Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Наказ, Порядок від 18.12.2020 №375
Реквізити

Видавник: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Тип Наказ, Порядок

Дата 18.12.2020

Номер 375

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2020 N 375
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2021 р.
за N 202/35824
Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України
Відповідно до статей 25 та 28 Водного кодексу України, Концепції розвитку систем електронних послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 918-р, та з метою вдосконалення ведення державного обліку водокористування
НАКАЗУЮ:
абревіатуру "ДФС" замінити абревіатурою "ДПС";
абревіатуру " (П. І. Б.)" замінити словами " (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)";
абревіатуру та слова "М. П. (за наявності)" виключити.
3. Затвердити Порядок функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, що додається.
4. Департаменту раціонального природокористування (Олександр БОНЬ) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців другого - четвертого, восьмого - одинадцятого пункту 1 Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2022 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра ХОРЄВА Михайла.
МіністрРоман АБРАМОВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниОлег МІРОШНІЧЕНКО
Голова Державної служби статистики УкраїниІгор ВЕРНЕР
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Державного агентства водних ресурсів УкраїниВалентин ШЛІХТА
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниЮрій ЩИГОЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
18 грудня 2020 року N 375
ЗМІНИ
до Порядку ведення державного обліку водокористування
1. У розділі I:
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою звітності N 2ТП-водгосп (річна) (далі - Звіт) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.";
у пункті 1.5 цифри та слова "20 метрів кубічних води на добу" замінити цифрою та словами "5 метрів кубічних води на добу";
пункт 1.6 викласти в такій редакції:
"1.6. У разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5 цього розділу щодо подачі звітності про використання води, водокористувач інформує організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв, визначених у пункті 1.5 цього розділу.";
пункт 1.11 викласти в такій редакції:
"1.11. Копії електронних Звітів з відміткою про одержання подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями з рентної плати до територіальних органів ДПС.";
пункт 1.12 викласти в такій редакції:
"1.12. На Звіт накладається кваліфікований електронний підпис та/або кваліфікована електронна печатка водокористувача з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".";
у пункті 1.14 цифри та слово "10 лютого" замінити цифрами та словом "01 березня";
пункт 1.16 виключити;
у зв'язку з цим пункт 1.17 вважати пунктом 1.16;
пункт 1.16 викласти в такій редакції:
"1.16. Держводагентство щороку до 01 квітня аналізує узагальнені дані про водокористування в Україні в територіальному, галузевому та басейновому розрізах та оприлюднює їх у відкритому доступі.";
доповнити новим пунктом 1.17 такого змісту:
"1.17. Водокористувачі, що мають у своєму складі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що не звітують самостійно, подають Звіти за них.".
2. Пункт 3.1 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:
"Дані Звіту щодо об'ємів води у рядку 3 таблиці 3 зазначаються у мільйонах метрів кубічних з трьома знаками після коми.".
3. У розділі IV:
абзац третій пункту 4.3 після слів "зворотні (стічні) води" доповнити словами ", у тому числі шахтно-кар'єрні,";
у пункті 4.15 слова "на балансі яких перебувають житлові будинки і які" виключити.
4. У розділі V:
пункт 5.9 викласти в такій редакції:
"5.9. У графі 3 зазначається об'єм зворотних (стічних) вод (у тому числі шахтно-кар'єрних, пластових, дренажних та баластних), які скинуті в природні водні об'єкти без очистки і якість яких не відповідає встановленим у дозволі на спеціальне водокористування гранично допустимим концентраціям (далі - ГДК).";
у пунктах 5.10 - 5.12 слова "встановленим ГДС" замінити словами "встановленим у дозволі на спеціальне водокористування ГДК";
пункт 5.13 викласти в такій редакції:
"5.13. Віднесення зворотних (стічних) вод до категорій "забруднених", "нормативно-очищених" і "нормативно-чистих" здійснюється на основі порівняння фактичної концентрації скинутих забруднюючих речовин із встановленими у дозволі на спеціальне водокористування ГДК для кожного водовипуску.
У разі відсутності встановлених у дозволі на спеціальне водокористування ГДК віднесення зворотних (стічних) вод до категорій "забруднених", "нормативно-очищених" і "нормативно-чистих" здійснюється на основі порівняння фактичної концентрації скинутих забруднюючих речовин із відповідними концентраціями у фоновому створі.";
у пункті 5.14:
слова "з восьми" замінити словами "з десяти";
доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"Якщо забір та скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах одного й того самого району основного річкового басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається з відрахуванням кількості відповідних забруднюючих речовин у воді, що була забрана.
Якщо забір води здійснюється у межах одного району основного річкового басейну, а скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах іншого району основного річкового басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається без відрахування кількості відповідних забруднюючих речовин у воді, що була забрана.
У випадку отримання води, у тому числі зворотної (стічної) від іншого водокористувача, кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається з відрахуванням кількості відповідних забруднюючих речовин у фоновому створі.
Графи 9 - 20 не заповнюються для об'ємів зворотних (стічних) вод, що зазначаються в графі 5 відповідно до пункту 5.11 цього розділу.";
у пункті 5.16 слова "шахтно-кар'єрних вод, що не використовуються," виключити.
5. У пункті 7.5 розділу VII слова "Міжрайонні та районні управління водного господарства", слова та цифри "у графах 1 - 14, 18, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код ТД)" замінити словами "Організації, що належать до сфери управління Держводагентства,", словами та цифрами "у графах 2 - 14, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код ТН)" відповідно.
6. У додатку 2 до цього Порядку:
після слів "колекторно-дренажна" доповнити словами " (дощова і тала)";
слова "господарсько-питні" замінити словами "питні і санітарно-гігієнічні".
Заступник директора Департаменту раціонального природокористування - начальник відділу охорони водних ресурсівОлександр БОНЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
18 грудня 2020 року N 375
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2021 р.
за N 203/35825
ПОРЯДОК
функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2020 N 375
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2021 р.
за N 202/35824
Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України
Відповідно до статей 25 та 28 Водного кодексу України, Концепції розвитку систем електронних послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 918-р, та з метою вдосконалення ведення державного обліку водокористування
НАКАЗУЮ:
абревіатуру "ДФС" замінити абревіатурою "ДПС";
абревіатуру " (П. І. Б.)" замінити словами " (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)";
абревіатуру та слова "М. П. (за наявності)" виключити.
3. Затвердити Порядок функціонування модуля "Подання звіту про використання води в електронній формі" Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, що додається.
4. Департаменту раціонального природокористування (Олександр БОНЬ) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

30 днiв передплати безкоштовно!