• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Міністерство доходів і зборів України | Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт, Форма від 27.01.2014 № 85 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт, Форма
 • Дата: 27.01.2014
 • Номер: 85
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт, Форма
 • Дата: 27.01.2014
 • Номер: 85
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.01.2014 № 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2014 р.
за № 276/25053
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 553 від 17.06.2016 )
Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій
Відповідно до пункту 157.14 статті 157 розділу ІІІ Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій;
Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.
2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників затвердженої форми Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій в електронному вигляді та алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки такого звіту у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 31 січня 2011 року № 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за № 192/18930 (із змінами).
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
МіністрО.В. Клименко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр фінансів України
М.Ю. Бродський

Ю.В. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
27.01.2014 № 85
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання коштів неприбуткових установ та організацій
Директор Департаменту
координації нормотворчої
та методологічної роботи
з питань оподаткування
Н.Є. Привалова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
27.01.2014 № 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2014 р.
за № 276/25053
ПОРЯДОК
складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Цей Порядок застосовується установами та організаціями, які визначено підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу та включено територіальними органами Міністерства доходів і зборів України до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого передбачено пунктом 157.12 статті 157 розділу ІІІ Кодексу , з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.
3. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Податковий звіт) складається за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 85, та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами (далі - неприбуткова організація) до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація (за основним місцем обліку).
4. Податковий звіт складається у порядку, встановленому статтею 48 розділу ІІ Кодексу .
5. Податковий звіт складається у гривнях.
6. Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року (коли базовим (податковим) звітним періодом був календарний квартал). Дані, наведені у Податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою.
7. Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного контролюючого органу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
ІІ. Порядок заповнення Податкового звіту
1. У загальній частині Податкового звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який подається Податковий звіт; звітний (податковий) період, що уточнюється; повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами; код за ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності ( КВЕД); податкова адреса неприбуткової установи (організації); номер телефону, електронна адреса та факс (заповнюється за бажанням); дата та номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; ознака неприбуткової установи (організації); найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податковий звіт.
2. Звіт складається з двох частин.
3. У першій частині Податкового звіту в рядках 1-9 відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.
4. У разі отримання неприбутковою організацією майна, що надійшло безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, чи добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2, 7.1.3, 8.2 та 9.2), у зазначених рядках відображається вартість такого майна відповідно до супровідних документів.
5. У рядку 10 Податкового звіту неприбутковими організаціями відображається загальна сума отриманих ними безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, з яких сума отриманої гуманітарної допомоги відображається у рядку 10.1.
6. Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) відображаються у рядку 11, видатки інших неприбуткових організацій - у рядку 12. Суми витрат на утримання неприбуткових організацій, крім бюджетних, відображаються у рядку 12.1, витрати, що здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань, - у рядку 12.2, за відповідними напрямами використання - у рядках 12.2.1-12.2.9 Податкового звіту.
7. У рядку 13 Податкового звіту відображається сума використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, з яких сума використаної гуманітарної допомоги відображається у рядку 13.1.
8. У другій частині Податкового звіту наводиться розрахунок податку на прибуток за звітний (податковий) період від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2-157.9 статті 157 розділу ІІІ Кодексу (абзац другий пункту 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу ), що проводиться у звітному (податковому) періоді (рядки 14-18).
9. Якщо неприбуткові організації отримують дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.9, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу , то такі доходи відображаються у рядку 14 Податкового звіту.
10. У рядку 15 Податкового звіту відображається сума витрат, пов'язаних з отриманням вказаних у рядку 14 доходів, за той самий звітний (податковий) період, що і вказані доходи.
11. У рядку 16 Податкового звіту відображаються безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, що вважаються доходом та підлягають оподаткуванню, з них: гуманітарна допомога, що вважається доходом та підлягає оподаткуванню, відображається у рядку 16.1 Податкового звіту.
12. Об'єкт оподаткування податком на прибуток відображається у рядку 17 Податкового звіту.
13. У рядку 18 Податкового звіту відображається податкове зобов'язання.
14. Рядки 19, 20 (23) або 22 Податкового звіту заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу ІІІ Кодексу. Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу .
15. У рядку 21 Податкового звіту відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу ІІ Кодексу .
16. Додаток ВП до рядків 19-22 Податкового звіту подається у разі виправлення помилок у складі Податкового звіту звітного/звітного нового, в якому наводиться інформація про виправлені помилки.
17. Додаток ГД до рядків 10.1, 13.1, 16.1 Податкового звіту подається неприбутковими установами та організаціями в обов'язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарної допомоги.
18. Податковий звіт подається неприбутковими установами та організаціями до відповідного територіального органу Міністерства доходів і зборів України за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з річною фінансовою звітністю, подання якої передбачено положеннями пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу .
Директор Департаменту
координації нормотворчої
та методологічної роботи
з питань оподаткування
Н.Є. Привалова