Арбітражний кодекс

Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа Першої фондової торговельної системи" Кодекс від 30.10.1996 №3
Реквізити

Видавник: Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа Першої фондової торговельної системи"

Тип Кодекс

Дата 30.10.1996

Номер 3

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 3 від 30.10.96
м.Київ
Затверджено
рішенням Ради Асоціації "ПФТС"
Погоджено
Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку
Арбітражний кодекс
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 від 12.03.2002 )
1. Визначення
1.1. Відзив: Письмова відповідь на скаргу (скарги), яка (які) були викладені у позовній заяві.
1.2. Арбітражний комітет: Постійний комітет Асоціації, який складається з призначених Радою членів і який відповідає за внесення змін до Арбітражного кодексу, що затверджується Радою, а також за здійснення адміністративного нагляду за діяльністю арбітражного органу та його секретаря.
1.3. Арбітражний секретар: Особа, яка призначається Арбітражно-дисциплінарним комітетом, затверджується Радою Асоціації і несе відповідальність за адміністративну діяльність арбітражного органу Асоціації. Арбітражний секретар підзвітний Арбітражно-дисциплінарному комітету. Виконання вимог Арбітражного секретаря щодо належного дотримання положень цього Кодексу є обов'язковими.
1.4. Арбітражна колегія: Арбітр (або арбітри), які відповідно до цього Кодексу та чинного законодавства мають повноваження щодо розгляду справи, вирішення процесуальних питань, винесення рішення у якості третейського суду.
1.5. Список арбітрів: Сформований згідно з п. 7.6 цього Кодексу перелік фізичних осіб, що володіють необхідними спеціальними знаннями в сфері вирішення спорів, віднесених до компетенції третейського суду ПФТС.
1.6. Арбітр: Особа, підібрана зі списку арбітрів для виконання обов'язків, покладених на Арбітражну колегію.
1.7. Уповноважена Особа ("УО"): Працівник чи службова особа члена ПФТС, уповноважена вводити інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди по цінних паперах. УО підлягає реєстрації Асоціацією.
1.8. Позов: Письмова вимога про стягнення грошей чи задоволення інших вимог, яка міститься у позовній заяві позивача (якщо вона подана позивачем) або в зустрічній позовній заяві (якщо вона подана відповідачем).
1.9. Позивач: Сторона, яка порушила арбітражний процес відповідно до даного Кодексу шляхом подання позовної заяви Арбітражному секретарю.
1.10. Зустрічний позов: Письмовий документ, який подається відповідачем проти позивача і який містить одну чи більше позовних вимог, що випливають з тієї ж транзакції і подій, що є підставою для первинної позовної заяви.
1.11. Призначений представник(-и): Особа (особи), що надає консультації та представляє інтереси сторони в арбітражі.
1.12. Передача: Фізична доставка документа, який необхідно подати Арбітражному секретарю.
1.13. Сторона: Позивач або відповідач в арбітражному процесі.
1.14. Відповідач: Сторона, проти якої були порушені один чи декілька позовів у позовній заяві позивача.
1.15. Позовна заява: Письмовий документ, який поданий позивачем проти відповідача і який містить одну чи декілька позовних вимог про гроші чи інші вимоги.
1.16. Третейський суд: Договірна форма розгляду та вирішення спорів між членами ПФТС, членами ПФТС, членами ПФТС та нечленами ПФТС, нечленами ПФТС згідно з підсудністю, встановленою цим Кодексом, та вимогами чинного законодавства. Третейський суд ПФТС створюється і здійснює свою діяльність у вигляді Арбітражної колегії.
2. Арбітражно-дисциплінарний комітет і його склад
2.1. Арбітражно-дисциплінарний комітет - це постійний комітет Асоціації, який складається з призначених Радою уповноважених осіб компаній - членів Асоціації ПФТС. Арбітражно-дисциплінарний комітет підзвітний Раді Асоціації.
2.2. Арбітражно-дисциплінарний комітет відповідає за:
2.2.1. Надання рекомендацій щодо змін до Арбітражного кодексу на затвердження Раді;
2.2.2. Здійснення адміністративного нагляду за діяльністю Арбітражного органу та його секретаря;
2.2.3. Виконання інших обов'язків і зобов'язань, які можуть бути визначені даним Кодексом і Радою Асоціації.
