратором аукціонної платформи.
Оператор газотранспортної системи на власному веб-сайті публікує інструкції з роботи аукціонних платформ українською та англійською мовами.
3. Право на участь в аукціоні має будь-який замовник послуг транспортування, який дотримується вимог цього розділу та не має простроченої заборгованості перед оператором газотранспортної системи за раніше надані послуги.
4. Для отримання статусу учасника аукціону замовник послуг транспортування зобов'язаний:
1) здійснити безкоштовну реєстрацію на аукціонній платформі відповідно до інструкції роботи аукціонної платформи;
2) надати оператору газотранспортної системи аукціонний внесок або аукціонне зобов'язання не пізніше ніж за один робочий день до початку аукціону розподілу потужності.
Надання банківської гарантії, виданої банком, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемного або неплатоспроможного, не є належним аукціонним зобов'язанням.
Строк дії аукціонного зобов'язання повинен закінчуватись не раніше ніж через 7 робочих днів після закінчення аукціону.
Учасник аукціону самостійно визначає необхідний розмір аукціонного внеску або аукціонного зобов'язання.
Якщо під час проведення аукціону добуток ставки (заявленого обсягу потужності під час аукціону) на період користування цією потужністю та аукціонної надбавки у відповідному раунді перевищує розмір аукціонного внеску або аукціонного зобов'язання учасника аукціону, оператор газотранспортної системи або адміністратор платформи повідомляє про це учасника аукціону та у разі невжиття учасником аукціону заходів із зменшення ставки (заявленого обсягу потужності під час аукціону) відмовляє в прийнятті ставки.
5. Учасникам аукціону пропонується доступ до потужності у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з'єднаннях.
У випадку, якщо між операторами газотранспортних систем України та сусідньої держави укладено угоду, в якій передбачено надання одночасного доступу до міждержавних з'єднань цих операторів, учасникам аукціону пропонуються потужності на вході в газотранспортну систему оператора газотранспортної системи, об'єднані з потужністю на виході від оператора суміжної газотранспортної системи, або потужності на виході з газотранспортної системи оператора газотранспортної системи, об'єднані з потужністю на вході від оператора суміжної газотранспортної системи.
6. Обсяг вільної потужності, яка реалізується за допомогою аукціону, визначається оператором газотранспортної системи відповідно до положень цього розділу.
Повідомлення про проведення аукціону, обсяг вільної потужності, яка реалізується за допомогою аукціону, та розміри великого і малого цінових кроків публікуються на веб-сайті оператора газотранспортної системи в мережі Інтернет та на веб-сайті аукціонної платформи в мережі Інтернет до 17 лютого для річної потужності, до 10 травня для квартальної потужності на наступний рік, за 5 днів до проведення аукціону для місячної і квартальної потужності на поточний рік.
7. Оператор газотранспортної системи забезпечує:
інформаційну підтримку всім учасникам аукціону щодо роботи з аукціонною платформою;
складання та оприлюднення графіків проведення аукціонів відповідно до вимог цього кодексу;
визначення розмірів малого і великого цінових кроків;
конфіденційність інформації про учасників аукціону та їх аукціонні внески або аукціонні зобов'язання;
здійснення розподілу потужності за результатами аукціону.
8. Оператор газотранспортної системи зобов'язаний забезпечити відповідність проведення аукціонів положенням цього розділу.
9. Аукціони відбуваються з 08:00 UTC (10:00 за київським часом) до 17:00 UTC (19:00 за київським часом) для зимового часу або з 07:00 UTC (10:00 за київським часом) до 16:00 UTC (19:00 за київським часом) для літнього часу.
10. Алгоритм проведення аукціону визначений главою 3 цього розділу.
11. Учасники аукціону мають право брати участь у одному або декількох аукціонах по кожній фізичній точці, по яких проводяться аукціони розподілу потужності.
12. Узагальнені результати аукціону публікуються оператором газотранспортної системи не пізніше наступного робочого дня після закриття аукціону на своєму веб-сайті.
13. Оператор газотранспортної системи зобов'язаний в строк до 3 робочих днів після оголошення результатів аукціону на веб-сайті оператора газотранспортної системи повернути в повному обсязі аукціонний внесок учаснику аукціону, якому за результатами аукціону не були розподілені потужності.
14. Доступ до потужностей, розподілених у рамках аукціону, отримують учасники аукціону виключно за результатами проведеного аукціону, передбаченого цим розділом, та відповідно до процедури розподілу потужностей, визначених у розділі ІХ цього Кодексу.
15. Учасник аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, зобов'язаний у строк до 2 робочих днів після оголошення результатів аукціону здійснити оплату аукціонної премії грошовими коштами.
Розмір аукціонної премії визначається як добуток обсягу потужності (до якої за результатами аукціону надано доступ) на період користування цією потужністю та аукціонної надбавки.
Оплата аукціонної премії може здійснюватись учасником аукціону за рахунок аукціонного внеску, який було надано оператору газотранспортної системи перед початком аукціону.
У випадку порушення строків оплати аукціонної премії її розмір стягується в односторонньому порядку оператором газотранспортної системи за рахунок аукціонного внеску або аукціонного зобов'язання.
Після здійснення оплати аукціонної премії оператор газотранспортної системи в строк до 2 робочих днів повертає учаснику аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, залишок його аукціонного внеску.
16. У випадку відмови учасника аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, від розподілу потужності аукціонна премія не повертається.
На цей обсяг потужностей може бути проведено додатковий аукціон, про що оператор газотранспортної системи повідомляє на власному веб-сайті.
17. Оператор газотранспортної системи зобов'язаний використовувати аукціонну премію виключно як джерело для компенсації витрат на оплату послуг адміністратора аукціонної платформи та/або фінансування плану розвитку газотранспортної системи.
18. Мовою проведення аукціонів, листування та діловодства є українська або англійська.
2. Визначення обсягів потужностей, які пропонуються на аукціоні
1. Обсяг вільної потужності, яка реалізується за допомогою аукціону, визначається оператором газотранспортної системи.
2. Оператор газотранспортної системи пропонує на аукціоні розподілу потужності на річні періоди вільну потужність на найближчі 15 років.
Вільна потужність, що пропонується на аукціоні розподілу потужності на річні періоди (Р), дорівнює:
Р = A - B - C + D,
де
А - технічна потужність фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;
B - частина обсягу технічної потужності фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях, яка має бути доступною для квартальних періодів протягом газового року згідно з пунктом 4 глави 2 розділу IX цього Кодексу;
C - розподілена (договірна) потужність у попередні періоди;
D - додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.
3. Вільна потужність, що пропонується на аукціоні розподілу потужності на квартальні періоди (К), розраховується як:
К = A - C + D,
де
А - технічна потужність фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;
C - розподілена (договірна) потужність у попередні періоди;
D - додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.
4. Доступ до потужностей, які пропонуються на аукціоні на місячні періоди (М), має дорівнювати:
М = A - C + D,
де
А - технічна потужність фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;
C - розподілена (договірна) потужність у попередні періоди;
D - додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.
3. Алгоритм проведення аукціону
1. Під час проведення аукціонів на річні, квартальні і місячні періоди учасники подають ставки на розподіл потужності в кожному раунді аукціону.
2. Перший раунд аукціону починається зі стартової ціни аукціону і триває протягом 3 годин. Наступні раунди тривають протягом 1 години. Перерва між раундами триває 1 годину.
3. Ставка приймається до розгляду, якщо вона надається учасником аукціону і відповідає положенням цього розділу.
4. Ставка учасника аукціону має містити:
ідентифікаційні дані учасника аукціону (дані, які присвоюються учаснику аукціону адміністратором платформи при реєстрації);
точку входу/виходу та напрямок, що стосується поданої ставки;
обсяг потужності, яку учасник аукціону хоче отримати відповідно до вимог цього розділу, але не більше ніж обсяг потужності, яка пропонується до розподілу на аукціоні.
