Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 06.04.2021 №695
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 06.04.2021

Номер 695

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
06.04.2021
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) у статусі неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.
Як зазначено у зверненні, ТОВ є власником парко-місць (далі - Власник), що розташовані у паркінгу будинку, яким управляє ОСББ. Паркінг є невід'ємною частиною будинку.
Власник не володіє жодним приміщенням у будинку та не є співвласником майна ОСББ, не бере участь у загальних зборах ОСББ та не приймає рішення щодо встановлення тарифу та інших внесків. Проте, Власник має відшкодувати витрати ОСББ на утримання та обслуговування паркінгу (парко-місць всіх співвласників), оскільки ОСББ надає Власнику можливість дістатись до власних парко-місць на транспортних засобах, шляхом використання місць загального використання паркінгу, які обслуговуються ОСББ на внески співвласників ОСББ. ОСББ утримує та обслуговує всі парко-місця всіх співвласників паркінгу разом з парко-місцями Власника. Рішенням загальних зборів ОСББ встановлено розмір внесків щодо утримання паркінгу та укладено договір з Власником про участь у витратах на утримання паркінгу Власником машино-місць.
У ОСББ виникли наступні питання:
1. чи може ОСББ як неприбуткова організація підписати договір з Власником машино-місць (юридичною особою) про участь у витратах на утримання паркінгу Власником машино-місць, чи не буде це вважатись наданням послуг з боку ОСББ;
2. чи може ОСББ надавати послуги юридичним особам, які не є членами ОСББ, щоб не втратити статус неприбуткової організації та які саме послуги ОСББ може надавати;
3. які первинні документи повинен надавати ОСББ для підтвердження наданих послуг, якщо такі послуги можна надавати без втрати статусу неприбуткової організації (акт наданих послуг або рахунок-акт) та на підставі якого первинного документу Власник зможе віднести компенсацію (відшкодування) до витрат підприємства (машино-місця використовуються у господарській діяльності підприємства);
4. яким чином Власник може компенсувати витрати ОСББ в частині площі, яка знаходиться у власності юридичної особи (Власника) на - електроенергію, інші комунальні витрати, а також поточний чи капітальний ремонт, обслуговування місць загального користування паркінгу та будь-які інші витрати, що стосуються утримання та користування Власником власного майна - машино-місць у паркінгу, з можливістю віднесення на витрати його проплат на рахунок ОСББ.
До питань 1,2,4.
Неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу ((п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України),членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
Згідно з п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2866).
Основна діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання (частина четверта ст. 4 Закону № 2866).
Згідно з частиною другою ст. 4 Закону № 2866 об'єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
Отже, діяльність ОСББ відповідно до Закону № 2866 має некомерційний характер.
Права об'єднання регламентовано статтею 16 Закону № 2866, якою встановлено, що об'єднаннявідповідно до законодавства та свого статуту має, зокрема, такі права:
приймати рішення про надходження та витрати коштів об'єднання;
визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об'єднання;
укладати договори;
здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об'єднання в порядку, визначеному законом;
встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.
Отже, об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту об'єднання укладати договори, які відносяться до сфери діяльності ОСББ.
Перелік складових коштів об'єднання встановлено ст. 21 Закону № 2866, до яких відносяться, зокрема:
кошти, отримані об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об'єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання.
Отже, надання паркінгу, що знаходиться у володінні іншого власника і не є спільним майном ОСББ, послуг з користування внутрішньобудинковою мережею електропостачання, поточного чи капітального ремонту такого паркінгу, обслуговування місць загального користування паркінгу, прибирання території парко-місць та інших послуг, не пов'язаних з утриманням багатоквартирного будинку та прибудинкової території, носить характер підприємництва, що спричиняє втрату статусу неприбуткової організації такого ОСББ з відповідним виключенням з Реєстру.
Водночас, якщо паркінг, який є невід'ємною частиною будинку, приймає участь у відшкодуванні (компенсації) витрат ОСББ на утримання прибудинкової території як споживач відповідних послуг, отримані доходи у вигляді такої компенсації не є підставою для виключення ОСББ з Реєстру за умови, що такі доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такого ОСББ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його статутом і не розподіляються між його учасниками (співвласниками).
До питання 3
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст.
Отже, питання підтвердження первинними документами послуг, які надаються ОСББ для утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території належить до компетенції Міністерства фінансів України.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
06.04.2021
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) у статусі неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.
Як зазначено у зверненні, ТОВ є власником парко-місць (далі - Власник), що розташовані у паркінгу будинку, яким управляє ОСББ. Паркінг є невід'ємною частиною будинку.
Власник не володіє жодним приміщенням у будинку та не є співвласником майна ОСББ, не бере участь у загальних зборах ОСББ та не приймає рішення щодо встановлення тарифу та інших внесків. Проте, Власник має відшкодувати витрати ОСББ на утримання та обслуговування паркінгу (парко-місць всіх співвласників), оскільки ОСББ надає Власнику можливість дістатись до власних парко-місць на транспортних засобах, шляхом використання місць загального використання паркінгу, які обслуговуються ОСББ на внески співвласників ОСББ. ОСББ утримує та обслуговує всі парко-місця всіх співвласників паркінгу разом з парко-місцями Власника. Рішенням загальних зборів ОСББ встановлено розмір внесків щодо утримання паркінгу та укладено договір з Власником про участь у витратах на утримання паркінгу Власником машино-місць.
У ОСББ виникли наступні питання:
1. чи може ОСББ як неприбуткова організація підписати договір з Власником машино-місць (юридичною особою) про участь у витратах на утримання паркінгу Власником машино-місць, чи не буде це вважатись наданням послуг з боку ОСББ;
2. чи може ОСББ надавати послуги юридичним особам, які не є членами ОСББ, щоб не втратити статус неприбуткової організації та які саме послуги ОСББ може надавати;
3. які первинні документи повинен надавати ОСББ для підтвердження наданих послуг, якщо такі послуги можна надавати без втрати статусу неприбуткової організації (акт наданих послуг або рахунок-акт) та на підставі якого первинного документу Власник зможе віднести компенсацію (відшкодування) до витрат підприємства (машино-місця використовуються у господарській діяльності підприємства);

30 днiв передплати безкоштовно!