3. Підсудність
3.1. Третейському суду ПФТС підвідомчі:
3.1.1. Справи за будь-якими спорами, які може бути віднесено до компетенції третейського суду згідно з вимогами чинного законодавства та які виникають між членами ПФТС. Такі справи передаються на розгляд третейського суду ПФТС без укладення їх сторонами додаткової угоди з цього приводу (третейського запису).
3.1.2. Справи за будь-якими спорами, які може бути віднесено до компетенції третейського суду згідно з вимогами чинного законодавства та які виникають між членами ПФТС та особами, які користуються їх послугами на ринку цінних паперів (клієнтами, інвесторами і т. і.). Такі справи передаються на розгляд третейського суду ПФТС без укладення їх сторонами третейського запису, але за умов наявності згоди чи вимоги таких осіб.
3.1.3. Справи за будь-якими спорами, які може бути віднесено до компетенції третейського суду згідно з вимогами чинного законодавства та які виникають між будь-якими іншими особами, що не є членами ПФТС, за умов укладення їх сторонами прямо чи опосередковано третейського запису та прийняття ними обов'язків щодо дотримання арбітражних процедур ПФТС.
3.1.4. Справи особливого провадження - затвердження рішень Дисциплінарних колегій Асоціації, що передбачають грошові розрахунки з членами Асоціації.
3.1.5. Справа є такою, що не підлягає розгляду Третейським судом ПФТС, якщо до початку її розгляду Арбітражною колегією між сторонами укладено угоду про її розгляд іншим судовим органом.
( Пункт 3.1.5 в редакції Рішення ПФТС N 7 від 12.03.2002 )
3.1.6. Якщо між сторонами не існує прямої чи опосередкованої угоди про розгляд спорів Третейським судом ПФТС або існує угода про розгляд спорів іншим судовим органом, але відповідачем надано відзив чи зустрічний позов на отриману через Арбітражного секретаря позовну заяву, вважається, що сторони погодилися на розгляд спору Третейським судом ПФТС.
( Пункт 3.1.6 в редакції Рішення ПФТС N 7 від 12.03.2002 )
4. Позов на невелику суму
4.1. Усі позови на невелику суму про задоволення грошових вимог у розмірі до 2,5 тисяч доларів США вирішуються одним арбітром, який призначається Арбітражним секретарем. Еквівалент 2,5 тисяч доларів США визначається по офіційному курсу НБУ на день подання позову.
4.2. Якщо арбітр не вимагає слухання, всі позови на невелику суму повинні бути вирішені на основі письмової документації, яка подається сторонами.
5. Арбітражний процес. Загальні положення
5.1. Асоціація через Арбітражного секретаря надає всю технічну, організаційну та іншу необхідну підтримку діючій Арбітражній колегії.
5.2. Повідомлення. Не може бути односторонньої передачі повідомлень - в усній чи письмовій формі - між будь-якою стороною та діючою Арбітражною колегією чи будь-яким окремим арбітром стосовно питань, що розглядаються Арбітражною колегією:
5.2.1. Всі зв'язки з діючою Арбітражною колегією підтримуються у письмовій формі тільки через Арбітражного секретаря.
5.2.2. Арбітражний секретар повинен негайно надавати примірники всіх письмових повідомлень, які надіслані відповідно до п. 5.2.1, кожному арбітру і всім сторонам або їх призначеним представникам.
5.3. Усі арбітражні обговорення та слухання, що пов'язані з оцінкою фактів, повинні вестись за закритими дверима і залишатись конфіденційними. Усі свідчення, документи, інформація чи докази, які пред'явлені у зв'язку з будь-яким арбітражним позовом, повинні також розглядатись як конфіденційні.
5.4. Усі адміністративні питання, які мають відношення до позову, повинні спрямовуватись безпосередньо Арбітражному секретарю.
5.5. Усі члени Арбітражної колегії повинні бути присутні на обговореннях і слуханнях.
5.6. Рішення Арбітражної колегії постановляється в нарадчій кімнаті. Лише члени Арбітражної колегії мають право бути присутніми в нарадчій кімнаті.
