• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Звіт, Вказівки, Директива, Форма типового документа, Порядок від 04.11.2015 № 903
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Вказівки, Директива, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 04.11.2015
 • Номер: 903
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Вказівки, Директива, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 04.11.2015
 • Номер: 903
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2015 р. № 903
Київ
Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами
( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 877, від 8 жовтня 2022 року № 1131, від 25 липня 2023 року № 765 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, що додається.
2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 74
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. № 903
ПОРЯДОК
підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами
1. Цей Порядок визначає механізм підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі делегацій України, Кабінету Міністрів України, відомчих делегацій (делегацій державних органів) та представників України, Кабінету Міністрів України, державних органів (далі - делегації та представники) у заходах міжнародного характеру (далі - захід) та звітів за результатами такої участі.
2. Проекти директив, вказівок і технічного завдання готуються державним органом, що є уповноваженим брати безпосередню участь у заходах або якого в установленому порядку визначено головним (у разі участі у заході кількох державних органів) (далі - відповідальний орган), з урахуванням позицій заінтересованих державних органів та подаються на погодження МЗС.
3. Директиви (додаток 1) готуються для участі у переговорах, що стосуються особливо важливих питань дво- та багатостороннього співробітництва, а також з метою укладення міжнародних договорів України від імені України та Кабінету Міністрів України і подаються на затвердження відповідно Президентові України та Кабінету Міністрів України.
4. Вказівки (додаток 2) готуються з окремих питань порядку денного заходу, що становить особливий інтерес для України (просування національних інтересів держави в регіоні та світі; отримання державою кредитно-фінансової та технічної допомоги; зміцнення національної безпеки та обороноздатності України, у тому числі у контексті інтеграції у євроатлантичний безпековий простір; забезпечення енергетичної безпеки України; реалізація ключових реформ та виконання стратегічних програм економічного розвитку держави, у тому числі у високотехнологічних сферах; зміцнення позитивного іміджу України та міжнародна співпраця в галузі інформаційної політики; реалізація політики ЄС, зокрема у контексті євроінтеграційного курсу України; забезпечення миру та стабільності в регіоні, на європейському континенті, у світі; захист прав людини, навколишнього середовища), а також у разі укладення міжвідомчих договорів України.
5. Технічне завдання (додаток 3) готується для участі у заходах міжнародного характеру, пов'язаних із здійсненням зовнішніх відносин, зокрема міжнародних конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та інших заходах, у ході яких передбачено викладення позиції Української Сторони.
6. Погоджений МЗС проект вказівок або технічного завдання затверджується відповідальним органом.
6-1. Погоджений МЗС проект вказівок для участі у засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, їх підкомітетів, а також діалогів Україна - ЄС, затверджується Віце-прем'єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.
( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 877 )
7. Підготовка проектів директив, вказівок і технічного завдання здійснюється з дотриманням таких критеріїв, як логічна послідовність, належна ясність викладу, точність опису, відсутність суперечностей, лаконічність, дотримання структури проекту документа, нормативність мовних засобів офіційно-ділового стилю.
8. Формулювання позиції Української Сторони у тексті директив, вказівок і технічного завдання здійснюється за допомогою таких словосполучень, як "Делегації керуватися", "Виходити з того, що", "Домагатися ухвалення того, щоб", "Наполягати на тому, щоб", "Заперечувати щодо", "Категорично наполягати на тому, щоб", "Аргументувати тим, що", "Прагнути того, щоб", "Протидіяти тому, щоб", "Вживати заходів з метою" тощо.
9. Проекти директив, вказівок і технічного завдання готуються у двох примірниках, один з яких після погодження МЗС надсилається відповідальному органові, другий - залишається в МЗС. До зазначених проектів додаються супровідні матеріали (лист-запрошення, склад делегації, програма заходу, його порядок денний, проекти документів, які передбачається розглянути або підписати), а також можуть додаватися листи-погодження державних органів, інші необхідні документи.
10. Проект директив, підписаний керівником відповідального органу, і проект вказівок або технічного завдання, підписаний керівником структурного підрозділу відповідального органу, подаються у паперовій формі на погодження МЗС не пізніше, ніж за три тижні до початку заходу.
11. Проект директив погоджується Міністром закордонних справ, а проекти вказівок і технічного завдання - заступниками Міністра закордонних справ, державним секретарем Міністерства закордонних справ та спеціальними представниками України.
( абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 р. № 1131, від 25.07.2023 р. № 765 )
Погоджені МЗС проекти директив, вказівок і технічного завдання разом із супровідним листом повертаються протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження до МЗС відповідальному органові. У невідкладних випадках, за наявності обґрунтованих підстав строк погодження та повернення відповідальному органові зазначених проектів може бути скорочений, але не менш як до трьох днів з дати їх надходження до МЗС.
12. У разі невідповідності зовнішньополітичному курсу України, офіційній позиції держави з конкретних питань, зобов'язанням, що випливають з її членства у міжнародних організаціях та з міжнародних договорів України, які набрали чинності в установленому законодавством порядку, вимогам нормативно-правових актів у сфері зовнішніх відносин та цього Порядку проекти директив, вказівок або технічного завдання повертаються без погодження відповідальному органу разом із супровідним листом, в якому зазначаються причини відмови у погодженні або пропозиції щодо доопрацювання проекту.
13. У разі коли проект директив, вказівок або технічного завдання чи супровідні матеріали до них містять інформацію з обмеженим доступом або інформацію, володіння якою дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює або може створити загрозу національним інтересам і безпеці, його підготовка здійснюється в установленому порядку з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом.
14. У разі коли після затвердження або погодження проекту директив, вказівок або технічного завдання відбулися істотні зміни в позиції Української Сторони, він підлягає повторному погодженню та затвердженню до початку проведення заходу у порядку, передбаченому пунктами 2 - 13 цього Порядку.
У разі зміни строків проведення заходу або складу делегації відповідальний орган у письмовій формі інформує про це МЗС.
15. У разі проведення заходу за кордоном глава делегації (або визначена ним особа) чи представник інформує відповідну закордонну дипломатичну установу України про одержані директиви, вказівки або технічне завдання.
16. За результатами проведення заходу делегація чи представник готує звіт (додаток 4), який у паперовій та електронній формі подається у десятиденний строк МЗС, а у випадках, передбачених законодавством, - також іншим державним органам (посадовим особам).
Звіт повинен містити висновки та пропозиції щодо подальших дій.
До звіту додаються копії документів, підготовлених за його результатами, а також у випадках, передбачених законодавством, проект плану заходів із забезпечення виконання укладених міжнародних договорів України та реалізації досягнутих домовленостей.
 
