• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання субєктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоровя населення

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Форма типового документа, Акт від 18.12.2019 № 2500
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Акт
 • Дата: 18.12.2019
 • Номер: 2500
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Акт
 • Дата: 18.12.2019
 • Номер: 2500
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2019 м. Київ № 2500
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2020 р. за № 200/34483
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства охорони здоров'я України  від 6 вересня 2021 року № 1883, від 20 липня 2023 року № 1326 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  охорони здоров'я України від 31 серпня 2023 року № 1556 )
Відповідно до статей 7, 19, 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу другого пункту 1, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, та з метою реалізації державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, що додається.
2. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр

З. Скалецька

ПОГОДЖЕНО:

 

Представник Уповноваженого
з дотримання соціальних
та економічних прав

О. Степаненко

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

О. Шевченко

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 грудня 2019 року № 2500
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 20 липня 2023 року № 1326)
  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 
УКРАЇНА
_______________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), адреса його місцезнаходження,
_______________________________________________________________________
номер його телефону, факсу та адреса електронної пошти)
_______________________________________________________________________
АКТ
від  [_][_].[_][_].[_][_][_][_] 
          (дата складення акта)
N  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта, ким та коли його видано-1
_____________________________________________________________________________________
(адреса місцезнаходження суб'єкта господарювання, номери телефону, телефаксу,
_____________________________________________________________________________________
адреса електронної пошти)
за класифікацією суб'єктів господарювання, передбаченою частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання відноситься до суб'єктів:
  [_] мікропідприємництва;
  [_] малого підприємництва;
  [_] середнього підприємництва;
  [_] великого підприємництва
ступінь ризику суб'єкта господарювання:   [_] високий;   [_] середній;   [_ незначний
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення заходу державного контролю:
Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного контролю, від  [_][_].[_][_].[_][_][_][_] 
N  [_][_][_][_].
Посвідчення (направлення)
від  [_][_].[_][_].[_][_][_][_]
№  [_][_][_][_].
Тип заходу державного контролю:
  [_] плановий;
  [_] позаплановий.
Форма заходу державного контролю:
  [_] перевірка;
  [_] ревізія;
  [_] обстеження;
  [_] огляд;
  [_] інша форма, визначена законом:
______________________________.
                        (назва форми заходу)
____________
-1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті
Строк проведення заходу державного контролю:
Початок Завершення
  [_][_]  [_][_]   [_][_][_][_]  [_][_]  [_][_]  [_][_]  [_][_]  [_][_][_][_]   [_][_]   [_][_]
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини
Дані про останній проведений захід державного контролю:
Плановий Позаплановий
  [_] не проводився   [_] не проводився
  [_] проводився з  [_][_].[_][_].[_][_][_][_] 
по  [_][_].[_][_].[_][_][_][_].
Акт перевірки від  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 
N  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].
Припис щодо усунення порушень:
  [_] не видавався;
  [_] видавався та його вимоги:
  [_] виконано;
  [_] не виконано.
  [_] проводився з  [_][_].[_][_].[_][_][_][_] 
по  [_][_].[_][_].[_][_][_][_].
Акт перевірки від  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 
N  [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].
Припис щодо усунення порушень:
  [_] не видавався;
  [_] видавався та його вимоги:
  [_] виконано;
  [_] не виконано.
Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного контролю:
посадові особи державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:
  [_] суб'єктом господарювання   [_] засобами аудіотехніки
  [_] засобами відеотехніки
  [_] посадовою особою Держпродспоживслужби   [_] засобами аудіотехніки
  [_] засобами відеотехніки
Перелік
питань щодо проведення заходу державного контролю
N з/п Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства Ступінь ризику суб'єкта господарювання Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)-2
Відповіді на питання Посилання на законодавство, в якому міститься відповідна вимога
Так Ні Не розглядалося
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Питання для перевірки вимог щодо поширення тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, стимулювання їх продажу та вживання
1.1 Тютюнові вироби поширюються серед населення (у т. ч. з метою маркетингових досліджень, дегустації, обміну одних тютюнових виробів на інші тютюнові вироби або інші товари, роботи, послуги) виключно на платній основі Високий,
середній,
незначний
        Частина четверта статті 10 і абзац другий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.2 Заборона реалізації (продажу) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок дотримується Високий,
середній,
незначний
        Частина перша статті 13 ЗУ № 2899
Пункт 8 частини другої статті 15-3 ЗУ № 481/95
1.3 Заборона реалізації (продажу) тютюнових виробів поштучно (крім сигар) дотримується Високий,
середній,
незначний
        Частина перша статті 13 ЗУ № 2899
Пункт 6 частини другої статті 15-3 ЗУ № 481/95
1.4 Заборона включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, дотримується Високий,
середній,
незначний
        Частина четверта статті 10 ЗУ № 2899
1.5 Заборона використання тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах з метою отримання товарів (робіт, послуг) дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини першої статті 16 ЗУ № 2899
Абзаци перший і третій частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
Абзаци перший і третій частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.6 Заборона пропонування, а також надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування за придбання або використання тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і четвертий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
Абзаци перший і четвертий частини першої статті 16-1 ЗУ 2899
Абзаци перший і четвертий частини першої статті 16-2 ЗУ 2899
1.7 Заборона пропонування і надання повернення готівкових коштів, бонусів, премій, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов'язаних з тютюновими виробами, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронними сигаретами, заправними контейнерами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання таких виробів, дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і п'ятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
Абзаци перший і п'ятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
Абзаци перший і п'ятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.8 Заборона продажу тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і шостий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