6. Порушення арбітражного процесу
6.1. Окрім випадків, що можуть передбачатися даним Кодексом, арбітражний процес порушується наступним чином.
6.1.1. Позовна заява. Позивач повинен передати Арбітражному секретареві чотири примірники позовної заяви, а також додатковий примірник для кожного відповідача, найменування якого вказано в позовній заяві. В позовній заяві повинно бути зазначено:
- дата і номер позовної заяви;
- найменування сторін, їх поштові адреси, телефони, телефакси, код Реєстрового Торговця у системі ПФТС, якщо такий є;
- ціну позову, якщо позов підлягає оцінці;
- обставини, що є підставами для розгляду справи третейським судом ПФТС (членство в ПФТС, угода про розгляд спору третейським судом і т. і.);
- обставини, що є підставами позову; посилання на відповідні нормативні акти, докази, що підтверджують викладені обставини; обоснований розрахунок позовних вимог;
- чи отримана відповідь на претензію;
- мотиви, по яким відповідач відклоняє доводи позивача, викладені у відповіді на претензію, протоколі розбіжностей чи в інших документах, отриманих від відповідача;
- вимоги позивача у відношенні кожного відповідача, якщо їх декілька;
- пропозиції стосовно складу Арбітражної колегії;
- перелік доданих до заяви документів та інших доказів;
- До позовної заяви додаються документи та інші докази, що підтверджують:
- позовні вимоги;
- заходи, що застосував позивач для врегулювання спору з кожним відповідачем.
- Документи, що підтверджують вимоги позивача, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Арбітражний секретар повинен негайно надіслати по одному примірнику позовної заяви кожному відповідачу поштою чи іншим способом.
6.1.2. Відзив і зустрічний позов. Кожний відповідач повинен протягом 10 робочих днів після отримання позовної заяви передати Арбітражному секретареві один примірник відзиву. Відзив повинен містити: визнання чи заперечення фактів, які були викладені в позовній заяві; виклад обставин справи та захисту, включаючи будь-які зустрічні позови проти позивача; і виклад законів, які застосовуються і/або правил ПФТС для захисту позову, який було порушено; інформація (відповідно до п. 6.5.1, див. нижче) про уповноваженого представника відповідача, якщо такий є. Арбітражний секретар повинен негайно надіслати поштою чи іншим шляхом кожному позивачу по одному примірнику відзиву. Позивач повинен протягом 10 робочих днів після отримання зустрічного позову від будь-якого відповідача надати Арбітражному секретареві відзив на цей зустрічний позов у формі, визначеній у пункті про відзив відповідача.
6.1.3. Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сторони виступає в процесі самостійно.
6.2. Позовна заява і підтверджуючі документи повинні бути перевірені Арбітражним секретарем з метою визначення, чи може позов розглядатися в арбітражному порядку відповідно до статті 3 цього Кодексу (Підсудність) і чи сторони задовольняють вимоги інших діючих правил Асоціації про порушення арбітражного процесу. Арбітражний процес вважається порушеним з моменту винесення Арбітражним секретарем відповідної ухвали.
6.2.1. Арбітражний секретар повинен надавати позивачу письмову ухвалу про неможливість розгляду позову чи позовів в арбітражному порядку і повинен вказати конкретну підставу для цієї ухвали.
6.2.2. Визначення неможливості розгляду позовів, яке зроблене Арбітражним секретарем, може бути оскаржене в Арбітражному комітеті шляхом подання Арбітражному секретареві касаційної скарги у письмовій формі протягом 5 робочих днів після отримання ухвали, описаної в п. 6.2.1 (див. вище). Арбітражний секретар негайно інформує Арбітражний комітет про надходження касаційної скарги. Рішення з питань підсудності, прийняте Арбітражним комітетом, або вчасно не оскаржене рішення Арбітражного секретаря вважаються остаточними і не підлягають оскарженню до будь-якого іншого органу в межах Асоціації.
6.2.3. Після отримання позовної заяви та встановлення можливості розгляду справи третейським судом ПФТС Арбітражний секретар виносить ухвалу про порушення арбітражного провадження та надсилає її сторонам справи.
