Про затвердження Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС

Державна податкова служба України Наказ, Положення від 22.07.2022 №465
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Наказ, Положення

Дата 22.07.2022

Номер 465

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2022 № 465
Про затвердження Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПС від 11.11.2019 № 161 "Про проведення оцінки корупційних ризиків", від 13.12.2019 № 216 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 05.01.2021 № 67 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 15.06.2021 № 604 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 21.04.2022 № 195 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 10.12.2019 № 204 "Про затвердження Складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України", від 17.02.2020 № 85 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 16.06.2020 № 281 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 01.07.2020 № 309 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 03.09.2020 № 467 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 12.02.2021 № 210 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

Т. Кірієнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
22.07.2022 № 465
ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України
1. Це Положення визначає завдання та повноваження робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України (далі - робоча група), регулює питання організації її діяльності.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції", Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555.
3. Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ДПС.
4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства та цим Положенням.
5. Завданнями робочої групи є:
1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків;
2) дослідження середовища ДПС та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв'ювання;
4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;
5) розробка заходів впливу на корупційні ризики.
6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо);
2) складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;
3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації;
4) досліджує середовище ДПС та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:
визначає функції та активи ДПС, що становлять значну економічну цінність;
встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони ДПС, аналізує характер їх взаємодії з ДПС;
складає перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність ДПС;
збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища ДПС;
складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище ДПС;
погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності ДПС як потенційно вразливих до корупції;
5) ідентифікує корупційні ризики:
описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності ДПС;
аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності ДПС;
виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків;
6) аналізує корупційні ризики:
визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;
визначає потенційні втрати ДПС від реалізації корупційних ризиків;
визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків;
7) визначає рівні корупційних ризиків;
8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики;
9) розглядає пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків;
10) взаємодіє з громадськістю та іншими зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи;
11) здійснює за дорученням Голови ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, інші повноваження, пов'язані з виконанням основних завдань.
7. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:
1) за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;
2) проводити опитування, інтерв'ювання працівників ДПС та зовнішніх заінтересованих сторін;
3) залучати у разі потреби до діяльності робочої групи інших працівників структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів;
4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації;
5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси;
6) брати участь у публічному обговоренні проєкту антикорупційної програми;
7) вносити Голові ДПС або особі, яка виконує його обов'язки, пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДПС у сфері запобігання та протидії корупції.
8. Персональний склад робочої групи затверджується наказом ДПС. Голова ДПС або особа, яка виконує його обов'язки, визначає голову, заступника голови та секретаря робочої групи.
Головою робочої групи є працівник Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції за посадою, не нижче начальника відділу. Голова робочої групи має заступника. У разі відсутності голови робочої групи його обов'язки виконує заступник голови робочої групи.
За попередньою згодою до складу робочої групи включаються представники громадськості та експерти, у тому числі міжнародних організацій, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДПС та мають досвід у сфері її діяльності та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції.
9. Голова робочої групи:
1) організовує роботу робочої групи;
2) забезпечує необхідні умови для роботи робочої групи;
3) скликає засідання робочої групи, головує на її засіданнях, визначає порядок денний та питання, що підлягають розгляду;
4) затверджує план оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС та підготовки антикорупційної програми;
5) розподіляє між членами робочої групи завдання з підготовки матеріалів щодо оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС;
6) готує та підписує листи на адресу структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів щодо отримання інформації, необхідної для роботи робочої групи;
7) ініціює питання зміни персонального складу робочої групи, а також залучення до роботи робочої групи працівників ДПС, її територіальних органів, представників громадськості та експертів, у тому числі міжнародних організацій, які можуть надати необхідну інформацію або сприяти у здійсненні об'єктивного та якісного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС;
8) забезпечує вирішення інших питань, що стосуються здійснення повноважень робочої групи.
10. Секретар робочої групи:
1) готує проєкт порядку денного засідання робочої групи;
2) інформує членів робочої групи та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання робочої групи та порядок денний;
3) оформлює протоколи засідання робочої групи;
4) готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності робочої групи.
11. Члени робочої групи мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи;
2) висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
3) ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;
4) здійснювати інші повноваження, пов'язані із діяльністю робочої групи.
12. Члени робочої групи зобов'язані:
1) особисто брати участь у роботі та засіданнях, у тому числі голосуванні, робочої групи;
2) дотримуватися вимог цього Положення;
3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, завдання голови робочої групи та рішення робочої групи;
4) бути неупередженими та об'єктивними;
5) не допускати розголошення відомостей (у тому числі з обмеженим доступом), що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі робочої групи, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
6) у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів виконувати вимоги антикорупційного законодавства.
13. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або у разі потреби.
14. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.
15. У протоколі зазначаються список присутніх на засіданні робочої групи, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, та підсумки голосування.
16. Кожен член робочої групи має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.
17. Протокол засідання робочої групи оформлюється згідно з вимогами Інструкції з діловодства у Державній податковій службі України, затвердженої наказом ДПС від 20.12.2019 № 222 (зі змінами). Такий протокол підписується головуючим на засіданні, доводиться до відома всіх членів робочої групи і зберігається в підрозділі з питань запобігання та виявлення корупції.
18. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

Директор Департаменту
з питань запобігання
та виявлення корупціїС. Томських
( Текст взято з сайту ДПС України http://www.tax.gov.ua )
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2022 № 465
Про затвердження Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПС від 11.11.2019 № 161 "Про проведення оцінки корупційних ризиків", від 13.12.2019 № 216 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 05.01.2021 № 67 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 15.06.2021 № 604 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 21.04.2022 № 195 "Про внесення змін до наказу ДПС від 11.11.2019 № 161", від 10.12.2019 № 204 "Про затвердження Складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України", від 17.02.2020 № 85 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 16.06.2020 № 281 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 01.07.2020 № 309 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 03.09.2020 № 467 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204", від 12.02.2021 № 210 "Про внесення змін до наказу ДПС від 10.12.2019 № 204".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

Т. Кірієнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
22.07.2022 № 465
ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України

30 днiв передплати безкоштовно!