Абзаци перший і шостий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
Абзаци перший і шостий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.9 Заборона розміщення інформації про виробника тютюнових виробів і про тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у т. ч. на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі (за виключенням одного плаката розміром не більше 40 х 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них), дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.10 Заборона розміщення інформації про виробника пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у місцях, у яких такі пристрої реалізуються чи надаються споживачеві, з використанням графічних зображень чи малюнків (крім знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі пристрої), кольорових елементів, фонових вставок, відмінних від кольору торговельного обладнання чи оформлення вітрини, рухомих світлових приладів, пристроїв для демонстрації відеороликів, а також розміщення поза межами місць реалізації пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння будь-якої інформації про виробника пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.11 Заборона розміщення інформації про виробника електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у місцях, де ці товари реалізуються чи надаються споживачеві, з використанням графічних зображень чи малюнків, кольорових елементів, фонових вставок, відмінних від кольору торговельного обладнання чи оформлення вітрини (крім знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються ці товари), рухомих світлових приладів, пристроїв для демонстрації відеороликів, а також розміщення поза межами місць реалізації електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, будь-якої інформації про виробника електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.12 На тютюнових виробах та на їх упаковці відсутні такі призначені для стимулювання продажу тютюну об'єкти та інформація: Х Х Х Х Х Х
1.12.1 малюнки та інші зображення (крім тих, що є частиною захищеної торгової марки) Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.12.2 адреси вебсайтів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.12.3 листки-вкладки Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.12.4 текстова або графічна інформація на прозорій обгортці упаковки Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.13 На пристроях для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або на будь-якому їх упакуванні відсутні такі призначені для стимулювання продажу об'єкти та інформація: Х Х Х Х Х Х
1.13.1 малюнки та інші зображення (крім тих, що є частиною захищеної торгової марки) Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.13.2 адреси вебсайтів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.13.3 листи-вкладки до упакування Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.13.4 текстова або графічна інформація на прозорій обгортці упакування Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.14 На електронних сигаретах, заправних контейнерах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, та/або їх упакуванні відсутні такі призначені для стимулювання продажу об'єкти та інформація: Х Х Х Х Х Х
1.14.1 малюнки та інші зображення (крім тих, що є частиною захищеної торгової марки) Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.14.2 вкладення до упакування Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.15 Заборона розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.15.1 в місцях проведення розважальних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.15.2 в місцях роздрібної торгівлі Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.15.3 на автотранспортних засобах Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.15.4 на обладнанні Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.16 Заборона розміщення інформації щодо пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі вироби дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.16.1 в місцях проведення розважальних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.16.2 на транспортних засобах Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.16.3 на обладнанні Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.17 Заборона розміщення інформації щодо електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими такі випускаються дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.17.1 в місцях проведення розважальних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.17.2 на транспортних засобах Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.17.3 на обладнанні Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.18 Заборона щодо стимулювання продажу тютюнових виробів, яка здійснюються за допомогою наступних дій, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.18.1 надсилання повідомлень поштою та/або електронною поштою Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.18.2 надіслання повідомлень на мобільні телефони Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.18.3 поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.18.4 поширення комп'ютерних чи інших ігор Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.18.5 розміщення інформації в мережі Інтернет Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.19 Заборона щодо стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння за допомогою наступних дій, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.19.1 надсилання повідомлень поштою та/або електронною поштою Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.19.2 надіслання повідомлень на мобільні телефони без згоди споживача Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.19.3 поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.19.4 поширення комп'ютерних та інших ігор Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.19.5 розміщення інформації в мережі Інтернет (крім знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, у тому вигляді, в якому їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності), включаючи соціальні мережі чи інші цифрові мережі (крім інформації фізичних осіб на своїх особистих сторінках) Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.20 Заборона щодо стимулювання продажу електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах за допомогою наступних дій, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.20.1 надсилання повідомлень поштою, електронною поштою Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.20.2 надсилання повідомлень на мобільні телефони без згоди споживача Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.20.3 поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.20.4 поширення комп'ютерних та інших ігор Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.20.5 розміщення інформації в мережі Інтернет (крім знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються ці товари, в тому вигляді, в якому їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності), включаючи соціальні чи інші цифрові мережі (крім інформації фізичних осіб на своїх особистих сторінках) Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і десятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.21 Заборона продажу, пропонування для продажу, поставки, реклами нетютюнових виробів, надання пов'язаних з ними послуг, якщо їх реклама чи упаковка містить повідомлення, написи, малюнки чи будь-яке інше зображення, які повністю або у певній частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим виробом, зі знаком для тютюнових товарів (послуг), з виробником тютюнових виробів, дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і одинадцятий частини першої статті 16 ЗУ № 2899