6.3. Продовження строків. Строк для передачі будь-якого документа, крім позовної заяви, може бути продовженим на скільки це буде визначено Арбітражним секретарем по пред'явленню поважної причини стороною, яка домагається продовження строку.
6.4. Доповнення. Не дозволяється вносити доповнення до документів, переданих у відповідності з цим розділом, крім випадків, коли такі зміни були погоджені з Арбітражним секретарем або з арбітрами, якщо вони вже призначені.
6.5. Призначені представники. Кожна сторона - учасниця арбітражного процесу має право призначати правника чи іншого представника для того, щоб він діяв від їх імені на всіх стадіях процесу.
6.5.1. Сторона, яка використовує своє право призначати відповідного представника, повинна надати Арбітражному секретареві письмові дані про представника, якого було призначено для участі в арбітражному процесі, включаючи його прізвище, ім'я, адресу, номер телефону та факсу.
6.5.2. Арбітражний секретар повинен негайно передати інформацію, яку він отримав відповідно до п. 6.5.1, кожному арбітру і всім сторонам або їх призначеним представникам, які приймають участь в арбітражному процесі.
6.6. Заходи безпосереднього врегулювання.
6.6.1. Якщо з отриманої позовної заяви не випливає, що позивач вжив заходів для безпосереднього врегулювання спору (відсутні претензія та відповідь на неї, протоколи розбіжностей та т. і.), Арбітражний секретар має право викликати сторони разом чи окремо для проведення попередніх переговорів та з'ясування претензій. Під час таких переговорів Арбітражний секретар зобов'язаний запропонувати сторонам застосувати процедуру примирення. За наслідками переговорів складається письмовий протокол, який додається до матеріалів справи як доказ проведення безпосереднього врегулювання.
6.6.2. До моменту винесення Арбітражною колегією остаточного рішення по справі Арбітражний секретар має право вимагати застосування до спору процедури примирення. Така вимога повинна бути розглянута протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання.
6.7. Припинення провадження у справі. Арбітражний процес може бути припинено до початку проведення слухань справи Арбітражною колегією у разі встановлення фактів, що свідчать про:
- непідсудність спору третейському суду ПФТС;
- відсутній предмет спору;
- є рішення іншого судового органу, який в межах своєї компетенції вирішив спір між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав;
( Абзац 3 пункту 6.7 в редакції Рішення ПФТС N 7 від 12.03.2002 )
- сторонами не вжито заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку і можливість такого врегулювання втрачена;
- позивач відмовився від позову;
- позивача чи відповідача ліквідовано як юридичну особу.
Про припинення провадження у справі Арбітражним секретарем виноситься відповідна ухвала.
7. Вимоги до арбітрів і їх підбір
7.1. Відвід арбітрів. Арбітр не має права працювати в Арбітражній колегії, якщо:
7.1.1. Він представляє інтереси будь-якої сторони третейського суду чи будь-якої філії або юридичної особи, що має відношення до будь-якої сторони третейського суду.
7.1.2. Він має прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-якій стороні третейського суду.
7.1.3. Він може отримати фінансову чи іншу вигоду в прямому чи опосередкованому вигляді від результатів конкретного арбітражного процесу; чи
7.1.4. Йому відомі будь-які факти або обставини, які можуть перешкоджати приймати об'єктивні та неупереджені рішення.
7.2. Вимоги до розкриття інформації арбітрами. Постійним обов'язком усіх арбітрів є надання Арбітражному секретареві фактів існування будь-яких підстав для відводу арбітра, визначених в п. 7.1. Розкриття будь-яких підстав для відводу арбітра повинне робитися в найкоротший термін відразу ж після того, як було отримано повідомлення про підбір арбітра для роботи в Арбітражній колегії.
7.3. Підбір арбітрів та формування Арбітражної колегії.
7.3.1. Підбір арбітрів здійснюється з числа осіб, включених в список арбітрів.
7.3.2. Сторона, що першою заявляє позов, включає до нього інформацію про особу, що пропонується до складу Арбітражної колегії для розгляду спору.
7.3.3. Сторона, якій заявлено позов, також включає до свого відзиву інформацію про особу, що пропонується до Арбітражної колегії з її боку.
