Зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення від 10.01.2017 №1

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 10.01.2017 №1
Остання редакція від 10.01.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 10.01.2017

Номер 1

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
10.01.2017 № 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 151/30019
ЗМІНИ
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ слово "мінімального" виключити.
2. У додатках:
1) у додатку 9:
рядок 6 викласти в такій редакції:
"Розмір регулятивного капіталу-1, грн";
рядок 9 викласти в такій редакції:
"Коефіцієнт абсолютної ліквідності-2, 3, 4";
доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
"-4 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.";
2) у додатку 11:
у назві додатка слово "мінімального" виключити;
рядок 13 викласти в такій редакції:
"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн";
рядок 15 викласти в такій редакції:
"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн";
рядок 16 виключити.
У зв’язку з цим рядки 17-31 вважати відповідно рядками 16-30;
доповнити додаток після рядка 18 новим рядком 19 такого змісту:
"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн".
У зв’язку з цим рядки 19-30 вважати відповідно рядками 20-31;
рядки 22-24 викласти в такій редакції:
"Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн
Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн";
доповнити додаток після рядка 24 новим рядком 25 такого змісту:
"Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн".
У зв’язку з цим рядки 25-31 вважати відповідно рядками 26-32;
3) у додатку 12 рядок 8 викласти в такій редакції:
"Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн".
Директор департаменту
систематизації та аналізу
фінансової звітності
учасників ринку цінних паперів
та емітентів,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
10.01.2017 № 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 151/30019
ЗМІНИ
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ слово "мінімального" виключити.
2. У додатках:
1) у додатку 9:
рядок 6 викласти в такій редакції:
"Розмір регулятивного капіталу-1, грн";
рядок 9 викласти в такій редакції:
"Коефіцієнт абсолютної ліквідності-2, 3, 4";
доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
"-4 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.";
2) у додатку 11:
у назві додатка слово "мінімального" виключити;
рядок 13 викласти в такій редакції:
"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн";
рядок 15 викласти в такій редакції:
"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн";
рядок 16 виключити.
У зв’язку з цим рядки 17-31 вважати відповідно рядками 16-30;
доповнити додаток після рядка 18 новим рядком 19 такого змісту:
"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн".
У зв’язку з цим рядки 19-30 вважати відповідно рядками 20-31;
рядки 22-24 викласти в такій редакції: