• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Положення від 14.12.2016 № 953
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 14.12.2016
 • Номер: 953
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 14.12.2016
 • Номер: 953
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2016 р. № 953
Київ
Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі
Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Типове положення про наглядову раду при державній науковій установі, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 953
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду при державній науковій установі
Загальна частина
1. Наглядова рада при державній науковій установі (далі - наглядова рада) може утворюватися за рішенням власника або засновника державної наукової установи (далі - установа).
2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, статутом (положенням) чи іншим установчим документом установи і своїм положенням.
3. Основними принципами діяльності наглядової ради є:
колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
прозорість діяльності;
неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою та керівником установи;
незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об’єднань.
Мета діяльності, основні завдання, функції та права наглядової ради
4. Основною метою діяльності наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності (далі - діяльність) установи.
5. Основними завданнями наглядової ради є:
1) сприяння діяльності установи щодо:
розв’язання перспективних завдань розвитку установи;
інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;
створення позитивного іміджу, зокрема у відповідній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому;
2) подання керівникові установи рекомендацій і пропозицій стосовно:
шляхів реалізації установою державної політики у відповідній галузі науки;
напрямів удосконалення діяльності установи, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва;
пріоритетних напрямів розвитку установи у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку установи.
6. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
готує і подає керівникові установи пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності установи;
бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази установи та її наукової інфраструктури;
подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури установи за напрямами її діяльності;
проводить моніторинг та оцінку стану діяльності установи, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;
сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності установи;
розглядає проекти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;
готує обґрунтоване подання про відкликання керівника установи відповідно до законодавства;
вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності установи;
бере участь у формуванні тематики наукових досліджень в установі, подає пропозиції щодо їх структури та відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні;
розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність установи.
7. Наглядова рада має право:
отримувати в установленому порядку від керівника установи та керівників її структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на установу завдань;
утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, вищих навчальних закладів (за згодою їх керівників) та експертів;
залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності установи провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів (за їх згодою);
інформувати власника або засновника установи про стан діяльності та ефективність управління в установі, подавати їм пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.
Склад та порядок формування наглядової ради
8. До складу наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у кількості від 7 до 15 осіб.
Членами наглядової ради не можуть бути працівники установи.
9. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах і безоплатно.
10. Персональний склад наглядової ради затверджується власником або засновником установи за власною ініціативою або за поданням керівника установи.
11. Строк повноважень членів наглядової ради не може перевищувати п’яти років. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.
12. Члени наглядової ради мають право:
брати участь у засіданнях вченої ради установи (з правом дорадчого голосу);
ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
подавати пропозиції до проектів рішень наглядової ради;
надавати керівництву наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.
13. Член наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.
14. Член наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об’єктивність інформації, яка подається ним наглядовій раді для розгляду.
Організація роботи наглядової ради
15. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.
16. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються головою наглядової ради.
17. Засідання наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.
18. Голова наглядової ради:
організовує роботу наглядової ради;
визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;
планує та координує роботу наглядової ради;
скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів наглядової ради) засідання, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення наглядової ради;
підписує запити, листи та інші документи наглядової ради;
представляє наглядову раду на підприємствах, в установах та організаціях;
здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.
19. Секретар наглядової ради:
готує проект плану робіт наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові наглядової ради;
організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань наглядової ради;
забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;
веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов’язані з організацією її діяльності.
20. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.
21. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.
22. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина складу наглядової ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Питання, які розглядаються наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.
23. Член наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду.
24. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу власника або засновника, або третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття наглядовою радою рішення.
25. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.
26. Члени наглядової ради, які не згодні з рішенням наглядової ради, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.
27. Протоколи засідань наглядової ради надсилаються членам наглядової ради.
28. Рішення наглядової ради доводяться до відома власника або засновника та керівника установи для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті установи.
29. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює установа.