7.3.4. Третій член Арбітражної колегії пропонується Арбітражним секретарем, який після отримання пропозицій сторін виносить ухвалу про формування Арбітражної колегії і надає відповідне повідомлення сторонам спору.
7.3.5. У тому випадку, коли якоюсь з сторін чи усіма сторонами не надано чи надано недостатньо пропозицій щодо складу Арбітражної колегії, підбір арбітрів здійснюється Арбітражним секретарем згідно з вимогами цього Кодексу.
7.4. Арбітражний відвід. Кожна сторона повинна мати право на відвід з причин, які мають відношення до підбору арбітрів на будь-якій підставі, що зазначена в п. п. 7.1.1 - 7.1.4.
7.4.1. Відводи готуються у письмовому вигляді і надаються Арбітражному секретареві протягом трьох робочих днів з моменту, коли було отримано повідомлення про підбір арбітрів. Відводи повинні містити імена арбітрів, яких було відведено і причини відводу.
7.4.2. Рішення з питань відводів приймаються Арбітражним секретарем.
7.5. Вакансії.
7.5.1 Якщо будь-який арбітр, після призначення і до початку першого засідання, піде у відставку, помре, усунеться, буде відведений чи стане неспроможним виконувати свої обов'язки, Арбітражний секретар повинен призначити нового члена Арбітражної колегії і заповнити вакансію.
7.5.2. Якщо будь-який арбітр, після початку першого засідання і до постановлення рішення, піде у відставку, помре, усунеться, буде відведений чи стане неспроможним виконувати свої обов'язки, решта арбітрів можуть продовжувати слухання і постановити рішення при умові, що жодна сторона не заперечить проти такого продовження протягом 5 днів після повідомлення про вакансію в складі Арбітражної колегії. У випадку такого заперечення Арбітражний секретар повинен призначити нового арбітра і заповнити вакансію.
7.6. Формування списку арбітрів.
7.6.1. Список арбітрів складається з фізичних осіб і включає осіб, що знаходяться в трудових та інших цивільно-правових відносинах з компаніями - членами ПФТС, а також осіб, що в таких відносинах не знаходяться. Список арбітрів повинен складати не менш 20 осіб.
7.6.2. Арбітри виконують свої функції протягом 2-х років з моменту затвердження.
7.6.3. Арбітром може бути особа, у тому числі і іноземний громадянин, що має вищу юридичну, економічну чи іншу освіту, володіє знанням та досвідом в сфері законодавства про цінні папери, має практичний досвід праці на ринку цінних паперів.
7.6.4. Внесення конкретної особи до списку арбітрів здійснюється за рішенням Ради Асоціації. Кандидатури арбітрів можуть вноситися Головою Ради Асоціації, Президентом Асоціації, Головою Арбітражно-дисциплінарного комітету, членами ПФТС, кандидатами самостійно. Пропозиції стосовно кандидатур в письмовому вигляді надаються Арбітражному секретарю і повинні містити таку відомості про кандидата:
- повні прізвище, ім'я та по батькові;
- дата народження;
- місце постійного проживання;
- громадянство;
- освіта;
- постійне місце роботи та перелік підприємств, організацій, установ, в яких кандидат прямо чи опосередковано має фінансові, майнові та інші інтереси, що можуть впливати на неупередженість арбітра;
- дані про практичний досвід на ринку цінних паперів;
- дані про притягнення до кримінальної відповідальності;
- письмову згода кандидата про включення його до списку арбітрів та про обов'язковість участі в діяльності Арбітражної колегії у випадках включення до її складу.
Пропозиції розглядаються та затверджуються на засіданнях Ради Асоціації, на які можуть бути запрошені кандидати.
7.6.5. Рада Асоціації має право достроково прийняти рішення про виключення особи із списку арбітрів у таких випадках:
- притягнення арбітра до кримінальної відповідальності;
- визнання арбітра недієздатним чи обмежено дієздатним у порядку, встановленому законодавством;
- несумлінного виконання арбітром своїх обов'язків, включаючи двократну відмову без поважних причин від виконання обов'язків арбітра, коли визначена особа була обрана сторонами у такій якості;
- зміну репутації арбітра, пов'язаною з порушенням їм вимог цього Кодексу, правил та звичаїв ділового обігу, що стали підставою для проведення розслідувань против арбітра у рамках ПФТС, компаній - членів ПФТС, інших саморегулівних організацій.
