Про затвердження Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Фонд соціального страхування України Постанова від 25.02.2021 №9
Реквізити

Видавник: Фонд соціального страхування України

Тип Постанова

Дата 25.02.2021

Номер 9

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.02.2021 № 9
Про затвердження Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Відповідно до статей 7, 9, 10, 16, 36 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
постановляє:
1. Затвердити Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2011 № 42 "Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 року за № 31/20344.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Михайленко Т. О.
Голова правлінняЄ. Котик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
25 лютого 2021 року № 9
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі) виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділеннями в районах і містах обласного значення (далі - органи Фонду).
1.2. Додаткове харчування - це призначений потерпілому перелік харчових продуктів (раціон), що характеризується певною харчовою цінністю (калорійністю та набором незамінних поживних речовин), які доповнюють звичайний раціон харчування потерпілого, з розрахунку на добу на одного потерпілого.
1.3. Додаткове харчування призначається з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві.
1.4. Потерпілим фінансуються витрати на додаткове харчування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання згідно з потребою, визначеною висновками медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) (далі - ІПР) на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікуючий лікар, що оформлюється довідкою (висновком) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (далі - ЛКК закладу охорони здоров'я) та затверджується МСЕК.
1.5. Повторний огляд МСЕК потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться до закінчення строку, на який визначена потреба у додатковому харчуванні, за заявою такого потерпілого або представника потерпілого (далі - законний представник потерпілого) у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності потерпілого за направленням органу Фонду, у якому потерпілий перебуває на обліку, або за рішенням суду.
1.6. На період тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання підставою для фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим є висновок ЛКК закладу охорони здоров'я про таку потребу за умови наявності акта розслідування нещасного випадку або акта розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
2. Облік потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на додаткове харчування
2.1. Облік потерпілих, які мають право на забезпечення додатковим харчуванням (далі - облік), ведуть органи Фонду за місцем зберігання справ про страхові виплати.
2.2. Для взяття на облік потерпілий або законний представник потерпілого подає до органу Фонду (за місцем зберігання справи про страхові виплати):
заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
копію паспорта громадянина України;
копію висновку МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я (у період тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання) про потребу у забезпеченні додатковим харчуванням із вказаним строком, на який призначається додаткове харчування;
ІПР (у разі її складання);
раціон харчування, складений на конкретно визначений строк дієтологом чи лікуючим лікарем, оформлений довідкою (висновком) ЛКК закладу охорони здоров'я.
Документи, які є у справі про страхові виплати потерпілого, не надаються.
У разі надання документів законним представником потерпілого, він додатково подає копію документа, що підтверджує його особу та повноваження.
Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред'являються їх оригінали.
Копія документів засвідчується працівником органу Фонду, який прийняв документи.
Потерпілі (законні представники потерпілих) несуть персональну відповідальність за надані відомості згідно із законодавством.
Органом Фонду перевіряється комплектність поданих потерпілим або законним представником потерпілого документів та подана в них інформація.
2.3. У разі призначення потерпілому МСЕК додаткового харчування орган Фонду не пізніше п'яти робочих днів з дати взяття потерпілого на облік звертається до МСЕК з метою затвердження раціону харчування, складеного дієтологом або лікуючим лікарем, та оформленого довідкою (висновком) ЛКК закладу охорони здоров'я.
2.4. Орган Фонду (за місцем зберігання справи про страхові виплати) реєструє заяви потерпілих у журналі обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на додаткове харчування (далі - журнал), форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення.
Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим підписом керівника органу Фонду та печаткою.
2.5. Днем звернення за забезпеченням додатковим харчуванням вважається дата надходження заяви разом з усіма документами, зазначеними у пункті 2.2 цього Положення, про що робиться відмітка у журналі.
2.6. Якщо заяву та документи, зазначені у пункті 2.2 цього Положення, надіслано поштою, днем звернення вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.
2.7. Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, передбачені пунктом 2.2 цього Положення, потерпілому під розпис у відповідній графі заяви, або протягом не більше трьох робочих днів письмово повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково. У цьому разі днем звернення вважається дата надання документів, поданих додатково (про що робиться відмітка у журналі), або зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.
2.8. Органи Фонду розглядають заяву потерпілого або законного представника потерпілого за наявності усіх документів, зазначених у пунктах 2.2 та 3.9 цього Положення, і приймають рішення про взяття на облік або відмову, із роз'ясненням причин відмови у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.
2.9. Потерпілі знімаються з обліку органами Фонду у випадках, передбачених статтею 46 Закону, а також у разі:
відміни відповідних медичних показань для забезпечення додатковим харчуванням;
своєчасного не проходження огляду МСЕК у встановлений термін;
скасування, визнання недійсними документів, що дають право на забезпечення додатковим харчуванням;
смерті потерпілого.
3. Фінансування витрат на додаткове харчування
3.1. Фінансування витрат на додаткове харчування потерпілих, які перебувають на обліку, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та органами Фонду за рахунок та в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування України (далі - Фонд), кошторисів відповідних органів Фонду та в межах фінансових можливостей Фонду на ці цілі.
3.2. Фінансування витрат на додаткове харчування здійснюється шляхом відшкодування потерпілим відповідних витрат та призначається з дати затвердження МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я (у період тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання) раціону харчування і оформлюється відповідною постановою органу Фонду із розрахунком витрат на додаткове харчування.
3.3. Розрахунок витрат на додаткове харчування здійснюється згідно затвердженого раціону харчування та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.
3.4. Відшкодування витрат на додаткове харчування здійснюється органами Фонду у поточному місяці за попередній місяць.
3.5. Відшкодування витрат на додаткове харчування здійснюється шляхом:
щомісячного поштового переказу за місцем постійного проживання потерпілого;
щомісячного перерахування відповідних сум на поточний рахунок, відкритий у банківській установі, вказаний в заяві потерпілого.
3.6. Потерпілому не відшкодовуються витрати на додаткове харчування, призначене за рішенням МСЕК, на період його перебування у закладах охорони здоров'я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях).
3.7. Фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим припиняється у випадках, визначених статтею 46 Закону.
3.8. У разі коли потерпілий одночасно має право на забезпечення додатковим харчуванням згідно із Законом та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією з підстав.
3.9. При фінансуванні витрат на додаткове харчування потерпілим, які мають право на цей вид допомоги відповідно до інших нормативно-правових актів, органи Фонду повинні щоквартально надсилати запити до відповідних установ та отримувати письмову інформацію про те, що потерпілим не відшкодовуються витрати на додаткове харчування за іншими підставами.
Зазначена інформація долучається до особової справи потерпілого.
3.10. Контроль за дотриманням норм цього Положення здійснюють виконавча дирекція Фонду та органи Фонду.
Начальник управління
медичних та соціальних послуг
О. Пухка
Додаток 1
до Положення
_________________________________________________
_________________________________________________
(найменування органу Фонду)

