Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Положення, Постанова від 15.08.2001 №24
Реквізити

Видавник: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Тип Положення, Постанова

Дата 15.08.2001

Номер 24

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 24 від 15.08.2001
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 63 від 20.12.2011 )
Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 58 від 31.10.2007 )
Відповідно до статей 17, 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (додається).
2. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на постійну комісію правління Фонду з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Голова правління С.Сторчак
Затверджено
Постанова правління Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України
від 15 серпня 2001 р. N 24
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
I. Загальні положення
1. Служба страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - служба страхових експертів) створюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
2. Положенням про службу страхових експертів визначаються основні завдання, сфера дії, перелік повноважень, організаційні засади і її відповідальність.
3. Метою діяльності служби страхових експертів є контроль за додержанням законодавства про страхування від нещасного випадку, адекватності страхових виплат соціальних послуг, ступеню важливості страхової події, впровадження механізму економічної заінтересованості страхування у зниженні страхових ризиків, впровадження і контроль виконання профілактичних програм на підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, сприяння здійсненню заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, захист економічних інтересів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) і застрахованих осіб при здійсненні страхових виплат.
4. Служба страхових експертів проводить експертизу страхових ризиків, страхових подій (випадків виробничих травм, професійних захворювань, отруєнь, смерті від професійного захворювання і смерті на робочому місці тощо).
5. У своїй роботі служба страхових експертів керується Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, статутом Фонду, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
6. Служба страхових експертів у своїй роботі взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими органами державного нагляду з питань охорони праці, органами прокуратури, страхувальниками та іншими організаціями.
II. Основні завдання та функції служби страхових експертів
7. Основними завданнями служби страхових експертів є:
- участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю потерпілих, а також професійних захворювань і аналіз причин їх виникнення, а також у навчанні та підвищенні рівня знань спеціалістів, які вирішують питання з охорони праці;
- здійснення контролю за дотриманням термінів проведення періодичних та попередніх медичних оглядів на підприємствах страхувальників;
- участь в організації і виконанні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
- участь у розгляді спірних питань при встановленні зв'язку з умовами праці захворювання (визнання професійного захворювання), втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які отримали професійне захворювання, трудове каліцтво та інше ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням професійних обов'язків;
- проведення моніторингу (обліку і систематизації) нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах страхувальників, оцінка достатності превентивних заходів, спрямованих на зниження ступеню їх ризику;
- участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації та контроль за їх впровадженням на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва;
- надання виконавчій дирекції і правлінню Фонду щорічного аналітичного огляду стану виробничого травматизму та професійних захворювань;
- одержання та подання відповідних документів, що підтверджують права потерпілого або членів його сім'ї на страхові виплати, якщо застрахований або члени його сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати документи.
8. Служба страхових експертів може виконувати також інші завдання та функції, необхідні для виконання статутних завдань Фонду, що не суперечать законодавству.
9. Відповідно до основних завдань служби страхові експерти у процесі своєї діяльності здійснюють:
а) експертизу ризиків виникнення страхових випадків і заходів з їх профілактики на підприємствах страхувальників;
б) перевірку відповідності страхових тарифів фактичному стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності;
в) прогнозування розвитку факторів ризику виникнення страхових випадків на підприємстві страхувальника;
г) перевіряють стан профілактичної роботи на підприємствах щодо створення здорових та безпечних умов праці, а також забезпечення застрахованих осіб засобами індивідуального та колективного захисту;
д) беруть участь у роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію об'єктів виробничого призначення, засобів виробництва, засобів індивідуального та колективного захисту працюючих, апаратури та приладів контролю.
Обсяг страхової експертизи у кожному випадку встановлюється в залежності від виду експертизи, умов і безпеки праці застрахованого і ступеню важкості страхової події (випадку).
III. Права страхових експертів
10. Страхові експерти мають право:
- безперешкодно і в будь-який час відвідувати підприємства (по пред'явленню посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 1*) з метою проведення перевірки або участі у роботі відповідних комісій з питань охорони праці та страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку),
- подавати роботодавцям пропозиції про усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про усунення порушень законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників;
( Частина третя пункту 10 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 58 від 31.10.2007 )
- отримувати від посадових осіб і керівників підприємств страхувальників, установ та організацій пояснення щодо виявлених недоліків і заходів з їх усунення у разі, коли їх рівень призводить до підвищення витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим і соціальні послуги;
- брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств та у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств.
11. У разі систематичного порушення нормативних актів з охорони праці або значного збільшення кількості нещасних випадків страховий (головний страховий) експерт може вносити пропозиції керівнику робочого органу виконавчої дирекції Фонду про віднесення підприємства до більш високого класу професійного ризику виробництва, або зниження цього класу з початку фінансового року, якщо страхувальником значно поліпшені умови праці і досягнуто зменшення кількості нещасних випадків.
IV. Організація роботи служби страхових експертів
12. Структура служби страхових експертів, її завдання, організація роботи, функціональні обов'язки і взаємовідносини, кваліфікаційні вимоги, посадові обов'язки, порядок атестації регламентується інструкціями та наказами виконавчої дирекції Фонду.
Методичне керівництво роботою служб страхових експертів з охорони праці виробляє та здійснює виконавча дирекція Фонду.
Роботодавець повинен забезпечити представникам служби страхових експертів необхідні умови для роботи на підприємстві з усіх питань, які відносяться до їх компетенції.
13. Служба страхових експертів комплектується фахівцями з вищою освітою за фахом, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років.
Для виконання статутних функцій та обов'язків Фонду у цій сфері у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах призначаються керівники служб страхових експертів - головні страхові експерти.
Страхові експерти (головні страхові експерти) на початку роботи проходять у встановленому порядку навчання і періодично (не рідше одного разу на три роки) підвищення кваліфікації та перевірку знань з питань охорони праці та страхування від нещасного випадку.
V. Оскарження рішень страхових (головних страхових) експертів та їх відповідальність
14. Рішення страхового експерта може бути оскаржено головному страховому експерту, а останнього - керівнику відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, якому він безпосередньо підпорядкований.
У разі незгоди з рішенням головного страхового експерта чи керівника відповідного робочого органу спір розглядається виконавчою дирекцією Фонду.
15. Неналежне виконання страховими (головними страховими) експертами службових обов'язків, зловживання, порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів при перевірці виконання страховими експертами службових обов'язків є підставами для притягнення страхового експерта до відповідальності згідно із законодавством України.
------------------
* Не додаються.
"Все про бухгалтерський облік", N 88, 21 вересня 2001 р.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 24 від 15.08.2001
Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!