8. Арбітражні слухання
8.1. Процедура. Арбітражна колегія може проводити процес у такому порядку, який є на її думку доцільним, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
8.1.1. До початку проведення арбітражного слухання члени Арбітражної колегії повинні скласти клятву або урочисту присягу про те, що вони будуть проводити всі процедури чесно і у відповідності з діючими правилами Асоціації.
8.1.2. Всі усні свідчення, що надаються Арбітражній колегії сторонами або іншими особами, які заслуховуються Арбітражною колегією, повинні даватись під клятвою чи урочистою присягою.
8.1.3. Кожна сторона арбітражного процесу має право особисто з'являтися на слухання для того, щоб давати показання, або піддавати (перехресному) допиту будь-яку сторону чи свідка, або для того, щоб вивчити всі відповідні документарні свідчення, які були пред'явлені Арбітражній колегії.
8.2. Повноваження Арбітражної колегії. Відповідно до п. 8.1 Арбітражна колегія вирішує всі процедурні та доказові питання. При вирішенні спорів Арбітражна колегія керується законодавством України, правилами та положеннями ПФТС, іншими нормативними документами, що мають відношення до спору.
8.2.1. Тлумачення правил. Арбітражна колегія має право тлумачити і застосовувати весь Арбітражний кодекс Асоціації.
8.2.2. Рішення Арбітражної колегії. Всі рішення Арбітражної колегії приймаються більшістю голосів.
8.2.3. Свідки та документи. Арбітражна колегія має повноваження направляти у письмовому вигляді виклики до Арбітражної колегії будь-якій уповноваженій особі, співробітнику чи представнику керівництва фірми і вимагати подання будь-якої інформації чи документів, які знаходяться під контролем або якими володіють зазначені особи.
8.3. Свідчення. Усі документи та інформація, які мають відношення до питань, що вирішуються арбітражною чи Дисциплінарною колегією, можуть подаватись як свідчення на розсуд колегії, яка проводить такі процеси. Арбітражна колегія визначає доказову силу допущеного свідчення.
8.3.1. Записані телефонні переговори стосовно транзакцій з цінними паперами можуть бути запропоновані як свідчення відповідно до положення п. 8.3.
8.4. Відкриті слухання. За наявності згоди усіх сторін справи та більшості складу Арбітражної колегії можуть проводитися відкриті слухання справи, про що Арбітражним секретарем (до початку розгляду справи) чи Арбітражною колегією (після початку розгляду справи) виноситься окрема ухвала.
8.5. Справи особливого провадження. У разі винесення Дисциплінарною колегією Асоціації у відношенні члена Асоціації рішення, яке передбачає грошові розрахунки (сплатити штраф тощо), якщо таке рішення не виконано відповідачем у встановлений термін, це рішення може за заявою Директора-контролера бути розглянуто та затверджене третейським судом ПФТС. Арбітражна колегія у такому випадку формується Арбітражним секретарем з дотриманням вимог цього Кодексу щодо безсторонності арбітрів, вимоги щодо безпосереднього врегулювання не застосовуються. Підставою для незатвердження може бути невідповідність рішення Дисциплінарної колегії вимогам чинного законодавства, правил та положень Асоціації. Незатвердження рішення Дисциплінарної колегії третейським судом ПФТС не є підставою для визнання його недійсним.
8.6. Місце проведення слухання. Якщо сторони за погодженням з Арбітражною колегією не домовилися про інше, місцем проведення слухань є місце знаходження Асоціації.
9. Рішення Арбітражної колегії
9.1. Рішення. Усі рішення приймаються Арбітражною колегією своєчасно і в письмовому вигляді.
9.1.1. Усі рішення повинні бути підписані більшістю арбітрів або таким чином, як цього вимагає закон.
9.1.2. Рішення арбітражу може бути виконане в будь-якому суді, що має юрисдикцію.
9.1.3. Арбітражний секретар повинен надати примірники рішення всім сторонам арбітражного процесу та їх призначеним представникам.