1.22 Заборона продажу, пропонування для продажу, поставки чи реклами нетютюнових виробів, послуг, реклама чи упаковка яких містить напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або частково ідентифікуються чи асоціюються з пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаком для товарів і послуг чи з виробником пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і одинадцятий частини першої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.23 Заборона продажу, пропонування для продажу, поставки чи реклами нетютюнових виробів, послуг, реклама або упаковка яких містить напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з електронними сигаретами, заправними контейнерами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, знаком для товарів і послуг чи з виробником електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і одинадцятий частини першої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.24 Заборона спонсорства тютюну за допомогою наступних дій, дотримується: Високий,
середній,
незначний
Х Х Х Х Х
1.24.1 спонсорства телепередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.2 спонсорства радіопередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.3 спонсорства театрально-концертних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.4 спонсорства спортивних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.5 спонсорства інших заходів, програм чи окремих осіб Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.6 спонсорства з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7 надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, у тому числі: Високий,
середній,
незначний
Х Х Х Х Х
1.24.7.1 політичним партіям Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7.2 політичним діячам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7.3 спортсменам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7.4 спортивним командам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7.5 артистам або артистичним групам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.7.6 навчальним закладам усіх форм власності Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.24.8 проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, у тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов'язаними з ними організацій Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і четвертий частини другої статті 16 ЗУ № 2899
1.25 Заборона спонсорства пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння за допомогою наступних дій, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.25.1 спонсорства телепередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.2 спонсорства радіопередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.3 спонсорства театрально-концертних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.4 спонсорства спортивних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.5 спонсорства інших заходів, програм чи окремих осіб Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.6 спонсорства з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7 надання виробниками пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, у тому числі: Х Х Х Х Х Х
1.25.7.1 політичним партіям Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.2 політичним діячам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.3 громадським діячам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.4 спортсменам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.5 спортивним командам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.6 артистам або артистичним групам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.7 закладам освіти усіх форм власності; Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.7.8 іншим особам або групам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.25.8 проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, у тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробниками пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або пов'язаними з ними організаціями Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і четвертий частини другої статті 16-1 ЗУ № 2899
1.26 Вимога щодо розміщення інформації для повнолітніх осіб щодо асортименту, споживчих характеристик, обслуговування та використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння на вебсайтах виробників, імпортерів таких виробів, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів з використанням документа, що посвідчує особу, дотримується Високий,
середній,
незначний
        Частина третя статті 16-1 ЗУ № 2899
1.27 Заборона спонсорства електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за допомогою наступних дій, дотримується: Х Х Х Х Х Х
1.27.1 спонсорства телепередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.2 спонсорства радіопередач Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.3 спонсорства театрально-концертних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.4 спонсорства спортивних заходів Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.5 спонсорства інших заходів, програм чи окремих осіб Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.6 спонсорства з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і другий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7 надання виробниками електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, у тому числі: Х Х Х Х Х Х
1.27.7.1 політичним партіям Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.2 політичним діячам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.3 громадським діячам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.4 спортсменам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.5 спортивним командам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.6 артистам або артистичним групам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.7 закладам освіти усіх форм власності; Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.7.8 іншим особам або групам Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і третій частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.27.8 заборона проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробниками електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, або пов'язаними з ними організаціями дотримується Високий,
середній,
незначний
        Абзаци перший і четвертий частини другої статті 16-2 ЗУ № 2899
1.28 Вимога розміщення інформації для повнолітніх осіб щодо асортименту, споживчих характеристик, обслуговування та використання електронних сигарет на вебсайтах виробників, імпортерів таких виробів, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів з використанням документа, що посвідчує особу, дотримується Високий,
середній,
незначний
        Частина третя статті 16-2 ЗУ № 2899
1.29 Тютюнові вироби, предмети, пов'язані з їх вживанням, трав'яні вироби для куріння, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, реалізуються (продаються) тільки особам та/або особами, які досягли 18 років Високий,
середній,
незначний
        Частина перша статті 13 ЗУ № 2899
Частина перша статті 15-3 ЗУ № 481/95