Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Міністерство фінансів України Наказ, Методика від 09.01.2023 №11
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Методика

Дата 09.01.2023

Номер 11

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.01.2023 м. Київ № 11
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2023 р. за № 144/39200
Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 30 січня 2023 року № 45 )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх
справ України

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

Голова Державної
міграційної служби України

Наталія НАУМЕНКО

Міністр освіти і
науки України

Сергій ШКАРЛЕТ

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ

Міністр соціальної
політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Роман РОМАНЮК

Генеральний Секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Олександр ШУБІН

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Голова Державної судової
адміністрації України

Олексій САЛЬНІКОВ

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 січня 2023 року № 11
Методика
верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
( заголовок Методики із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2023 р. № 45 )
I. Загальні положення
1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (далі - державна допомога особам з інвалідністю), призначення та виплата якої здійснюються відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", а саме: державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю віком до 18 років, надбавок на догляд за особами з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років.
2. Терміни у цій Методиці вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 79.
( пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2023 р. № 45 )
3. Цю Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання надання державних допомог особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також проведення верифікації.
II. Верифікація державної допомоги особам з інвалідністю
1. Верифікація державної допомоги особам з інвалідністю здійснюється шляхом порівняння даних про реципієнтів, наданих Міністерством соціальної політики України, та інформації суб'єктів надання інформації.
Дані про реципієнтів (осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю до 18 років, законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю віком до 18 років), які отримують державну допомогу особам з інвалідністю, формує Міністерство соціальної політики України зі своїх інформаційних систем.
2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб'єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб'єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС МВС).
Електронна інформаційна взаємодія між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб'єктами ЄІС МВС, здійснюється засобами ЄІС МВС.
3. Для здійснення верифікації державної допомоги особам з інвалідністю використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб'єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО), володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків; наявності доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи);
Реєстру страхувальників, держателем якого є Державна податкова служба України (щодо відомостей з повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту);
Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб'єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);
централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо групи інвалідності, причини, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність);
інформаційної системи Міністерства соціальної політики України (щодо отримання державних допомог);
Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, держателем якого є Пенсійний фонд України (щодо наявності заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) осіб; отримання пенсії; дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи; інформації про перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати);
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи, шлюбу, розірвання шлюбу);
Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України (щодо електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, крім випадків, коли такі судові рішення мають обмежений доступ або вимогу до захисту яких встановлено законом, винесених у справах про визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; встановлення батьківства або материнства; позбавлення батьківських прав; усиновлення громадянами України, що проживають на території України; усиновлення громадянами України, що проживають за межами території України, та іноземцями; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою);
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України (про наявність відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця);
Єдиної державної електронної бази з питань освіти, держателем якої є Міністерство освіти і науки України (щодо навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти за денною формою здобуття освіти).
4. Для здійснення верифікації державної допомоги особам з інвалідністю використовується зазначена інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб'єктами надання інформації.
5. Верифікація державної допомоги особам з інвалідністю відбувається за такими етапами:
1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб'єктами надання інформації (далі - валідація), щодо персональних даних реципієнта, який отримує державну допомогу особам з інвалідністю.
Об'єктом валідації даних про реципієнта, який отримує державну допомогу особам з інвалідністю, є:
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
Під час валідації персональних даних про реципієнта, який отримує державну допомогу особам з інвалідністю, здійснюється перевірка наданої Міністерством соціальної політики України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об'єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, що визначені договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб'єктами надання інформації;
( абзац шостий підпункту 1 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2023 р. № 45 )
2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує державну допомогу особам з інвалідністю.
Об'єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує державну допомогу особам з інвалідністю, є:
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;
серія та номер свідоцтва про народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта та/або його батьків, законного представника;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією, отриманою від суб'єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:
серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту, згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав);
серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта та/або члена сім'ї, законного представника реципієнта згідно з даними ДРФО;
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) згідно з даними такого реєстру;
3) перевірка правомірності надання державної допомоги особам з інвалідністю.
Об'єктом перевірки даних про реципієнта щодо правомірності її надання є відомості стосовно:
свідоцтва про народження дитини з інвалідністю та її віку;
групи інвалідності, причини, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність (дитини з інвалідністю віком до 18 років, особи з інвалідністю з дитинства);
смерті особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю віком до 18 років, законного представника особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років, годувальника дитини з інвалідністю віком до 18 років;
наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено державну допомогу особам з інвалідністю, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання державної допомоги особам з інвалідністю;
відомостей про шлюб, розірвання шлюбу;
наявності батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років;
наявності в актовому записі про народження дитини запису про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
визнання особи з інвалідністю з дитинства в установленому порядку недієздатною (для недієздатних осіб);
отримання дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особою з інвалідністю з дитинства пенсій, у тому числі пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
отримання дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особою з інвалідністю з дитинства державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, передбаченої Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
позбавлення в установленому порядку одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років батьківських прав;
встановлення батьківських прав стосовно дитини з інвалідністю віком до 18 років;
визнання одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років в установленому порядку безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
усиновлення дитини з інвалідністю віком до 18 років;
перебування одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати;
навчання одного із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти за денною формою здобуття освіти;
державної реєстрації як фізичної особи - підприємця одного із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років;
( абзац дев'ятнадцятий підпункту 3 пункту 5 розділу I  із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2023 р. № 45 )
наявності доходів, нарахованих одному із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами (крім доходів одиноких матерів (одиноких батьків) дітей з інвалідністю віком до 18 років та одного із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А);
дати прийняття на роботу / укладення гіг-контракту та дати звільнення з роботи одного із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років.
Перевірка об'єктів здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією суб'єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:
свідоцтва про народження дитини з інвалідністю та її віку; відомостей про шлюб, розірвання шлюбу, наявності в актовому записі про народження дитини запису про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; наявності батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років; смерті особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю віком до 18 років, законного представника особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років, годувальника дитини з інвалідністю віком до 18 років згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
групи інвалідності, причини, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено державну допомогу особам з інвалідністю, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання державної допомоги особам з інвалідністю; отримання державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, передбаченої Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", згідно з даними інформаційної системи Міністерства соціальної політики України;
навчання одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти за денною формою здобуття освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
державної реєстрації як фізичної особи - підприємця одного із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
( абзац двадцять сьомий підпункту 3 пункту 5 розділу I  із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів  України від 30.01.2023 р. № 45 )
наявності доходів, нарахованих одному із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами (крім доходів одиноких матерів (одиноких батьків) дітей з інвалідністю віком до 18 років та одного із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А), згідно з даними ДРФО;
наявності відомостей з повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту згідно з даними Реєстру страхувальників;
наявності нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) одному із батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років (крім доходів одиноких матерів (одиноких батьків) дітей з інвалідністю віком до 18 років та одного із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А); інформації про перебування одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати; дати прийняття на роботу, дати звільнення з роботи одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років; отримання пенсії дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особою з інвалідністю з дитинства, у тому числі пенсії у зв'язку з втратою годувальника, згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
наявності інформації: про визнання особи з інвалідністю з дитинства в установленому порядку недієздатною; про позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років, батьківських прав; про встановлення батьківських прав стосовно дитини з інвалідністю віком до 18 років; про усиновлення дитини з інвалідністю віком до 18 років; про визнання одного із батьків безвісно відсутнім чи оголошення померлим згідно з даними електронних примірників судових рішень, отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень.
 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.01.2023 м. Київ № 11
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2023 р. за № 144/39200
Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.
 

30 днiв передплати безкоштовно!