5. Учасник аукціону зобов'язаний взяти участь в першому раунді аукціону.
6. Ставки можуть вільно подаватися, змінюватися та відкликатися під час раунду аукціону за умови, що всі заявки відповідають вимогам пунктів 7, 8 цієї глави. Після закриття відповідного раунду аукціону зміни або скасування ставок не приймаються і ставки є обов'язковими для виконання учасниками аукціону.
7. Ставка учасника аукціону на розподіл потужностей в будь-якому раунді аукціону з великим або малим ціновим кроком не повинна перевищувати ставку в попередньому раунді аукціону, крім випадків, передбачених пунктами 14, 15 цієї глави.
8. Розміри великого цінового кроку і малого цінового кроку публікуються разом з оголошенням про проведення аукціону. Малий ціновий крок має бути кратним великому ціновому кроку.
9. Якщо в першому раунді аукціону сумарний обсяг потужностей, поданих учасниками аукціону, менший або дорівнює потужностям, які пропонуються на аукціоні, аукціон закривається.
10. Якщо в першому або наступному раунді аукціону сума ставок учасників аукціону перевищує обсяги потужності, які пропонуються на аукціоні, проводиться наступний раунд аукціону з ціною, яка дорівнює сумі ціни попереднього раунду і великого цінового кроку.
11. Якщо в другому або наступному раунді аукціону сума ставок учасників аукціону дорівнює обсягам потужностей, які пропонуються на аукціоні, аукціон закривається.
12. Якщо в раунді з великим ціновим кроком сума ставок учасників аукціону менша від обсягів потужностей, які пропонуються на аукціоні, проводиться наступний раунд аукціону з переходом на малий ціновий крок. Ціна в цьому раунді визначається як сума малого цінового кроку та ціни в раунді, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок. Наступні раунди аукціону з малим ціновим кроком проводяться, поки сума ставок учасників аукціону на потужності буде меншою або дорівнюватиме потужностям, які пропонуються на аукціоні, або у випадках, передбачених пунктом 16 цієї глави.
13. Якщо учасник аукціону брав участь у раунді аукціону, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок, то цей учасник аукціону має право брати участь в раундах аукціону з малим ціновим кроком.
14. Обсяг потужностей, визначених у ставці учасника аукціону в першому раунді аукціону з малим ціновим кроком, повинен дорівнювати або бути меншим за обсяг, визначений в ставці в раунді, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.
15. Обсяг потужностей, визначених у ставці учасника аукціону, в будь-якому раунді аукціонів з малим ціновим кроком повинен дорівнювати або бути більшим за обсяг, визначений в ставці цього учасника аукціону, в раунді, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.
16. Якщо в останньому раунді з малим ціновим кроком, який передує переходу до раунду аукціону з великим ціновим кроком, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок, сумарний обсяг ставок перевищує запропоновані на аукціоні потужності, то аукціон закривається. У цьому випадку остаточними є ставка і ціна в останньому раунді аукціону з великим ціновим кроком, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.
17. Після кожного раунду аукціонів сума всіх ставок учасників аукціону публікується протягом години на аукціонній платформі.
18. Ціна, оголошена для останнього раунду аукціону, є ціною аукціону, крім випадків, передбачених пунктом 16 цієї глави.
19. Якщо аукціон не завершився в запланований період часу (згідно з календарем аукціону), він продовжується наступного робочого дня з початковою ціною на рівні останньої ціни аукціону та відповідного цінового кроку.
20. Якщо аукціон не завершився до початку наступного аукціону з розподілу потужностей на аналогічний період (згідно з календарем аукціону), то перший аукціон закривається, а потужність не розподіляється. Зазначена потужність розподіляється на наступному відповідному аукціоні.".
Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
10.03.2016 № 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 549/28679
Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!