9.1.4. В рішенні Арбітражної колегії повинні бути вказані:
- дата винесення рішення, склад третейського суду, місце розгляду спору;
- найменування учасників спору, прізвища та посади їх представників;
- підстави, на яких суд діяв (членство в ПФТС, угода про розгляд спору третейським судом і т. і.);
- сутність спору, заяви та пояснення осіб, що брали участь в розгляді справи;
- обставини справи та мотиви, що стали підставою для рішення;
- зміст прийнятого рішення, на яку сторону і в якому розмірі відносяться витрати, пов'язані з розглядом спору;
- строк і порядок виконання прийнятого рішення.
9.1.5. У випадку накладення третейським судом санкцій на компанію - члена ПФТС, примірник рішення надається Директору-контролеру Асоціації.
9.1.6. Інформація про рішення третейського суду, яким передбачено накладення санкцій на компанію - члена ПФТС, надається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 9.1.7 виключено на підставі Рішення ПФТС N 7 від 12.03.2002 )
9.1.8. Знеособлена інформація про рішення, прийняті третейським судом ПФТС, може вільно використовуватися Асоціацією з освітніми, навчальними та іншими цілями. Розповсюдження інформації про рішення, прийняті третейським судом ПФТС, з посиланнями на конкретних осіб, які приймали участь у справах, дозволяється лише за наявності згоди таких осіб.
9.2. Остаточний характер рішення. Крім і в межах випадків, що визначені діючим законом, усі рішення, які виносяться арбітражною колегією, повинні розглядатись як остаточні і не підлягають оскарженню в будь-який інший орган Асоціації. Оскарження рішення, ухвали, постанови Третейського суду ПФТС, ухвали Арбітражного секретаря може бути оскаржено в порядку, встановленому чинним законодавством України.
( Пункт 9.2 в редакції Рішення ПФТС N 7 від 12.03.2002 )
9.3. Арбітражна колегія за заявою сторони, поданням Арбітражного секретаря або за своєю ініціативою має право до закінчення строку, встановленого для виконання рішення, відстрочити або розстрочити виконання рішення, змінити спосіб та порядок їх виконання. Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання виноситься відповідна ухвала.
9.4. Арбітражна колегія за заявою сторони, поданням Арбітражного секретаря, за своєю ініціативою має право розглянути питання щодо тлумачення винесеного нею рішення, виправлення помилок у ньому. За наслідками такого розгляду виноситься відповідна ухвала.
9.5. Якщо розгляд питання про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання, тлумачення винесеного рішення, виправлення помилок у рішенні у тому ж складі Арбітражної колегії, який існував під час винесення рішення, є неможливим, Арбітражний секретар за погодженням зі сторонами формує новий склад Арбітражної колегії.
10. Витрати, пов'язані з розглядом справи
10.1. До витрати, пов'язаних з розглядом справи третейським судом, відносяться:
- виплати арбітрам;
- витрати на організацію процесу.
10.2. Розподіл витрат між сторонами здійснюється на підставі угоди між ними, а в разі відсутності такої угоди - третейським судом.
10.3. Компенсація витрат, як правило, покладається на сторону, проти якої відбулося рішення, якщо з урахуванням фактичних обставин справи Арбітражна колегія не встановила інший порядок.
10.4. Обсяги виплат арбітрам встановлюються рішенням Ради Асоціації відповідно до бюджету Асоціації.
10.5. Компенсація витрат, вказаних у п. 10.1, здійснюється при наявності у третейського суду підтверджуючих документів.
11. Відповідальність за порушення процесуальних вимог
За ухилення від виконання, неналежне виконання вимог, встановлених цим Кодексом, третейський суд ПФТС може стягнути в доход Асоціації штраф, максимальний розмір якого не повинен перевищувати максимального розміру встановленого Дисциплінарним кодексом ПФТС. Положення про визначення розміру штрафу за конкретне порушення та порядок його стягнення включаються до рішення третейського суду ПФТС по відповідній справі. Рішення щодо застосування штрафу може бути прийняте за заявою сторін процесу, Арбітражного секретаря, ініціативою Арбітражної колегії.
Президент _________ Заря І.О.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 3 від 30.10.96
м.Київ
Затверджено
рішенням Ради Асоціації "ПФТС"
Погоджено
Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку
Арбітражний кодекс
1. Визначення
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!