Додаток 1
до Порядку
ДИРЕКТИВИ
для участі делегації України, Кабінету Міністрів України, відомчої делегації (делегації державного органу) або представника України, Кабінету Міністрів України, державного органу у
____________________________________________________
(найменування заходу, місце і дата проведення)
1. Основні завдання делегації, включаючи кінцеву мету участі у заході.
2. Окремі доручення главі та у разі потреби кожному члену делегації.
3. Позиція Української Сторони з кожного питання порядку денного та щодо можливих варіантів розвитку переговорного процесу.
4. Нова редакція статті, зміни до статей (якщо захід стосується підготовки проекту міжнародного договору України).
5. Зобов'язання щодо звітування.
________________________________
(назва посади керівника відповідального
органу або особи, яка виконує його обов'язки)
__________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
 
Додаток 2
до Порядку
               ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство закордонних справ України
_______________________________________
    (перший заступник, заступник Міністра закордонних
        справ України, державний секретар Міністерства
                закордонних справ України, спеціальний
                                представник України)
___ ____________ 20__ року
М. П.
        Відповідальний орган
 
__________________________
    (керівник відповідального органу
             або його заступник)
____ _____________ 20____ року
М. П.
ВКАЗІВКИ
для участі делегації України, Кабінету Міністрів України, відомчої делегації (делегації державного органу) або представника України, Кабінету Міністрів України, державного органу у
________________________________________________
(найменування заходу, місце і дата проведення)
1. Основні завдання делегації, включаючи кінцеву мету участі у заході.
2. Окремі доручення главі та у разі потреби кожному члену делегації.
3. Позиція Української Сторони з кожного питання порядку денного та щодо можливих варіантів розвитку переговорного процесу.
4. Нова редакція статті, зміни до статей (якщо захід стосується підготовки проекту міжнародного договору України, міжрегіональної угоди).
5. Зобов'язання щодо звітування.
______________________________
(назва посади керівника структурного
підрозділу відповідального органу або
особи, яка виконує його обов'язки)
___________
(підпис)
___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
( додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 р. № 1131, від 25.07.2023 р. № 765 )
 
Додаток 3
до Порядку
               ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство закордонних справ України
_______________________________________
(перший заступник або заступник Міністра закордонних
      справ України, державний секретар Міністерства
             закордонних справ України, спеціальний
                             представник України)
___ ____________ 20__ року
М. П.
        Відповідальний орган
 
__________________________
    (керівник відповідального органу
             або його заступник)
____ _____________ 20____ року
М. П.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для участі делегації України, Кабінету Міністрів України, відомчої делегації (делегації державного органу) або представника України, Кабінету Міністрів України, державного органу у
________________________________________________
(найменування заходу, місце і дата проведення)
1. Основні завдання делегації, включаючи кінцеву мету участі у заході.
2. Окремі доручення главі та у разі потреби кожному члену делегації.
3. Позиція Української Сторони з кожного питання порядку денного та щодо можливих варіантів розвитку переговорного процесу.
4. Зобов'язання щодо звітування.
_____________________________
(назва посади керівника структурного
підрозділу відповідального органу або
особи, яка виконує його обов'язки)
__________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
( додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 р. № 1131, від 25.07.2023 р. № 765 )
 
Додаток 4
до Порядку
            ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________________
     (керівник відповідального органу
                 або його заступник)
____ ______________ 20__ року
М. П.
ЗВІТ
делегації України, Кабінету Міністрів України, відомчої делегації (делегації державного органу) або представника України, Кабінету Міністрів України, державного органу про участь у
____________________________________________
(найменування заходу, місце і дата проведення)
1. Інформація про хід та результати виконання директив, вказівок або технічного завдання.
2. Висновки та пропозиції щодо подальших дій.
_____________________________
(назва посади глави делегації або
представника, який брав участь у заході)
__________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
____________