Про внесення змін до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету. Наказ від 16.03.2018 №371

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 16.03.2018 №371
Остання редакція від 16.03.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тип Наказ

Дата 16.03.2018

Номер 371

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.03.2018 № 371
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 423/31875
Про внесення змін до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
1. Унести зміни до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту промислової політики в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.
Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної регуляторної служби України
Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України
з питань європейської інтеграції

В.П.ЗагороднійО. Трофімцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.04.2017 № 566
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.03.2018 № 371)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 423/31875
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - комісія), що утворюється при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
2. Основні поняття і терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" .
3. Головним завданням комісії є формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - перелік).
4. Комісія діє у складі не менше ніж дев’ять осіб. Головою комісії є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, заступником голови комісії - виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку (за згодою). До складу комісії входять керівники структурних підрозділів Мінекономрозвитку і Мінагрополітики або їх заступники, народні депутати України - члени комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань аграрної політики та земельних відносин, а також експерти Національного комітету з промислового розвитку, керівники галузевих наукових установ, асоціацій, підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, представники організацій роботодавців та профспілок (за згодою).
Секретар комісії:
скликає за дорученням голови комісії засідання;
забезпечує організаційну діяльність комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;
веде протокол засідання комісії;
за дорученням голови виконує інші завдання щодо забезпечення роботи комісії.
Персональний склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.
5. Перелік формується за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1) (далі - заявки заводів-виробників щодо включення), та документів щодо включення, які подаються комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 2) (далі - документи щодо включення, які подаються комісії), та за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.
6. Щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку в попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 (із змінами) (далі - Порядок) здійснюється за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників щодо підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, в попередні роки, критеріям поточного року (додаток 3) (далі - заявки заводів-виробників щодо щорічного підтвердження відповідності) та документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку в попередні роки, які подаються комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 4) (далі - документи на щорічне підтвердження) за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.
7. Умови подання заявок заводами-виробниками щодо включення і підтвердження відповідності та документів, які подаються комісії щодо включення і на щорічне підтвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.mе.gov.ua) не пізніше ніж за місяць до початку нового бюджетного року. Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються комісії до 31 жовтня. Заявки щодо включення до переліку наступного року подаються комісії з 01 листопада поточного року.
Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку за попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 Порядку , подаються комісії щороку з 01 січня по 30 квітня.
8. Документи, подані комісії заводами-виробниками, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.
9. Комісія приймає рішення про включення вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу до переліку в разі відповідності заводів-виробників цієї техніки таким критеріям:
1) є резидентами України не менше ніж два роки;
2) питома вага витрат яких на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менше ніж 8 відсотків;
3) мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, які пропонується внести до переліку, зазначену в балансі;
4) здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання;
5) здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369. Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів повинен бути не нижче ніж показник ступеня локалізації виробництва відповідної техніки та обладнання;
6) ступінь локалізації виробництва техніки та обладнання відповідає показникам, визначеним у пункті 3 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" та постанові Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 "Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів (із змінами).".
10. Формою роботи комісії є засідання, яке скликає голова або за його дорученням - заступник голови не рідше ніж один раз на півроку.
Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії про порядок денний запланованого засідання, дату і час його проведення, а також надає/надсилає для ознайомлення членам комісії необхідні матеріали за три дні до його проведення.
Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформляються протоколом, який підписують голова, секретар та члени комісії, присутні на засіданні.
Член комісії, який не погоджується з її рішенням, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка є невід’ємною частиною протоколу засідання.
Делегування членами комісії своїх повноважень іншим особам забороняється.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.
11. Рішення комісії щодо включення техніки та обладнання для агропромислового комплексу до переліку або її виключення затверджується протоколом засідання комісії після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, використання заводами-виробниками на території України основних технологічних операцій та за умови відповідності критеріям, визначеним у пункті 9 цього Положення.
12. У переліку зазначаються:
найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ;
вид і марка техніки та обладнання;
довідкова ціна з ПДВ техніки та обладнання.
13. Рішення комісії щодо включення техніки та обладнання до переліку або її виключення і сформований комісією оновлений перелік оприлюднюються у дводенний строк на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.mе.gov.ua) та доводяться до Мінагрополітики та державних банків або банків, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належать державі.
14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює департамент промислової політики Мінекономрозвитку.
Директор департаменту
промислової політики

