Про затвердження Положення про Державну митну службу України

Кабінет Міністрів України Постанова, Положення від 18.07.2007 №940
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 2007 р. N 940
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1016 від 05.10.2011 )
Про затвердження Положення про Державну митну службу України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 4 від 09.01.2008 N 664 від 23.07.2008 ) ( Положення про Державну митну службу України див. в Указі Президента N 582/2011 від 12.05.2011 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про Державну митну службу України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2007 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 940
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну митну службу України
1. Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 664 від 23.07.2008 )
Держмитслужба є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
2. Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Мінфіну та іншими нормативно-правовими актами.
Держмитслужба впроваджує з урахуванням результатів застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, і міжнародної практики провадження діяльності у галузі митної справи сучасні методи роботи митної служби, проводить роботу з гармонізації законодавства з питань митної справи з міжнародними стандартами, розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо його вдосконалення.
3. Основними завданнями Держмитслужби є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;
забезпечення захисту економічних інтересів України;
виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;
організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;
застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;
організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;
здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів;
здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та виконують інші операції з такими товарами;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі митної справи та виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені в установленому законом порядку.
4. Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
2) організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;
3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів до:
недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цінностей;
недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів;
запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;
4) провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи регіональними митницями, митницями;
5) веде митну статистику, визначає відповідно до міжнародних норм методологічні засади митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики;
6) забезпечує функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби;
7) здійснює контроль за:
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи;
правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;
правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;
8) проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;
9) забезпечує ведення Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності;
10) вживає заходів до погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу;
11) розробляє та впроваджує за рахунок бюджетних коштів, передбачених для утримання митної служби, сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, нові види митного забезпечення, засобів ідентифікації товарів і транспортних засобів, здійснює контроль за їх застосуванням митними органами;
12) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у митній службі;
13) реалізує у межах своїх повноважень державну кадрову політику, організовує та забезпечує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби;
14) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобігання та протидії проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань у митній службі;
15) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту працівників митної служби;
16) створює, реорганізує та ліквідує регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації;
( Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 4 від 09.01.2008 )
17) організовує роботу із спорудження, облаштування, утримання і проведення ремонту пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон;
18) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
19) видає документи, необхідні для провадження діяльності митного брокера, митного перевізника, відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, погоджує питання щодо відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів, веде облік виданих митними органами документів, необхідних для відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання, здійснює контроль за діяльністю зазначених суб'єктів;
20) вирішує питання, пов'язані з гарантуванням доставки товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення, організовує контроль за доставкою зазначених товарів до митних органів призначення, взаємодіє з митними перевізниками, об'єднаннями митних перевізників, експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами;
21) організовує та контролює діяльність митних органів з питань ведення обліку розташованих у зоні їх діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
22) проводить перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;
23) здійснює внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, зберіганням державного майна, достовірністю ведення бухгалтерського обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;
24) забезпечує гласність у діяльності митної служби, інформує в установленому законодавством порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митної справи, встановлює та підтримує офіційні відносини консультативного характеру із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;
25) укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними органами інших держав, проводить у межах своїх повноважень переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів з питань митної справи, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх дії;
26) здійснює разом з митними органами інших держав заходи щодо удосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;
27) забезпечує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади та митними органами інших держав, надсилає відповідно до укладених договорів митним органам таких держав запити щодо проведення перевірки документів, поданих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні, забезпечує виконання міжнародних договорів України про взаємну допомогу в митних справах;
28) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
5. Держмитслужба має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до участі у виконанні завдань, що належать до її компетенції;
укладати меморандуми із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення митного контролю;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
6. Держмитслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших держав.
7. Держмитслужба у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Держмитслужба видає у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.
Проекти нормативно-правових актів Служби, які підлягають державній реєстрації, погоджуються з Міністром фінансів.
( Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 4 від 09.01.2008 )
Нормативно-правові акти Служби, у тому числі видані разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Служби, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.
8. Держмитслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби вносить Міністр фінансів.
Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, внесених Головою Служби Міністрові фінансів.
( Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ N 4 від 09.01.2008 )
9. Голова Держмитслужби:
1) здійснює керівництво Службою і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань;
2) визначає відповідно до законодавства пріоритети і стратегічні напрями роботи Служби;
3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
3-1) затверджує положення про структурні підрозділи Служби;
( Пункт 9 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 4 від 09.01.2008 )
4) затверджує програми і плани роботи Держмитслужби;
5) подає Міністрові фінансів звіти про результати діяльності Держмитслужби;
6) представляє Держмитслужбу у відносинах з іншими органами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держмитслужба;
8) підписує накази Держмитслужби;
9) подає в установленому порядку Мінфіну для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Держмитслужбою проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
10) погоджує проекти Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Держмитслужби;
11) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій. Затверджує їх структуру, чисельність та штатні розписи;
( Підпункт 11 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 4 від 09.01.2008 )( Підпункт 12 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 4 від 09.01.2008 )
13) самостійно призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій і за погодженням з Міністром фінансів призначає на посаду та звільняє з посади керівників регіональних митниць;
( Підпункт 13 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 4 від 09.01.2008 )
14) подає на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо визначення структури Служби;
15) утворює Вищу атестаційну комісію Держмитслужби та затверджує її персональний склад;
16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам митної служби спеціальних звань, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) вносить в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення працівників митної служби державними нагородами;
18) затверджує в установленому законодавством порядку кадровий резерв для заміщення посад, призначення на які здійснюється Головою Держмитслужби, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби;
19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмитслужби, та обговорення основних напрямів її діяльності у Службі утворюється колегія.
До складу колегії входять Голова Служби (голова колегії), заступники Голови, керівники структурних підрозділів Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, посадові особи Мінфіну. У разі потреби до складу колегії Служби можуть бути включені в установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує і увільняє Голова Держмитслужби.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держмитслужби.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності митної служби, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Держмитслужбі може утворюватися наукова рада з числа учених та висококваліфікованих спеціалістів.
Склад ради та положення про неї затверджуються наказом Держмитслужби.
12. Граничну чисельність працівників Держмитслужби затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру Служби затверджує Міністр фінансів.
Штатний розпис та кошторис Служби затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.
( Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ N 4 від 09.01.2008 )
13. Держмитслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 2007 р. N 940
Київ
Про затвердження Положення про Державну митну службу України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про Державну митну службу України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2007 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!