Щодо заповнення декларації з податку на прибуток підприємства у разі сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств у звязку із нарахуванням та сплатою частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету

Державна податкова служба України Податкова консультація від 02.10.2019 №540/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 02.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 02.10.2019

Номер 540/6/99-00-07-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 540/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула лист Державного підприємства про надання індивідуальної податкової консультації щодо заповнення декларації з податку на прибуток підприємства у разі сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств у зв'язку із нарахуванням та сплатою частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах компетенції повідомляє.
Згідно з підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу крім випадків, передбачених пунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.
У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
При цьому у разі, якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.
У разі, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.
Відповідно до інформації, викладеної у листі, підприємство у звітному 2019 році сплачує до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, нараховану у 2017 - 2018 роках. Тобто, сплата частини чистого прибутку (доходу) до бюджету здійснюється після спливу встановленого строку сплати цього платежу. Авансові внески з таких платежів вже були нараховані та сплачені до бюджету у минулих періодах (періодах нарахування частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань).
Крім того, у поточному році підприємство сплачує авансові внески з податку на прибуток підприємств з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, нарахованої за IV квартал минулого року.
Згідно з пунктом 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 138 (далі - Порядок), частина чистого прибутку сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, тобто базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал.
Згідно з пунктом 3 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до встановленої форми розрахунку та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 р. N 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2011 року за N 643/19381 (далі - Розрахунок).
У рядку 07 Розрахунку відображається частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету у звітному періоді.
У рядку 08 Розрахунку - частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року.
У рядку 09 Розрахунку - частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті, без врахування суми частини чистого прибутку (доходу), нарахованої за попередній звітний період поточного року.
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. N 897(у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. N 467) (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (далі - Декларація).
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається у Додатку АВ до Декларації (далі - Додаток АВ).
До дивідендів прирівнюється платіж у вигляді частини чистого прибутку (доходу), який сплачується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.
Підприємства, які виплачують дивіденди і прирівняні до них платежі, складають Додаток АВ незалежно від того, сплачують вони авансові внески з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів чи ні.
Якщо у звітному податковому році за рішенням власника розподіляється чистий прибуток за декілька минулих років, то для визначення бази нарахування авансового внеску з податку на прибуток підприємств треба порівняти об'єкт оподаткування за кожний такий рік із сумою дивідендів, яка буде виплачуватися за відповідний рік.
Якщо дивіденди виплачуються не за повний рік, то для визначення суми перевищення використовується значення об'єкта оподаткування, розраховане пропорційно до кількості місяців, за які виплачуються дивіденди.
У рядку 1.4 Додатка АВ відображається загальна сума частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету у звітному (податковому) році. При цьому значення рядка 1.4 враховується у рядку 1 Додатка АВ. Показник рядка 1.4 Додатка АВ має відповідати сумарному значенню показника рядка 09 Розрахунку за такі звітні періоди, за які нарахування частини чистого прибутку здійснено у звітному (податковому) році.
Якщо дивіденди виплачуються відразу за декілька років, тоді сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування обчислюється окремо за кожний рік та у рядку 4 Додатка АВ відображається сума додатних значень таких перевищень.
Крім того, враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього року сплачується у звітному році, то у рядку 4 Додатка АВ відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього року над значенням об'єкта оподаткування, поділеним на 12 та помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)).
У випадку, якщо підприємством податок на прибуток підприємств за відповідний звітний період не сплачений, то перевищення за такий звітний період не розраховується, а у рядку 4 Додатка АВ зазначається вся сума дивідендів (прирівняних до них платежів), що підлягає виплаті (нарахована) у цьому звітному періоді.
У рядку 6 Додатка АВ визначається сума авансових внесків, які повинні бути сплачені у звітному періоді при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів). Підсумкові данні рядка 6 Додатка АВ одночасно переносяться до рядка 20 АВ Декларації та рядка 16.2 Додатка ЗП до Декларації.
Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових внесків здійснюється у Додатку ЗП до Декларації (далі - Додаток ЗП), а саме:
- у рядку 16.2 відображаються авансові внески, нараховані та сплачені у звітному (податковому) періоді (значення показника рядка 6 Додатка АВ);
- у рядку 16.3 - авансові внески, нараховані та сплачені у минулих звітних (податкових) періодах, які не враховані у зменшення податку на прибуток (значення показника рядка 16.4.2 Додатка ЗП до Декларації попереднього звітного (податкового) року);
- у рядку 16.4 - сумарне значення рядка 16.2 (нараховані та сплачені авансові внески у звітному (податковому) періоді (першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році)) та рядка 16.3 (авансові внески, не зараховані у зменшення податку у минулих періодах), у тому числі:
- у рядку 16.4.1 - нараховані та сплачені у поточному звітному (податковому) періоді авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий звітний період.
Платники податку, які подають Декларацію щоквартально, відображають у рядку 16.4.1 нараховані та сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий перший квартал, півріччя, три квартали, рік (наростаючим підсумком та у межах нарахованого податкового зобов'язання);
у рядку 16.4.2 - нараховані та сплачені авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1 переноситься до рядка 16.3 Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації за наступний звітний (податковий) рік).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 540/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула лист Державного підприємства про надання індивідуальної податкової консультації щодо заповнення декларації з податку на прибуток підприємства у разі сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств у зв'язку із нарахуванням та сплатою частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах компетенції повідомляє.
Згідно з підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу крім випадків, передбачених пунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.
У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
При цьому у разі, якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.