О.О. Черних
Додаток 1
до Положення про комісію
з формування переліку вітчизняної техніки
та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких
частково компенсується
за рахунок коштів державного бюджету
(пункт 5)
ЗАЯВКА
заводу-виробника щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
Додаток 2
до Положення про комісію
з формування переліку вітчизняної техніки
та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких
частково компенсується
за рахунок коштів державного бюджету
(пункт 5)
ПЕРЕЛІК
документів щодо включення, які подаються комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
1. Копія інструкцій (настанов) з експлуатації з технічною характеристикою.
2. Декларація про відповідність або її копія - для самохідних, навісних, причіпних, стаціонарних, монтованих та інших сільськогосподарських машин та обладнання або копія сертифіката затвердження типу - для тракторів, причепів і спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення відповідно до вимог технічних регламентів, дія яких поширюється на зазначений вид техніки.
3. Копія сертифіката відповідності системи управління якості виробника вимогам ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001) (за наявності).
4. Калькуляція собівартості одиниці продукції з розшифруванням статей собівартості.
5. Інформація щодо вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що імпортовано в Україну підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, на одиницю виготовленої продукції та копії документів, які підтверджують їх митну вартість.
6. Інформація щодо вартості імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що входять до складу будь-якого придбаного в постачальника-резидента товару, та/або витрат на придбання імпортних товарів безпосередньо в постачальника-резидента (без урахування податку на додану вартість) та копія довідки постачальника-резидента про митну вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів.
7. Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці (з відрахуванням на соціальні заходи) у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції за рік та копії документів (форм звітності), що підтверджують розрахунок:
форма № 2 - для суб’єктів господарювання, які застосовують загальну систему оподаткування, обліку та звітності;
фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО25), баланс (форма № 1-м), звіт про фінансові результати (форма № 2-м), помісячні звіти з праці за рік, помісячні звіти згідно з єдиним соціальним внеском за рік - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
8. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, зазначену в балансі.
9. Довідка про здійснення на території України виробництва вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 (із змінами).
Довідка про використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 (із змінами).
10. Довідка про наявність і структуру гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки.
11. Перелік дилерів, які перебувають на території України, уповноважених на реалізацію техніки та обладнання підприємства (повне і скорочене найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адреса)).
12. Інформаційні матеріали щодо продукції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Директор департаменту
промислової політики

О.О. Черних
Додаток 3
до Положення про комісію
з формування переліку вітчизняної техніки
та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких
частково компенсується
за рахунок коштів державного бюджету
(пункт 6)
ЗАЯВКА
заводу-виробника щодо щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, в попередні роки, критеріям поточного року
Додаток 4
до Положення про комісію
з формування переліку вітчизняної техніки
та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких
частково компенсується
за рахунок коштів державного бюджету
(пункт 6)
ПЕРЕЛІК
документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку в попередні роки, які подаються комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
1. Калькуляція собівартості одиниці продукції з розшифруванням статей собівартості.
2. Інформація щодо вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що імпортовано в Україну підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, на одиницю виготовленої продукції та копії документів, які підтверджують їх митну вартість.
3. Інформація щодо вартості імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів і комплектувальних виробів, що входять до складу будь-якого придбаного в постачальника-резидента України товару, та/або витрат на придбання імпортних товарів безпосередньо в постачальника-резидента України (без урахування податку на додану вартість) та копія довідки постачальника-резидента України про митну вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів.
4. Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції за рік та копії документів (форм звітності), що підтверджують розрахунок:
форма № 2 - для суб’єктів господарювання, які застосовують загальну систему оподаткування, обліку та звітності;
фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО25), баланс (форма № 1-м), звіт про фінансові результати (форма № 2-м), помісячні звіти з праці за рік, помісячні звіти згідно з єдиним соціальним внеском за рік - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
5. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, зазначену в балансі.
6. Довідка про здійснення на території України виробництва вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 (із змінами).
Довідка про використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369 (із змінами).
7. Довідка про наявність і структуру гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки.
8. Перелік дилерів, які перебувають на території України, уповноважених на реалізацію техніки та обладнання підприємства (повне і скорочене найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження).
Директор департаменту
промислової політики

О.О. Черних
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.03.2018 № 371
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 423/31875
Про внесення змін до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
1. Унести зміни до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту промислової політики в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!