Гр. ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження заявника)
Місце проживання (реєстрації), номер телефону:
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт серія _____ № _________, виданий ___________
_________________________________________________
ЗАЯВА
Прошу забезпечити мене додатковим харчуванням на підставі висновку _______________________________________ серії ____ № _________ від _________________________________________________________ та
(МСЕК / ЛКК закладу охорони здоров'я)
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю від ____________ № _________ (у разі її складання) на строк з "___" ____________ 20__ по "___" ____________ 20__ року.
До заяви додаю наступні документи:
копію паспорта громадянина України;
копію висновку МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я (у період тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання) про потребу у забезпеченні додатковим харчуванням із вказаним строком, на який призначається додаткове харчування;
ІПР (у разі її складання);
раціон харчування, складений на конкретно визначений строк дієтологом чи лікуючим лікарем, оформлений довідкою (висновком) ЛКК закладу охорони здоров'я.
копію документу, що підтверджує особу та повноваження законного представника потерпілого.
Перерахування коштів прошу здійснювати на ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(зазначити повну назву поштового відділення або назву та реквізити банку, у якому відкрито рахунок заявника)
"___" ____________ 20__ року. ______________________________________________________
(підпис прізвище, ім'я, по батькові заявника)
Рішення про взяття на облік на забезпечення додатковим харчуванням
__________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис працівника)
Керівник органу Фонду
М. П.
____________
(підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали керівника органу Фонду)
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ____________ 20__ та зареєстровано за № _______.
Додатково для розгляду заяви необхідно додати такі документи:
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________ "Ознайомився" _____________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, законного представника)
----------------------------------------------(лінія відрізу)-------------------------------------------------
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ____________ 20__ та зареєстровано за № _______.
Додатково для розгляду заяви необхідно додати такі документи:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________ "Ознайомився" ___________________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, законного представника)
Керівник органу Фонду
М. П.
____________
(підпис)
__________________________________
(прізвище та ініціали керівника органу Фонду)
Додаток 2
до Положення
_________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на додаткове харчування
N з/пДата прийняття заявиПрізвище, ім'я, по батькові, дата народження
потерпілого
Реєстраційний номер справи про страхові виплатиАдреса, місце проживанняНазва МСЕК / ЛКК закладу охорони здоров'я, номер та
дата висновку про потребу у додатковому харчуванні
Індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю (у разі її складання) (вказати номер та дату
затвердження на МСЕК)
Раціон харчування, складений лікуючим лікарем або
дієтологом, затверджений МСЕК (вказати дату затвердження МСЕК)
Група інвалідностіСтупінь втрати працездатності (%)На який строк призначено додаткове харчуванняНомер та дата постанови про фінансування витрат на
додаткове харчування потерпілому
Примітки
12345678910111213
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.02.2021 № 9
Про затвердження Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Відповідно до статей 7, 9, 10, 16, 36 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
постановляє:
1. Затвердити Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2011 № 42 "Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 року за № 31/20344.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Михайленко Т. О.
Голова правлінняЄ. Котик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
25 лютого 2021 року № 9
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
1. Загальні положення

30 днiв передплати безкоштовно!